Skip to main content

Ngaahi Feituʻu kuo Fakangofuá

Kimuʻa pea lava ke fakahoko ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2 ʻi ha fonua, kuo pau ke ʻoange ʻe he ʻŌfisi Lahi ʻo e Faifaleʻí (Office of General Counsel-OGC) ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ha fakangofua fakalao.

Kātaki ʻo toe vakaiʻi e ngaahi fakamatala ko ʻeni ʻi laló. Toe vakaiʻi ʻa e lisi ko ʻeni ʻo e ngaahi feituʻu kuo ʻosi fakangofuá mo e ngaahi fiemaʻu ʻo e ngaahi fonua paú.

Ngaahi Fiemaʻu Fakalao Fakalūkufua ki he Ngaahi Feituʻu kuo Fakangofuá

Kuo fakangofua ʻe he ʻŌfisi Lahi ʻo e Faifaleʻí ʻa e ngaahi fakahinohino ngāue ko ʻení ki he polokalama EnglishConnect. ʻE fakaʻaongaʻi fakamāmanilahi ʻa e ngaahi fakahinohino ko ʻení ki he EnglishConnect 1, EnglishConnect 2, mo e Learn English Now, ʻo moʻulaloa ki he ngaahi faʻahinga fie maʻu fakalao ʻa ha fonua pau kuo fakamatalaʻi ʻi he fakamatala nounou fakalao ʻo e EnglishConnect ki he fonua takitaha.

 • OMaʻu ʻa e fakangofua mei he mātuʻá ki he tokotaha ako takitaha ʻoku taʻu 18 pe siʻi ange ʻo ngāue ʻaki e Foomu Fakangofua mei he Mātuʻá.
  • Maʻu ʻa e fakamoʻoni hingoa ʻo e ongomātuʻá fakatouʻosi ʻo ka malava. Kapau ʻoku ʻi ai ha taha taʻu 18 pe siʻi ange ʻoku nofo toko taha pē, ʻoku ʻikai fie maʻu ha fakangofua ia mei he mātuʻá.
  • Kuo pau ke tauhi ʻe he kau taki fakalotofonuá ʻa e ngaahi foomu kuo fakakakató pea lava pē ke ʻaotitaʻi.
 • ʻOua naʻa ʻai ke totongi ʻe he niʻihi ʻoku kaú ha faʻahinga meʻa pe fakamole koeʻuhi ke kau atu ki he polokalamá.
  • ʻE lava ke ʻoatu taʻe totongi ʻa e ngaahi naunau ki he polokalamá (ʻo download mei he ʻinitanetí) pe fakatau ʻi he ngaahi founga tufakiʻanga nāunau angamaheni ʻi he ngaahi ʻiuniti fakalotofonuá pe fakahangatonu pē ʻe kinautolu ʻoku kau maí.
 • Kuo pau ke ʻoua naʻa siʻi hifo ʻi he vahe tolu ʻe tahá ʻo e ngaahi meʻa ʻoku akoʻí ko e ngaahi meʻa fakalotu (ʻoku totonu ke miniti ʻe 20 ʻo e houa akoʻi kotoa pē pe ko e miniti ʻe 30 ʻo e miniti ʻe 90 ʻo e houa akoʻí ko e ngaahi meʻa fakalotu.) Fakatokangaʻi ange: Kapau ʻoku fakahoko ʻa e ngaahi kalasí ʻo hangē ko hono fokotuʻutuʻú, fakakau maʻu pē ʻa e lēsoni ki he ongoongoleleí pe lēsoni Ko Hoku Fakavaʻe ki he Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá (My Foundation for Self-Reliance) ʻi he kalasi takitaha; ʻe feau ai ʻa e fie maʻu ko ʻení.
 • Muimui ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakafonua kotoa ki hono filifili mo uiuiʻi ʻo e kau faiako ʻo e toʻu tupú ki ha faʻahinga faiako ʻo e EnglishConnect ʻa ia te ne akoʻi ha taha ʻoku siʻi hifo he taʻu 21.
 • Muimui ki he ngaahi fakahinohino kotoa ki he polokalamá ʻa ia ʻoku maʻu ʻi he ngaahi fakahinohino ki he takí mo e faiakó, ʻa ia ʻoku kau ai hono fakaʻaongaʻi ʻo e polokalama lēsisita ʻi he ʻinitanetí (ʻi he taimi ʻoku maʻu aí) ke fakapapauʻi ʻa e totonu ki he fakamatala fakafoʻituituí.
 • Ke fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakamanamana ki he ngaahi visa fakafaifekaú pe tuʻunga fakalao ʻo e Siasí, kuo pau ke maʻu ʻe ha faʻahinga misiona pē ʻi ha fonua ne teʻeki ai ke nau ngāue ʻaki hono akoʻi ʻo e lea faka-Pilitāniá ko ha founga fetuʻutakí ha fakangofua pau mei he OGC kimuʻa pea kamata hono ngāue ʻaki ʻa e ngaahi naunau ʻo e EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice