Skip to main content
Často kladené otázky
Studenti
Učitelé
Vedoucí

Často kladené otázky – studenti

  • Který kurz je pro vás nejlepší, zjistíte podle níže uvedených informací.
   • Vstupní požadavky pro kurz EnglishConnect 1: gramotnost ve vašem mateřském jazyce, čtení základních anglických slovVstupní požadavky pro kurz EnglishConnect 2: gramotnost ve vašem mateřském jazyce, čtení jednoduchých anglických vět, jednoduchá konverzace
   • spočívající v kladení otázek a odpovídání na ně
   • Vstupní požadavky pro EnglishConnect 3: dosažení mírně pokročilé úrovně ve vstupním testu při registraci, základní schopnost čtení, psaní, poslechu a konverzace
  • Součástí kurzů EnglishConnect je plán, který vám pomůže každý týden procvičovat angličtinu 10 a více hodin a mít přehled o tom, kolik času procvičování věnujete. V tomto plánu si můžete zaznamenat hodiny strávené procvičováním a sledovat svůj pokrok.

   • zaměstnání
   • vzdělání
   • místo, kde žijete
   • služba
  • EnglishConnect 1 a 2: kontaktujte místního člena nebo misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

   EnglishConnect 3: najděte si místo konání kurzu zde.
  • Skupiny v kurzech EnglishConnect 1 a 2 se scházejí po dobu 25 týdnů. Skupiny v kurzech EnglishConnect 3 se scházejí po dobu 14 týdnů. Můžete se rozhodnout kurz zopakovat.
  • Rozvinout potřebné návyky a dovednosti, které souvisejí s těmito kurzy, vyžaduje čas a procvičování. Členové skupiny se také vzájemně podporují a během kurzu mezi nimi často vznikají přátelské vztahy.
  • Příručky ke kurzům EnglishConnect 1 a 2 si můžete koupit na stránkách store.churchofjesuschrist.org. Elektronické verze najdete zde nebo v mobilní aplikaci Knihovna evangelia.
  • O své plánované neúčasti nejdříve informujte svého učitele. Dále si projděte materiály pro daný týden a pokuste se vypracovat domácí úkol. Pro kontrolu se spojte se s některým ze spolužáků, a to i v případě, že jste se setkání nezúčastnili.
  • Ano. Opakovat můžete kterýkoli kurz EnglishConnect. Někteří studenti budou chtít kvůli dosažení svých studijních cílů některý z kurzů opakovat.
  • Obraťte se na svého učitele nebo specialistu z kurzu EnglishConnect.

  Často kladené otázky – učitelé

  • Poslechová videa najdete na stránce Teacher Materials.
  • EnglishConnect je řada produktů pro výuku angličtiny, které poskytuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Účelem programu EnglishConnect je pomáhat studentům zdokonalit si znalost angličtiny v přátelském prostředí orientovaném na víru. Když si studenti zdokonalí znalost angličtiny, získají více příležitostí pro zaměstnání, vzdělání, službu a přátelství.
  • Toto nedoporučujeme. Délka a obsah každého kurzu byly navrženy tak, aby bylo dosaženo konkrétních výsledků, a skupinám se doporučuje, aby postupovaly podle toho, jak jsou příslušné materiály napsány. Relevantnost určitého obsahu se však může lišit nebo mohou existovat i jiné závažné místní potřeby. Před provedením jakýchkoli změn se obraťte na specialistu.
  • Vaší úlohou je vytvořit prostředí, ve kterém studenti bez obav mluví anglicky. Studentům pomůžete nejvíce, když je vyzvete, aby se během celé hodiny snažili mluvit anglicky. Můžete toho dosáhnout tím, že jim sami půjdete příkladem. Vždy máte mluvit anglicky. Používejte jednoduchá slova a krátké věty. Mluvte pomalu a často opakujte. Napište na tabuli klíčová slova a slovní spojení. Vyhněte se dlouhým vysvětlováním a nepřekládejte všechno, co říkáte. Pokud studenti potřebují pomoc, vyzvěte je, aby využili své zdroje a materiály a navzájem si pomohli. Studenty povzbuzujte. Vyzvěte je, aby riskovali a mluvili co nejvíce anglicky. Pomozte jim zažít úspěch a chvalte jejich úsilí. Studenti mají mluvit 80 % hodiny. Když se zaměříte na to, abyste studentům pomohli učit se prostřednictvím činností, budete mateřský jazyk potřebovat čím dál tím méně.
  • Snažte se co nejvíce používat angličtinu. Studentům můžete pomoci napsáním několika klíčových slov a slovních spojení na tabuli. Studentům můžete také usnadnit porozumění tím, že je vyzvete, aby si lekci předem doma prošli v angličtině i ve svém mateřském jazyce.
  • Pokud jsou ve třídě nezletilí a nejsou přítomni dva zodpovědní dospělí, hodina se NEMŮŽE konat. Žádný dospělý nemůže pracovat s nezletilým sám. Tato pravidla slouží k ochraně všech.
  • Na začátku hodiny vyzvěte studenty, aby si se spolužákem prošli své záznamy v části My English Practice Plan a domluvili se, že se budou v nadcházejícím týdnu vzájemně podporovat. V průběhu hodiny identifikujte studenty, kteří potřebují další podporu, a pomozte jim spojit se se spolužákem, který jim může pomoci. Na konci hodiny vyzvěte studenty, aby jednali s vírou a dosáhli tak svých cílů v rámci každodenního procvičování.
   • Může být užitečné vytvořit sdílenou skupinu v aplikaci What’s App nebo na jiné běžné komunikační platformě. V průběhu týdne sdílejte se skupinou zprávy a pozvánky.
   • Jakýkoli kontakt s nezletilými studenty mimo třídu musí probíhat prostřednictvím rodičů.
  • Omezte množství času věnovaného opakování slovní zásoby a probírání gramatiky. Většinu hodiny máte pomáhat studentům provádět konverzační činnosti v malých skupinách nebo ve dvojicích.
  • Máte se zaměřit na to, abyste studentům pomohli procvičovat se v konverzaci v angličtině. Všechna vysvětlení gramatiky mají být jednoduchá a stručná. Dlouhým vysvětlováním se můžete vyhnout tak, že uvedete 4–5 rychlých příkladů a vyzvete studenty, aby pokračovali v procvičování. Studenti mohou najít odpovědi s využitím online zdrojů a materiálů mimo hodiny. Nezapomeňte, že efektivnější je učit se jazyk jeho procvičováním, než tím, že o něm budete mluvit.
  • Vyzvěte studenty, aby se slovní zásobu naučili ještě před hodinou. Význam a výslovnost se mohou naučit s využitím online zdrojů a materiálů. Na začátku hodiny dejte studentům několik minut na to, aby si slovní zásobu zopakovali ve dvojicích. Nevěnujte čas trénování slovní zásoby – studenti si nová slova zapamatují lépe, když je budou používat v konverzačních činnostech.
  • Pokud student přijde do hodiny pozdě, požádejte některého spolužáka, aby mu pomohl zapojit se do probíhající činnosti.
   Pokud se student zapojí do kurzu po první hodině, udělejte si před začátkem nebo po konci hodiny čas na to, abyste ho vřele přivítali. Požádejte některého spolužáka, aby mu pomohl seznámit se s kurzem a připravit se na další hodinu.
  • Připomeňte studentům návrhy, zdroje a materiály, které jsou uvedeny v příručce pro studenty v části „My English Practice Plan“. Každý týden kontrolujte jejich pokrok.

   Vyzvěte studenty, aby využívali online zdroje a materiály uvedené na stránkách englishconnect.org/cs/studenti/zdroje resources.

   Dále můžete navrhnout:
   Využívejte církevní zdroje a materiály v aplikaci Knihovna evangelia pro nácvik poslechu, mluvení, čtení a psaní.
  • Ne. Odborné znalosti jsou obsaženy v materiálech. Vaší úlohou je dávat studentům najevo lásku a vytvářet přátelské prostředí orientované na víru. Studenti potřebují váš pozitivní přístup, povzbuzení a nadšení. Když budete s modlitbou vyhledávat Ducha a snažit se porozumět potřebám každého studenta, budete vedeni k tomu, abyste studentům pomohli pociťovat sebedůvěru a zažívat úspěch. Školicí zdroje a materiály jsou k dispozici na stránce Školení učitelů.. Další informace.
  • Konverzační hodiny programu EnglishConnect 1 a 2 obvykle probíhají jednou týdně po dobu 25 týdnů. Hodiny obvykle trvají 90 minut. Studenti mohou kurz opakovat.
   Skupiny EnglishConnect 3 se obvykle scházejí jednou týdně po dobu 14 týdnů. Pro kurzy platí v současné době stejný rozvrh semestru jako pro BYU-Pathway Worldwide a BYU-Idaho. Každotýdenní setkání obvykle trvá 90 minut. Studenti se mohou rozhodnout opakovat kurz po dobu několika semestrů.
  • Toto se určuje na místní úrovni na základě dostupnosti učitelů a rozvrhu využívaných prostor.
  • Skupiny mají vždy fungovat pod vedením místních vedoucích. Členové a misionáři mohou založit skupiny EnglishConnect pod vedením místních vedoucích. Členové skupiny mohou být k účasti přizváni, nebo se mohou ke skupině připojit sami. Skupiny se často vytvářejí v rámci úvodního setkání, ale lze je vytvořit i bez něj. Každé skupině jsou přiděleni nejméně dva dospělí učitelé.
  • Několik týdnů před prvním setkáním skupiny vás bude kontaktovat specialista nebo vedoucí pověřený zodpovědností za program EnglishConnect a pozve vás k účasti na školení učitelů. Toto školení vám pomůže pochopit úlohu učitele, naučíte se, jak učit, a dozvíte se i o dalších svých zodpovědnostech. Chcete-li si školicí zdroje a materiály pro učitele projít s předstihem, najdete je zde.
  • Konverzační skupiny se v rámci programu EnglishConnect obvykle scházejí v církevních budovách. Přístup do budovy vám poskytne specialista nebo místní vedoucí.
  • Elektronické verze knih a odkazy na všechna videa naleznete zde. Je dobré stáhnout si videa pro vaši konverzační skupinu předem, protože bezdrátové sítě nemusí být vždy spolehlivé. Pokud jde o dostatečný počet výtisků příruček pro členy vaší skupiny, obraťte se na svého specialistu.
  • Požádejte svého asistenta nebo dalšího učitele, aby v době vaší nepřítomnosti převzal výuku. Požádejte dalšího dospělého člena skupiny, aby asistentovi pomohl.
  • Možná budete muset hodinu odložit. Informujte o tom svého specialistu. Vzhledem k této skutečnosti se může stát, že se některé skupiny budou setkávat déle než 25 týdnů, aby kurz absolvovaly.
  • To se někdy stává. Společně jako skupina pozvěte tuto osobu na příští setkání. Pomozte spolužákům, aby ji podpořili a povzbudili. Snažte se pochopit, co se může odehrávat v životě této osoby, že jí to ztěžuje účast na setkáních.
  • Sdílení je přirozenou součástí skupin pro podporu soběstačnosti, ale někdy může někdo mluvit tolik, že se ostatní zdráhají do diskuse zapojit. Dobrým řešením by mohlo být pohovořit si s touto osobou mezi čtyřma očima, mimo setkání skupiny. Vysvětlete, co pozorujete a jak to podle vás ovlivňuje celou skupinu. Požádejte ji, aby vám sdělila svůj pohled na věc, a pokuste se najít společně řešení, které pomůže zapojit se všem členům kurzu.
  • Před závěrečnou hodinou společně se svým specialistou vytiskněte osvědčení o účasti, vyplňte je a nechte je podepsat. Na závěrečném setkání skupiny osvědčení rozdejte.

   Po závěrečné hodině vyplní učitel nebo specialista End of Group report [Zprávu o zakončení skupiny] na stránkách srs.churchofjesuschrist.org/register.
  • V konverzačních hodinách EnglishConnect jsou všichni vítáni. Se všemi členy vaší skupiny pracujte tak, aby se cítili vítáni. Buďte vnímaví vůči postojům a porozumění lidí různého náboženského vyznání. Mohlo by pomoci, kdybyste vysvětlili některé verše z písem a citace, které jsou specifické pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Také bude možná nezbytné upravit některé závazky, které jsou založené na víře.

  Často kladené otázky – vedoucí

  • EnglishConnect je řada produktů pro výuku angličtiny, které poskytuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Účelem programu EnglishConnect je pomáhat studentům zdokonalit si znalost angličtiny v přátelském prostředí orientovaném na víru. Když si studenti zdokonalí znalost angličtiny, získají více příležitostí pro zaměstnání, vzdělání, službu a přátelství.
  • Studenti kurzů EnglishConnect 1 a 2 v průzkumu v letech 2018–2019 uvedli:
   • 95% spokojenost a 80 % se pravděpodobně zapíše do dalšího kurzu EnglishConnect.
   • 90 % uvádí, že kurzy EnglishConnect jsou užitečné nebo velice užitečné při přípravě na další vzdělávací příležitosti.
   • 98 % uvádí, že program EnglishConnect je stejně účinný nebo účinnější než jiné zdroje a materiály pro výuku angličtiny.
   • 88 % uvádí, že instruktor je velice nebo extrémně efektivní a 91 % uvádí, že instruktorova angličtina je dostatečná.
   • Mezi hlavní výhody programu EnglishConnect patří levné zdroje, kvalita materiálů a duchovně zaměřené zážitky.
  • Výuka angličtiny může výrazně zlepšit příležitosti v zaměstnání, vzdělání i službě. V zemích, kde angličtina není mateřským jazykem, mohou lidé, kteří mluví anglicky, vydělávat o 30 až 50 % více. (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies).

   V anglicky mluvících zemích mají imigranti a uprchlíci, kteří se učí angličtinu, větší šanci najít zaměstnání, získat přístup ke zdravotní péči, využít vzdělávacích příležitostí a začlenit se do společnosti. (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
  • Hrajete rozhodující úlohu při vytváření vize programu EnglishConnect ve vaší oblasti. Přečtěte si pokyny v brožuře Implementation Guide [Zaváděcí průvodce] a postupujte podle nich. Další informace.
  • Učitelé programu EnglishConnect jsou jednotlivci se středně pokročilou znalostí anglického jazyka. Mají rádi studenty a jsou pozitivní, nadšení a spolehliví. Další informace najdete v brožuře Implementation Guide [Zaváděcí průvodce]. Další informace.
  • Specialisté předají učitelům počáteční vizi a poskytnou provozní zaškolení. Specialisté podporují učitele při studiu zdrojů a materiálů určených pro školení učitelů. Je vhodné, když se učitelé pravidelně scházejí na schůzkách rady učitelů, aby se společně učili a podporovali.
  • Každý kurz má příručku pro učitele a příručku pro studenty. Příručky jsou k dispozici ke stažení nebo je lze zakoupit prostřednictvím církevní distribuce. Informace najdete v brožuře Implementation Guide [Zaváděcí průvodce] a na stránce se zdroji a materiály určenými pro kurz. . Další informace.
  • Příručky si můžete stáhnout z webových stránek nebo objednat prostřednictvím církevní distribuce. Další informace.
  • Místní jednotky a misie se mohou rozhodnout, zda budou hradit náklady na tištěné materiály, nebo zda budou za své příručky platit studenti. Studenti si mohou příručky objednat přímo prostřednictvím církevní distribuce. Další informace.
  • Informace najdete v brožuře Implementation Guide [Zaváděcí průvodce]. Další informace.
  • Naučit se jazyk není snadné. Vyžaduje to stálé úsilí, trpělivost a víru. K úspěšnosti jim můžete pomoci vyjádřením víry, povzbuzením a průběžnou kontrolou. Informace najdete v brožuře Implementation Guide [Zaváděcí průvodce].
  • EnglishConnect je program organizovaný Církví Ježíše Krista Svatých Posledních dnů. Vznikl jako součást celosvětové vzdělávací iniciativy a pokračuje jako společné úsilí Církevního vzdělávacího systému, Služeb sociální péče a soběstačnosti a Misionářského oddělení. Kurzy EnglishConnect začaly mimo území Severní Ameriky a nyní jsou dostupné po celém světě. Do kurzů EnglishConnect se zapojily tisíce lidí a těží z jedinečné příležitosti učit se anglicky v přátelském prostředí orientovaném na víru.
  • Mnoho lidí po celém světě se potýká s překážkami, které jim v ovládnutí angličtiny brání, včetně nákladů, vzdálenosti, nedostatku času, pochybností o vlastních schopnostech a omezeného přístupu. EnglishConnect představuje řešení překážek, jako jsou náklady, vzdálenost, čas, pochybnosti a omezený přístup. EnglishConnect poskytuje studentům jedinečnou příležitost zdokonalit si znalost angličtiny v prostředí zaměřeném na evangelium. Studenti, kteří dosáhnou cíle kurzu, rozšíří své příležitosti v zaměstnání, službě a vzdělání – zejména prostřednictvím programu BYU-Pathway Worldwide.

   • V konverzačních kurzech EnglishConnect 1 a 2 jsou vyučovány členy a misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů pod vedením místních církevních vedoucích. V ideálním případě budou při identifikaci potřeb a organizování kurzů spolupracovat místní církevní vedoucí a presidenti misií. Místní vedoucí Církve mohou delegovat správu kurzů EnglishConnect 1 a 2 výboru pro podporu soběstačnosti nebo pověřenému specialistovi.
   • Kurzy EnglishConnect 3 jsou poskytovány prostřednictvím programu BYU-Pathway Worldwide v koordinaci s oblastním vedoucím Služeb pro sociální péči a podporu soběstačnosti a místními vedoucími. Další informace.

   • V kurzech EnglishConnect 1 a 2 vyučují místní členové Církve a misionáři. V ideálním případě budou při identifikaci potřeb a organizování kurzů spolupracovat místní církevní vedoucí a presidenti misií. V oblastech, kde kurzy EnglishConnect 1 a 2 zajišťují kůly nebo sbory, mohou anglicky mluvící misionáři sloužit jako pomocní instruktoři. V oblastech, kde kůly nebo sbory kurzy EnglishConnect nezajišťují, se mohou presidenti misií rozhodnout pověřit specialistu misie na angličtinu, aby dohlížel na realizaci programu EnglishConnect s anglicky mluvícími misionáři jako učiteli.
   • Kurzy EnglishConnect 3 jsou vedeny členy nebo misionáři. Další informace.

   • Konverzační hodiny programu EnglishConnect 1 a 2 obvykle probíhají jednou týdně po dobu 25 týdnů. Hodiny obvykle trvají 90 minut. Studenti mohou kurz opakovat.
   • Skupiny EnglishConnect 3 se obvykle scházejí jednou týdně po dobu 14 týdnů. Kurzy v současné době postupují podle stejného rozvrhu semestru jako BYU-Pathway Worldwide a BYU-Idaho. Každotýdenní setkání obvykle trvá 90 minut. Studenti se mohou rozhodnout opakovat kurz po dobu několika semestrů.
  • Za kurzy EnglishConnect v současné době nelze získat kredity. Studijní osnovy programu EnglishConnect 3 jsou však určeny k přípravě studentů na to, aby uspěli v kurzech PathwayConnect, nabízených v úvodu programu BYU-Pathway Worldwide.

   • EnglishConnect 1 a 2: Účastníkům musí být alespoň 11 let a všechny nezletilé osoby musí předložit podepsaný formulář souhlasu rodičů. V ideálním případě budou při identifikaci potřeb a organizování kurzů spolupracovat místní církevní vedoucí a presidenti misií. Kurzy EnglishConnect jsou nejúčinnější, když je společně podporují vedoucí, členové a misionáři a vyzvou k účasti na nich své přátele a rodinné příslušníky.
   • EnglishConnect 3: Účastníkům musí být alespoň 11 let a všechny nezletilé osoby musí předložit podepsaný formulář souhlasu rodičů. Studenti se mohou registrovat přímo. Další informace.
  • EnglishConnect 1 a 2: Ano, samozřejmě. Buďte vnímaví vůči postojům a porozumění lidí různého náboženského vyznání. Mohlo by pomoci, kdybyste vysvětlili některé verše z písem a citace, které jsou specifické pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Také bude možná nezbytné upravit některé závazky, které jsou založené na víře.
  • Mají rádi studenty a jsou pozitivní, nadšení a spolehliví. Učitelé EnglishConnect se soustředí na to, aby studentům pomohli vzájemně komunikovat a pociťovat sebedůvěru. Odborné znalosti jsou obsaženy v materiálech a úlohou učitele je následovat Ducha a pěstovat přátelské prostředí orientované na víru. K dispozici jsou školicí zdroje a materiály. Další informace.
  • Údaje o registraci a účasti budou sledovány prostřednictvím online nástroje pro registraci skupiny v rámci Služeb pro podporu soběstačnosti. Specialista na podporu soběstačnosti nebo učitel má skupinu zaregistrovat a sledovat její pokrok na adrese srs.churchofjesuschrist.org/register.
  • Materiály ke kurzům EnglishConnect 1 a 2 si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím církevní distribuce. Další informace.
  • EnglishConnect 1 a 2: na konci kurzu mohou vedoucí každému studentovi, který výuku pravidelně navštěvoval, udělit osvědčení o účasti. Osvědčení budou rozdávat specialisté nebo učitelé.
   Poznámka: Jde pouze o potvrzení účasti. Kurzy EnglishConnect 1 a 2 nejsou certifikované kurzy a neudělují studentům vysokoškolské kredity. (miniatura a PDF)
   EnglishConnect 3: na konci kurzu mohou studenti na základě svého pokroku v kurzu získat osvědčení o absolvování.
  • Učitelé kurzů EnglishConnect 1 a 2 mohou být povoláni nebo pověřeni. Toto rozhodnutí mají učinit místní vedoucí.
  • Učitelé kurzů EnglishConnect 1 a 2 jsou obvykle povoláni nebo pověřeni některým místním vedoucím. Při předávání povolání či pověření je užitečné, když vedoucí sdělí informace, které se povolání týkají. Na těchto internetových stránkách naleznete užitečné informace o tom, co to znamená být učitelem.
  • Na začátku kurzu EnglishConnect 1 nebo 2 vyplní učitel Group Registration Report [Zprávu o registraci skupiny] na stránkách srs.churchofjesuschrist.org/register.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice