Skip to main content
Komon nga mga Pangutana
Mga Tigkat-on
Mga Magtutudlo
Mga Lider

Komon nga mga Pangutana sa Tigkat-on

 • Unsaon nako pagkahibalo kon asa nga klase motambong?
  • Gamita ang impormasyon sa ubos aron sa pagtino kon asa nga klase ang labing maayo para nimo.
   • Mga Panginahanglanon sa Pagsulod sa EnglishConnect 1: Makabasa ug makasulat sa imong lumad nga pinulongan, makabasa og yano nga mga pulong nga Iningles
   • Mga Panginahanglanon sa Pagsulod sa EnglishConnect 2: Makabasa ug makasulat sa imong lumad nga pinulongan, makabasa og sukaranan nga mga kapahayag nga Iningles, makapangutana ug makatubag ug yano nga mga pangutana sa pagpakig-istorya
   • Mga Panginahanglanon sa Pagsulod sa EnglishConnect 3: Makakuha og taas-taas ngadto sa ubos nga iskor sa ebalwasyon sa pagsulod atol sa pagparehistro; yano nga mga kahanas sa pagbasa, pagsulat, pagpaminaw, ug pagpakig-istorya
 • Ang EnglishConnect nga mga kurso naglakip og usa ka plano sa pagtabang kanimo nga makapraktis og Iningles sa sobra sa 10 ka oras kada semana ug mosubay sa imong oras sa pagbansay. Gamita kini nga plano sa pagrekord sa mga oras nga imong gigahin sa pagpraktis ug pagsubay sa imong pag-uswag.

  • Panarbaho
  • Academiko
  • Komunidad
  • Serbisyo
 • EnglishConnect 1 & 2: Kontaka ang usa ka lokal nga miyembro o misyonaryo gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

  EnglishConnect 3: Pangita og usa ka lokasyon dinhi..
 • Ang EnglishConnect 1 & 2 nga mga grupo mag-abut sulod sa 25 ka semana. Ang EnglishConnect 3 nga mga grupo mag-abut sulod sa 14 ka semana. Makapili ka sa pagtuon og balik sa usa ka kurso.
 • Nagkinahanglan og panahon ug pagbansay aron mapalambo ang mga kinaiya ug mga kahanas nga may kalabutan niini nga mga kurso. Ang mga sakop sa grupo magsuportahay usab sa usag usa, ug sa kasagaran mapalambo nila ang suod nga mga relasyon sulod sa gidugayon sa kurso.
 • Alang sa EnglishConnect 1& 2, makapalit ka og manwal ala ng sa imong kurso diha s store.churchofjesuschrist.org. Makita usab nimo ang elektronik nga mga bersyon dinhi, o diha sa Gospel Library mobile app.
 • Una, pahibaloa ang imong magtutudlo nga nagplano kang mopalta og usa ka miting. Sunod, ribyuha ang materyal alang nianang semanaha ug paningkamuti ang paghimo sa homework. Pagpakisayud sa usa ka klasmet, bisan og nakapalta ka sa miting.
 • Oo. Makabalik-balik ka og bisan unsa nga EnglishConnect nga kurso. Ang uban nga mga tigkat-on ganahan nga mobalik og tuon sa kurso aron makab-ot ang ilang mga tumong sa pagtuon.
 • Kontaka ang imong magtutudlo o ang espesyalista nga gibutang sa EnglishConnect.

Komon nga mga Pangutana sa Magtutudlo

 • Ang mga Video sa Pagbansay sa Pagpaminaw makita diha sa Mga Materyal sa Magtutudlo nga page.
 • Ang EnglishConnect kabahin sa mga produkto sa pagkat-on og pinulongan nga Iningles nga gipahigayon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang kahanas sa Iningles diha sa kahimtang sa panagdait ug hugot nga pagtuo. Samtang molambo ang kahanas sa mga tigkat-on sa Iningles, mas modaghan ang ilang mga oportunidad alang sa panarbaho, edukasyon, serbisyo, ug pakighigala.
 • Wala kini iawhag. Ang gitas-on ug ang sulod sa matag kurso gidesinyo alang sa piho nga mga resulta ug ang mga grupo giawhag nga mosunod sa materyal sigun sa nasulat. Hinoon, ang pipila ka may kalabutang mga sulod posibling magkalain-lain o posibling adunay lain nga dili kalikayang lokal nga panginahanglan. Pagpakisusi sa espesyalista sa dili pa mohimo og mga kausaban.
 • Ang imong tahas mao ang pagmugna og kahimtang diin ang mga tigkat-on mobati nga komportable sa pag-istorya og Iningles. Labi nimong matabangan ang mga tigkat-on kon imo silang dapiton sa paghatag og gibug-aton sa pag-istorya og Iningles sa tibuok klase. Mahimo nimo kini pinaagi sa pagpakita og ehemplo. Kinahanglan nga moistorya ka og Iningles sa tanang higayon. Paggamit og yano nga mga pulong ug mubo nga mga kapahayag. Hinaya ang pag-istorya og balika kanunay. Isulat ang importanteng mga pulong ug mga tudling diha sa pisara. Likayi ang taas nga mga pagpasabut ug ang paghubad sa tanan nga imong isulti. Kon ang mga tigkat-on nagkinahanglan og tabang, dapita sila sa paggamit sa ilang mga kapanguhaan ug sa pagtinabangay sa usag usa. Magmaawhagon. Dapita ang mga tigkat-on nga morisgo ug moistorya og daghan nga Iningles kutob sa mahimo. Tabangi sila nga makasinati og kalampusan ug dayega ang ilang mga paningkamot. Ang mga tigkat-on kinahanglan nga moistorya sa 80% sa sesyon sa klase. Samtang motutok ka sa pagtabang sa mga tigkat-on nga makat-on pinaagi sa pagbuhat, mas mogamay ang imong panginahanglan nga mogamit sa lumad nga pinulongan.
 • Buhata ang labing maayo sa paggamit og Iningles kutob sa mahimo. Makatabang ka sa mga tigkat-on pinaagi sa pagsulat og pipila ka importanting mga pulong diha sa pisara. Makatabang usab ka sa mga tigkat-on nga mobati nga mas komportable pinaagi sa pagdapit sa mga tigkat-on nga magtuon sa leksyon diha sa panimalay sa Iningles ug sa ilang lumad nga pinulongan sa dili pa sila moadto sa klase.
 • Kon adunay mga menor de edad diha sa usa ka klase ug walay duha ka responsable nga mga hamtong nga makatambong, WALAY klase nga ipahigayon. Sa samang paagi, walay hamtong nga motrabaho nga mag-inusara, tagsahay [one on one], uban sa usa ka menor de edad. Kini nga mga balaod gihimo alang sa proteksyon sa tanan.
 • Sa pagsugod sa klase, dapita ang mga tigkat-on nga iribyu ang ilang Ang Akong Plano sa Pagbansay og Iningles uban sa usa ka klasmet ug maghimo og mga plano sa pagsuportahay sa usag usa sa mosunod nga semana. Atol sa klase, ilha ang mga tigkat-on kinsa nagkinahanglan og dugang nga suporta ug tabangi sila nga makakonektar sa usa ka klasmet kinsa makatabang. Sa pagtapos sa klase, dapita ang mga tigkat-on nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo aron matuman ang ilang inadlaw-adlaw nga mga tumong sa pagbansay.
  • Mahimong makatabang ang pagmugna og usa ka grupo gamit ang What’s App, o uban pang komon nga plataporma sa komunikasyon. Atol sa semana, pagpakigbahin og mga mensahe ug mga pagdapit sa grupo.
  • Ang bisan unsa nga pag-follow-up sa menor de edad nga mga estudyante sa gawas sa klase kinahanglan nga ipaagi sa mga ginikanan.
 • Limitahi ang oras nga imong igahin sa pagribyu sa bokabularyo ug paghisgut sa grammar. Ang dako nga bahin sa oras sa klase kinahanglan nga igahin sa pagtabang sa mga tigkat-on nga magbansay sa mga kalihokan sa pagpakig-istorya diha sa gagmayng mga grupo o pag-istoryahanay nga magpares-pares.
 • Kinahanglan nga ang imong hatagan og gibug-aton mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mabansay sa pagpakig-istorya og Iningles. Ang bisan unsa nga mga pagpasabut kabahin sa grammar kinahanglan nga yano ug mubo. Mahimo ka nga makalikay sa taas nga mga pagpasabut pinaagi sa paghatag og 4-5 nga dali nga mga pananglitan ug pagdapit sa mga tigkat-on nga mopadayon sa pagbansay. Ang mga tigkat-on mahimong mogamit sa mga kapanguhaan sa internet sa gawas sa klase aron makit-an ang ilang mga tubag. Hinumdumi, mas epektibo ang pagkat-on pinaagi sa pagbansay sa pinulongan, imbes nga mag-istorya kabahin sa pinulongan.
 • Dapita ang mga tigkat-on nga memoryahon ang bokabularyo sa dili pa magklase. Mahimo nila nga gamiton ang mga kapanguhaan gikan sa internet sa pagkat-on sa kahulugan ug paglitok. Sa pagsugod sa klase, paresa ang mga tigkat-on aron sa pagribyu sa bokabularyo sa pipila ka minuto. Ayaw paggahin og panahon sa pagbansay sa bokabularyo - ang mga tigkat-on mas makahinumdom sa mga pulong og maayo kon gamiton nila kini sa panag-istoryahanay nga mga kalihokan.
 • Kon ang usa ka estudyante ulahi na nga moabut sa klase, dapita ang usa ka klasmet nga motabang niya nga makaapil sa kasamtangan nga kalihokan.
  • Kon ang usa ka tigkat-on moapil sa kurso human na sa unang klase, paggahin og oras sa dili pa o human sa klase sa pag-abi-abi sa bag-o nga tigkat-on. Dapita ang usa ka klasmet nga motabang niya nga makasabut sa kurso ug mangandam alang sa sunod nga klase.
 • Pahinumdumi ang mga estudyante sa mga sugyot ug mga kapanguhaan nga makita diha sa manwal sa estudyante ubos sa “Ang Akong Plano sa Pagbansay og Iningles”. I-follow up kada semana.
  Dapita ang mga estudyante nga gamiton ang mga kapanguhaan diha sa internet sa englishconnect.org/ceb/mga-tigkat-on/mga-kapanguhaan.
  Ang uban nga mga sugyot naglakip sa:
  Gamita ang mga kapanguhaan diha sa Gospel Library app aron sa pagbansay sa pagpaminaw, pag-istorya, pagbasa, ug pagsulat.
 • Dili. Ang mga materyal nagsangkap sa pagka eksperto. Ang imong tahas mao ang paghigugma sa mga tigkat-on, ug magmugna og usa ka kahimtang sa panagdait ug hugot nga pagtuo. Ang mga tigkat-on nagkinahanglan sa imong positibo nga kinaiya, pag-awhag, ug kadasig. Samtang magtinguha ka sa Espiritu sa mainampuong.paagi ug maningkamot sa pagsabut sa mga panginahanglan sa matag tigkat-on, magiyahan ka sa pagtabang sa mga tigkat-on nga mobati nga masaligon ug malampuson. Ang mga kapanguhaan sa pagbansay anaa sa Pagbansay sa Magtutudlo nga page. Pagkat-on pa.
 • Ang EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase sa panag-istoryahanay kasagaran mag-abot og kausa sa usa ka semana sulod sa 25 ka semana. Kini nga mga klase kasagaran 90 minutos ang gidugayon. Ang mga tigkat-on mahimong mopili sa pagbalik og tuon sa usa ka kurso.
  • Ang EnglishConnect 3 nga mga grupo sa kasagaran mag-abot kausa sa usa ka semana sulod sa 14 ka semana. Ang mga klase kasamtangan nga nagsunod sa sama nga iskedyul sa semester sa BYU-Pathway Worldwide ug BYU-Idaho. Ang sinemana nga mga panagpundok kasagaran 90 minutos ang gidugayon. Ang mga tigkat-on mahimong mopili sa pagbalik-balik sa kurso sa pipila ka semester.
 • Kini madeterminar sa lokal nga lebel base kon adunay makuha nga magtutudlo ug pag-iskedyul sa pasilidad.
 • Ang mga grupo kinahanglan kanunay nga ubos sa direksyon sa lokal nga mga lider. Ang mga miyembro ug mga misyonaryo mahimong makasugod og EnglishConnect nga mga grupo, ubos sa direksyon sa lokal nga mga lider. Ang mga sakop sa grupo pweding dapiton sa pag-apil, o pwede silang moapil sa usa ka grupo sa ilang pagbuot. Ang mga grupo sa kasagaran maporma pinaagi sa usa ka debosyonal, apan maporma usab kini bisan walay debosyonal. Pinakamenos duha ka hamtong nga mga magtutudlo ang ibutang sa matag grupo.
 • Pipila ka semana sa dili pa ang una nga pagpundok sa inyong grupo, kontakon ka sa espesyalista o lider nga gitudlo sa EnglishConnect ug dapiton sa pagtambong sa pagbansay sa magtutudlo. Makatabang kini nga masabtan nimo ang tahas sa usa ka magtutudlo, unsaon sa pagtudlo, ug sa uban pa nimong mga responsibilidad. Kon gusto ka nga mobasa og una, makita nimo ang mga kapanguhaan sa pagbansay sa magtutudlo dinhi.
 • Ang EnglishConnect nga mga grupo sa panag-istoryahanay.kasagaran mag-abot diha sa mga gambalay sa simbahan. Pakigtambayayong sa imong espesyalista o lokal nga lider aron makagamit sa gambalay.
 • Makita nimo ang mga elektronik nga bersyon sa mga libro ug mga link sa tanang video dinhi. Maayo nga ideya nga imong i-download daan ang mga video para sa inyong pangrupo nga panag-istoryahanay tungod kay ang wireless nga koneksyon sa internet dili kanunay nga kasaligan. Pakigtambayayong sa imong espesyalista aron makuha ang igong gidaghanon sa mga kopya sa mga manwal alang sa imong mga sakop sa grupo.
 • Hangyoa ang imong assistant/ kauban nga magtutudlo sa pagtudlo sa klase puli nimo. Pagdapit og lain nga hamtong nga sakop sa grupo nga motabang sa assistant nga magtutudlo.
 • Basin gikinahanglan nga dili nimo idayon ang klase. Pahibaloa ang imong espesyalista. Ubos niini nga mga kahimtang, ang ubang mga grupo molapas og 25 ka semana sa pagkompleto niini nga kurso.
 • Usahay mahitabo kini. Pakigtambayayong sa imong grupo aron dapiton kini nga tawo para sa sunod nga miting. Tabangi ang mga klasmet niining tawhana sa pagtanyag og suporta ug pagdasig. Sulayi sa pagsabut kon unsay nanghitabo sa kinabuhi niining tawhana maong naglisud sila sa pagtambong.
 • Ang pagpaambit usa ka natural nga bahin sa mga grupo sa pagbarug sa kinaugalingong paningkamot, apan posibling usahay daghan kaayog isulti ang usa ka tawo nga ang uban magpanuko na sa pagpaambit. Makatabang ang pagpakigsulti nianang tawhana nga kamo rang duha, dili atol sa miting sa grupo. Ipasabut unsay imong naobserbahan ug sa unsang paagi kaha kini nakaapekto sa grupo. Hangyoa ang tawo nga ipaambit ang bisan unsang mga problema, ug sutaa kon magkasabot ba kamo og sulbad nga makatabang sa tanang sakop sa klase nga moapil.
 • Sa dili pa ang katapusan nga klase, pakigtambayayong sa imong espesyalista aron maprinta ang mga sertipiko sa pag-apil, sulatan kini ug papirmahan. Sa katapusan nga miting sa grupo, iapod-apod ang mga sertipiko.
  Human sa katapusan nga klase, ang magtutudlo o espesyalista mokompleto sa End of Group nga report diha sa srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • Ang tanan gidawat diha sa EnglishConnect nga mga klase sa pagpakig-istoryahanay. Pakigtambayayong sa tanan nimong sakop sa grupo aron matabangan silang mobati nga gikalipay ang ilang pagtambong. Pagmabination sa mga panglantaw ug pagsabut sa mga tawo nga gikan sa lain-laing tinuohan. Tingali makatabang ang pagpasabut sa pipila ka mga kasulatan o mga kinutlo nga piho sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tingali kinahanglan usab nga ipahiuyon ang pipila ka mga pasalig nga gibase sa tinuohan.

Komon nga mga Pangutana sa Lider

 • Ang EnglishConnect kabahin sa mga produkto sa pagkat-on og pinulongan nga Iningles nga gipahigayon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang kahanas sa Iningles diha sa kahimtang sa panagdait ug hugot nga pagtuo. Samtang molambo ang kahanas sa mga tigkat-on sa Iningles, mas modaghan ang ilang mga oportunidad alang sa panarbaho, edukasyon, serbisyo, ug pakighigala.
 • Ang mga tigkat-on sa EnglishConnect 1 & 2 nga gi-survey niadtong 2018-2019 mi-report sa mosunod:

  95% nga natagbaw, adunay 80% nga tingali mopalista alang sa lain nga EnglishConnect nga klase.
  90% ang mi-report nga ang EnglishConnect makatabang o makatabang kaayo sa pagpangandam alang sa lain nga mga oportunidad sa edukasyon
  98% ang mi-report nga ang EnglishConnect pareho o mas epektibo kay sa uban nga mga kapanguhaan nga Iningles
  88% ang mi-report nga ang magtutudlo sobra kaayo o grabe kaayo ka epektibo; 91% ang mi-report nga ang Ininglesan sa magtutudlo insakto
  Ang nag-una nga mga benepisyo sa EnglishConnect naglakip sa barato og presyo nga mga kapanguhaan, kalidad sa mga materyal, ug ang nakasentro sa espirtuhanon nga kasinatian
 • Ang pagkat-on og Iningles makapadugang kaayo sa mga oportunidad sa usa ka tawo alang sa panarbaho, edukasyon, ug pagserbisyo. Sa mga nasud diin dili Iningles ang lumad nga pinulongan, ang mga lumad kinsa makaistorya og Iningles mokita og 30-50% nga mas taas nga sweldo (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies).
  Sa mga nasud nga nag-istorya og Iningles, ang mga langyaw ug mga kagiw [refugees] kinsa nakakat-on og Iningles mas dali nga makakita og trabaho, makagamit sa healthcare, makapahimulos sa mga oportunidad sa edukasyon, ug makigtinabangay sa komunidad (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf)
 • Ikaw adunay dako kaayo nga tahas sa pag-establisar sa panglantaw sa EnglishConnect diha sa inyong dapit. Palihug basaha ug sunda ang mga instruksyon diha sa giya alang sa pag-implementar. Pagkat-on pa.
 • Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect mga indibidwal nga adunay taas nga ang-ang sa kahanas sa pag-istorya og Iningles. Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect nahigugma sa mga tigkat-on ug positibo, madasigon, ug kasaligan. Palihug og tan-aw ngadto sa giya alang sa pag-implementar para sa dugang nga impormasyon. Pagkat-on pa.
 • Ang mga espesyalista naghatag og pasiunang panglantaw ug pagbansay sa pagpahigayon alang sa mga magtutudlo. Gisuportahan sa mga espesyalista ang mga magtutudlo sa pagribyu sa mga kapanguhaan alang sa pagbansay sa magtutudlo. Ang mga magtutudlo mahimong mag-abot og panagsa diha sa mga miting sa teacher council aron dungan nga magkat-on ug magsuportahanay sa usag usa.
 • Ang matag kurso adunay manwal sa magtutudlo ug manwal sa tigkat-on. Ang mga manwal mahimong i-download o mahimong paliton gikan sa Church Distribution. Palihug og tan-aw ngadto sa giya alang sa pag-implementar ug sa mga kapanguhaan sa kurso nga page. Pagkat-on pa.
 • Ang mga manwal mahimong i-download gikan sa website o maorder gikan sa Church Distribution. Pagkat-on pa.
 • Ang mga lokal nga yunit ug misyon mahimong modeterminar kon sila ba ang mobayad sa bayranan sa giimprinta nga mga materyal o kon ang mga tigkat-on ang mobayad alang sa ilang kaugalingong mga manwal. Ang mga tigkat-on mahimong direkta nga moorder sa mga manwal gikan sa Church Distribution. Pagkat-on pa.
 • Palihug og tan-aw ngadto sa giya alang sa pag-implementar para sa dugang nga impormasyon. Pagkat-on pa.
 • Ang pagkat-on og pinulongan dili sayon. Nagkinahanglan kini og makanunayong paningkamot, pasensya, ug hugot nga pagtuo. Makatabang ka pinaagi sa pagpadayag og pagtuo, paghatag og pag-awhag, ug pag-follow up aron masiguro ang kalampusan. Palihug og tan-aw ngadto sa giya alang sa pag-implementar para sa dugang nga impormasyon.
 • Ang EnglishConnect usa ka inisyatibo nga gipasiugdahan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagsugod kini isip kabahin sa tibuok kalibutan nga inisyatibo sa edukasyon ug nagpadayon isip hiniusang paningkamot tali sa Educational System sa Simbahan, Welfare and Self-Reliance Services, ug sa Missionary Department. Ang EnglishConnect nga mga klase nagsugod sa Amihanang Amerika ug karon anaa na sa tibuok kalibutan. Liboan na ka mga tawo ang miapil sa EnglishConnect nga mga klase ug nakabenepisyo gikan sa talagsaon nga oportunidad sa pagkat-on og Iningles diha sa kahimtang nga adunay panagdait ug hugot nga pagtuo.
 • Daghang katawhan sa tibuok kalibutan ang nag-atubang og mga babag sa pagkat-on og Iningles lakip na sa bayranan, distansya, oras, pagduda sa kaugalingon, ug kalisud pag-adto sa klasehanan. Ang EnglishConnect naghatag og solusyon sa mga babag sama sa bayranan, distansya, oras, pagduda sa kaugalingon, ug kalisud sa pag-adto sa klasehanan. Ang EnglishConnect naghatag og talagsaong oportunidad alang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang kahanas sa Iningles diha sa kahimtang nga nakasentro sa ebanghelyo. Ang mga tigkat-on kinsa nakakab-ot og mga resulta sa kurso mopadaghan sa ilang mga oportunidad sa panarbaho, pagserbisyo, ug edukasyon – ilabi na pinaagi sa BYU-Pathway Worldwide.

  • Ang EnglishConnect 1 & 2 nga panag-istoryahanay nga mga klase itudlo sa mga miyembro ug mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ubos sa direksyon sa lokal nga mga lider sa Simbahan. Kasagaran, ang lokal nga mga lider sa Simbahan ug mga presidente sa misyon maghiusa aron sa pagtino sa mga panginahanglanon ug moorganisar og mga klase. Ang lokal nga mga lider sa Simbahan mahimong motahas sa pagdumala sa EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase ngadto sa komite sa self-reliance o sa gitudlo nga espesyalista.
  • Ang EnglishConnect 3 nga mga klase gipahigayon pinaagi sa BYU-Pathway Worldwide sa pakigtambayayong sa Area Welfare ug Self-Reliance Manager ug lokal nga mga lider.

  • Ang EnglishConnect 1 & 2 itudlo sa lokal nga mga miyembro sa Simbahan ug mga misyonaryo. Kasagaran, ang lokal nga mga lider sa Simbahan ug mga presidente sa misyon maghiusa aron sa pagtino sa mga panginahanglanon ug moorganisar og mga klase. Sa mga dapit diin ang mga stake o mga ward ang mipahigayon sa EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase, ang mga misyonaryo nga Iningles ang pinulongan mahimong moserbisyo isip assitant nga mga magtutudlo. Sa mga dapit diin ang mga stake o ward dili maoy mopahigayon sa EnglishConnect nga mga klase, ang mga presidente sa misyon mahimong mopili sa pag-asayn og espesyalista sa Iningles sa misyon aron sa pagdumala sa pag-implementar sa EnglishConnect diin ang mga magtutudlo mao ang mga misyonaryo nga Iningles ang pinulongan.
  • Ang EnglishConnect 3 nga mga klase idumala sa mga miyembro o mga misyonaryo.

  • Ang EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase sa panag-istoryahanay kasagaran mag-abot og kausa sa usa ka semana sulod sa 25 ka semana. Kini nga mga klase kasagaran 90 minutos ang gidugayon. Ang mga tigkat-on mahimong mopili sa pagbalik og tuon sa kurso.
  • Ang EnglishConnect 3 nga mga grupo sa kasagaran mag-abot kausa sa usa ka semana sulod sa 14 ka semana. Ang mga klase kasamtangan nga nagsunod sa sama nga iskedyul sa semester sa BYU-Pathway Worldwide ug BYU-Idaho. Ang sinemana nga mga panagpundok kasagaran 90 minutos ang gidugayon. Ang mga tigkat-on mahimong mopili sa pagbalik-balik sa kurso sa pipila ka semester.
 • Sa kasamtangan, ang EnglishConnect nga mga kurso walay kredito. Hinoon, ang EnglishConnect 3 nga kurikulum gidesinyo aron sa pag-andam sa mga tigkat-on sa klampusan diha sa PathwayConnect, ang sinugdanan nga kurso nga gitanyag sa BYU-Pathway Worldwide.

  • EnglishConnect 1 & 2: Ang mga moapil kinahanglan labing menos 11 ka tuig ang pangedaron, ug ang tanang menor de edad kinahanglan mosumiter og porma sa pagtugot sa ginikanan. Sa labing maayong pagpahigayon, ang lokal nga mga lider ug mga presidente sa misyon maghiusa aron sa pagtino sa mga panginahanglanon ug moorganisar sa mga klase. Ang EnglishConnect nga mga klase mahimong labing epektibo kon ang mga lider, mga miyembro, ug mga misyonaryo magtambayayong sa pagsuportar sa mga klase ug modapit sa mga higala ug mga miyembro sa pagtambong.
  • EnglishConnect 3: Ang mga moapil kinahanglan labing menos 11 ka tuig ang pangedaron, ug ang tanang menor de edad kinahanglan mosumiter og porma sa pagtugot sa ginikanan. Ang mga tigkat-on mahimong direkta nga magparehistro. Pagkat-on pa.
 • EnglishConnect 1 & 2: Oo, mahimo kaayo. Pagmabination sa mga panglantaw ug pagsabut sa mga tawo nga gikan sa lain-laing tinuohan. Tingali makatabang ang pagpasabut sa pipila ka mga kasulatan o mga kinutlo nga piho sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tingali kinahanglan usab nga ipahiuyon ang pipila ka mga pasalig nga gibase sa tinuohan.
 • Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect nahigugma sa mga tigkat-on ug positibo, madasigon, ug kasaligan. Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect motutok sa pagtabang sa mga tigkat-on nga makig-istorya ug mobati og pagsalig. Ang mga materyal ang magsangkap sa pagka eksperto, ug ang tahas sa magtutudlo mao ang pag-follow up sa Espiritu ug pag-ugmad og usa ka kahimtang sa panagdait ug hugot nga pagtuo. Ang mga kapanguhaan sa pagbansay anaa. Pagkat-on pa.
 • Ang mga datos sa pag-enrol ug pag-apil masubay pinaagi sa himan sa online nga pagrehistro sa grupo sa Self-Reliance Services. Ang espesyalista o magtutudlo sa self-reliance kinahanglan morehistro ug mosubay sa grupo diha sa srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • Ang mga materyal sa EnglishConnect 1 & 2 mahimong ma-download o maorder gikan sa Church Distribution. Pagkat-on pa.
 • EnglishConnect 1 & 2: Sa pagtapos sa kurso, ang mga lider mahimong mohatag og sertipiko sa pag-apil sa matag tigkat-on nga kanunayng mitambong sa mga klase. Ang mga espesyalista o mga magtutudlo ang moapod-apod sa mga sertipiko.
  Pahinumdom: Kini pagpasidungog lamang sa pag-apil. Ang EnglishConnect 1 & 2 nga mga klase dili sertipikado nga mga kurso ug dili mohatag og mga kredito sa unibersidad. (thumbnail ug PDF)
  EnglishConnect 3: Sa pagtapos sa kurso, ang mga tigkat-on mahimong makakab-ot og sertipiko sa pagtapos base sa ilang nahimo nga kalampusan diha sa kurso.
 • Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 1 ug 2 mahimong tawagon o itudlo. Kini kinahanglan nga desisyunan sa lokal nga kapangulohan.
 • Ang mga magtutudlo sa EnglishConnect 1 & 2 sa kasagaran tawagon o itudlo sa lokal nga kapangulohan. Kon maghatag sa balaan nga tawag o sa buluhaton, makatabang kon ang mga lider mopaambit og pipila ka impormasyon mahitungod sa balaan nga tawag. Kini nga webpage naglangkob og makatabang nga impormasyon mahitungod sa pagka magtutudlo.
 • Sa pagsugod sa usa ka EnglishConnect 1 & 2 nga klase, kompletuhon sa magtutudlo ang Group Registration Report diha sa srs.churchofjesuschrist.org/register.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice