Skip to main content

Giaprubahan nga mga Lokasyon

Sa dili pa ang EnglishConnect 1 and 2 matanyag sa usa ka nasud, ang Office of General Counsel (OGC).sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga mohatag og legal nga pag-aprubar.

Palihug ribyuha ang mga impormasyon sa ubos. Ribyuha kini nga lista sa giaprubahan nga mga lokasyon ug piho nga mga panginahanglanon sa nasud.

Kinatibuk-ang Legal nga mga Panginahanglanon sa Giaprubahan nga mga Lokasyon

Ang Office of General Counsel miaprubar sa mosunod nga mga gabayan sa pagpahigayon sa EnglishConnect nga programa. Kini nga mga gabayan magamit sa tibuok kalibutan sa EnglishConnect 1, EnglishConnect 2, ug Learn English Now, nga ubos sa bisan unsa nga legal nga mga panginahanglanon sa piho nga nasud nga nakalatid sa EnglishConnect nga legal summary sa matag nasud.

 • Pagkuha og pagtugot sa ginikanan alang sa matag estudyante nga nag-edad og 18 anyos o ubos pa gamit ang Porma sa Pagtugot sa Ginikanan.
 • Kuhaa ang mga pirma sa duha ka ginikanan kon mahimo. Kon ang usa ka 18 anyos o ubos pa nagpuyo nga nag-inusara, ang pagtugot sa ginikanan dili na kinahanglan.
 • Ang nakompleto nga mga porma kinahanglan nga hipuson sa mga lokal nga lider ug andam para sa pag-audit.
 • Ayaw pagpabayad og bisan pila sa mga partisipante alang sa pag-apil sa programa.
 • Ang mga materyal sa programa mahimong mahatag nga libre (pinaagi sa pag-download gikan sa internet) o pagpalit pinaagi sa regular nga pamaagi sa pag-apod-apod diha sa lokal nga mga yunit o direkta sa mga partisipante.
 • Pinakamenos ikatulong bahin sa tanang gipangtudlo kinahanglan adunay mahinungdanon nga relihiyusong hilisgutan (ang relihiyusong hilisgutan kinahanglan mogahin og kutob 20 minutos sa matag oras sa pagtudlo o 30 minutos sa matag 90 minutos nga pagtudlo).
 • Pahinumdom: Kon ang mga kurso giimplementar sama sa gidesinyo, kanunay nga naglakip sa leksyon sa ebenghelyo o sa Ang Akong Pundasyon alang sa Self-Reliance diha sa matag klase, kini nga panginahanglanon matuman.
 • Sunda ang tanan nga mga sumbanan sa nasud alang sa pagpili ug pagtawag sa mga magtutudlo sa kabatan-onan alang sa bisan unsa nga magtutudlo sa EnglishConnect kinsa magtudlo ni bisan kinsa nga ubos sa 21 ang edad.
 • Sunda ang tanan nga gabayan sa programa nga makita diha sa mga giya sa lider ug magtutudlo, nga naglakip sa paggamit sa online nga sistema sa pagrehistro (kon anaa) aron sa pagsiguro sa pagkapribado sa mga datos.
 • Aron malikayan ang mga paghulga sa mga visa sa mga misyonaryo o sa legal nga kahimtang sa Simbahan, ang bisan unsa nga misyon sa usa ka nasud nga wala pa sukad makagamit og Iningles isip pamaagi sa pagkontak kinahanglan nga mokuha og piho nga pag-aprubar sa OGC sa dili pa mogamit sa EnglishConnect nga mga materyal.

  For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

  EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice