Skip to main content
Časté otázky
Študenti
Učitelia
Vedúci

Časté otázky študenta

 • Ako sa rozhodnúť, ktorej triedy sa mám zúčastňovať?
  • Použite nižšie uvedené informácie, aby ste určili, ktorá trieda je pre vás najvhodnejšia.
   • Vstupné požiadavky pre EnglishConnect 1: gramotnosť vo vašom rodnom jazyku, schopnosť čítať základné anglické slová
   • Vstupné požiadavky pre EnglishConnect 2: gramotnosť vo vašom rodnom jazyku, schopnosť čítať základné anglické slová, pýtať sa a odpovedať na jednoduché konverzačné otázky
   • Vstupné požiadavky pre EnglishConnect 3: Pri vstupnom teste na zaradenie do skupín dosiahnite bodové ohodnotenie o čosi menej ako mierne pokročilý; základné schopnosti v oblastiach čítanie, písanie, počúvanie a konverzácia
 • Kurzy EnglishConnect obsahujú plán, ktorý vám pomôže precvičovať angličtinu 10+ hodín každý týždeň a zaznamenať si, ako dlho precvičujete. Použite tento plán na zaznamenanie toho, koľko hodín venujete precvičovaniu, a aby ste si zaznamenali svoj pokrok.

  • Zamestnanie
  • Škola
  • Komunita
  • Služba
 • EnglishConnect 1 a 2: Kontaktujte miestneho člena alebo misionára Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

  EnglishConnect 3: Nájdite miesto tu.
 • Skupiny EnglishConnect 1 a 2 sa stretávajú 25 týždňov. Skupiny EnglishConnect 3 sa stretávajú 14 týždňov. Môžete sa rozhodnúť, že si kurz zopakujete.
 • Vytvorenie si zvykov a schopností, ktoré sú potrebné pre tieto kurzy, si vyžaduje čas a precvičovanie. Členovia skupiny sa tiež navzájom podporujú a často si v priebehu kurzu vytvoria blízke vzťahy.
 • Pre EnglishConnect 1 a 2 si môžete manuál na váš kurz zakúpiť na store.churchofjesuschrist.org. Elektronickú verziu viete získať tu alebo v mobilnej aplikácii Knižnica evanjelia.
 • V prvom rade dajte vedieť učiteľovi, že sa stretnutia nezúčastníte. Potom si prejdite materiály na daný týždeň a pokúste sa urobiť domáce úlohy. Ohláste sa spolužiakovi aj ak sa stretnutia nezúčastníte.
 • Áno. Môžete si zopakovať ktorýkoľvek kurz EnglishConnect. Niektorí študenti si budú chcieť kurz zopakovať, aby dosiahli svoje študijné ciele.
 • Kontaktujte svojho učiteľa alebo špecialistu prideleného pre EnglishConnect.

Časté otázky učiteľov

 • Videá na precvičovanie počúvania je možné nájsť na stránke Materiály pre učiteľa.
 • EnglishConnect je skupina produktov výučby anglického jazyka poskytovaných Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom EnglishConnect je pomáhať študentom rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí priateľstva a viery. Rozvíjaním svojich zručnosti v anglickom jazyku si študenti zvýšia svoje množstvo príležitostí zamestnania, vzdelania, služby a priateľstva.
 • Neodporúča sa to. Dĺžka a obsah každého kurzu boli navrhnuté na dosiahnutie špecifických výsledkov a skupinám sa odporúča, aby materiály nasledovali tak, ako sú napísané. Môže sa však stať, že relevantnosť obsahu sa bude líšiť alebo môžu byť v oblasti iné dôležitejšie potreby. Pred vykonaním zmien sa vopred poraďte so špecialistom.
 • Vašou úlohou je vytvoriť prostredie, v ktorom je pre študentov príjemné hovoriť anglicky. Študentom najviac pomôžete, keď ich vyzvete, aby hovorili anglicky počas celej hodiny. Môžete tak urobiť tým, že sami pôjdete príkladom. Mali by ste hovoriť anglicky celý čas. Používajte jednoduché slová a krátke vety. Rozprávajte pomaly a často opakujte. Na tabuľu vypíšte kľúčové slová a slovné spojenia. Nevysvetľujte zdĺhavo a neprekladajte všetko, čo poviete. Ak študenti potrebujú pomoc, vyzývajte ich, aby použili svoje zdroje a pomáhali si navzájom. Buďte povzbudiví. Vyzývajte študentov, aby riskovali a hovorili anglicky koľko sa len dá. Pomáhajte im zažiť úspech a chváľte ich za snahu. Študenti by mali rozprávať 80% času hodiny. Keď sa budete sústrediť na pomáhanie študentom, aby sa učili robením, potreba používať rodný jazyk sa bude postupne zmenšovať.
 • Snažte sa čím viac používať angličtinu. Študentom viete pomôcť tak, že na tabuľu vypíšete zopár kľúčových slov a slovných spojení. Študentom tiež môžete pomôcť, aby sa cítili lepšie, ak ich vyzvete, aby si lekciu preštudovali doma v angličtine a ich rodnom jazyku predtým, než prídu na hodinu.
 • Ak sú v triede maloletí, ale nie sú prítomní dvaja zodpovední dospelí, hodina sa NEBUDE konať. Podobne tiež nemôže dospelý mať súkromnú hodinu (jeden na jedného) s maloletým. Tieto pravidlá slúžia na ochranu všetkých.
 • Na začiatku hodiny vyzvite študentov, aby si skontrolovali svoj plán precvičovania v časti „My English Practice Plan“ so spolužiakom a aby si naplánovali, že sa budú nasledujúci týždeň vzájomne podporovať. Počas hodiny zistite, ktorí študenti potrebujú dodatočnú podporu, a pomôžte im nadviazať kontakt so spolužiakom, ktorý im vie pomôcť. Na konci hodiny vyzvite študentov, aby konali vo viere, aby dosiahli svoje ciele ohľadom každodenného precvičovania.
  • Môže pomôcť, ak vytvoríte spoločnú skupinu na What’s App alebo inej bežne používanej komunikačnej platforme. V priebehu týždňa so skupinou zdieľajte správy a pozvania.
  • Akýkoľvek kontakt s maloletými študentmi mimo hodiny musí prebiehať cez rodičov.
 • Obmedzte čas, ktorý trávite opakovaním slovnej zásoby a preberaním gramatiky. Väčšinu času hodiny by ste mali tráviť pomáhaním študentom precvičovať konverzáciu v malých skupinách alebo pároch.
 • Mali by ste sa zameriavať na pomoc študentom pri precvičovaní konverzácie v angličtine. Akékoľvek vysvetlenia o gramatike by mali byť jednoduché a stručné. Pridlhým vysvetleniam sa vyhnete, ak poskytnete 4 až 5 príkladov a vyzvete študentov, aby pokračovali v precvičovaní. Študenti môžu využiť online zdroje mimo hodiny, aby získali odpovede na svoje otázky. Zapamätajte si, že je účinnejšie učiť sa precvičovaním jazyka než hovorením o jazyku.
 • Vyzvite študentov, aby si pred hodinou zapamätali slovnú zásobu. Môžu využiť online zdroje, aby sa naučili význam slov a výslovnosť. Na začiatku hodiny nechajte študentov pracovať v pároch, aby si pár minút prešli slovnú zásobu. Netrávte čas precvičovaním slovnej zásoby – študenti si slová lepšie zapamätajú, keď ich budú používať pri konverzačných aktivitách.
 • Ak študent mešká na hodinu, vyzvite spolužiaka, aby mu pomohol zúčastniť sa prebiehajúcej aktivity.
  • Ak sa študent pridá na kurz po prvej hodine, vymedzte si čas pred alebo po hodine, aby ste študenta srdečne privítali. Vyzvite spolužiaka, aby mu/jej pomohol porozumieť kurzu a pripraviť sa na nasledujúcu hodinu.
 • Pripomeňte študentom návrhy a zdroje, ktoré sa nachádzajú v študijnom manuáli v časti „My English Practice Plan“. Každý týždeň ich skontrolujte.

  Vyzvite študentov, aby používali online zdroje na https://www.englishconnect.org/sk/studenti/zdroje.

  Ďalšie nápady zahŕňajú:
  Používajte cirkevné zdroje v aplikácii Knižnica evanjelia na precvičovanie počúvania, hovorenia, čítania a písania.
 • Nie. Materiály poskytujú odborné znalosti. Vaším cieľom je mať rád študentov a vytvoriť prostredie priateľstva a viery. Študenti potrebujú váš pozitívny prístup, povzbudenie a nadšenie. Keď budete s modlitbou vyhľadávať Ducha a pokúsite sa porozumieť potrebám každého študenta, dostanete vedenie pomáhať študentom cítiť sa sebavedome a úspešne. Zdroje na školenie sú dostupné na stránke Školenie pre učiteľa. Zistiť viac.
 • Konverzačné skupiny EnglishConnect 1 a 2 sa zvyčajne stretávajú raz týždenne 25 týždňov. Tieto hodiny väčšinou trvajú 90 minút. Študenti sa môžu rozhodnúť zopakovať si kurz.
  • Skupiny EnglishConnect 3 sa zvyčajne stretávajú raz týždenne 14 týždňov. Triedy majú väčšinou rovnaký rozvrh semestra ako BYU-Pathway Worldwide a BYU-Idaho. Tieto každotýždenné hodiny väčšinou trvajú 90 minút. Študenti sa môžu rozhodnúť zopakovať si kurz niekoľko semestrov.
 • O tomto sa rozhoduje na miestnej úrovni podľa dostupnosti učiteľa a rozvrhu v mieste konania.
 • Skupiny by vždy mali byť pod vedením miestnych vedúcich. Členovia a misionári môžu založiť skupiny EnglishConnect pod vedením miestnych vedúcich. Členov skupiny je možné do skupiny pozvať alebo sa môžu sami rozhodnúť pridať sa. Skupiny sa často vytvoria na slávnostných zasadaniach, ale je možné, že sa vytvoria aj mimo nich. Každej skupine sú pridelení aspoň dvaja dospelí učitelia.
 • Pár týždňov pred prvým stretnutím skupiny vás kontaktuje špecialista alebo vedúci pridelený programu EnglishConnect a pozve vás, aby ste sa zúčastnili školenia pre učiteľov. Toto vám pomôže porozumieť úlohe učiteľa, ako vyučovať a aké iné zodpovednosti budete mať. Ak by ste sa chceli predpripraviť čítaním, zdroje na školenie pre učiteľa nájdete tu.
 • Konverzačné skupiny EnglishConnect sa zvyčajne stretávajú v cirkevných budovách. Spolupracujte so špecialistom alebo miestnym vedúcim, aby ste získali prístup do budovy.
 • Elektronické verzie kníh a linky ku všetkým videám viete nájsť tu. Je dobré vopred si stiahnuť videá pre vaše konverzačné skupiny, keďže sa nie vždy dá spoľahnúť na bezdrôtovú sieť. Spolupracujte so svojím špecialistom, aby ste mali dostatok výtlačkov manuálov pre členov vašej skupiny.
 • Požiadajte vášho asistujúceho učiteľa, aby vo vašej neprítomnosti vyučoval hodinu. Pozvite ďalšieho dospelého člena skupiny, aby pomohol asistujúcemu učiteľovi.
 • Môže byť potrebné hodinu odložiť. Upovedomte svojho špecialistu. Za takýchto podmienok trvalo niektorým skupinám dokončenie kurzu viac než 25 týždňov.
 • Niekedy sa to stáva. Spolupracujte so svojou skupinou, aby ste tohto človeka pozvali na nasledujúce stretnutie. Pomôžte spolužiakom tejto osoby prejaviť podporu a povzbudenie. Pokúste sa porozumieť, čo sa deje v živote tohto človeka, čo im sťažuje zúčastňovať sa.
 • Zdieľanie je prirodzená súčasť skupín sebestačnosti, ale niekedy niekto rozpráva tak veľa, že iní sa môžu zdráhať niečo zdieľať. Môže pomôcť osobne (mimo skupinového stretnutia) sa porozprávať s týmto človekom. Vysvetlite, čo ste si všimli a ako si myslíte, že to ovplyvňuje skupinu. Požiadajte daného človeka, aby sa podelil o svoje obavy, a pokúste sa dohodnúť na riešení, ktoré pomôže, aby sa všetci členovia triedy zúčastňovali.
 • Pred poslednou hodinou spolupracujte s vaším špecialistom na vytlačení osvedčení o účasti, vyplňte ich a dajte ich podpísať. Na poslednom stretnutí skupiny osvedčenia rozdajte.

  Po poslednej hodine učiteľ alebo špecialista vyplní správu o ukončení skupiny na srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • Ktokoľvek je vítaný na konverzačné hodiny EnglishConnect. Spolupracujte so všetkými členmi skupiny, aby ste im pomohli cítiť sa vítaní. Pristupujte citlivo k perspektíve a porozumeniu ľudí iných vierovyznaní. Môže byť nápomocné vysvetliť niektoré verše z písiem a citáty, ktoré sú jedinečné pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Taktiež môže byť potrebné upraviť niektoré záväzky založené na viere.

Časté otázky vedúcich

 • EnglishConnect je skupina produktov výučby anglického jazyka poskytovaných Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom EnglishConnect je pomáhať študentom rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí priateľstva a viery. Rozvíjaním svojich zručností v anglickom jazyku si študenti zvýšia svoje množstvo príležitostí zamestnania, vzdelania, služby a priateľstva.
 • Študenti EnglishConnect 1 a 2 oslovení v rokoch 2018 a 2019 udávajú nasledujúce:
  • 95% spokojnosť, pričom 80% sa pravdepodobne prihlási na ďalší kurz EnglishConnect.
  • 90% udáva, že kurz EnglishConnect je nápomocný alebo veľmi nápomocný v príprave na iné vzdelávacie príležitosti
  • 98% udáva, že kurz EnglishConnect je rovnako alebo viac efektívny než iné zdroje výučby angličtiny
  • 88% udáva, že učiteľ je veľmi alebo extrémne efektívny; 91% udáva, že angličtina učiteľa je dostačujúca
  • Hlavnými výhodami EnglishConnect sú nízka cena, kvalita materiálov a skúsenosť sústredená na duchovno
 • Učenie sa angličtiny zvyšuje pre daného človeka množstvo príležitostí zamestnania, vzdelania a služby. V krajinách, kde angličtina nie je rodnou rečou, majú anglicky hovoriaci miestni obyvatelia o 30-50% vyššie platy (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies).

  V anglicky hovoriacich krajinách je pre prisťahovalcov a utečencov, ktorí sa učia anglicky, jednoduchšie nájsť si prácu, mať prístup k zdravotnej starostlivosti, využiť možnosti vzdelávania a začleniť sa do komunity
  (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
 • Hráte kľúčovú úlohu pri vytváraní vízie EnglishConnect vo vašej oblasti. Prosím, prečítajte si a nasledujte pokyny v príručke na realizáciu. Zistite viac.
 • Učitelia EnglishConnect sú jednotlivci na mierne pokročilej úrovni anglického jazyka. Učitelia EnglishConnect majú radi študentov a sú pozitívni, nadšení a spoľahliví. Pre viac informácií si, prosím, pozrite príručku na realizáciu. Zistite viac.
 • Špecialisti poskytujú učiteľom počiatočnú víziu a školenie o prevádzke. Špecialisti podporujú učiteľov, kým sa oboznamujú so školiacimi zdrojmi pre učiteľov. Učitelia sa môžu chcieť pravidelne stretávať na učiteľských poradách, aby sa od seba navzájom učili a podporovali sa. Zistite viac.
 • Každý kurz má manuál pre učiteľa a študijný manuál. Manuály sú dostupné na stiahnutie alebo je možné ich zakúpiť cez Cirkevné distribučné centrum. Prosím, pozrite príručku na realizáciu a stránku zdrojov pre kurz. Zistite viac.
 • Manuály je možné stiahnuť z webstránky alebo si ich objednať cez Cirkevné distribučné centrum. Zistite viac.
 • Miestne jednotky a misia môžu rozhodnúť, či zaplatia výdavky za tlačené materiály alebo či si za svoje manuály zaplatia študenti. Študenti si môžu manuály objednať cez Cirkevné distribučné centrum. Zistite viac.
 • Pre viac informácií si, prosím, pozrite príručku na realizáciu. Zistite viac.
 • Nie je ľahké naučiť sa jazyk. Vyžaduje si to neustále úsilie, trpezlivosť a vieru. Môžete pomôcť vyjadrením viery, poskytnutím povzbudenia a sledovaním pokroku, aby ste zabezpečili, že študenti uspejú. Pre viac informácií si, prosím, pozrite príručku na realizáciu.
 • EnglishConnect je iniciatíva poskytovaná Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Začalo to ako súčasť globálnej vzdelávacej iniciatívy a pokračuje to ako súčasť spoločného úsilia medzi Cirkevným vzdelávacím systémom, Službami sociálnej starostlivosti a sebestačnosti a Misionárskym oddelením. Hodiny EnglishConnect začali mimo Severnej Ameriky a sú teraz dostupné celosvetovo. Tisícky ľudí sa zúčastňujú na hodinách EnglishConnect a čerpajú výhody z tejto jedinečnej príležitosti naučiť sa anglicky v prostredí priateľstva a viery.
 • Mnoho ľudí po celom svete čelí prekážkam v štúdiu angličtiny, vrátane finančným výdavkom, vzdialenosti, času, pochybnostiam o sebe samom či prístupnosti. EnglishConnect poskytuje riešenie prekážok, ako sú finančné výdavky, vzdialenosť, čas, pochybnosti o sebe samom či prístupnosť. EnglishConnect poskytuje študentom jedinečnú príležitosť rozvinúť si anglické jazykové zručnosti v prostredí sústredenom na evanjelium. Študenti, ktorí dosiahnu želané výsledky kurzu si rozšíria možnosti zamestnania, služby a vzdelania – hlavne skrze BYU-Pathway Worldwide.

  • Konverzačné hodiny EnglishConnect 1 a 2 vyučujú členovia a misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pod vedením miestnych cirkevných vedúcich. V ideálnom prípade budú miestni cirkevní vedúci a misijní prezidenti spolupracovať, aby identifikovali potreby a zorganizovali triedy. Miestni cirkevní vedúci môžu delegovať správu tried EnglishConnect 1 a 2 na komisiu sebestačnosti alebo prideleného špecialistu.
  • Triedy EnglishConnect 3 sú poskytované cez BYU-Pathway Worldwide v spolupráci s oblastným riaditeľom pre sociálnu starostlivosť a sebestačnosť a s miestnymi vedúcimi. Zistite viac.

  • Hodiny EnglishConnect 1 a 2 vyučujú miestni členovia Cirkvi a misionári. V ideálnom prípade budú miestni cirkevní vedúci a misijní prezidenti spolupracovať, aby identifikovali potreby a zorganizovali triedy. V oblastiach, kde koly alebo okrsky zabezpečujú hodiny EnglishConnect 1 a 2, môžu anglicky hovoriaci misionári slúžiť ako asistenti učiteľa. V oblastiach, kde koly alebo okrsky nezabezpečujú hodiny EnglishConnect, sa môžu misijní prezidenti rozhodnúť určiť misijného špecialistu pre anglický jazyk, ktorý bude dohliadať na implementáciu EnglishConnect s anglicky hovoriacimi misionármi za učiteľov.
  • Hodiny EnglishConnect 3 zabezpečujú členovia alebo misionári. Zistite viac.

  • Konverzačné skupiny EnglishConnect 1 a 2 sa zvyčajne stretávajú raz týždenne 25 týždňov. Tieto hodiny väčšinou trvajú 90 minút. Študenti sa môžu rozhodnúť zopakovať si kurz.
  • Skupiny EnglishConnect 3 sa zvyčajne stretávajú raz týždenne 14 týždňov. Triedy majú väčšinou rovnaký rozvrh semestra ako BYU-Pathway Worldwide a BYU-Idaho. Tieto každotýždenné hodiny väčšinou trvajú 90 minút. Študenti sa môžu rozhodnúť zopakovať si kurz niekoľko semestrov.
 • V súčasnosti sa za kurzy EnglishConnect nezískavajú kredity. Osnovy EnglishConnect 3 sú však navrhnuté tak, aby pripravili študentov, aby mali úspech v PathwayConnect, prvotných kurzoch ponúkaných skrze BYU-Pathway Worldwide.

  • EnglishConnect 1 a 2: Účastníci by mali mať aspoň 11 rokov a všetci maloletí musia predložiť formulár súhlasu rodiča. V ideálnom prípade budú miestni cirkevní vedúci a misijní prezidenti spolupracovať, aby identifikovali potreby a zorganizovali triedy. Hodiny EnglishConnect sú najefektívnejšie, keď vedúci, členovia a misionári spolupracujú pri podpore hodín a pozývajú priateľov a členov rodiny, aby sa zúčastnili.
  • EnglishConnect 3: Účastníci by mali mať aspoň 11 rokov a všetci maloletí musia predložiť formulár súhlasu rodiča. Študenti sa môžu zaregistrovať priamo. Zistite viac.
 • EnglishConnect 1 a 2: Áno, samozrejme. Pristupujte citlivo k perspektíve a porozumeniu ľudí iných vierovyznaní. Môže byť nápomocné vysvetliť niektoré verše z písiem a citáty, ktoré sú jedinečné pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Taktiež môže byť potrebné upraviť niektoré záväzky založené na viere.
 • Učitelia EnglishConnect majú radi študentov a sú pozitívni, nadšení a spoľahliví. Cieľom učiteľov EnglishConnect je dopomáhať interakcii študentov a tomu, aby sa cítili sebavedome. Materiály poskytujú odborné znalosti, a úlohou učiteľa je nasledovať Ducha a vytvoriť prostredie priateľstva a viery. Zdroje pre školenia sú dostupné. Zistite viac.
 • Údaje o registrácii a účasti sa budú zaznamenávať cez online nástroj pre skupinové registrácie Služieb pre sebestačnosť. Skupinu by mal zaregistrovať a sledovať špecialista pre sebestačnosť alebo učitel na srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • Materiály na EnglishConnect 1 a 2 je možné stiahnuť alebo si ich objednať cez Cirkevné distribučné centrum. Zistite viac.

 • EnglishConnect 1 a 2: Po skončení kurzu môžu vedúci udeliť osvedčenie o účasti každému študentovi, ktorý sa pravidelne zúčastňoval hodín. Špecialisti alebo vyučujúci rozdajú tieto osvedčenia.

  Poznámka: Toto slúži len na uznanie účasti. Hodiny EnglishConnect 1 a 2 nie sú certifikované kurzy a nie je možné za nich udeliť vysokoškolské kredity. (thumbnail a PDF)

  EnglishConnect 3: Po skončení kurzu môžu študenti získať osvedčenie o ukončení kurzu na základe svojho výkonu na kurze.
 • Učitelia EnglishConnect 1 a 2 môžu byť povolaní alebo dostať kurz ako úlohu. Rozhodujú sa o tom miestni vedúci.
 • Učitelia EnglishConnect 1 a 2 sú zvyčajne povolaní alebo dostávajú kurz ako úlohu od miestnych vedúcich. Pri udelení povolania alebo úlohy môže pomôcť, ak sa vedúci podelia o informácie o tomto povolaní. Táto webová stránka obsahuje užitočné informácie o tom, aké je to byť učiteľom.
 • Na začiatku hodiny EnglishConnect 1 a 2 učiteľ vyplní správu o registrácii skupiny na srs.churchofjesuschrist.org/register.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice