Skip to main content

Kurzy

Cieľ

EnglishConnect je program výučby anglického jazyka poskytovaný Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom EnglishConnect je pomáhať študentom rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí priateľstva a viery.

Jedinečné výhody

Rozvoj zručnosti v anglickom jazyku môže zvýšiť množstvo príležitostí zamestnania, vzdelania, služby a priateľstva. Pre ľudí po celom svete je však často prekážkou v štúdiu angličtiny finančný výdavok, vzdialenosť, čas, pochybovanie o sebe samom či prístupnosť. EnglishConnect poskytuje jedinečnú príležitosť pre študentov po celom svete, aby:

  • sa zúčastňovali na konverzačných skupinových hodinách, ktoré podporujú priateľstvo a vieru.
  • mali prístup k osobným študijným materiálom za nízku cenu či zadarmo.
  • kombinovali duchovné aj akademické učenie sa, aby tak zvyšovali svoju sebadôveru.

Naučiť sa jazyk si vyžaduje angažovanosť, čas, úsilie, podporu a cielené precvičovanie. Kurzy programu EnglishConnect sú navrhnuté, aby pomohli študentom prevziať zodpovednosť sa svoje vlastné štúdium a aby spolupracovali, aby dosiahli svoje ciele.

Ikonka nízkej ceny

Nízka cena

Poplatky zahŕňajú iba cenu študijných materiálov.
Ikonka Cirkvi

Priateľstvo a viera

Účastníci sa navzájom podporujú pri uplatňovaní duchovných a akademických zásad štúdia.
Ikonka zemegule

Miestne a online

Kurzy zahŕňajú osobné stretnutia s miestnymi členmi a online zdroje pre štúdium vlastným tempom.

Ciele kurzu

Kurzy EnglishConnect pomáhajú študentom:

  • zvýšiť vieru
  • stať sa zdatnejšími študentmi
  • rozvinúť odbornosť v ovládaní anglického jazyka
Ikonka EnglishConnect Chevron
overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Kurzy EnglishConnect 1 a 2 pomôžu študentom rozvinúť si základné konverzačné zručnosti v anglickom jazyku. EnglishConnect 3 pripravuje študentov na akademické príležitosti – hlavne PathwayConnect (pre viac informácií navštívte byupathway.org).

EnglishConnect 1 a 2

Kurzy EnglishConnect 1 a 2 vyučujú členovia a misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a sú spravované miestnymi vedúcimi Cirkvi. Konverzačné hodiny sú usporadúvané každý týždeň, zvyčajne v miestnej cirkevnej budove. Študijné materiály sú k dispozícii online alebo v tlačenej podobe.

Zapíšte sa na EnglishConnect 1 a 2

Ikonka troch ľudí
Týždenné konverzačné hodiny
Ikonka bubliny s prehovorom
Pod vedením učiteľa: miestni členovia alebo dvojica misionárov
Ikonka hodín
30 min – diskusia o princípe evanjelia
60 min – konverzácia v angličtine
Ikonka učebných materiálov
Zdroje pre osobné štúdium sú k dispozícii v tlačenej podobe alebo online
Ikonka hovorenia v angličtine
Každodenné precvičovanie
Ikonka papierového pera
Stanovovanie si cieľov a zaznamenávanie si výkonu

EnglishConnect 3

EnglishConnect 3 je poskytovaný skrze BYU-Pathway Worldwide s podporou miestnych členov a vedúcich Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. EnglishConnect 3 je online kurz vo vlastnom tempe s týždennými stretnutiami pod vedením študenta buď online alebo v miestnej cirkevnej budove.

Študenti, ktorí sa prihlásia na kurz EnglishConnect 3, získajú na 14 týždňov prístup k online študijným materiálom s individualizovanou spätnou väzbou ohľadom posluchu, hovorenia, čítania a písania. Online študijné zdroje sú založené na zručnostiach, t. j. študenti postupujú v kurze vzhľadom k už získaným špecifickým jazykovým zručnostiam v angličtine. Študenti môžu prejsť kurzom EnglishConnect 3 toľkokrát, koľko je potrebné, aby dosiahli svoje ciele.

Zapíšte sa na EnglishConnect 3

Ikonka nízkej ceny
Low Cost: Cost Varies by Country
Learn More
Ikonka online kurzu
Online kurz vo vlastnom tempe, ktorý je založený na zručnostiach
Ikonka troch ľudí
90 min: týždenné stretnutie pod vedením študenta

Pripravení začať?

data-content-type="oneOffPage"

Študenti

Pridajte sa do triedy
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Učitelia

Pripravte sa vyučovať hodinu
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Vedúci a špecialisti

Poskytnite hodinu vo vašej oblasti
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice