Skip to main content

Ngaahi Kalasi Akó (Courses)

Taumuʻá

Ko e EnglishConnect ko ha polokalama ako lea faka-Pilitānia ʻoku ʻoatu ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. ʻOku fakataumuʻa ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí.

Ngaahi Lelei Makehé

ʻE lava ke fakalahi ʻe hono fakatupulaki ʻo e pōtoʻi ʻilo ki he lea faka-Pilitāniá ha ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá. Ka neongo ia, ʻoku fehangahangai ha kakai tokolahi ʻi he funga ʻo e māmaní mo e ngaahi fakafeʻātungia ki hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻo kau ai ʻa e totongí, mamaʻó, taimí, loto-veiveiuá, mo e founga hono maʻú. ʻOku ʻomi ʻe he EnglishConnect ha faingamālie makehe ki he kau ako ʻi he funga ʻo e māmaní ke nau:

  • Kau ʻi he ngaahi kulupu fetalanoaʻaki faka-Pilitānia ne fakataumuʻa ke fakatupulaki ʻa e feohí mo e tuí.
  • Maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he ako fakatāutahá ʻi ha totongi maʻamaʻa ʻaupito.
  • Fakatahaʻi ʻa e ako fakalaumālié mo e ako fakaʻatamaí ke fakaivia ʻa e moʻui fakafalala pē kiate kitá.

Ko hono ako ha lea fakafonuá ʻoku fie maʻu e tukupaá, taimí, faivelengá, poupoú mo e ako fakamātoató. ʻOku fakataumuʻa ʻa e ngaahi kalasi ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke nau fatongia ʻaki ʻenau akó mo ngāue fakataha ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá.

Fakaʻilonga ʻo e Totongi Maʻamaʻá

Totongi Maʻamaʻá

Ko e mahuʻinga pē ʻoku totongí ko e ngaahi nāunau ki he lēsoní. .
Fakaʻilonga ʻo e Siasí

Feohí mo e Tuí

ʻOku fepoupouʻaki ʻa e niʻihi ʻoku kau atú ʻi heʻenau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumālie mo fakaʻatamai ʻo e akó.
Fakaʻilonga ʻo e Foʻi Kolopé

Fakalotofonuá mo ʻi he ʻInitanetí

ʻOku kau ʻi he ngaahi kalasí ʻa e ngaahi fakataha sio tonu ki he kau mēmipa fakalotofonuá mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó.

Ngaahi Taumuʻa ʻo e Kalasí

ʻOku tokoni ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect ki he kau akó ke:

  • Fakatupulaki ʻa e tuí
  • Hoko ko ha kau ako lavameʻa lahi ange
  • Fakatupulaki ʻa e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá
Fakaʻilonga ʻo e EnglishConnect Chevron
overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

ʻOku tokoni ʻa e ngaahi kalasi ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2 ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei ʻo e fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitaniá. ʻOku teuteuʻi ʻe he EnglishConnect 3 ʻa e kau akó ki ha ngaahi faingamālie fakaako – tautautefito ki he PathwayConnect (ki ha toe fakamatala lahi ange ʻaʻahi ki he byupathway.org).

EnglishConnect 1 mo e 2

ʻOku akoʻi ʻa e ngaahi kalasi ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2 ʻe he kāingalotu mo e kau faifekau ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní pea fakahoko ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí. ʻOku fakahoko fakauike ha ngaahi kalasi fetalanoaʻaki, ʻo faʻa fai ʻi ha ʻapisiasi fakalotofonua. ʻOku ala maʻu ʻa e ngaahi nāunau ʻo e lēsoní ʻi he ʻinitanetí pe ʻi ha tohi kuo paaki.

Kau ki he EnglishConnect 1 & 2

Fakaʻilonga ʻo e Kakai ʻe Toko 3
Kalasi Fetalanoaʻaki Fakauiké
Fakaʻilonga ʻo e Kupuʻi Leá
Tataki ʻe he faiakó: Kāingalotu fakalotofonuá pe hoa ngāue fakafaifekaú
Fakaʻilonga ʻo e Uasí
miniti ʻe 30 - Aleaʻi ʻo ha tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí
miniti ʻe 60 - Akoako fepōtalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitāniá
Fakaʻilonga ʻo e Ngaahi Tohi Lēsoni Akó
Ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he ako fakatāutahá ʻoku maʻu ʻi he tohi paakí mo e ʻinitanetí
Fakaʻilonga ʻo e Lea Faka-Pilitāniá
Akoako fakaʻahó
Fakaʻilonga ʻo e Peni Pepá
Ko hono muimuiʻi ʻo e fokotuʻu taumuʻá mo hono fakahokó

EnglishConnect 3

ʻOku ʻoatu ʻa e EnglishConnect 3 ʻo fakafou ʻi he BYU-Pathway Worldwide fakataha mo e poupou mei he kāingalotu mo e kau taki fakalotofonuá ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e EnglishConnect 3 ko ha kalasi ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó mo ha fakataha fakauike tataki ʻe ha tokotaha ako ʻo fakahoko ʻi he ʻinitanetí pe ʻi ha ʻapisiasi fakalotofonua.

ʻOku maʻu ʻe he kau ako ʻoku lēsisita ki he EnglishConnect 3 ha uike ʻe 14 ke maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí mo e fakamatala tokoni fakataautaha ʻi he fakafanongó, leá, laukongá, mo e tohí. Ko e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ʻoku fakatefito ki he lavameʻá, ko hono ʻuhingá ʻoku fakalakalaka ʻa e kau akó ʻi he kalasí ʻi heʻenau ako e ngaahi taukei pau ʻo e lea faka-Pilitāniá. ʻE lava ke toutou toʻo ʻe he kau akó ʻa e EnglishConnect 3 ki he tuʻo lahi taha ʻe fie maʻú ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá.

Kau ʻi he EnglishConnect 3

Low Cost: Cost Varies by Country
Learn More
Fakaʻilonga ʻo e Kalasi ʻi he ʻInitanetí
Kalasi ʻi he ʻinitanetí ki heʻete ako fakatatau pē mo e tuʻunga vave ʻo ʻete akó ʻa ia ʻoku fakatefito ki he lavameʻá.
Fakaʻilonga ʻo e Kakai ʻe Toko 3
miniti ʻe 90: fakataha fakauike tataki ʻe ha tokotaha ako

Maau ke Kamata?

data-content-type="oneOffPage"

Kau Akó

Kau ki ha kalasi
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Kau Faiakó

Teuteu ke akoʻi ha kalasi
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Kau Takí mo e Kau Mataotaó

Fakahoko ha kalasi ʻi homou feituʻú
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice