Skip to main content

Удирдагчийн сургалт

EnglishConnect нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс англи хэл сурахад зориулан гаргасан хөтөлбөр юм. EnglishConnect хөтөлбөрийн зорилго нь суралцагчдад сайн мэдээнд төвлөрсөн орчинд англи хэлний чадвараа хөгжүүлэхэд туслах явдал юм. Англи хэлний чадвараа хөгжүүлснээр ажил эрхлэлт, боловсрол, үйлчлэл, нөхөрлөлийн шинэ боломжуудыг нээж чадна.

Эх сурвалжууд

Хэрэгжүүлэх заавар

Хэрэгжүүлэх зааврын шигтгээ зураг
Бүс нутагтаа EnglishConnect 1, 2 сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ энэ зааврыг ашиглана уу.

PDF татаж авах: Англи | Франц | Португал | Испани

Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягт

Эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтын шигтгээ зураг
18-аас доош насны суралцагчид EnglishConnect сургалтуудад сууж эхлэхээсээ өмнө гарын үсэгтэй эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягтыг өгсөн байх ёстой. Бүрэн бөглөсөн маягтыг орон нутгийн удирдагчид аудитад зориулан хадгалах ёстой.

PDF татаж авах: English | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Mongolian | Portuguese | Samoan | Spanish | Tagalog | Ukrainian

Оролцсон батламж

Оролцсон батламжийн шигтгээ зураг
EnglishConnect сургалт явагдаж дуусахад удирдагчид хичээлдээ тогтмол суусан суралцагч бүрд оролцсон батламж өгч болно. Мэргэжилтнүүд эсвэл зааварлагчид батламжуудыг суралцагчдад гардуулж өгнө.

Тайлбар: Энэ нь зөвхөн оролцсоныг баталдаг. EnglishConnect хичээлүүд нь гэрчилгээ олгодог итгэмжлэгдсэн сургалт биш бөгөөд их сургуулийн кредит олгодоггүй.

Download PDF: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Сурталчлан таниулах материал

EnglishConnect сурталчилгааны хуудас

PDF татаж авах: Англи | Португал| Испани

Pass Along Cards

June 20
Download PDF: English

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice