Skip to main content
Удирдагчийн сургалт

EnglishConnect нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс англи хэл сурахад зориулан гаргасан хөтөлбөр юм. EnglishConnect хөтөлбөрийн зорилго нь суралцагчдад сайн мэдээнд төвлөрсөн орчинд англи хэлний чадвараа хөгжүүлэхэд туслах явдал юм. Англи хэлний чадвараа хөгжүүлснээр ажил эрхлэлт, боловсрол, үйлчлэл, нөхөрлөлийн шинэ боломжуудыг нээж чадна.

Эх сурвалжууд
Хэрэгжүүлэх заавар
Хэрэгжүүлэх зааврын шигтгээ зураг
Бүс нутагтаа EnglishConnect 1, 2 сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ энэ зааврыг ашиглана уу.

PDF татаж авах: Англи | Франц | Португал | Испани
Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягт
Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтын шигтгээ зураг
18-аас доош насны суралцагчид EnglishConnect сургалтуудад сууж эхлэхээсээ өмнө гарын үсэгтэй эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтыг өгсөн байх ёстой. Бүрэн бөглөсөн маягтыг орон нутгийн удирдагчид аудитад зориулан хадгалах ёстой.

PDF татаж авах: English | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Mongolian | Portuguese | Samoan | Spanish | Tagalog | Ukrainian
Оролцсон батламж
Оролцсон батламжийн шигтгээ зураг
EnglishConnect сургалт явагдаж дуусахад удирдагчид хичээлдээ тогтмол суусан суралцагч бүрд оролцсон батламж өгч болно. Мэргэжилтнүүд эсвэл зааварлагчид батламжуудыг суралцагчдад гардуулж өгнө.

Тайлбар: Энэ нь зөвхөн оролцсоныг баталдаг. EnglishConnect хичээлүүд нь гэрчилгээ олгодог итгэмжлэгдсэн сургалт биш бөгөөд их сургуулийн кредит олгодоггүй.

Download PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3
Сурталчлан таниулах материал
EnglishConnect сурталчилгааны хуудас
PDF татаж авах: Англи | Португал| Испани
June 20
Download PDF: English