x
Courses.JPG
Courses.JPG
Ngaahi Kalasi Akó
Join Now
> ... Courses
 • Low Cost Icon B&W.svg
  Totongi Maʻamaʻá
  Ko e mahuʻinga pē ʻoku totongí ko e ngaahi nāunau ki he lēsoní.
 • FellowShip and Faith Icon B&W.svg
  Feohí mo e Tuí
  ʻOku fepoupouʻaki ʻa e niʻihi ʻoku kau atú ʻi heʻenau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumālie mo fakaʻatamai ʻo e akó.
 • Online Icon
  Fakalotofonuá mo ʻi he ʻInitanetí
  ʻOku kau ʻi he ngaahi kalasí ʻa e ngaahi fakataha sio tonu ki he kau mēmipa fakalotofonuá mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó.

Ko e EnglishConnect ko ha polokalama ako lea faka-Pilitānia ʻoku ʻoatu ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. ʻOku fakataumuʻa ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí.

man using smartphone in a cafe Old man sitting on the bench reading a book Happy latin teammates with tablet collaborating and discussing project plans in office or coworking space. Communication, workspace, meeting concept.. HIspanic Mom and Boy in Home-school Setting Studying Rocks

Ngaahi Lelei Makehé

ʻE lava ke fakalahi ʻe hono fakatupulaki ʻo e pōtoʻi ʻilo ki he lea faka-Pilitāniá ha ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá. Ka neongo ia, ʻoku fehangahangai ha kakai tokolahi ʻi he funga ʻo e māmaní mo e ngaahi fakafeʻātungia ki hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻo kau ai ʻa e totongí, mamaʻó, taimí, loto-veiveiuá, mo e founga hono maʻú. ʻOku ʻomi ʻe he EnglishConnect ha faingamālie makehe ki he kau ako ʻi he funga ʻo e māmaní ke nau:

 • Kau ʻi he ngaahi kulupu fetalanoaʻaki faka-Pilitānia ne fakataumuʻa ke fakatupulaki ʻa e feohí mo e tuí.
 • Maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he ako fakatāutahá ʻi ha totongi maʻamaʻa ʻaupito.
 • Fakatahaʻi ʻa e ako fakalaumālié mo e ako fakaʻatamaí ke fakaivia ʻa e moʻui fakafalala pē kiate kitá.

Ko hono ako ha lea fakafonuá ʻoku fie maʻu e tukupaá, taimí, faivelengá, poupoú mo e ako fakamātoató. ʻOku fakataumuʻa ʻa e ngaahi kalasi ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke nau fatongia ʻaki ʻenau akó mo ngāue fakataha ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá.

course_objectives_graphic-01.png

Ngaahi Taumuʻa ʻo e Kalasí


ʻOku tokoni ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect ki he kau akó ke:
 • Fakatupulaki ʻa e tuí
 • Hoko ko ha kau ako lavameʻa lahi ange
 • Fakatupulaki ʻa e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá

ʻOku tokoni ʻa e ngaahi kalasi ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2 ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei ʻo e fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitaniá. ʻOku teuteuʻi ʻe he EnglishConnect 3 ʻa e kau akó ki ha ngaahi faingamālie fakaako – tautautefito ki he PathwayConnect (ki ha toe fakamatala lahi ange ʻaʻahi ki he byupathway.org).

EC Chevron_with PC_2020.svg

EnglishConnect 1 mo e 2


ʻOku akoʻi ʻa e ngaahi kalasi ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2 ʻe he kāingalotu mo e kau faifekau ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní pea fakahoko ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí. ʻOku fakahoko fakauike ha ngaahi kalasi fetalanoaʻaki, ʻo faʻa fai ʻi ha ʻapisiasi fakalotofonua. ʻOku ala maʻu ʻa e ngaahi nāunau ʻo e lēsoní ʻi he ʻinitanetí pe ʻi ha tohi kuo paaki.

Kau ki he EnglishConnect 1 & 2

 • Conversation Classes Icon Color.svg
  Kalasi Fetalanoaʻaki Fakauiké
 • Teacher Led Icon Color.svg
  Tataki ʻe he faiakó: Kāingalotu fakalotofonuá pe hoa ngāue fakafaifekaú
 • Clock Icon Color.svg
  miniti ʻe 30 - Aleaʻi ʻo ha tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí

  miniti ʻe 60 - Akoako fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitāniá
 • EnglishConnect Study Icon Color.svg
  Ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he ako fakatāutahá ʻoku maʻu ʻi he tohi paakí mo e ʻinitanetí
 • Practice Icon Color.svg
  Akoako fakaʻahó
 • Goal Icon Color.svg
  Ko hono muimuiʻi ʻo e fokotuʻu taumuʻá mo hono fakahokó
Hispanic couple sitting on the sofa reading a book at home with their baby son and young daughter Couple using tablet with sunbeams and lens flare

EnglishConnect 3

ʻOku ʻoatu ʻa e EnglishConnect 3 ʻo fakafou ʻi he BYU-Pathway Worldwide fakataha mo e poupou mei he kāingalotu mo e kau taki fakalotofonuá ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e EnglishConnect 3 ko ha kalasi ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó mo ha fakataha fakauike tataki ʻe ha tokotaha ako ʻo fakahoko ʻi he ʻinitanetí pe ʻi ha ʻapisiasi fakalotofonua.

ʻOku maʻu ʻe he kau ako ʻoku lēsisita ki he EnglishConnect 3 ha uike ʻe 14 ke maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí mo e fakamatala tokoni fakataautaha ʻi he fakafanongó, leá, laukongá, mo e tohí. Ko e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ʻoku fakatefito ki he lavameʻá, ko hono ʻuhingá ʻoku fakalakalaka ʻa e kau akó ʻi he kalasí ʻi heʻenau ako e ngaahi taukei pau ʻo e lea faka-Pilitāniá. ʻE lava ke toutou toʻo ʻe he kau akó ʻa e EnglishConnect 3 ki he tuʻo lahi taha ʻe fie maʻú ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá.

Kau ʻi he EnglishConnect 3

 • Low Cost Icon Color.svg
  Low Cost: Cost Varies by Country

  Learn More
 • Online Course Icon Color.svg
  Kalasi ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó ʻa ia ʻoku fakatefito ki he lavameʻá.
 • Clock Icon Color.svg
  miniti ʻe 90: fakataha fakauike tataki ʻe ha tokotaha ako
Maau ke Kamata?
 • Learner Overview.jpg
  Kau Akó
  Kau ki ha kalasi
 • Teacher Overview.jpg
  Kau Faiakó
  Teuteu ke akoʻi ha kalasi
 • Leaders and Specialists.jpeg
  Kau Takí mo e Kau Mataotaó
  Fakahoko ha kalasi ʻi homou feituʻú