Skip to main content
Mag-register ng Grupo

Ang specialist o tagapagturo ng EnglishConnect ay kailangang i-register at subaybayan ang grupo ng EnglishConnect sa srs.churchofjesuschrist.org/register.

Form ng Pahintulot ng Magulang
Parental Consent Form Icon
Dapat magsumite ang mga menor-de-edad ng nilagdaang pahintulot ng magulang bago sumali sa mga kurso ng EnglishConnect. Ang mga nakumpletong form ay dapat itabi ng mga lokal na lider at magagamit para sa audit.
Paalala: Huwag i-register ang mga menor-de-edad sa online group hangga’t hindi sila nakasusumite ng nilagdaang pahintulot ng magulang.
I-download ang PDF: English | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Korean | Mongolian | Portuguese | Samoan | Spanish | Tagalog | Ukrainian