x
Houston EnglishConnect Learners -Small.jpg
Bahin sa EnglishConnect
Nga nagserbisyo sa tibuok kalibotan, kami maoy programa sa Iningles nga pinulongan nga gitagana sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Tumong namong tabangan ang mga nagtuon sa tibuok kalibotan nga mapalapad ang ilang mga oportunidad pinaagi sa pag-ugmad og kahanas sa Iningles sa usa ka palibot nga naay hugot nga pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag. 

Foster Faith Image

Hugot nga Pagtuo

Sa EnglishConnect, milihok kita sa hugot nga pagtuo sa pagpangita sa tabang ug kusog sa Dios sa pagkat-on og Iningles. Sa tibuok natong kurikulum, atong gamiton ang espirituhanong baruganan sa pagkat-on nga makatabang nato nga masabtan ang atong tinuod nga potensyal ug ang abilidad sa Dios sa pagdugang sa atong kapasidad sa pagkat-on.
Build Friendships

Panag-ubanay

Sa EnglishConnect nga mga grupo sa panag-istoryahanay, among gipalambo ang panaghigalaay ug nagtukod og suporta nga network nga nagbayaw ug nagdasig kanamo. Samtang kita tingali gikan sa lain-laing mga kaagi, magkauban kita makadugang sa atong pagsalig, makakat-on gikan sa atong mga sayop, ug magsaulog sa atong pag-uswag.
Homepage Growth

Pag-uswag

Ang EnglishConnect dili lamang pagkat-on sa Iningles; mahitungod usab kini sa pagdugang sa atong kapasidad sa pagkat-on ug pagtudlo. Bisag asa ta magsugod, kita magkugi ug magtinabangay uban sa Dios aron makab-ot ang atong mga tumong. Kita molihok nga may hugot nga pagtuo sa pagpraktis sa Iningles adlaw-adlaw, sa pagpauswag sa atong mga kahanas, ug sa pag-abli sa mga pultahan ngadto sa makapalipay nga mga posibilidad, sama sa...
  • Mas maayong panarbaho
  • Mga kahigayonan sa taas nga edukasyon
  • Mga kahigayonan sa serbisyo
  • Bag-ong panaghigalaay
dc5a6e634e6911ed84a1eeeeac1e55ab74b3ce65.jpeg
Pagkat-on pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo
Pinaagi sa EnglishConnect, naningkamot kita sa pagkat-on pinaagi sa pagtuon ug pinaagi usab sa hugot nga pagtuo. Sa EnglishConnect, atong tun-an ug gamiton ang unom ka mga prinsipyo sa pagkat-on. Kini nga mga prinsipyo naghulagway sa atong gituohan bahin kanimo ug ang imong abilidad sa pagpakig-uban sa Dios aron makab-ot ang imong mga tumong.

Unom ka Prinsipyo sa Pagkat-on

1. Anak ka sa Dios

Sa EnglishConnect, nahibal-an nato nga anak sa Dios ang matag partisipante nga naay walay-kataposang potensyal. Dihang atong masabtan ang atong tinuod nga potensyal, puwede tang makig-partner sa Dios sa pagbuhat sa mga butang nga daw imposible—apil ang pagkat-on og Iningles.

A couple in prayer

2. Pagpakitag hugot nga pagtuo kang Jesukristo

Ginadapit namo ang mga nagtuon nga magtuon bahin kang Jesukristo ug magpakitag hugot nga pagtuo Kaniya. Pinaagi sa grasya ug gahom ni Jesukristo, makadawat tag kusog ug tabang sa pagkat-on ug pagbag-o.

3. Mahimong responsable

Ingong mga anak sa Dios, makapili ta kon unsay mahitabo nato sa umaabot. Bisag matabangan ta sa uban, kinahanglan tang mopili sa pagbuhat sa buluhaton nga gikinahanglan aron makab-ot ang atong mga tumong sa pagkat-on.

A group of women outside a Church building

4. Higugmaa ug tudloi ang usag usa

Usa sa pinakanindot nga bahin sa EnglishConnect mao ang kasinatian sa pagkat-on uban ang among mga grupo sa panag-estorya. Samtang kita maghinigugmaay, magtinudloay, ug magkat-on nga magkauban, ginadapit nato ang tabang sa Dios, ug mouswag ang atong katakos.

5. Ayawg surender

Ang pagkat-on ug pinulongan nagkinahanglag panahon, paningkamot, ug paglahutay, pero wala ta mag-inusara. Makatabang nato ang Dios sa pagbaton og kusog ug kaisog sa pagpadayon aron makab-ot ang atong mga tumong.

6. Pagpagiya sa Ginoo

Ang pagpagiya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo makatabang nato sa pagsusi sa atong pag-uswag ug sa pag-focus sa atong mga paningkamot. Samtang mangayo ta sa iyang giya, makita nato ang mga solusyon sa atong mga problema, ug makaya nato ang atong mga kalisdanan.