Skip to main content

Školení učitelů

Děkujeme vám za ochotu sloužit Božím dětem výukou angličtiny. Doufáme, že budete cítit lásku Nebeského Otce a jistotu, že vaše úsilí požehná studentům teď i v budoucnosti.

Abyste byli úspěšní, je třeba, abyste porozuměli účelu kurzů EnglishConnect a své úloze při jeho dosažení.

Co je účelem kurzů EnglishConnect?

EnglishConnect 1 a 2 nejsou typické akademické kurzy angličtiny. Účelem kurzů EnglishConnect je pomoci studentům:

 • prohloubit víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista
 • zlepšit své studijní schopnosti
 • zdokonalit se v angličtině v prostředí zaměřeném na evangelium

Kurzy EnglishConnect poskytují studentům jedinečnou příležitost zdokonalit se v angličtině v přátelském prostředí orientovaném na víru.
Při výuce se modlete o vedení Ducha Svatého, abyste porozuměli potřebám svých studentů a tomu, jak jim pomoci uspět. Když se budete duchovně připravovat a usilovat o to, abyste udělali to nejlepší, Nebeský Otec posílí vaši schopnost dosáhnout tohoto cíle.

Co je mou úlohou?

"Vaší nejdůležitější úlohou je vytvořit prostředí, ve kterém studenti pociťují Ducha, cítí sounáležitost s ostatními a mají důvěru, že se s pomocí Nebeského Otce se dokáží naučit anglicky.

Pamatujte, že skutečným učitelem je Duch. Vaší úlohou je vytvořit prostředí, ve kterém může Duch učit. Studentům můžete pomoci pociťovat lásku a podporu a naučit se, jak usilovat o pomoc Nebeského Otce se studiem angličtiny.

Nemusíte být odborníkem na výuku angličtiny. Vše, co potřebujete, je uvedeno v materiálech ke kurzům. Když se budete s modlitbou snažit tuto úlohu splnit a zlepšovat se, Nebeský Otec vám pomůže (viz Ether 12:27).

Při přípravě na výuku kurzů EnglishConnect si položte následující otázky:

 • Jak se mohu připravit duchovně?
 • Jak mohu do každé hodiny přizvat Ducha?
 • Jak mohu pomoci všem, aby se cítili vítaní a důvěřovali si?"

Jak mohu dosáhnout úspěchu?

Studentům ve své třídě můžete pomoci naučit se anglicky a prohloubit víru mnoha způsoby. S modlitbou usilujte o vedení Ducha, až budete přemýšlet o potřebách svých studentů a snažit se zlepšovat.

Pomáhejte studentům uplatňovat zásady studia

"Největšího úspěchu dosáhnete, když budete vyhledávat Ducha, abyste studentům pomohli uplatňovat níže uvedené zásady. S modlitbou si prostudujte všechny zásady. Naplánujte si, jak pomůžete studentům tyto zásady uplatňovat, zatímco budou společně pracovat na osvojení si angličtiny.

 • používejte víru v Ježíše Krista
 • převezměte zodpovědnost za své studium
 • učte se navzájem
 • učte se prostřednictvím činností"

Snažte se zlepšovat

"Když se budete s modlitbou snažit naplňovat toto povolání, Duch vám pomůže zjistit, jak se zlepšovat. Prostudujte si zásady v příručce „Učte tak, jak učil Spasitel“ a zásady studia uvedené níže. Po každé lekci si udělejte čas na zhodnocení svého pokroku pomocí těchto zásad a tabulky „Self-Reflection Chart” v příručce EnglishConnect Instructor Manual [EnglishConnect – příručka pro instruktory]. Uvědomte si, co děláte dobře. Určete oblasti, které chcete zlepšit, a udělejte si konkrétní plány, jak aplikovat to, čemu se učíte.

Jako učitel kurzů EnglishConnect máte zvláštní zodpovědnost vytvářet prostředí, ve kterém mohou studenti usilovat „o vědomosti, dokonce studiem a také vírou“ (NaS 88:118). Můžete studentům pomoci jednat s vírou a poznat platnost Spasitelova slibu, že „u Boha všecko možné jest“ (Marek 10:27). Tato zkušenost jim může požehnat v životě i mimo kurzy EnglishConnect. Důvěřujte Nebeskému Otci, že vám pomůže, když budete vyhledávat Ducha a uděláte to nejlepší, co dovedete. Věřte, že Duch vám poskytne vedení, které budete potřebovat, dokonce „v pravou chvíli“ (NaS 100:6). Když budete vyhledávat Ducha a mít rádi ty, které učíte, dokážete vytvořit prostředí, v němž studenti pocítí Ducha, budou se cítit vítaní a budou pociťovat důvěru, že Nebeský Otec jim pomůže naučit se angličtinu."

Zásady studia
Používejte víru v Ježíše Krista
Převezměte zodpovědnost
Učte se navzájem
Učte se prostřednictvím činností
Mluvte anglicky

Používejte víru v Ježíše Krista

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Účelem kurzů EnglishConnect je pomoci studentům zdokonalit se v angličtině v prostředí, které prohlubuje víru v Nebeského Otce a Ježíše Krista. Můžete pomoci tím, že vyzvete studenty, aby se modlili o dar jazyků a jednali s vírou, aby tak dosáhli svých cílů. Vyjádřete svou víru, že Nebeský Otec jim může pomoci. Povzbuzujte je. V každé hodině vyhraďte určitý čas tomu, aby se studenti mohli učit navzájem a vyjadřovat víru. Vyzvěte studenty, aby se podělili o své zkušenosti s uschopňující mocí Ježíše Krista, která jim pomohla překonat obtíže a dosáhnout cílů.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

 • Jak mohu pomoci studentům uplatnit víru v Ježíše Krista prostřednictvím studia angličtiny?
 • Jak mohu konkrétně pomoci těm, kteří nejsou členy Církve nebo nejsou obeznámeni s učením Ježíše Krista?
Pathway - Manqueo family

Převezměte zodpovědnost

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Studenti musejí převzít zodpovědnost za své studium, aby se mohli zlepšovat. Účast na každotýdenní výuce je důležitou součástí studia. Jediným způsobem, jak se naučit jazyk, je však každodenní procvičování. Studenti, kteří se studiu a procvičování angličtiny věnují 8–10 hodin týdně, budou dělat rychlejší pokroky. Můžete jim pomoci tím, že je vyzvete, aby si stanovili cíle pro každodenní procvičování a při dosahování svých cílů jednali s vírou. Povzbuzujte studenty, aby ve spojitosti s angličtinou pěstovali tři každodenní návyky:

 • modlit se o dar jazyků
 • číst Knihu Mormonovu
 • jednat s vírou na dosahování svých cílů

Vyzvěte studenty, aby svůj pokrok sledovali v části „My Practice Plan“ na začátku příručky. Na začátku hodiny na to můžete navázat tím, že studenty vyzvete, aby o svém pokroku řekli spolužákovi. Vyzvěte studenty, aby se podělili o nápady, jak začlenit angličtinu do svých každodenních činností. Mějte na paměti, že učení je nejefektivnější, když studenti převezmou zodpovědnost za pravidelné studium a procvičování i mimo hodiny ve třídě.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

 • Jak mohu pomoci studentům převzít zodpovědnost za každodenní studium a procvičování angličtiny?
 • Jak mohu pomoci studentům uvědomit si svůj pokrok?
 • Jak mohu pomoci studentům, aby se ještě před hodinou naučili nazpaměť slovní zásobu a ukázkové věty pro danou lekci?

Učte se navzájem

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Studenti budou nejúspěšnější, když si budou pomáhat a učit se navzájem. Učit se jazyk může být obtížné a podpůrná skupina pomůže studentům pokračovat ve studiu, i když možná budou ztrácet odhodlání nebo to budou chtít vzdát. Vaší úlohou je vytvořit prostředí, ve kterém studenti budou cítit, že je ostatní mají rádi, a budou se cítit dobře při vzájemné interakci a podpoře. Pomozte studentům vzájemně se poznat a rozvíjet vztahy založené na důvěře.

Dejte studentům příležitost podělit se o to, jakým překážkám čelí a co dělají pro to, aby byli úspěšní. S modlitbou hledejte způsoby, jak pomoci každému studentovi, aby se cítil oceňovaný a součástí skupiny, zejména těm, kteří nejsou členy Církve. Povzbuzujte studenty, aby se navzájem podporovali a pomáhali těm, kteří mají potíže. Poraďte se se svými vedoucími a hledejte vhodné způsoby, jak skupině pomoci zůstat v kontaktu během týdne prostřednictvím skupinových zpráv nebo jiných činností.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

 • Jak mohu pomoci skupině rozvíjet vzájemné pocity důvěry a přátelství?
 • Jak mohu pomoci studentům navzájem se učit a sdílet své zážitky?
 • Jak mohu pomoci studentům zůstat v kontaktu během týdne?
Learn By Doing_Banner.jpg

Učte se prostřednictvím činností

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

EnglishConnect 1 a 2 jsou konverzační kurzy. Cílem konverzační hodiny je poskytnout každému studentovi příležitost co nejvíce si procvičit mluvení. Studenti spolu mají mluvit a procvičovat v každé části lekce. Povzbuzujte studenty, aby se slovní zásobu a ukázkové věty pro danou lekci naučili nazpaměť ještě před hodinou. Pomůže jim to odnést si z konverzačních činností při výuce více. Rozvrhněte si čas tak, aby studenti strávili většinu hodiny mluvením ve dvojicích nebo malých skupinách. Práce ve dvojicích nebo malých skupinách dává každému studentovi více času na procvičování.

To, že se vám to daří, poznáte, když studenti dokáží přirozeně dokončit konverzační činnosti a nemusejí používat učebnice. Řada studentů se zdráhá procvičovat mluvení a má strach udělat před ostatními chyby. Můžete jim pomoci vytvořením prostředí, ve kterém se nemusejí bát riskování a neúspěchu. Najděte způsoby, jak jejich úsilí ocenit. Pokud studenti udělají chybu, dejte jim příležitost odhalit ji a pokoušet se znovu, dokud to nezvládnou správně. Jděte příkladem a vesele přiznávejte a opravujte vlastní chyby. Pomozte studentům zažít radost, která pochází z toho, když jednají s vírou a učí se díky tomu prostřednictvím činností.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

 • Jak mohu omezit čas věnovaný činnostem zaměřeným na slovní zásobu a gramatiku, tak aby většina času zbývala na konverzaci?
 • Jak mohu jednotlivé činnosti naplánovat tak, aby všichni studenti většinu času mluvili?
 • Jak mohu vytvořit prostředí, ve kterém se studenti nebojí dělat chyby?

Mluvte anglicky

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Stanovte očekávání, že budete ve třídě mluvit anglicky, a vyzvěte studenty, aby dělali totéž. Vyhýbejte se dlouhým popisům nebo vysvětlování. Ke komunikaci používejte základní slova, jednoduché věty, gesta nebo jiné prostředky. Pokud mají studenti otázky, vyzvěte ostatní studenty, aby jim pomohli. Povzbuzujte studenty, aby při hledání odpovědí využili dostupné zdroje a materiály (jako je příručka pro studenty, slovník nebo spolužáci). Nepřekládejte všechno, co říkáte. Když budete používat jednoduché věty a pomalu je opakovat, většina studentů pochopí hlavní myšlenku – nemusíte se tedy snažit o to, aby pochopili každé slovo.

Věřte, že jim pomůžete nejvíce, že jim poskytnete příležitosti k poslechu a komunikaci v angličtině. Povzbuzujte studenty, aby mluvili anglicky, když komunikují s vámi i mezi sebou. Vyzvěte je, aby se nejprve zkusili vyjádřit v angličtině a použili slova, která znají, a aby se aktivně učili slova, která neznají. Vyzvěte studenty, aby používali malý zápisník nebo jiný způsob, jak si budou zapisovat nová slova a definice. Pokud uslyšíte studenty mluvit jejich rodným jazykem, vesele jim připomeňte, aby jednali s vírou a mluvili anglicky! Mluvit anglicky vyžaduje víru, ale jednání s vírou přizve Ducha, který pomůže při studiu všem.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

 • Jak mám zajistit, že budu celou dobu mluvit jen anglicky?
 • Jak mohu studentům pomoci jednat s vírou, aby dokázali mluvit anglicky?
 • Jak mohu vytvořit prostředí, ve kterém je používání angličtiny bezpečné, zábavné a poutavé?

Výukové materiály

Zde máte přístup ke zdrojům a materiálům, které potřebujete k výuce v kurzech EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice