Skip to main content

Mag-register ng Grupo

Ang specialist o tagapagturo ng EnglishConnect ay kailangang i-register at subaybayan ang grupo ng EnglishConnect sa quickreg.englishconnect.org.

Form ng Pahintulot ng Magulang

Parental Consent Form Icon
Dapat magsumite ang mga menor-de-edad ng nilagdaang pahintulot ng magulang bago sumali sa mga kurso ng EnglishConnect. Ang mga nakumpletong form ay dapat itabi ng mga lokal na lider at magagamit para sa audit.
Paalala: Huwag i-register ang mga menor-de-edad sa online group hangga’t hindi sila nakasusumite ng nilagdaang pahintulot ng magulang.
I-download ang PDF: English | Cebuano | Chinese | French | Japanese | Korean | Mongolian | Portuguese | Samoan | Spanish | Tagalog | Ukrainian

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice