x
> ... Kasagarang mga Pangutana
 • Mga Tigkat-on
 • Mga Magtutudlo
 • Mga Lider
Mga Tigkat-on

Kasagarang mga Pangutana alang sa mga Tigkat-on

Unsaon nako pagkahibalo unsa nga lebel ang akong adtoan?
 • EnglishConnect 1: Ikaw makabasa ug makasulat sa imong lumad nga pinulongan ug makabasa sa sukaranang mga pulong sa Iningles.
 • EnglishConnect 2: Ikaw makabasa og mga sukaranang sentence ug makapangutana ug makatubag sa yano nga mga pangutana sa Iningles.
 • EnglishConnect 3: Ikaw adunay sukaranang kahanas sa pagbasa, pagsulat, pagpaminaw, ug panag-istoryahanay sa Iningles ug mahimo nimong makab-ot ang intermediate-low score sa placement assessment sa panahon sa pagparehistro.
Unsaon nako pag-andam alang sa akong grupo sa panag-istoryahanay?
Ang matag leksyon diha sa EnglishConnect nga manwal sa tigkat-on gibahin ngadto sa duha ka bahin: 1) Personal nga Pagtuon ug 2) Grupo sa Panag-istoryahanay Ang seksiyon sa Personal nga Pagtuon nag-andam kanimo alang sa imong Grupo sa Panag-istoryahanay. Naglakip kini sa usa ka prinsipyo sa pagkat-on sa pagtuon, bokabularyo sa pagsag-ulo, ug mga sumbanan sa pulong aron makat-on.

Mahimo usab nimong gamiton ang EnglishConnectworkbook ug website sa pagpraktis sa English kada adlaw. Ang makanunayon nga paggamit niini nga mga kapanguhaan makatabang kanimo nga makakat-on og Iningles nga mas paspas.
Sa unsang paagi makatabang kanako ang pagkahibalo sa Iningles?
Ang mas maayong kahanas sa Iningles makapalapad sa imong mga oportunidad alang sa edukasyon, trabaho, ug serbisyo.
 • Edukasyon: Pag-access sa mga kahigayonan sa edukasyon sama sa BYU-Pathway Worldwide
 • Trabaho: Maghatag kanimo ug mga kuwalipikasyon alang sa mas maayong mga trabaho.
 • Serbisyo: Pagpalapad sa imong mahimo alang sa uban. Pananglitan, mahimo kang magtutudlo sa EnglishConnect 1 o 2 aron tabangan ang uban sa pagkat-on sa Iningles.
Unsaon nako pag-apil sa EnglishConnect?
Sa ubos mao ang mga link sa pagpangita ug sa pag-apil sa usa ka grupo:
Unsa ka dugay ang matag lebel?
EnglishConnect 1 ug 2
Kadaghanan sa mga grupo magtigom kausa o kaduha sa usa ka semana, apan ang mga leksiyon gisulat aron ang mga grupo makatigom ug mas subsob kon gusto. Adunay 25 ka mga leksyon sa matag lebel ug ang matag leksyon molungtad og 60–90 ka minuto. Ang

EnglishConnect 3
nga mga Grupo magtigom kausa sa usa ka semana. Adunay 14 ka mga leksyon ug ang matag leksyon molungtad og 90 ka minuto.
Unsa nga mga materyales ang akong gikinahanglan?
 • EnglishConnect 1 para sa mga Tigkat-on ug EnglishConnect 2 para sa mga Tigkat-on: Gamita kini nga mga manwal sa pag-andam ug pag-apil sa imong grupo sa panag-istoryahanay. Mahimo nimo nga ma-access ang mga manwal sa tigkat-on sa Library sa Ebanghelyo nga app o mag-order niini sa store.ChurchofJesusChrist.org (numero sa item 14701 ug 14703). 
 • EnglishConnect 1 Workbook ug EnglishConnect 2 Workbook: EnglishConnect 1 ug 2 nga mga grupo ang matag usa adunay kaugalingong workbook. Gamita ang mga kalihokan niini nga mga workbook sa imong kaugalingon o uban sa usa ka kauban isip dugang nga praktis sa gawas sa imong grupo sa panag-istoryahanay. Mahimo nimong ma-access ang mga workbook sa Library sa Ebanghelyo app o mag-order niini sa store.ChurchofJesusChrist.org (numero sa item 18489 ug 19563). 
 • EnglishConnect.org: The EnglishConnect website naglakip sa interactive nga praktis nga mga kalihokan alang sa matag leksyon. 
 • Library sa Ebanghelyo App: Makabasa o makapaminaw ka sa mga pakigpulong, sa Basahon ni Mormon, ug mga himno sa English.
 • Ubang Libro ug Aplikasyon: Adunay daghang mga kapanguhaan aron matabangan ka nga makakat-on og English. Ikaw kinahanglan nga "mangita ... gikan sa labing maayo nga mga basahon sa mga pulong sa kaalam; mangita sa pagkat-on, bisan pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo" ((Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). 
Unsa kaha kon dili ko makauban sa usa ka grupo sa panag-istoryahanay?
Sultihi ang imong magtutudlo kon kinahanglan ka nga dili motambong sa usa ka tigom ug magpadayon sa pag-uswag pinaagi sa pagpangandam alang sa sunod nga leksyon. Kon mahimo, repasuha ang leksiyon nga imong nasipyat o magpraktis uban sa usa ka membro sa grupo gawas sa tigom. Adunay ka usab mga oportunidad sa pagrepaso samtang nagpadayon ka.
Mahimo ba nakong usbon ang usa ka lebel?
Oo. Mahimo nimong sublion ang bisan unsang lebel sa EnglishConnect. Ang pipila ka tigkat-on gusto nga mosubli sa usa ka lebel aron makab-ot ang ilang mga tumong sa pagtuon o madugangan ang ilang pagsalig.
Wala nako makuha ang akong sertipiko. Unsa akong buhaton?
Kontaka ang imong EnglishConnect nga magtutudlo alang sa tabang.
Mga Magtutudlo

Kasagarang mga Pangutana alang sa mga Magtutudlo

Kinahanglan ba nako ang kasinatian sa pagtudlo aron mahimong magtutudlo sa EnglishConnect?
Dili nimo kinahanglan ang kasinatian sa pagtudlo aron mahimong magtutudlo sa EnglishConnect. Tingali wala ka pa makatudlo ug English kaniadto ug dili sigurado kung unsaon pagsugod. Okay ra kana. Ang EnglishConnect nga mga leksyon mabinantayon ug mahunahunaon nga gidisenyo gamit ang mga prinsipyo sa pagtudlo sa pinulongan ug espirituhanong mga prinsipyo aron matabangan ka nga magmalampuson. Dili kinahanglang eksperto ka. Dili nimo kinahanglan mahibal-an ang tubag sa matag pangutana. Ang imong papel mao ang pagpadali sa pag-uswag sa pinulongan pinaagi sa paghatag ug mga kahigayonan sa pagpraktis. Dili kinahanglang tudloan nimo ang gramatika o masabtan ang tanang butang bahin sa Iningles. Hinoon, pagtutok sa paghimo og usa ka palibot diin ang mga tigkat-on mobati nga komportable sa pagsulti og Iningles ug pagkat-on gikan sa ilang mga sayop.
Unsaon nako pagtudlo ang mga tigkat-on kon dili ko kahibalo sa ilang pinulongan?
Ang pagtudlo ug English gamit lang ang English kay komon kaayo sa tibuok kalibutan. Sa pagkatinuod, kini mahimong usa ka panalangin tungod kay kini nagdugang sa gidaghanon sa Iningles nga nadungog ug gigamit sa mga tigkat-on. Hinumdomi ang pagsulti sa yano nga English. Gamita ang mga biswal, mga lihok sa kamot, ug pinulongan sa lawas aron matabangan ang mga tigkat-on nga masabtan ang bag-ong mga pulong sa bokabularyo ug mga sumbanan. Mahimo nimong ipakita ang usa ka litrato, pagdrowing og litrato, o i-aksyon kini. Mahimo nimong itudlo ang mga tigkat-on sa gihubad nga mga kapanguhaan sa EnglishConnect 1 para sa mga Tigkat-on o EnglishConnect 2 para sa mga Tigkat-on, o mahimo nimong gamiton ang online nga diksyonaryo. Makatudlo usab kini sa mga tigkat-on kon unsaon paggamit ang anaa nga mga kapanguhaan sa pagpangita og mga tubag. Likayi ang taas nga pagpatin-aw. Hinuon, ipakita lang sa mga tigkat-on kung unsa ang buhaton pinaagi sa pagpasundayag.

Hinumdumi nga magkauban mo sa pagkat-on. Dapita kanunay ang mga tigkat-on sa pagdangup sa Ginoo alang sa suporta. Isip ilang magtutudlo, mahimo kang ehemplo sa hugot nga pagtuo ug paningkamot. Ang pagsulti og English uban sa mga tigkat-on usa ka buhat sa pagtuo. Ang Ginoo mopanalangin kaninyo ug sa mga tigkat-on samtang kamo molihok uban sa hugot nga pagtuo sa pagsulti og Iningles.
Makasulti ba kita sa lumad nga pinulongan atol sa grupo sa panag-istoryahanay?
Makatabang ka sa mga tigkat-on kung mag-focus ka sa pagsulti sa English sa tibuuk nga grupo sa panag-istoryahanay. Mahimo nimo kini pinaagi sa paghatag panig-ingnan. Buhata ang imong labing maayo sa pagsulti lamang sa Iningles. Gamit ug simple nga mga pulong ug mugbo nga sentence. Hinayhinay nga pagsulti ug balika kanunay ang mga hugpong sa mga pulong. Isulat ang mahinungdanong mga pulong ug hugpong sa mga pulong diha sa pisara. Mahimo usab nimong gamiton ang biswal, pagdrowing og hulagway, o i-aksyon kini. Likayi ang taas nga pagpatin-aw ug paghubad sa tanan nimong gisulti. Kung kinahanglan nimong gamiton ang lumad nga pinulongan, pangayo una og pagtugot ug gamita ang lumad nga pinulongan kutob sa mahimo ug dayon balik sa English. Awhaga ang mga tigkat-on sa pagsulti og daghan nga Iningles kutob sa ilang mahimo ug nga dili mahadlok nga masayop. Tabangi sila nga makasinati og kalampusan, ug dayega ang matag paningkamot. Kon ang mga tigkat-on nagkinahanglan og dugang nga tabang, itudlo sila ngadto sa mga manwal sa tigkat-on, diin ilang makit-an ang materyal sa ilang lumad nga mga pinulongan. Samtang nag-focus ka sa pagtabang sa mga tigkat-on nga makakat-on pinaagi sa pagbuhat, gamay ra ang imong panginahanglan sa paggamit sa lumad nga pinulongan.
Unsaon nako pagtudlo sa grupo nga daghang pinulongan?
Ang pagtudlo sa grupo nga daghang pinulongan maoy maayong kahigayonan sa pagdasig sa pagsultig Iningles tungod kay Iningles ang komon nga pinulongan sa grupo. Isip magtutudlo, gamita ang English nga bersyon sa manwal sa tigkat-on. Tabangi ang mga tigkat-on sa paggamit sa manwal sa tigkat-on diha sa ilang lumad nga pinulongan, kon kini anaa, aron sila makabenepisyo gikan sa mga hubad. Kon posible, ibutang ang mga tigkat-on diha sa gagmayng mga grupo aron hisgotan ang prinsipyo sa pagkat-on diha sa ilang lumad nga pinulongan, apan siguruha nga walay usa nga pabay-an. Kon adunay usa lamang ka mamumulong sa usa ka partikular nga pinulongan sa grupo, ipahisgot niana nga grupo ang prinsipyo sa pagkat-on sa yano nga Iningles aron ang tanan maapil.
Unsaon nako pagtabang ang mga tigkat-on nga magpraktis og English kada adlaw?
Aron makakat-on og Iningles, ang mga tigkat-on kinahanglang mag-ugmad ug batasan sa pagpraktis kada adlaw. Awhaga ang mga tigkat-on sa pag-establisar niini nga batasan pinaagi sa pagpangita og yano nga mga paagi sa pag-integrate sa English sa ilang inadlaw nga mga kalihokan (tan-awa ang seksyon nga “Inadlaw nga Pagpraktis” ). Pananglitan, ang mga tigkat-on makapili nga motan-aw og mga salida o maminaw og musika sa English. Mahimo nimong awhagon ang mga tigkat-on sa paggamit sa lista sa mga ideya aron mapalambo ang inadlaw nga pagtuon nga makit-an pagkahuman sa“Pagsubay sa Personal nga Pagtuon” sa pasiuna sa manwal sa tigkat-on. Gamita kini nga lista sa pagdasig sa mga tigkat-on sa pagpangita og mamugnaon, makahuluganon nga mga paagi sa pagpraktis kada adlaw

Atol sa miting sa grupo, dapita ang mga tigkat-on sa pagtuon ug pagpraktis og English kada adlaw ug pag-follow up sa ilang mga paningkamot. Mahimo nimong hangyoon ang pipila ka mga tigkat-on sa pagpaambit og piho nga mga butang nga ilang gibuhat alang sa inadlaw nga praktis. Mahimo nimong hunahunaon ang paghimo og virtual nga luna, sama sa chat sa grupo, alang sa mga tigkat-on sa grupo. Pakigtambag sa imong mga lider sa pagpangita og tukma nga mga paagi sa pagtabang sa grupo nga magpabiling konektado sulod sa semana pinaagi sa group messaging o ubang mga paagi. Mahimo nimong suportahan ang mga tigkat-on samtang nagtrabaho sila aron makab-ot ang ilang mga katuyoan, apan hinumdomi, sa katapusan sila ang responsable sa ilang kaugalingon nga pagkat-on.
Unsaon nako pag-organisar ang EnglishConnect nga grupo?
Pakigsabot sa lokal nga pagpangulo sa Simbahan sa paghimog mga desisyon bahin sa pag-organisar ug pagdumala sa mga grupo sa EnglishConnect. Labing maayo nga duha ka hamtong nga mga magtutudlo ang i-asayn sa matag grupo. Ikonsiderar ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on ug ang lokal nga kapasidad samtang mopili ka bahin sa lokasyon, iskedyul, ug pacing.
Unsa ka dugay ang tigom sa grupo sa EnglishConnect?
Ang mga leksyon sa EnglishConnect mahimong gikan sa 60 hangtod 90 ka minuto. Sunda ang sakup sa oras nga gilista alang sa matag kalihokan. Ayaw kuhaa ang bisan unsang mga kalihokan; gamita lang ang labing gamay nga oras nga gisugyot alang sa mas mubo nga tigom sa grupo ug gamita ang mga taas nga oras nga gisugyot kon ang panahon nagatugot.

Pahibalo: Pakigsulti sa mga tawo nga nagdumala sa programa ug tagda ang mga panginahanglanon sa mga tigkat-on ug ang lokal nga kapasidad sa dihang mohimog mga desisyon.
Unsa ka sagad magkita ang akong grupo?
Kasagaran, ang mga grupo magkita kausa sa usa ka semana. Kung gusto, ang mga grupo mahimong magkita kanunay. Aron ang mga miting sa grupo mahimong labing epektibo, ang mga tigkat-on kinahanglan nga adunay igong oras tali sa mga miting aron makompleto ang seksyon nga "Personal nga Pagtuon".

EnglishConnect1 ug 2 ang matag usa adunay 25 ka mga leksyon. Kung ang mga grupo magkita kausa sa usa ka semana, molungtad og unom ka bulan aron makompleto ang usa ka lebel. Kung ang mga grupo magkita kaduha sa usa ka semana, molungtad kini tulo ka bulan. Kung gusto, mahimo nimong bungkagon ang programa sa gagmay nga mga seksyon, o mga module. Pananglitan, mahimo nimong pilion ang pagsugod sa usa ka grupo nga magkita sulod lang sa tulo ka bulan kausa sa usa ka semana aron makompleto ang mga yunit1 hangtod sa3. Ang paggamit niini nga pamaagi makatabang sa mga tigkat-on nga magpabiling pasalig.

Matikdi:  Kon mag-iskedyul og miting sa grupo nga wala magsugod sa unit1, ikonsiderar ang pagsugod sa eskedyul sa leksyon sa imong grupo sa leksyon1. Makatabang kini sa pagtudlo sa mga tigkat-on kon unsaon paggamit ang manwal. Pakigtambag niadtong kinsa nagdumala sa programa ug ikonsiderar ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on ug ang lokal nga kapasidad samtang ikaw mohimo niini nga mga desisyon.
Makatudlo ba ko og labaw sa usa ka leksiyon sa tigom sa grupo?
Kon gusto, ang mga grupo makakobre og labaw sa usa ka leksiyon panahon sa tigom sa grupo. Aron ang mga tigom sa grupo mahimong labing epektibo, ang mga tigkat-on kinahanglang adunay igong panahon sa dili pa ang tigom sa grupo aron makompleto ang “Personal nga Pagtuon” alang sa matag leksiyon.

Tan-awa“Kapila magkita ang akong grupo?" para sa dugang impormasyon bahin sa eskedyul sa leksiyon ug pacing.
Unsaon nako pagkahibalo kon unsang lebel sa EnglishConnect ang angayng apilan sa usa ka tigkat-on?
Ang EnglishConnect 1 nagkinahanglag kahibalo sa pinulongan sa lumad nga pinulongan sa tawo ug sa katakos sa pagbasa sa Iningles nga alpabeto ug sa pangunang mga pulong sa Iningles. Ang EnglishConnect 2 maoy alang sa mga tigkat-on nga makaingon ug pangunang mga pulong ug makatubag sa pangunang mga pangutana sa Iningles. Aron makahukom kon ang tigkat-on kinahanglang moapil sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2, mahimo nimong gamiton ang oral proficiency interview saappendix B.

Ang EnglishConnect 3 maoy usa ka intermediate nga kurso nga makatabang sa mga tigkat-on sa pagpalambo sa akademiko nga mga kahanas sa Iningles nga pinulongan. Aron makaapil sa EnglishConnect 3, ang mga tigkat-on kinahanglang mag-aplay ug makab-ot ang kwalipikadong puntos sa eksaminasyon sa pagbutang. Ang mga tigkat-on mahimong mag-aplay sa englishconnect.org/join.
Unsa ang EnglishConnect3?
Ang EnglishConnect adunay daghang lebel aron matabangan ang mga partisipante nga mouswag. Ang EnglishConnect1 ug2 nagtabang sa mga tigkat-on sa pagpalambo sa batakang kahanas sa Iningles nga pinulongan. Ang EnglishConnect3 usa ka intermediate nga kurso nga nagtabang sa mga tigkat-on sa pagpalambo sa akademikong kahanas sa pinulongan sa Iningle. Makatabang kini sa mga tigkat-on nga maandam alang sa BYU–Pathway sa Tibuok Kalibutan. (Pagkat-on og dugang mahitungod sa BYU–Pathway Worldwide sa byupathway.edu.)

EnglishConnect 3 usa ka barato, online nga kurso nga adunay panagtapok sa panag-istoryahanay nga gihimo sa virtual o sa lokal nga meetinghouse. Ang EnglishConnect3 naglakip sa online nga mga kapanguhaan sa pagkat-on nga adunay indibidwal nga feedback sa pagpaminaw, pagsulti, pagbasa, ug pagsulat. Ang mga tigkat-on mahimong mouswag sa kurso sa ilang kaugalingon nga tulin. Mahimong balikon sa mga tigkat-on ang EnglishConnect3 sa daghang mga higayon nga gusto nila aron matuman ang ilang mga katuyoan. Ang pagkompleto sa EnglishConnect3 nagtugot sa mga tigkat-on sa paglaktaw sa English assessment kon mag-apply sa BYU–Pathway Worldwide.

Aron makapangandam alang sa EnglishConnect3, ang mgatigkat-on kinahanglang mokompleto sa EnglishConnect1 ug2—lakip ang mga kalihokan sa workbook, ilabi na ang mga kalihokan sa pagbasa ug pagsulat. Awhaga ang mga tigkat-on sa EnglishConnect2 nga mag-aplay sa EnglishConnect3 sa englishconnect.org/join.

EnglishConnect 3 gitanyag pinaagi sa BYU–Pathway Worldwide sa pakigtambayayong sa lokal nga mga lider ug mga service missionary sa Simbahan. Ang mga interesadong lider mahimong makigtambayayong sa mga tigdumala sa welfare ug self-reliance sa ilang lugar sa paghatag og EnglishConnect3 sa ilang mga lokasyon.
Sa unsang paagi matabangan nako ang tigkat-on nga moapil sa usa ka grupo nga nagauswag na?
Ang mga leksyon gidisenyo aron ang bag-ong mga tigkat-on makaapil sa usa ka EnglishConnect nga grupo bisan kanus-a. Kon gusto sa mga tigkat-on nga moapil human magsugod ang mga grupo, dawata sila, hatagi sila og EnglishConnect 1 alang sa Tigkat-on o EnglishConnect 2 alang sa Tigkat-on (o ipakita kanila kon unsaon pag-access sa manwal diha sa Library sa Ebanghelyo), ug tabangi sila sa pagpakigbahin. Ikaw o ang laing tigkat-on makatabang sa bag-ong mga tigkat-on sa pag-apil sa grupo pinaagi sa pagpakita kanila kon unsaon pag-andam alang sa sunod nga leksyon. Dugang pa, ang mga tigkat-on makapili nga mosubli sa usa ka lebel kon sila nagkinahanglan ug dugang nga praktis.
Unsa kaha kon ang tigkat-on dili makaadto sa usa ka tigom sa grupo o mohunong sa pag-adto?
Usahay ang mga tigkat-on adunay mga hagit nga makapalisod sa pagtambong sa grupo, ug sila sa kasagaran magduha-duha sa pagbalik tungod sa kaulaw o kahadlok. Mahimong maghunahuna sila nga daghan na kaayo ang ilang nasipyat ug dili na sila makaapas. Tabangi ug dapita ang wala motambong nga mga tigkat-on nga motambong sa sunod nga leksyon bisag pila pa ka leksyon ang ilang nasipyat. Pagtanyag og suporta ug pagdasig. Pasaligi sila nga ang EnglishConnect gidisenyo aron ang mga tigkat-on makaapil pag-usab bisan kanus-a. Ang mga tigkat-on mahimong magsugod pag-usab pinaagi sa pagtambong sa grupo ug pag-andam alang sa sunod nga leksyon. Ikonsiderar ang pag-imbitar sa usa o labaw pa nga mga miyembro sa grupo sa pagkontak sa wala diha nga tigkat-on ug pagpahayag og suporta.

Pahinumdom:  Ayaw ipaambit ang impormasyon sa kontak sa usa ka tawo nga wala ang iyang sinulat nga pagtugot.
Sa unsang paagi masuportahan nako ang mga tigkat-on nga mas hinay og pagkat-on kay sa uban sa grupo?
Ang pipila ka tigkat-on nagkinahanglag dugang panahon aron makasabot ug makasulti sa bag-ong pinulongan. Kini nga mga tigkat-on labing makabenepisyo gikan sa pagkompleto sa seksyon sa “Personal nga Pagtuon” sa dili pa moapil sa matag grupo sa panag-istoryahanay. Dapita sila sa pagpraktis sa bokabularyo ug mga sumbanan sa pulong sa dili pa magtigom ang grupo. Panahon sa leksyon, ipares kining mga tigkat-on uban sa ubang mga tigkat-on nga makahatag ug pagdasig ug suporta. Dasiga ang tanan nga mga tigkat-on sa pagbuhat kutob sa ilang mahimo ug sa pagdawat sa mga sayop ingong bahin sa proseso sa pagkat-on. Mahimo usab nimong susihon ug sublion ang mga kalihokan. Hinumdomi ang tanan nga mga tigkat-on nga ang pagkompleto sa seksiyon nga "Personal nga Pagtuon" sa dili pa moapil sa sunod nga grupo sa panag-istoryahanay hinungdanon sa ilang pag-uswag.
Sa unsang paagi masuportahan nako ang mga tigkat-on nga mas paspas nga nakakat-on?
Samtang makig-estorya ka sa mga tigkat-on, tingali imong mamatikdan nga ang uban nakasabot ug maayo ug dali rang makompleto ang mga buluhaton sa pagpraktis. Ikonsiderar ang paghagit niini nga mga tigkat-on sa pagpalawom sa ilang pagkat-on pinaagi sa paglakip og dugang mga detalye o pagbuhat sa samang kalihokan sa lahi nga konteksto. Pananglitan, kon ang mga tigkat-on magpraktis og pakighimamat og usa ka tawo, hangyoa sila nga magpraktis og pakighimamat og bag-ong higala o bag-ong amo. Kini nga mgatigkat-on makapalig-on usab sa ilang kahibalo sa Iningles pinaagi sa pagsuporta sa mga tigkat-on nga naghinayhinay sa pagkat-on. Ang tanan nga mga tigkat-on makabenepisyo gikan sa pagtudlo sa usa ka kaedad ug pagtabang sa uban nga magpraktis sa bokabularyo ug mga sumbanan sa Iningles.
Sa unsang paagi ko makasuporta sa mga tigkat-on nga lainlaig katakos sa pagsulti ug Iningles?
Ang pagbaton sa mga tigkat-on nga adunay lainlaing lebel sa abilidad sa pagsulti sa Iningles natural ug usa ka oportunidad alang kanila nga magtinabangay sa usag usa. Ang pagtabang sa usag usa makapadasig sa panag-uban ug pag-uswag. Ang matag usa adunay ikatanyag. Pananglitan, ang pipila ka tigkat-on makatabang sa uban nga mobati nga masaligon tungod kay andam silang masayop. Ipares ang mga tigkat-on sa lainlaing paagi. Mahimo nimong ipares ang mga tigkat-on sa usa ka tawo nga parehas nga lebel aron matabangan sila nga mapauswag ang ilang mga abilidad. O mahimo nimong ipares ang mga tigkat-on sa lain nga lebel. Ang ubos nga lebel nga tigkat-on makabenepisyo gikan sa feedback ug suporta. Ang mas taas nga lebel nga tigkat-on makabenepisyo sa pagtudlo sa pagsaysay sa Iningles. Hinumdomi, ang pagbaton ug usa ka grupo nga lainlain ang abilidad sa pagsultig Iningles maoy normal ug mahimong usa ka maayong kahigayonan alang sa mga tigkat-on sa pagpahimulos sa pagtabang sa usag usa.
Unsa ang akong buhaton kung ang usa ka tigkat-on mangutana bahin sa gramatika?
Imbis maghatag ug taas nga instruksyon sa gramatika o mogahin ug daghang oras sa paghisgot bahin sa mga lagda, itudlo ang mga tigkat-on balik sa mga sumbanan. Ang mga tigkat-on makalikay sa daghang mga sayop pinaagi sa pagsunod sa mga sumbanan. Mas epektibo ang pagkat-on pinaagi sa pagpraktis sa pinulongan imbes nga maghisgot bahin sa pinulongan. Ang bisan unsang pagpatin-aw bahin sa gramatika angayng simple, mubo, ug mapuslanon. Kon ikaw magtudlo ug prinsipyo, hatagi ug mga pananglitan sa mga pulong ug imbitahi ang mga tigkat-on sa pagpraktis sa pagpadapat sa prinsipyo. Ang mga tigkat-on labing makabenepisyo sa pagpamati ug pagpraktis sa Iningles.
Angay ba nakong itul-id ang paglitok?
Ayaw paggahin ug daghang panahon sa pagtul-id sa paglitok. Pahinumdumi ang mga tigkat-on nga ang pagkasabut mas importante kay sa pagbaton og hingpit nga paglitok. Dasiga ang mga tigkat-on sa pagpraktis sa paglitok panahon sa ilang personal nga pagtuon aron sila makapraktis sa ilang kaugalingong lakang. Hinumdumi nga kung ang mga tigkat-on nabalaka kaayo bahin sa ilang paglitok, mahimo silang magduha-duha sa pagpraktis sa panag-istoryahanay. Dasiga ang mga tigkat-on sa paggamit sa mga modyul sa paglitok sa online sa englishconnect.org/learner/resources.
Unsaon nako pagparehistro ug pagdumala sa akong EnglishConnect nga grupo?
Gamita ang himan nga QuickReg (quickreg.englishconnect.org) sa pagparehistro ug pagdumala sa imong EnglishConnect nga grupo. Ang QuickReg usa ka himan sa pagrehistro sa grupo nga gihatag sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mahimo nimong gamiton ang QuickReg sa:
 • Paghimo og grupo: Pilia ang adlaw, oras, ug lokasyon sa imong grupo.
 • Pagdumala og grupo: Tan-awa ang impormasyon sa partisipante ug i-update ang impormasyon sa grupo.
 • Imbitaron ang mga tawo sa pag-apil: Ang imong grupo ilista sa online sa englishconnect.org/join. Mahimo nimong ipaambit ang usa ka link sa pag-imbitar sa mga tawo nga magparehistro sa imong grupo.
 • Ipang-apod-apod ang mga sertipiko: Sa katapusan sa imong grupo, mahimo nimong ma-access ug maimprinta ang mga sertipiko.
Sa unsang paagi madawat sa mga tigkat-on ang mga sertipiko sa EnglishConnect?
EnglishConnect 1 ug 2: Sa pagtapos sa grupo, ang mga tigkat-on makadawat ug mga sertipiko sa pag-apil. Ang mga lider, mga espesyalista, o mga magtutudlo makahatag ug mga sertipiko. Ang pipila ka nasod mahimong dili maaprubahan sa pag-apod-apod sa mga sertipiko sa EnglishConnect. Palihog susiha ang lokal nga legal nga mga kinahanglanon sa dili pa ihatag ang mga sertipiko (tan-awa ang englishconnect.org/leader/approved-locations).

Pahibalo:  Aron maka-access ug maka-apod-apod sa mga sertipiko, ang imong mga grupo kinahanglang marehistro sa himan nga QuickReg sa quickreg.englishconnect.org. (Tan-awa ang "Unsaon nako pagrehistro ug pagdumala sa EnglishConnect nga grupo?")

EnglishConnect 3: Ang mga tigkat-on makabaton ug mga sertipiko sa pagkatapos sa dihang makompleto nila ang gikinahanglan nga mga lebel sa kurso. Ang pagkompleto sa EnglishConnect 3 nagtugot sa mga tigkat-on sa paglaktaw sa English assessment kon mag-apply sa BYU–Pathway Worldwide.
Unsaon nako sa pagtrabaho uban sa mga miyembro sa grupo sa lain-laing mga hugot nga tinuohan?
Ang pagtutok sa pagkat-on base sa pagtuo maoy usa sa mga butang nga nakapahimo sa EnglishConnect nga talagsaon. Mahimo nimong iapil ang mga tawo gikan sa lainlaing hugot nga pagtuo pinaagi sa pagtabang kanila sa pagpamalandong kon sa unsang paagi ang prinsipyo sa pagkat-on mapadapat kanila. Mahimo nimong gamiton ang “Mga Prinsipyo sa Pagkat-on Glossary” sa EnglishConnect nga mga manwal sa tigkat-on aron sa pagtabang kanila sa pagsabot sa mga termino sa ebanghelyo. Ingon nga giyahan sa Espiritu, hunahunaa ang pagdapit kanila sa pagpaambit sa ilang nakat-onan samtang imong hisgotan ang prinsipyo sa pagkat-on. Ipakita kanunay ang pagtahud sa mga tinuohan sa uban samtang dayag nga ipaambit ang imong hugot nga pagtuo nga ang Dios makatabang kanila sa pagkat-on og English.
Unsaon nako pag-atubang ang usa ka membro sa grupo nga mag-estoryahay ug lagmit nagdominar sa mga kalihokan?
Ang pagpakigbahin usa ka natural nga bahin sa mga grupo sa panag-istoryahanay, apan usahay ang usa ka tawo mahimong mag-istorya kaayo nga ang uban daw dili na gustong makigbahin. Makatabang nga makigsulti sa maong tawo nga tag-usa-usa, gawas sa tigom sa grupo. Ipasabot kung unsa ang imong naobserbahan ug sa imong hunahuna kung giunsa kini nakaapekto sa grupo. Pangutan-a ang tawo kon unsay iyang gikabalak-an ug tan-awa kon makab-ot ba ninyo ang solusyon nga makatabang sa tanang membro sa grupo sa pag-apil.
Unsa kaha kung adunay holiday o panagbangi ug kadaghanan sa grupo dili makatambong sa tigom?
Tingali kinahanglan nimong i-postpone ang leksyon. Pakigtambag niadtong kinsa nagdumala sa programa ug ikonsiderar ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on ug ang lokal nga kapasidad samtang ikaw mohimo niini nga mga desisyon.
Unsa ang akong buhaton kon dili ko makatambong sa tigom?
Hangyoa ang laing magtutudlo nga mangulo sa grupo kon wala ka. Siguroha nga adunay duha ka hamtong nga anaa. Pagdapit og laing hamtong nga sakop sa grupo sa pagtudlo kon gikinahanglan.
Asa nako makit-an ang mga kapanguhaan alang sa akong mga miting sa grupo?
Mga Materyal sa Tigkat-on
Kinahanglan nga maka-access sa EnglishConnect 1 alang sa mga Tigkat-on o EnglishConnect 2 alang sa mga Tigkat-on sa digital sa Library sa Ebanghelyo o sa nakaimprinta pinaagi sa online store sa Simbahan sa store.ChurchofJesusChrist.org. Ang dugang mga kapanguhaan anaa usab aron mapauswag ang ilang pagkat-on, lakip na ang mga workbook ug mga kalihokan sa online. Alang sa mga deskripsyon sa tanang kapunghaan nga anaa sa mga tigkat-on tan-awa sa “Unsa ang mga materyales sa tigkat-on ug magtutudlo sa EnglishConnect?

Mga Materyales sa Magtutudlo
Ang mga magtutudlo kinahanglan magtuon sa EnglishConnect alang sa mga Magtutudlo sa Library sang Ebanghelyo ingon man usab sa ubang mga kapanguhaan sa pagbansay sa englishconnect.org/ceb/mga-magtutudlo.
Sa unsang paagi magsugod ang usa ka EnglishConnect 1 o 2 nga grupo?
Ang mga miyembro ug mga misyonaryo makahimo og mga grupo sa EnglishConnect ubos sa pagdumala sa lokal nga mga lider sa pagkapari. Tan-awa ang EnglishConnect Implementation Guide para sa dugang nga impormasyon.
Unsay angayng buhaton sa magtutudlo kon ang tigkat-on moabot ug ulahi o kon ang tigkat-on gustong moapil human magsugod ang kurso?
Kon ang tigkat-on maulahi nga moabut, pagdapit og laing tigkat-on sa pagtabang kaniya sa pag-apil sa kasamtangan nga kalihokan.

Kon ang tigkat-on moapil sa kurso human sa unang leksiyon, paggahin og panahon sa dili pa o pagkahuman sa leksiyon sa mainitong pag-abiabi sa bag-ong tigkat-on. Pagdapit og laing tigkat-on sa pagtabang kaniya nga makasabut sa kurso ug mangandam alang sa sunod nga leksiyon.
Angay ba nakong itudlo ang bokabularyo sa grupo sa panag-istoryahanay?
Dapita ang mga estudyante sa pagsag-ulo sa bokabularyo sa dili pa ang leksyon. Mahimo silang mogamit sa online nga mga kapanguhaan aron mahibal-an ang kahulugan ug paglitok sa matag pulong. Sa sinugdan sa leksyon, himoa nga ang mga tigkat-on magpares sa pagsusi sa bokabularyo sulod sa pipila ka minuto. Ayaw paggahin ug panahon sa pagbansay sa bokabularyo - ang mga tigkat-on mas makahinumdom sa mga pulong samtang ilang gamiton kini sa mga kalihokan sa panag-istoryahanay.
Unsaon nako pagdumala ang akong leksyon aron makagahin ko og panahon sa labing importante nga mga kalihokan?
Limitahi ang panahon nga imong gigugol sa pagrepaso sa bokabularyo ug paghisgot sa gramatika. Ang kadaghanan sa oras kinahanglang igugol sa pagtabang sa mga tigkat-on sa pagbansay sa mga kalihokan sa panag-istoryahanay sa gagmay nga mga grupo o mga parisan.

Unsa kaha kon walay duha ka responsable nga hamtong nga mahimong presente sa grupo sa pagtudlo sa EnglishConnect ngadto sa mga menor de edad?
Walay grupo nga mahimo nga ipahigayon kung adunay mga menor de edad nga anaa ug walay duha ka responsable nga mga hamtong nga anaa. Sa susama, walay hamtong nga makatrabaho nga mag-inusara, nga mag-usa-usa, uban sa usa ka menor de edad. Kini nga mga lagda alang sa pagpanalipod sa tanan.
Mga Lider

Kasagarang mga Pangutana alang sa mga Lider

Unsa ang EnglishConnect?
Ang EnglishConnect usa ka programa sa pagkat-on og Ingles gihatag sa Ang Simbahan ni Jesucristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.Jesukristo Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga indibidwal nga madugangan ang espiritwal ug temporal nga pagpaningkamot sa kaugalingon pinaagi sa pagpalambo sa mga kahanas sa English sa usa ka palibot sa pagtuo, panag-uban, ug pag-uswag. Ang mga lider, magtutudlo, ug mga tigkat-on naggamit sa EnglishConnect aron matabangan ang mga anak sa Dios:
 • Pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sa EnglishConnect, ang mga partisipante mogamit sa mga prinsipyo sa pagkat-on “pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). Ang mga magtutudlo ug mga tigkat-on molig-on sa ilang pagtuo samtang sila magtinguha ug makadawat sa tabang sa Ginoo.
 • Pag-atiman sa nanginahanglan. Ang mga kahanas sa Iningles nga pinulongan makapadako sa mga oportunidad alang sa self-reliance ug pagserbisyo. Ang EnglishConnect nagtabang sa mga partisipante sa pag-andam alang sa serbisyo, trabaho, ug mga oportunidad sa edukasyon. Dugang pa, ang mga partisipante nagserbisyo ug naghigugmaay sa usag usa samtang sila magdungan sa pagtudlo ug pagkat-on.
 • Dapita ang tanan sa pagdawat sa ebanghelyo. Sa EnglishConnect nga mga grupo, ang mga partisipante makakat-on ug mogamit sa mga prinsipyo sa ebanghelyo ug makatukod og panaghigalaay. Sa tibuok EnglishConnect, ang mga partisipante adunay daghang mga oportunidad sa pagsunod sa Espiritu samtang sila naghigugma, nakigbahin, ug nagdapit sa uban sa pagsinati sa mga panalangin sa ebanghelyo.
Sa unsang paagi ang pagkat-on ug Iningles makatabang sa mga indibiduwal?
Ang pagkat-on og Iningles makadugang pag-ayo sa mga oportunidad sa usa ka tawo alang sa panarbaho, edukasyon, ug serbisyo. Sa mga nasod diin ang Iningles dili mao ang lumad nga pinulongan, ang mga lumad nga nagsultig Iningles makabaton ug 30-50% nga mas taas nga suweldo (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies). 

Sa mga nasod nga nagsultig Iningles, ang mga imigrante ug mga refugee nga nakakat-on ug Iningles mas dali nga makapangita og trabaho, makabaton ug healthcare, makabenepisyo sa mga kahigayonan sa edukasyon, ug makaapil sa komunidad (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
Unsaon nako pagpadagan ang EnglishConnect 1 ug 2 nga kurso?
Naa kay usa ka hinungdanon nga papel sa pag-establisar sa panan-awon alang sa EnglishConnect sa imong lugar. Palihog basaha ug sunda ang mga instruksiyon diha sa EnglishConnect Implementation Guide.
Kinsa ang akong tawagon nga magtutudlo?
Ang mga magtutudlo adunay hinungdanon nga papel sa pagdapit sa Espiritu ug pagdasig sa hugot nga pagtuo, panag-uban, ug pagtubo sa mga grupo sa EnglishConnect. Dili kinahanglang eksperto sila sa Iningles o dunay kasinatian sa pagtudlo. Dili nila kinahanglan nga mosulti sa samang pinulongan sa mga estudyante. Ang mga leksiyon sa EnglishConnect gidisenyo pinaagig napamatud-ang mga prinsipyo sa pagkat-on ug pinulongan, ug ang mga magtutudlo magmalamposon samtang mahigugmaon nilang giyahan ang mga tigkat-on sa mga leksiyon. Ang mga magtutudlo motabang sa mga estudyante nga mas masuod sa Dios pinaagi sa pagkat-on sa Iningles.

Ang maayong mga magtutudlo adunay:
 • Kadasig, kalipay, ug gugma sa pagtudlo ug Iningles.
 • Gugma ug pailub alang sa mga tigkat-on ug usa ka kusganon nga tinguha nga makita sila nga molampos.
 • Positibo ug malaumon nga kinaiya.
 • Pagkasaligan ug pagkaanaa sa pagpangulo sa mga grupo.
Tungod kay ang mga tigkat-on sa EnglishConnect mahimong maglakip sa mga menor de edad, ang lokal nga mga lider sa pagkapari kinahanglang mag-interbyu sa matag potensyal nga magtutudlo ug moribyu sa ilang membership record alang sa mga anotasyon sa dili pa mohatag og calling. Ang mga grupo nga dunay mga menor de edad kinahanglang dunay duha ka hamtong nga presente ug mosunod sa mga polisiya sa Simbahan alang sa pagpanalipod sa mga batan-on.
Kinsay nagbansay sa mga magtutudlo?
Ang mga magtutudlo mahimong mabansay pinaagi sa espesyalista sa self-reliance, lider sa pagkapari, o laing magtutudlo. Gibansay nila ang magtutudlo gamit ang EnglishConnect para sa Mga Magtutudlo ug ang mga kapanguhaan sa englishconnect.org/leader-and-teacher-resources. Ang mga magtutudlo kinahanglang hatagan ug kopya sa manwal sa tigkat-on ug workbook (tan-awa ang "Unsa ang mga materyales sa tigkat-on ug magtutudlo?"). Ang mga magtutudlo mahimong madasig sa regular nga panagtigom aron sa pagtambag sa usag usa, pagpaambit sa labing maayong mga buhat, pagtubag sa mga pangutana sa usag usa, ug pagsusi sa mga materyales sa pagbansay.
Pila ka magtutudlo ang akong gikinahanglan?
Girekomendar nga ang matag grupo adunay labing menos duha ka magtutudlo. Nianang paagiha sila makatudlo sa grupo o makatabon sa usag usa kon ang usa layo o adunay sakit.

IMPORTANTE: Ang mga grupo sa EnglishConnect kinahanglang mosunod sa polisiya sa Simbahan nga labing menos duha ka responsable nga mga hamtong ang kinahanglang anaa kanunay sa matag tigom sa grupo. Kon naay usa lamang ka teacher, itudlo ang usa ka hamtong nga membro sa grupo sa pagtambong sa matag leksyon. Ayaw ipahigayon ang mga grupo kung walay labing menos duha ka responsable nga mga hamtong nga anaa.
Unsa ang mga materyales sa tigkat-on ug magtutudlo?
Materyales sa Tigkat-on
Kinahanglan nga maka-access sa EnglishConnect 1 para sa Tigkat-on o EnglishConnect 2 para sa Tigkat-on sa digital sa Library sa Ebanghelyo o sa nakaimprinta pinaagi sa online store sa Simbahan sa store.ChurchofJesusChrist.org. Ang dugang mga kapanguhaan anaa usab aron mapauswag ang ilang pagkat-on, lakip na ang mga workbook ug mga kalihokan sa online. Para sa deskripsyon sa tanang kapanguhaan nga anaa sa mga tigkat-on, tanawa sa “Unsa ang mga materyales sa tigkat-on ug magtutudlo alang sa EnglishConnect?

Materyales sa Magtutudlo
KInahanglan magtuon sa EnglishConnect para sa Magtutudlo sa Library sa Ebanghelyo ingon man sa uban pang mga kapanguhaan sa pagbansay sa englishconnect.org/leader-and-teacher-resources.

Kinsay mobayad sa gasto sa mga materyales?
Ang lokal nga mga unit ug mga misyon makadesisyon kon sila ba mobayad sa gasto sa mga materyales sa pag-imprinta o kon ang mga tigkat-on mobayad sa ilang kaugalingong mga manwal. Ang mga tigkat-on maka-order sa mga manwal direkta sa store.churchofjesuschrist.org.
Unsaon nako pagkahibalo kon ang mga grupo malamposon?
Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on sa pagdugang sa ilang espirituhanon ug temporal nga pagsalig sa kaugalingon samtang nangita sila sa tabang sa Ginoo sa pagkat-on sa Iningles. Ang pagkat-on ug Iningles makapalawak usab sa ilang mga kahigayonan sa edukasyon ug trabaho. Ang mga kurso sa EnglishConnect gidisenyo sa pagtabang sa mga tigkat-on sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa ebanghelyo samtang sila nagtinabangay aron makab-ot ang ilang mga tumong sa pagkat-on.

Mahibal-an nimo nga ang mga magtutudlo nagmalampuson kung sila:
 • Dapita ang Espiritu pinaagi sa pagpamatuod, pag-ampo, ug pagpahayag sa gugma ug pagdasig.
 • Paggahin ug 20 ngadto sa 30 minutos sa panahon sa grupo sa paghisgot sa prinsipyo sa pagkat-on gikan sa leksyon.
 • Paggugol sa kadaghanan sa oras sa grupo sa pagtabang sa mga tigkat-on nga moapil sa interactive nga mga kalihokan sa pagbansay sa pagsulti.

Mahibal-an nimo nga ang mga tigkat-on nagmalampuson kung sila:
 • Kanunayng motambong ug aktibong makigbahin sa senemanang mga sesyon sa grupo.
 • Nagtudlo ang usag usa, nagpahayag sa hugot nga pagtuo, ug nagpaambit ang pagpamatuod.
 • Pagpakita ug hugot nga pagtuo sa pagtuon ug pagpraktis sa Iningles kada adlaw gawas sa ilang grupo.
Unsaon nako pagkahibalo kon ang usa ka tigkat-on angayng mosulod sa EnglishConnect 1 o 2?
Mahimo nimong gamiton ang mubo nga oral assessment sa “Appendix B: Oral Proficiency Interview alang sa Pagbutang sa EnglishConnect Groups” aron mahibal-an kung ang tigkat-on kinahanglan nga ibutang sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2. Kung adunay usa lamang ka grupo nga gitanyag, ang mga tigkat-on gikan sa duha nga lebel mahimong magtinabangay aron mahatagan ug makadawat suporta.
Unsa nga mga pagbag-o ang akong mahimo sa pagkat-on ug sa promosyon nga mga kapanguhaan?
Ang mga kahinguhaan sa EnglishConnect gipanalipdan sa balaod sa copyright ug dili angay nga usbon nga walay pagtugot. Tan-awa ang seksiyon nga “Appendix A: Legal nga Impormasyon" alang sa impormasyon bahin sa pagpangayo ug pagtugot sa pagbag-o sa mga kapanguhaan.
Sa unsang paagi kita makapili kon unsang mga kurso ang atong itudlo?
Kadaghanan sa mga organisasyon nagtanyag sa EnglishConnect 1 ug 2. Kon dili kana posible, girekomendar nga magsugod ka sa paghalad sa EnglishConnect 1 ug molapad ngadto sa EnglishConnect 2 samtang mouswag ang imong kapasidad.

Uban sa gi-update nga mga materyales nga gipagawas sa 2024, ang kanhing mga kinahanglanon sa magtutudlo nausab aron hatagan ang daghang mga tawo sa higayon nga mag-alagad isip mga magtutudlo sa EnglishConnect. Sa mga pangutana nga gilista sa ubos, palihog repasoha ang "Kinsa ang akong tawagon ingong mga magtutudlo?" aron makakat-on ug dugang.
Sa unsang paagi kita motabang sa mga tigkat-on sa pag-uswag sulod sa usa ka kurso ug sa lainlaing mga kurso?
Ang pagkat-on og pinulongan dili sayon. Nagkinahanglan kini og makanunayon nga paningkamot, pailub, ug hugot nga pagtuo. Makatabang ka pinaagi sa pagpahayag sa hugot nga pagtuo, paghatag og pagdasig, ug mahigugmaong pag-follow up.
Diin gikan ang inisyatibo sa EnglishConnect?
Ang EnglishConnect usa ka inisyatibo nga ginhatag sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nagsugod kini isip bahin sa global nga inisyatibo sa edukasyon ug nagpadayon isip usa ka kolaboratibong paningkamot tali sa Church Educational System, Welfare and Self-Reliance Services, ug Departamento sa Misyonaryo. Liboan ka mga tawo ang miapil sa EnglishConnect ug nakabenepisyo gikan sa talagsaon nga oportunidad sa pagkat-on sa Iningles sa usa ka palibot sa hugot nga pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag.
Sa unsang paagi ang EnglishConnect makatabang sa mga tawo?
Daghang mga tawo sa tibuok kalibotan ang nag-atubang ug mga babag sa pagkat-on sa Iningles lakip ang gasto, gilay-on, panahon, pagduhaduha sa kaugalingon, ug pag-access. Ang mga lider sa Simbahan makagamit sa EnglishConnect aron mabuntog kini nga mga babag. Ang EnglishConnect naghatag og talagsaong kahigayonan alang sa mga tigkat-on sa pagpalambo sa mga kahanas sa Iningles sa usa ka palibot nga nakasentro sa ebanghelyo. Ang mga tigkat-on nga nakakab-ot sa mga resulta sa kurso mopalapad sa ilang mga kahigayonan alang sa trabaho, serbisyo, ug edukasyon - ilabina pinaagi sa BYU-Pathway Worldwide.

Giunsa pagdumala ang mga grupo sa EnglishConnect?
Ang EnglishConnect naglihok ilalom sa pagdumala sa pagkapari aron sa pagtabang sa buhat sa Dios sa kaluwasan ug kahimayaan. Ang EnglishConnect mahimong ipatuman sa mga ward, stake, konseho sa koordinasyon, misyon, ug mga lugar. Gihimo nila kini pinaagi sa:
 • Pagtagana ug EnglishConnect 1 ug 2 nga mga Grupo: Ang mga grupo sa EnglishConnect mahimong maorganisar ug madumala sama sa ubang mga grupo sa self-reliance. Kini kasagarang nagpasabut nga ang administrasyon sa EnglishConnect 1 ug 2 gitugyan ngadto sa self-reliance o ubang gitudlo nga komite.
 • Pagkonektar sa mga Tigkat-on ngadto sa EnglishConnect 3 Groups: Ang EnglishConnect 3 giorganisar ug gipangalagad sa BYU–Pathway Worldwide. Ang mga misyonaryo sa pag-alagad sa Simbahan nagpadali sa mga grupo sa EnglishConnect 3.

Tan-awa ang Giya sa Pagpatuman sa EnglishConnect para sa dugang nga impormasyon.
Kinahanglan bang magkita ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga grupo sa personal o sa virtual?
Ang personal nga mga grupo diha sa mga tinukod sa Simbahan girekomendar sa paghatag ug mga kahigayonan sa panag-uban. Kon ang pag-access sa mga tinukod sa Simbahan maoy hagit alang sa mga partisipante, ikonsiderar ang pagtaganag mga grupo sa online. Ang “Giya sa Pagdumala sa mga Virtual nga Grupo” ug “Giya sa Partisipante sa Virtual Group” makatabang sa mga lider, magtutudlo, ug mga tigkat-on sa paghimo og makadasig nga pagkat-on nga palibot online. Ang mga presentasyon sa virtual nga leksyon anaa sa englishconnect.org/ceb/resources-sa-magtutudlo-ug-lider.
Unsa ka subsob nga magtigom ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga grupo?
Kadaghanan sa mga grupo magtigom kausa o kaduha sa usa ka semana, apan ang mga leksyon gisulat aron ang mga grupo makatigom ug mas subsob kon gusto. Pagpili ug adlaw ug oras nga labing angay alang sa mga tigkat-on ug magtutudlo. Hinumdomi nga ang mga tigkat-on nagkinahanglan og panahon sa pagkompleto sa personal nga mga kalihokan sa pagtuon sa dili pa ang matag leksyon.
Unsa ka dugay kinahanglan magkita ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga grupo?
Kadaghanan sa mga grupo magkita sulod sa 90 ka minutos, apan ang mga grupo mahimong magkita sa lain-laing gidugayon sa panahon kon gusto.

Daghang mga grupo ang nagpadayon, nga nagapasabot nga sila magsugod pag-usab sa leksyon 1 sa dihang mahuman nila ang manwal. Ang ubang mga grupo moagi lamang sa manwal sa makausa o makaabot lamang sa usa ka bahin sa mga unit diha sa manwal.
Makadawat ba ang mga tigkat-on sa EnglishConnect og kredito sa kolehiyo?
Sa karon, dili makredito sa kolehiyo ang mga kurso sa EnglishConnect. Bisan pa niana, ang kurikulum sa EnglishConnect 3 kay gidisenyo sa pag-andam sa mga tigkat-on alang sa kalamposan sa BYU-Pathway Worldwide.
Kinsay makaapil?
Ang mga partisipante sa EnglishConnect 1, 2, ug 3 kinahanglang labing menos 11 ka tuig ang edad. Ang mga menor de edad kinahanglang mosumite ug porma sa pagtugot sa ginikanan.
Makaapil ba ang mga tawo sa ubang tinuohan?
Ang mga tawo gikan sa lain-laing mga hugot nga pagtuo gidasig sa pag-apil. Ang mga miyembro kinahanglang magpakita kanunay og pagtahud sa mga hugot nga pagtuo sa uban samtang dayag nga ipaambit ang ilang pagtuo nga ang Dios makatabang kanila sa pagkat-on og Iningles.
Sa unsang paagi magparehistro kita ug EnglishConnect 1 ug 2 nga grupo?
Ang QuickReg usa ka himan nga giaprobahan sa Simbahan sa pagdumala sa mga self-reliance nga grupo. Paghimo og mga grupo sa QuickReg pinaagi sa pag-adto sa quickreg.englishconnect.org. Dayon ipadayon ang paggamit sa QuickReg sa:
 • I-advertise ang grupo
 • Pag-usab sa petsa, oras, ug lokasyon sa mga grupo
 • I-print ang mga sertipiko sa partisipante
 • Pag-usab sa kahimtang sa tigkat-on
 • Kompletoha ang mga Grupo

Tan-awa ang QuickReg tutorial sa englishconnect.org/quickreg para sa pagbansay.

Pahinumdom: Aron magamit ang QuickReg, ang miyembro kinahanglang (1) adunay calling sa Simbahan ug (2) irekord ang ilang calling sa Mga Kapanguhaan sa Lider ug Klerk.
Ang mga kurso sa EnglishConnect naghatag ba ug mga sertipiko?
EnglishConnect 1 ug 2: Ang mga magtutudlo ug mga self-reliance specialist maka-print ug maka-award og mga sertipiko sa partisipasyon ngadto sa mga tikgkat-on nga na-enrol sa QuickReg.

Pahinumdom: Kini usa lamang ka pag-ila sa partisipasyon. Ang EnglishConnect 1 ug 2 dili sertipikado nga mga kurso ug wala maghatag ug mga kredito sa unibersidad.

EnglishConnect 3: Sa pagtapos sa kurso, ang mga tigkat-on makakab-ot og sertipiko sa pagkompleto base sa ilang nahimo sa kurso.
Kinahanglan ba nga ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga magtutudlo makadawat og calling o asaynment?
Ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga magtutudlo mahimong tawagan o i-asayn. Kinahanglang desisyonan kini sa lokal nga pamunoan.
Sa unsang paagi tawgon o i-assign ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga magtutudlo?
Ang EnglishConnect 1 ug 2 nga mga magtutudlo kasagaran gitawag o gi-assign sa lokal nga pagpangulo. Sa dihang ipaabot ang tawag o asaynment, ang mga lider kinahanglang modirekta sa mga magtutudlo sa Manwal sa Magtutudlo ug mga kapanguhaan sa pagbansay sa englishconnect.org/leader-and-teacher-resources.
Makatanyag ba ang usa ka misyon og mga grupo sa EnglishConnect?
Sa mga dapit diin ang mga stake o mga ward walay EnglishConnect nga mga grupo, ang mga lider sa misyon mahimong magplano uban sa lokal nga mga lider sa pagkapari aron ang mga misyonaryo motudlo sa mga grupo samtang ang lokal nga mga lider sa Simbahan mag-andam sa mga miyembro nga motuman niini nga tahas. Ang mga lider sa misyon ug mga misyonaryo kinahanglang mogamit sa impormasyon niini nga giya ug maghiusa sa ilang mga paningkamot sa lokal nga mga lider ug mga miyembro (tan-awa ang “Pagtinabangay sa Misyon” sa EnglishConnect nga Giya sa Pagpatuman para sa dugang nga impormasyon).