Skip to main content

Mga Kurso

Layunin

Ang EnglishConnect ay programang nagtuturo ng wikang Ingles na pinangangasiwaan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Layunin ng EnglishConnect na tulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng kasanayan sa Ingles sa kapaligiran na naghihikayat ng pagkakaibigan at pananampalataya.

Mga Natatanging Pakinabang

Ang pagkakaroon ng kasanayan sa Ingles ay makapagbibigay ng mga bagong oportunidad sa trabaho, edukasyon, paglilingkod, at pagkakaibigan. Gayunman, may mga nagiging balakid sa maraming tao sa buong mundo na makapag-aral ng Ingles tulad ng gastos, distansya, panahon, kawalan ng tiwala sa sarili, at access. Ang EnglishConnect ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa mga mag-aaral sa iba’t ibang dako ng mundo na:

  • Makasali sa mga English conversation group na layong maghikayat ng pagkakaibigan at magpalakas ng pananampalataya.
  • Makakuha ng mga kagamitan para sa personal na pag-aaral sa murang halaga o walang bayad.
  • Mapagsama ang pag-aaral na pang-espirituwal at pang-akademiko upang mas maitaguyod ang sarili.

Ang pag-aaral ng wika ay nangangailangan ng determinasyon, oras, sigasig, suporta, at pagpapraktis nang kusa. Ang mga kurso ng EnglishConnect ay ginawa upang tulungan ang mga mag-aaral na maging responsable sa sarili nilang pag-aaral at magtulungan sa pagkamit ng kanilang mga mithiin.

Low Cost Icon

Murang Halaga

Ang babayaran lamang ay ang halaga ng mga materyal na gagamitin sa kurso.
Church Icon

Pagkakaibigan at Pananampalataya

Sinusuportahan ng mga kasali ang isa’t isa sa kanilang pagsasabuhay ng mga alituntunin ng pag-aaral na pang-espirituwal at pang-akademiko.
Globe

Lokal at Online

Kabilang sa kurso ang harapang pagtitipon ng mga lokal na miyembro at online na mga sanggunian o resources para sa pag-aaral ayon sa sariling oras.

Mga Layunin ng Kurso

Ang mga EnglishConnect course ay tumutulong sa mga mag-aaral na:

  • Mas mapalakas ang pananampalataya
  • Maging mas mahusay na mga mag-aaral
  • Magkaroon ng kasanayan sa English
EnglishConnect Chevron Icon
overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Ang kursong EnglishConnect 1 at 2 ay tumutulong sa mga mag-aaral na masanay sa pakikipag-usap gamit ang basic o simpleng Ingles. Inihahanda ng EnglishConnect 3 ang mga mag-aaral para sa mga oportunidad na pang-akademiko – lalo na sa PathwayConnect (para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang byupathway.org).

EnglishConnect 1 at 2

Ang kursong EnglishConnect 1 at 2 ay itinuturo ng mga miyembro at missionary ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at pinangangasiwaan sa ilalim ng pamamahala ng mga lokal na lider ng Simbahan. Ang mga conversation class ay idinaraos nang lingguhan, karaniwan sa isang lokal na meetinghouse. Ang mga materyal ng kurso ay makukuha online o sa print format.

Sumali sa EnglishConnect 1 & 2

3 People Icon
Lingguhang Pag-uusap sa Klase
Speech Bubble Icon
Pinangungunahan ng Tagapagturo: Mga lokal na miyembro o magkompanyon na missionary
Clock Icon
30 min - Pagtalakay sa isang alituntunin ng ebanghelyo
60 min - praktis ng pag-uusap sa English
Study Manuals Icon
Mga sanggunian para sa personal na pag-aaral na makikita sa print at online
Speaking English Icon
Pang-araw-araw na praktis
Paper Pen Icon
Pagtatakda ng mithiin at pag-track sa mga nagawa

EnglishConnect 3

Ang EnglishConnect 3 ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng BYU Pathway Worldwide na may suporta mula sa mga miyembro at lider ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang EnglishConnect 3 ay isang self-paced online course na pinangungunahan ng isang mag-aaral at idinaraos linggu-linggo online o sa isang lokal na meetinghouse.

Sa pag-register para sa EnglishConnect 3 ang mga mag-aaral ay binibigyan ng 14 na linggo na ma-access ang online learning resources at makatanggap ng kani-kanyang feedback sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Ang online learning resources ay competency-based, ibig sabihin sumusulong ang mga mag-aaral sa kanilang kurso habang nagkakaroon sila ng partikular na kasanayan sa English. Maaaring ulitin ng mga mag-aaral ang EnglishConnect 3 nang maraming beses kung kinakailangan upang makamtan ang kanilang mga mithiin.

Sumali sa EnglishConnect 3

Low Cost: Cost Varies by Country
Learn More
Online Course Icon
Self-paced online course na competency based
3 People Icon
90 min: lingguhang klase na pinangungunahan ng isang mag-aaral

Handa Ka na bang Magsimula?

data-content-type="oneOffPage"

Mga Mag-aaral

Sumali sa isang klase
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Mga Tagapagturo

Maghanda na magturo ng isang klase
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
data-content-type="oneOffPage"

Mga Lider at Specialist

Magkaroon ng klase sa inyong lugar
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText= overrideTextAlignment=
overrideBackgroundColorOrImage= overrideTextColor= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice