Skip to main content
Бүлэг бүртгүүлэх

Мэргэжилтэн эсвэл EnglishConnect багш EnglishConnect бүлгээ srs.churchofjesuschrist.org/register хаягаар орж бүртгүүлэн, хяналт тавих хэрэгтэй.

Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягт
Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтын шигтгээ зураг
18-аас доош насны суралцагчид EnglishConnect сургалтуудад сууж эхлэхээсээ өмнө гарын үсэгтэй эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтыг өгсөн байх ёстой. Бүрэн бөглөсөн маягтыг орон нутгийн удирдагчид аудитад зориулан хадгалах ёстой.

Тайлбар: Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг гарын үсэгтэй эцэг эхийн зөвшөөрлөө өгөхөөс нааш онлайн бүлэгт бүртгэж болохгүй.

PDF татаж авах: Англи | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Korean | Монгол| Португал | Samoan | Испани | Tagalog | Украин