x
Courses.JPG
Courses.JPG
Сургалтууд
Join Now
> ... Courses
 • Low Cost Icon B&W.svg
  Зардал багатай
  Төлбөрт зөвхөн сургалтын материалын зардал багтдаг.
 • FellowShip and Faith Icon B&W.svg
  Нөхөрлөл ба итгэл үнэмшил
  Оролцогчид суралцахад зориулсан сүнслэг болон онолын зарчмуудыг хэрэгжүүлэхийн сацуу бие биеэ дэмждэг.
 • Online Icon
  Орон нутгийн ба онлайн
  Курсууд нь орон нутгийн гишүүдтэй хийх цугларалт болон өөрийн хурдаар сурахад зориулсан онлайн эх сурвалжуудаас бүрддэг.

EnglishConnect нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс англи хэл сурахад зориулан гаргасан хөтөлбөр юм. EnglishConnect хөтөлбөрийн зорилго нь суралцагчдад нөхөрлөлийг болон итгэл үнэмшлийг дэмжих орчинд англи хэлний чадвараа хөгжүүлэхэд туслах явдал юм.

man using smartphone in a cafe Old man sitting on the bench reading a book Happy latin teammates with tablet collaborating and discussing project plans in office or coworking space. Communication, workspace, meeting concept.. HIspanic Mom and Boy in Home-school Setting Studying Rocks

Онцлох давуу талууд

Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулснаар ажил эрхлэлт, боловсрол, үйлчлэл, нөхөрлөлийн шинэ боломжуудыг нээж чадна. Гэвч дэлхий даяар олон хүнд англи хэл сурахад нь зардал, байршил, цаг хугацаа, өөртөө итгэлтэй бус байдал, хүртээмж зэрэг саад бэрхшээлүүд тулгардаг. EnglishConnect нь дэлхий даяарх суралцагчдад дараах онцгой боломжуудыг өгдөг:

 • Нөхөрлөл ба итгэл үнэмшлийг хөгжүүлэх зорилготой англи хэлний ярианы бүлгүүдэд оролцох.
 • Хувиараа судлах эх сурвалжуудыг маш бага зардлаар эсвэл үнэ төлбөргүйгээр ашиглах.
 • Сүнслэг болон онолын мэдлэгийг хослуулан бие даах чадвартай болох.

Хэл сурахад үүрэг даалгавар, цаг хугацаа, хичээл зүтгэл, тусламж дэмжлэг, урьдчилан төлөвлөсөн дадлага шаардагддаг. EnglishConnect сургалтууд нь суралцагчдад өөрсдийн суралцах үйл явцад хариуцлага хүлээж, зорилгодоо хүрэхийн тулд хамтран ажиллахад нь туслах зорилготой.

course_objectives_graphic-01.png

Курсын зорилго


EnglishConnect сургалтууд нь суралцагчдад дараах зүйлсийг хийхэд тусалдаг::
 • Итгэлээ нэмэгдүүлэх
 • Илүү чадвартай суралцагчид болох
 • Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах

EnglishConnect 1, 2-р сургалтууд нь суралцагчдад анхан шатны англи хэлний ярианы чадвар хөгжүүлэхэд тусална. EnglishConnect 3 нь суралцагчдыг боловсрол эзэмших боломжуудад – ялангуяа BYU-Pathway Worldwide.

EC Chevron_with PC_2020.svg

EnglishConnect 1 & 2

EnglishConnect 1, 2-р сургалтуудыг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд болон номлогчид орон нутгийн Сүмийн удирдагчдын удирдлаган доор заадаг. Ярианы хичээл нь долоо хоног бүр ихэвчлэн орон нутгийн цуглааны байранд явагддаг. Сургалтын материалыг онлайнаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр ашиглаж болно.

EnglishConnect 1, 2 сургалтанд элсэх

 • Conversation Classes Icon Color.svg
  Долоо хоног бүрийн ярианы хичээл
 • Teacher Led Icon Color.svg
  Багш удирдан явуулна: Орон нутгийн гишүүн эсвэл номлогчийн хамтрал
 • Clock Icon Color.svg
  30 минут - Сайн мэдээний зарчмуудын тухай ярилцлага

  60 минут - Англи хэлний ярианы дадлага
 • EnglishConnect Study Icon Color.svg
  Хувиараа судлах эх сурвалжууд хэвлэмэл хэлбэрээр болон онлайнаар байдаг
 • Practice Icon Color.svg
  Өдөр бүр дадлага хийх
 • Goal Icon Color.svg
  Зорилго тавих болон гүйцэтгэлээ тэмдэглэх
Hispanic couple sitting on the sofa reading a book at home with their baby son and young daughter Couple using tablet with sunbeams and lens flare

EnglishConnect 3

EnglishConnect 3-ыг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн орон нутгийн гишүүд, удирдагчдын дэмжлэгтэйгээр BYU-Pathway Worldwide явуулдаг. EnglishConnect 3 нь онлайнаар юм уу орон нутгийн цуглааны байранд долоо хоног тутам суралцагчаар удирдуулдаг цугларалт бүхий өөрийн хурдаар сурахад зориулсан онлайн сургалт юм.

Суралцагч EnglishConnect 3-д бүртгүүлснээр онлайнаар суралцах эх сурвалжуудыг 14 долоо хоног ашиглан сонсох, ярих, унших, бичих чадварууддаа тусгайлан санал зөвлөгөө авах болно. Онлайнаар суралцах эх сурвалжууд нь чадварт суурилсан бөгөөд суралцагчид англи хэлний тодорхой чадвар эзэмшсэнээр түвшин ахидаг. Суралцагчид EnglishConnect 3 сургалтыг зорилгодоо хүртлээ давтан авч болно.

EnglishConnect 3-т элсэх

 • Low Cost Icon Color.svg
  Зардал багатай: Cost Varies by Country

  Learn More
 • Online Course Icon Color.svg
  Чадварт суурилсан өөрийн хурдаар сурдаг онлайн сургалт
 • Clock Icon Color.svg
  90 минут: суралцагчийн удирдан явуулах долоо хоног тутмын цугларалт
Эхлэхэд бэлэн үү?
 • Learner Overview.jpg
  Суралцагчид
  Аль нэг ангид элсэх
 • Teacher Overview.jpg
  Teachers
  Хичээл заахад бэлтгэх
 • Leaders and Specialists.jpeg
  Удирдагч ба мэргэжилтэн
  Бүс нутагтаа хичээл явуулах