x
Courses.JPG
A group of students working together with the EnglishConnect manual
Simple ra ang Pagsugod
Pagpili sa mga opsyon nga libre ug barato.
> ... Pagsugod Na

Naay tulo ka lebel ang EnglishConnect na motabang nimong mouswag gikan sa basic nga lebel nga Ingles ngadto sa advance nga lebel. Kinahanglang dili moubos sa 11 anyos ang mga nagtuon, ug gitugotan sa ilang ginikanan/tig-atiman kon wala pay 18 anyos.

 • EC-IconPractice.svg
  Pilia ang imong lebel.
 • EC-IconOnline Courses.svg
  Pagparehistro sa pipila lang ka minuto.
 • EC-IconEnglish Proficiency.svg
  Pagkat-on og Iningles nga naay kompiyansa!

 • Lebel 1
 • Lebel 2
 • Lebel 3
Lebel 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Lebel sa Bag-ohan
Online o in-person |  25 ka leksiyon
Senemanang grupo sa panag-estorya

Pagsugod ini nga lebel kon...

 • Makamao kang mobasa ug mosulat sa imong kaugalingong pinulongan
 • Makamao kang mobasa sa Iningles nga alpabeto
 • Makasabot kag pipila ka basic nga Iningles nga mga pulong o prase

Presyo: LIBRE
Pagpag-enroll bisan unsang orasa! Balik-balika hangtod gusto nimo.

Apil sa EnglishConnect 1

Lebel 2
EC2 Course Logo Horizontal

Lebel sa Mid-beginner
Online o in-person | 25 ka leksiyon
Senemanang grupo sa panag-estorya

Pagsugod ini nga lebel kon...

 • Makamao kang mohimog basic nga mga sentence sa Iningles
 • Makamao kag basic nga mga pangutana ug makahatag og basic nga mga tubag

Presyo: LIBRE
Pagpag-enroll bisan unsang orasa! Balik-balika hangtod gusto nimo.

Apil sa EnglishConnect 2

Lebel 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

Intermediate nga Lebel
Daghang termino sa pagpa-enroll | 14 ka semana na online nga kurso
Senemanang grupo sa panag-estorya

Pagsugod ini nga lebel kon...

 • Makamao kang mobasa ug mosulat og basic nga mga sentence sa Iningles
 • Makapakig-estorya ka sa Iningles bahin sa komon nga mga adlaw-adlawng topiko

BARATO(Managlahi kada nasod. I-click ang nasod aron makita ang presyo.)

 

Tan-awa ang kalendaryo para sa mga petsa sa pagpa-enroll

Apil sa EnglishConnect 3

 • Kon naa na kay Account sa Simbahan, pag-sign in gamit ang imong username ug password.
 • Kon wala pa ka nakahimog Account sa Simbahan, pilia ang "Pagparehistro para sa Account sa Simbahan."

Kon unsay ginaingon sa uban bahin sa EnglishConnect

Elias.jpg
“Pangandoy nako nga makasultig Iningles, pero wala ko naglaom nga makakat-on ko ini. Gisugdan nako ang EnglishConnect 1 niadtong 2018. Nagpadayon ko sa pagtuon ug daghan ang miingon nga miuswag pag-ayo ang akong Iningles. Para nako, milagro ni. Nakabaton kog paglaom sa EnglishConnect.”
Elias Gleizer, Brazil
Dinah.jpg
"Dili lang Iningles ang gitudlo sa EnglishConnect nako, gitudloan ko ining mahimong responsable, dedikado, ug kon unsaon nga mahimong atentibo samtang nagkat-on. Tungod ini, mas nidako ang akong kompiyansa karon kay sa kaniadto. Lipay ug proud kaayo ko sa mga resulta."
Dinah Boiser, Pilipinas
Mga Sagad Ipangutana
Unsaon nako pagkahibalo unsa nga lebel ang akong adtoan?
 • EnglishConnect 1: Ikaw makabasa ug makasulat sa imong lumad nga pinulongan ug makabasa sa sukaranang mga pulong sa Iningles.
 • EnglishConnect 2: Ikaw makabasa og mga sukaranang sentence ug makapangutana ug makatubag sa yano nga mga pangutana sa Iningles.
 • EnglishConnect 3: Ikaw adunay sukaranang kahanas sa pagbasa, pagsulat, pagpaminaw, ug panag-istoryahanay sa Iningles ug mahimo nimong makab-ot ang intermediate-low score sa placement assessment sa panahon sa pagparehistro.
Unsaon nako pag-andam alang sa akong grupo sa panag-istoryahanay?
Ang matag leksyon diha sa EnglishConnect nga manwal sa tigkat-on gibahin ngadto sa duha ka bahin: 1) Personal nga Pagtuon ug 2) Grupo sa Panag-istoryahanay Ang seksiyon sa Personal nga Pagtuon nag-andam kanimo alang sa imong Grupo sa Panag-istoryahanay. Naglakip kini sa usa ka prinsipyo sa pagkat-on sa pagtuon, bokabularyo sa pagsag-ulo, ug mga sumbanan sa pulong aron makat-on.

Mahimo usab nimong gamiton ang EnglishConnectworkbook ug website sa pagpraktis sa English kada adlaw. Ang makanunayon nga paggamit niini nga mga kapanguhaan makatabang kanimo nga makakat-on og Iningles nga mas paspas.
Sa unsang paagi makatabang kanako ang pagkahibalo sa Iningles?
Ang mas maayong kahanas sa Iningles makapalapad sa imong mga oportunidad alang sa edukasyon, trabaho, ug serbisyo.
 • Edukasyon: Pag-access sa mga kahigayonan sa edukasyon sama sa BYU-Pathway Worldwide
 • Trabaho: Maghatag kanimo ug mga kuwalipikasyon alang sa mas maayong mga trabaho.
 • Serbisyo: Pagpalapad sa imong mahimo alang sa uban. Pananglitan, mahimo kang magtutudlo sa EnglishConnect 1 o 2 aron tabangan ang uban sa pagkat-on sa Iningles.
Unsaon nako pag-apil sa EnglishConnect?
Sa ubos mao ang mga link sa pagpangita ug sa pag-apil sa usa ka grupo:
Unsa ka dugay ang matag lebel?
EnglishConnect 1 ug 2
Kadaghanan sa mga grupo magtigom kausa o kaduha sa usa ka semana, apan ang mga leksiyon gisulat aron ang mga grupo makatigom ug mas subsob kon gusto. Adunay 25 ka mga leksyon sa matag lebel ug ang matag leksyon molungtad og 60–90 ka minuto. Ang

EnglishConnect 3
nga mga Grupo magtigom kausa sa usa ka semana. Adunay 14 ka mga leksyon ug ang matag leksyon molungtad og 90 ka minuto.
Unsa nga mga materyales ang akong gikinahanglan?
 • EnglishConnect 1 para sa mga Tigkat-on ug EnglishConnect 2 para sa mga Tigkat-on: Gamita kini nga mga manwal sa pag-andam ug pag-apil sa imong grupo sa panag-istoryahanay. Mahimo nimo nga ma-access ang mga manwal sa tigkat-on sa Library sa Ebanghelyo nga app o mag-order niini sa store.ChurchofJesusChrist.org (numero sa item 14701 ug 14703). 
 • EnglishConnect 1 Workbook ug EnglishConnect 2 Workbook: EnglishConnect 1 ug 2 nga mga grupo ang matag usa adunay kaugalingong workbook. Gamita ang mga kalihokan niini nga mga workbook sa imong kaugalingon o uban sa usa ka kauban isip dugang nga praktis sa gawas sa imong grupo sa panag-istoryahanay. Mahimo nimong ma-access ang mga workbook sa Library sa Ebanghelyo app o mag-order niini sa store.ChurchofJesusChrist.org (numero sa item 18489 ug 19563). 
 • EnglishConnect.org: The EnglishConnect website naglakip sa interactive nga praktis nga mga kalihokan alang sa matag leksyon. 
 • Library sa Ebanghelyo App: Makabasa o makapaminaw ka sa mga pakigpulong, sa Basahon ni Mormon, ug mga himno sa English.
 • Ubang Libro ug Aplikasyon: Adunay daghang mga kapanguhaan aron matabangan ka nga makakat-on og English. Ikaw kinahanglan nga "mangita ... gikan sa labing maayo nga mga basahon sa mga pulong sa kaalam; mangita sa pagkat-on, bisan pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo" ((Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). 
Unsa kaha kon dili ko makauban sa usa ka grupo sa panag-istoryahanay?
Sultihi ang imong magtutudlo kon kinahanglan ka nga dili motambong sa usa ka tigom ug magpadayon sa pag-uswag pinaagi sa pagpangandam alang sa sunod nga leksyon. Kon mahimo, repasuha ang leksiyon nga imong nasipyat o magpraktis uban sa usa ka membro sa grupo gawas sa tigom. Adunay ka usab mga oportunidad sa pagrepaso samtang nagpadayon ka.
Mahimo ba nakong usbon ang usa ka lebel?
Oo. Mahimo nimong sublion ang bisan unsang lebel sa EnglishConnect. Ang pipila ka tigkat-on gusto nga mosubli sa usa ka lebel aron makab-ot ang ilang mga tumong sa pagtuon o madugangan ang ilang pagsalig.
Wala nako makuha ang akong sertipiko. Unsa akong buhaton?
Kontaka ang imong EnglishConnect nga magtutudlo alang sa tabang.