Skip to main content

Školenie pre učiteľa

Ďakujeme za vašu ochotu slúžiť božím deťom skrze výučbu anglického jazyka. Dúfame, že pocítite lásku vášho Nebeského Otca a uistenie, že vaše úsilie požehnáva životy študentov teraz i v budúcnosti.

Aby ste boli úspešní, musíte porozumieť zámeru programu EnglishConnect a vašej úlohe pri dosahovaní tohto zámeru.

Aký je zámer programu EnglishConnect?


EnglishConnect 1 a 2 nie sú typickými školskými hodinami anglického jazyka. Cieľom EnglishConnect je pomôcť študentom:

 • zväčšiť vieru v Nebeského Otca a Ježiša Krista
 • stať sa zdatnými študentmi
 • vyvinúť si jazykové zručnosti v anglickom jazyku v prostredí sústredenom na evanjelium

Kurzy EnglishConnect poskytujú študentom jedinečnú príležitosť zlepšiť si angličtinu v prostredí priateľstva a viery.

V procese vyučovania sa modlite o vedenie Ducha Svätého, aby ste porozumeli potrebám svojich študentov a tomu, ako im pomôcť uspieť. Počas vašej duchovnej prípravy a snahy byť čím lepší Nebeský Otec zväčší vašu schopnosť dosiahnuť tento zámer.

Aká je moja úloha?

Vašou najdôležitejšou úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom budú študent cítiť Ducha, spolupatričnosť a dôveru, že s pomocou Nebeského Otca sa môžu naučiť angličtinu.

Pamätajte na to, že skutočným učiteľom je Duch. Vašou úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom môže učiť Duch. Študentom môžete pomôcť pocítiť lásku a podporu, a naučiť sa vyhľadávať pomoc Nebeského Otca, aby sa naučili angličtinu.

Nemusíte byť expertom vo výučbe angličtiny. Všetko, čo potrebujete, sa nachádza v učebných materiáloch. Keď sa budete s modlitbou usilovať o naplnenie tejto úlohy a o zlepšovanie sa, Nebeský Otec vám pomôže (pozri Eter 12:27).

Počas vašej prípravy na výučbu EnglishConnect premýšľajte o nasledujúcich otázkach:

 • Ako sa môžem duchovne pripraviť?
 • Ako môžem na každú hodinu pozvať Ducha?
 • Ako môžem pomôcť každému, aby sa cítil vítaný a mal sebadôveru?

Ako môžem uspieť?

Je mnoho vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste študentom na vašich hodinách pomohli naučiť sa anglicky a pestovať vieru. S modlitbou vyhľadávajte smerovanie Ducha, kým zvažujete potreby študentov a snažíte sa zlepšiť.

Pomôžte študentom uplatňovať zásady učenia sa
Najviac úspechu zažijete, keď budete vyhľadávať, aby Duch pomohol študentom uplatňovať zásady uvedené nižšie. S modlitbou preštudujte každú zásadu. Naplánujte si, ako budete študentom pomáhať uplatňovať tieto zásady počas ich spolupráce pri štúdiu angličtiny.

 • Uplatňujte vieru v Ježiša Krista
 • Byť zodpovedný za ich vlastné učenie
 • Učiť sa navzájom
 • Učiť sa skrze robenie

Snažiť sa zlepšovať Keď sa budete s modlitbou usilovať o naplnenie tohto povolania, Duch vám pomôže vedieť, ako sa zlepšiť. Študujte zásady v príručke „Teaching in the Savior’s Way“ a zásady štúdia uvedené nižšie. Po každej lekcii si vyhraďte čas na ohodnotenie vášho pokroku s použitím zásad a sebahodnotiacej tabuľky (Self-Reflection Chart) v manuáli pre vyučujúcich EnglishConnect. Rozpoznajte to, čo robíte dobre. Zadefinujte si oblasti, ktoré chcete vylepšiť, a vytvorte si konkrétne plány na uplatnenie toho, čo ste sa naučili.

Ako vyučujúci EnglishConnect máte špeciálnu zodpovednosť, aby ste vytvorili prostredie, v ktorom sa študenti „usiluj[ú] o vedomosti, dokonca štúdiom, a tiež vierou“ (NaZ 88:118). Študentom môžete pomôcť konať vo viere, aby zakúsili Spasiteľov sľub, že „u Boha je všetko možné“ (Marek 10:27). Táto skúsenosť môže požehnať ich životy aj mimo EnglishConnect. Dôverujte Nebeskému Otcovi, že vám pomôže, keď budete vyhľadávať Ducha a snažiť sa, ako len môžete. Majte vieru, že Duch vám poskytne smerovanie, ktoré potrebujete, dokonca „v pravú chvíľu“ (NaZ 100:6). Keď budete vyhľadávať Ducha a milovať tých, ktorých vyučujete, budete schopní vytvoriť prostredie, v ktorom študenti cítia Ducha, spolupatričnosť a dôveru, že s pomocou Nebeského Otca sa môžu naučiť angličtinu.

Zásady štúdia
Uplatňujte vieru v Ježiša Krista
Prevezmite zodpovednosť
Učiť sa navzájom
Učiť sa skrze činnosť
Hovorte anglicky

Uplatňujte vieru v Ježiša Krista

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Cieľom EnglishConnect je pomáhať študentom rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí, ktoré podporuje vieru v Nebeského Otca a Ježiša Krista. Môže byť nápomocné, aby ste študentov vyzvali, nech sa modlia o dar jazykov a konajú vo viere, že môžu dosiahnuť svoje ciele. Vyjadrite svoju vieru v to, že Nebeský Otec im môže pomôcť. Vyjadrite povzbudenie. Počas každej hodiny vyhraďte čas na to, aby ste dali študentom príležitosť navzájom sa učiť a vyjadrovať vieru. Vyzývajte študentov, aby sa podelili o svoje skúsenosti o tom, ako obdržali uschopňujúcu moc Ježiša Krista na zdolanie výziev a dosiahnutie svojich cieľov.
Zamyslite sa nad týmito otázkami:

 • Ako môžem študentom pomôcť uplatňovať v Ježiša Krista skrze štúdium angličtiny?
 • Ako môžem špecificky pomôcť tým, ktorí nie sú členmi Cirkvi alebo ktorým nie sú známe učenia Ježiša Krista?

Pathway - Manqueo family

Prevezmite zodpovednosť

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Aby sa študenti zlepšili, musia prevziať zodpovednosť za svoje vlastné štúdium. Účasť na týždennej hodine je dôležitou súčasťou štúdia. Ale jediným spôsobom, ako sa možno jazyk naučiť, je denne precvičovať. Študenti, ktorí angličtinu študujú a precvičujú 8 – 10 hodín týždenne, budú napredovať rýchlejšie. Môže pomocť, ak študentov vyzvete, nech si stanovia každodenné ciele na precvičovanie a nech konajú vo viere, že môžu svoje ciele dosiahnuť. Vyzvite študentov, aby si vytvorili tri každodenné zvyky ohľadom štúdia angličtiny:

 • modliť sa o dar jazykov
 • čítať Knihu Mormonovu
 • konať vo viere, že môžu dosiahnuť svoje ciele

Pozvite študentov, aby si zaznamenali svoj pokrok v časti „My practice plan“ na začiatku ich manuálu. Môžete ich skontrolovať na začiatku hodiny tým, že spolužiakovi nahlásia svoj pokrok. Pozvite študentov, aby sa podelili o nápady, ako začleniť angličtinu do svojich každodenných rutinných činností. Pamätajte na to, že najväčší pokrok je možné dosiahnuť, keď študenti prevezmú zodpovednosť, aby pravidelne študovali a precvičovali mimo vyučovacej hodiny.

Zamyslite sa nad týmito otázkami:

 • Ako môžem študentom pomôcť prevziať zodpovednosť, aby každý deň študovali a precvičovali angličtinu?
 • Ako môžem študentom pomôcť rozpoznať ich pokrok?
 • Ako môžem študentom pomôcť zapamätať si slovnú zásobu lekcie a príkladové vety pred hodinou?

Učiť sa navzájom

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Študentom sa bude najviac dariť, keď si navzájom pomôžu a budú sa vzájomne učiť. Naučiť sa jazyk môže byť náročné, takže pre študentov bude nápomocné mať podpornú skupinu, ktorá im pomôže pokračovať, keď sa budú cítiť odradení alebo sa budú chcieť vzdať. Vašou úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom sa študenti cítia milovaní a je pre nich ľahké vzájomne sa ovplyvňovať a podporovať. Pomôžte študentom spoznať sa navzájom a vyvinúť si vzťahy založené na dôvere.

Dajte študentom príležitosť podeliť sa o ťažkosti, ktorým čelia, a čo robia preto, aby uspeli. S modlitbou vyhľadávajte spôsoby, ako študentom pomôcť cítiť sa ocenení a ako súčasť skupiny, hlavne tým, ktorí nie sú členmi Cirkvi. Podporujte študentov, aby sa navzájom podporovali a inšpirovane slúžili tým, ktorí majú ťažkosti. Raďte sa so svojimi vedúcimi, aby ste našli vhodné spôsoby pomôcť skupine zostať v kontakte počas týždňa skrze skupinové správy alebo iné činnosti.
Zamyslite sa nad týmito otázkami:

 • Ako môžem skupine pomôcť, aby sa v nej rozvinuli pocity dôvery a priateľstva?
 • Ako môžem študentom pomôcť navzájom sa učiť a deliť o svoje skúsenosti?
 • Ako môžem študentom pomôcť zostať cez týždeň v kontakte?

Learn By Doing_Banner.jpg

Učiť sa skrze činnosť

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

EnglishConnect 1 a 2 sú konverzačné hodiny. Cieľom konverzačnej hodiny je dať každému študentovi príležitosť precvičovať si rozprávanie do najvyššej možnej miery. Počas každej časti lekcie by sa študenti mali rozprávať a vzájomne precvičovať. Povzbudzujte študentov, aby si pred hodinou zapamätali slovnú zásobu lekcie a príkladové vety. Pomôže im to byť pripravení, aby lepšie zúročili konverzačné aktivity na hodine. Čas si rozvrhnite tak, aby ste väčšinu hodiny strávili konverzačnými aktivitami v pároch alebo malých skupinách. Práca v pároch alebo malých skupinách dáva každému študentovi viac času na precvičovanie.

Budete vedieť, že sa vám darí, keď sú študenti schopní splniť konverzačné aktivity prirodzene a nepotrebujú pritom používať svoje knihy. Mnoho študentov sa zdráha precvičovať si rozprávanie a majú strach, že pred ostatnými urobia chyby. Pomôcť môžete tak, že vytvoríte prostredie, v ktorom sa podporuje riskovanie a kde je v poriadku zlyhať. Nájdite spôsoby, ako oslavovať ich úsilie. Ak sa študenti pomýlia, dajte im príležitosť nájsť chybu a nechajte ich vyskúšať to znova, až kým neuspejú. Buďte im príkladom tým, že s úsmevom nájdete a opravíte svoje vlastné chyby. Pomôžte študentom zažiť radosť, ktorá prichádza, keď konajú vo viere, aby sa učili skrze činnosť.

Zamyslite sa nad týmito otázkami:

Ako môžem znížiť čas strávený slovnou zásobou a gramatickými cvičeniami, aby sme väčšinu času trávili konverzačnými aktivitami?

 • Ako môžem každú aktivitu naplánovať tak, aby každý študent rozprával, koľko sa dá?
 • Ako môžem vytvoriť prostredie, v ktorom sa študenti cítia bezpečne na to, že sa môžu pomýliť?

Hovorte anglicky

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Stanovte očakávanie, že na hodine budete rozprávať anglicky a vyzvite študentov, aby to tiež urobili. Vyhnite sa dlhým opisom a vysvetleniam. Používajte základné slová, jednoduché vety, gestá a iné spôsoby komunikácie. Keď majú študenti otázky, vyzvite ostatných študentov, aby pomohli. Povzbudzujte študentov, aby využívali dostupné zdroje na získanie odpovedí (vrátane študijného manuálu, slovníka a spolužiakov). Neprekladajte všetko, čo poviete. Ak budete používať jednoduché vety a pomaly ich zopakujete, väčšina študentov porozumie všeobecnej myšlienke – nezaoberajte sa tým, či rozumejú každému slovu.

Verte tomu, že najviac im pomôžete, keď im dáte možnosť počúvať a komunikovať v angličtine. Podporujte študentov, aby používali angličtinu, keď komunikujú s vami a s ostatnými študentmi. Vyzvite ich, aby sa najprv pokúsili komunikovať anglicky použitím slov, ktoré poznajú, a aby sa proaktívne učili slová, ktoré nepoznajú. Povzbudzujte študentov, aby používali malý zošit alebo iný prostriedok na zapisovanie nových slov a definícií. Ak počujete, že študenti rozprávajú svojim rodným jazykom, s úsmevom im pripomeňte, aby konali vo viere, aby hovorili anglicky. Hovoriť anglicky si vyžaduje vieru, ale keď konáme vo viere, pozýva to Ducha, aby každému pomohol učiť sa.
Zamyslite sa nad týmito otázkami:

 • Ako sa uistím, že budem hovoriť anglicky celý čas?
 • Ako môžem študentom pomôcť, aby konali vo viere, aby hovorili anglicky?
 • Ako môžem vytvoriť prostredie, v ktorom je rozprávanie anglicky bezpečné, zábavné a zaujímavé?

Učebné materiály

Tu získate prístup k materiálom, ktoré sú potrebné na výučbu EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice