Skip to main content

Mga kurso

Katuyoan

Ang EnglishConnect usa ka programa sa pagkat-on sa pinulongang Iningles nga gisangkap sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang mga kahanas sa Iningles sa kahimtang nga adunay panagdait ug hugot nga pagtuo.

Talagsaong Mga Benepisyo

Ang pagpalambo sa kahanas sa Iningles makapadaghan sa mga oportunidad alang sa panarbaho, edukasyon, pagserbisyo, ug pakighigala. Hinoon, daghang katawhan sa tibuok kalibutan ang nag-atubang og mga babag sa pagkat-on og Iningles lakip na sa gasto, gilay-on, oras, pagduda sa kaugalingon, ug kalisud sa pag-adto sa klasehanan. Ang EnglishConnect naghatag og talagsaong oportunidad sa mga tigkat-on sa tibuok kalibutan nga:

  • Makaapil sa mga grupo sa pag-istoryahanay og Iningles nga gituyo aron makaugmad og panagdait ug hugot nga pagtuo.
  • Makagamit sa mga kapanguhaan alang sa personal nga pagtuon sa gamay ra ngadto sa walay gasto.
  • Ubanon ang espirituhanon ug akademikong pagkat-on aron mapalambo ang kinaugalingong paningkamot.

Ang pagkat-on og pinulongan nagkinahanglan og pasalig, oras, kakugi, suporta, ug tinuyo nga pagbansay. Ang EnglishConnect nga mga kurso gidesinyo aron sa pagtabang sa mga tigkat-on nga angkonon ang responsibilidad alang sa ilang kaugalingong pagkat-on ug magtambayayong sa pagkab-ot sa ilang mga tumong.

Icon sa Gamay nga Gasto

Gamay nga Gasto

Ang balayranan naglakip lamang sa gasto sa mga materyal sa kurso.
Icon sa Simbahan

Panagdait ug Hugot nga Pagtuo

Ang mga moapil mosuportar sa usag usa samtang gamiton nila ang mga espirituhanon ug akademikong mga baruganan sa pagkat-on.
Icon sa Globe

Lokal ug sa Internet [Online]

Ang kurso maglakip sa personal nga panagpundok uban sa lokal nga mga sakop ug mga kapanguhaan gikan sa internet alang sa kaugalingong kapaspason nga pagtuon.

Mga Katuyoan sa Kurso

Ang EnglishConnect nga mga kurso motabang sa mga tigkat-on nga:

  • Mapalambo ang pagtuo
  • Mahimong mas maantigo nga mga tigkat-on
  • Mapalambo ang kahanas sa Iningles
EnglishConnect Chevron nga Icon
overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga kurso motabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang sukaranan nga mga kahanas sa pagpakig-istorya sa Iningles. Ang EnglishConnect 3 nag-andam sa mga tigkat-on alang sa mga akademikanhong mga oportunidad – ilabi na sa PathwayConnect (alang sa dugang nga impormasyon bisitaha ang byupathway.org).

EnglishConnect 1 ug 2

Ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga kurso gitudlo sa mga miyembro ug mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug gipahigayon ubos sa direksyon sa lokal nga mga lider sa Simbahan. Ang mga klase sa panag-istoryahanay ipahigayon kada semana, kasagaran sa lokal nga meetinghouse. Ang mga materyal sa kurso anaa sa internet o sa giimprinta nga format.

Moapil og EnglishConnect 1 & 2

3 Icon sa Mga tawo
Sinemana nga Klase sa Panag-istoryahanay
Icon sa Speech Bubble
Giniyahan sa magtutudlo: Lokal nga mga miyembro o managkompanyon nga misyonaryo
Icon sa Relo
30 min - Diskusyon sa usa ka baruganan sa ebanghelyo
60 min - Pagbansay sa panag-istoryahanay og Iningles
Icon sa Mga Manwal alang sa Pagtuon
Mga kapanguhaan alang sa personal nga pagtuon nga makita diha sa giimprinta ug sa internet
Icon sa Pag-istorya og Iningles
Inadlaw-adlaw nga pagbansay
Icon sa Lapis para sa Papel
Paghimo og tumong ug pagsubay sa performance

EnglishConnect 3

Ang EnglishConnect 3 gihatag pinaagi sa BYU-Pathway Worldwide uban sa suporta sa lokal nga mga miyembro ug mga lider sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang EnglishConnect 3 usa ka online nga kurso nga mag-agad sa kaugalingong gipaspason nga adunay giniyahan sa estudyante nga panagpundok nga himoon pinaagi sa internet o diha sa usa ka lokal nga meetinghouse.

Ang pagrehistro alang sa EnglishConnect 3 maghatag sa mga tigkat-on og 14 ka semana nga akses sa mga kapanguhaan sa pagkat-on diha sa internet nga adunay pang-indibidwal nga feedback sa pagpaminaw, pag-istorya, pagbasa ug pagsulat. Ang mga kapanguhaan sa online nga pagkat-on gibase sa kasarang, buot pasabut nga ang mga tigkat-on moabante diha sa mga kurso samtang sila makakab-ot og tukma nga kahanas sa Iningles. Ang mga tigkat-on mahimong mobalik og pag-eskwela sa EnglishConnect 3 sa bisan og kapila ka higayon nga gikinahanglan aron makab-ot ang ilang tumong.

Apil sa EnglishConnect 3

Icon sa Gamay nga Gasto
Low Cost: Cost Varies by Country
Learn More
Icon sa Online nga Kurso
Ang online nga kurso nga gibase sa kasarang [competency based]
3 Icon sa Mga tawo
90 min: giniyahan sa estudyante nga pagpundok

Andam na nga Magsugod?

data-content-type="oneOffPage"

Mga Tigkat-on

Apil og klase
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Mga Magtutudlo

Pangandam sa pagtudlo og usa ka klase
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Mga Lider ug mga Espesyalista

Pagmugna og usa ka klase sa imong lugar
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice