x
A teacher sits at a table, leading a council meeting
A teacher sits at a table, leading a council meeting
Pagsugod Alang sa mga Magtutudlo

"Kami mapasalamaton kaayo sa tanan nga nagtudlo. Gihigugma ka namo ug gipasalamatan ka labaw pa sa among masulti. Dako ang among pagsalig kanimo.”

Jeffery R. Holland | “Usa ka Magtutudlo Gikan sa Dios”

EnglishConnect Teacher Manual.png

Salamat sa pag-alagad!

Kami naglaom nga mabati ninyo ang gugma sa inyong Langitnong Amahan ug mabati ang pasalig nga ang inyong mga paningkamot nagpanalangin sa mga kinabuhi sa mga tigkat-on karon ug sa umaabot. Aron magmalamposon, kinahanglan nimong masabtan ang katuyoan sa EnglishConnect ug ang imong papel sa pagkab-ot sa maong katuyoan sumala sa gihubit sa manwal sa magtutudlo.

Lakaw sa Manwal

Unsa ang akong papel?

Teacher Overview.jpg

Ang imong pinakaimportante nga tahas mao ang paghimo og palibot diin ang mga tigkat-on mobati sa Espiritu, mobati nga sila nahisakop, ug mobati nga masaligon nga uban sa tabang sa Langitnong Amahan makakat-on sila og Iningles.

Hinumdumi, ang Espiritu mao ang tinuod nga magtutudlo. Ang imong tahas mao ang paghimo og palibut diin ang Espiritu makatudlo. Makatabang ka sa mga tigkat-on nga mobati ug gugma ug suporta ug makakat-on kon unsaon pagpangayo sa tabang sa Langitnong Amahan sa pagkat-on sa Iningles.

Dili nimo kinahanglan nga mahimong eksperto sa pagtudlo sa Iningles. Ang tanan nimong gikinahanglan anaa sa manwal sa tigkat-on . Samtang ikaw mainampoon nga magtinguha sa pagtuman niini nga responsibilidad ug sa pagpalambo, ang Langitnong Amahan motabang kanimo (tan-awa ang Ether 12:27).

Speak English - Getting Started for Teachers

Pagsulti ug Iningles

(2:10 – Available lang sa Iningles)

Learn by Doing - Getting Started for Teachers

Dasiga ang Panaghisgot

(2:15 – Available lang sa Iningles)

Samtang nag-andam ka sa pagtudlo sa EnglishConnect, hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana:

 • Sa unsang paagi ako makaandam sa espirituwal nga paagi?
 • Sa unsang paagi ako makaawhag sa Espiritu panahon sa matag grupo sa panag-istoryahanay?
 • Unsaon nako pagtabang ang tanan nga mobati nga giabiabi ug masaligon?


Pagkat-on og dugang


Balik sa ibabaw

Sa unsang paagi ako magmalamposon?

English-Lesson-Plan_Teacher.jpeg

Adunay daghang mga butang nga imong mahimo sa pagtabang sa mga tigkat-on diha sa imong grupo sa panag-istoryahanay nga makakat-on sa Iningles ug molig-on sa hugot nga pagtuo. Sa mainampoong paagi tinguhaa ang direksyon sa Espiritu samtang imong ikonsiderar ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on ug maningkamot nga molambo.

Tabangi ang mga Tigkat-on sa Paggamit sa mga Prinsipyo sa Pagkat-on

Sa EnglishConnect, naningkamot kita sa pagkat-on "pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo" (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). Isip usa ka grupo, magtuon ka ug mogamit og unom ka mga prinsipyo sa pagkat-on. Kini nga mga prinsipyo naghulagway kon unsa ang atong gituohan mahitungod sa matag partisipante, ug ang ilang abilidad sa pagpakig-uban sa Dios aron makab-ot ang ilang mga tumong.

Mahimo kang labing malampuson samtang imong tinguhaon ang Espiritu sa pagtabang sa mga tigkat-on sa paggamit sa mga prinsipyo nga gilista sa ubos. Tun-i sing mainampuon ang tagsa ka prinsipyo. Planoha kon sa unsang paagi tabangan nimo ang mga tigkat-on sa pagpadapat niining mga prinsipyoha samtang sila magtinabangay sa pagkat-on ug Iningles.


Sunda ang mga kalihokan diha sa Manwal sa Tigkat-on

Discuss the Principle of Learning - Getting Started for Teachers

Hisguti ang Prinsipyo sa Pagkat-on

(2:42 – Available lang sa Iningles)

Activity 1: Practice the Patterns

Aktibidad 1

(2:29 – Available lang sa Iningles)

Activity 2: Create Your Own Sentences

Aktibidad 2

(2:09 – Available lang sa Iningles)


Activity 3: Create Your Own Conversations

Aktibidad 3

(2:33 – Available lang sa Iningles)

Evaluate - Getting Started for Teachers

I-evaluate

(2:08 – Available lang sa Iningles)

Pagtinguha sa Pag-uswag

Samtang mainampuon kang maningkamot sa pagtuman niini nga calling, ang Espiritu motabang nimo nga makahibalo unsaon sa paglambo. Tun-i ang mga prinsipyo sa “Pagtudlo sa Pamaagi sa Manluluwas” ug ang mga prinsipyo sa pagkat-on. Ilha kung unsa ang imong gibuhat nga maayo. Ilha ang mga dapit nga gusto nimong pauswagon ug paghimo og espesipikong nga mga plano sa pagpadapat sa imong nakat-onan

Isip usa ka EnglishConnect nga magtutudlo, ikaw adunay espesyal nga responsibilidad sa paghimo og palibut diin ang mga tigkat-on “pagpangita sa pagkat-on, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). Makatabang ka sa mga tigkat-on nga molihok uban ang hugot nga pagtuo aron masinati ang saad sa Manluluwas nga “sa Dios ang tanang mga butang mahimo” (Mark 10:27). Kini nga kasinatian makapanalangin sa ilang kinabuhi lapas sa EnglishConnect. Salig nga ang Langitnong Amahan motabang kanimo samtang imong tinguhaon ang Espiritu ug buhaton ang imong pinakamaayo. Pagbaton og hugot nga pagtuo nga ang Espiritu mohatag kanimo sa direksyon nga imong gikinahanglan, sa “nianang higayuna” (Doktrina ug mga Pakigsaad 100:6). Samtang imong tinguhaon ang Espiritu ug higugmaon kadtong imong gitudloan, makahimo ka og palibot diin ang mga tigkat-on mobati sa Espiritu, mobati nga giabi-abi, ug mobati nga masaligon nga ang Langitnong Amahan motabang kanila sa pagkat-on og Iningles.

Pagkat-on og dugang

Balik sa ibabaw

Pangita sa Pagkat-on Pinaagi sa Pagtuon ug sa Hugot nga Pagtuo

Two men with white shirts and ties on

Ang pundasyon sa kasinatian sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga nagkat-on sa "pagpangita sa pagkat-on, bisan pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118). Ang matag leksyon sa EnglishConnect nakabase sa usa ka prinsipyo sa pagkat-on. Kini ang espirituhanong mga prinsipyo nga makatabang kanato nga mosalig sa Ginoo aron madugangan ang atong kapasidad sa pagkat-on ug pagtudlo. Ang mga prinsipyo sa pagkat-on makatabang kanato nga makasabut sa atong tinuod nga potensyal ug sa abilidad sa Manluluwas sa pagtabang kanato. Ang mga prinsipyo sa pagkat-on nga atong tun-an ug ipakita sa kasinatian sa EnglishConnect naglakip sa:

Ikaw usa ka Anak sa Dios
Sa EnglishConnect, nahibal-an nato nga ang matag usa ka partisipante anak sa Dios nga adunay walay-kataposang potensyal. Siya nahigugma kanato ug gusto nga motabang kanato nga molampos. Makaampo kita Kaniya ug makadawat sa Iyang tabang. Kon atong masabtan ang atong tinuod nga potensyal, mahimo kitang makig-uban sa Dios sa pagbuhat sa mga butang nga daw imposible—lakip ang pagkat-on og Iningles. Makatabang ka sa mga tigkat-on nga makasabut sa ilang tinuod nga kinaiya isip anak sa Dios. Makatabang ka nila nga makakat-on sa pagpakig-uban sa Dios sa pagkat-on og English.

 • Unsaon nako pagtabang sa mga tigkat-on nga mobati ang gugma sa Dios?  
 • Unsaon nako pagtabang sa mga tigkat-on nga mangayo og tabang sa Dios samtang nagkat-on sila og English?
Gamita ang Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo
Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on sa pagpalambo sa ilang mga kahanas sa Iningles diha sa usa ka palibot nga nagpatubo sa pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Among gidapit ang mga tigkat-on sa pagkat-on mahitungod ni Jesukristo ug paggamit og hugot nga pagtuo diha Kaniya. Pinaagi sa grasya ug gahum ni Jesukristo, makadawat kita og kusog ug tabang sa pagkat-on ug pagbag-o.

Makatabang ka pinaagi sa pagdapit sa mga nagkat-on nga mag-ampo alang sa kusog ug molihok sa hugot nga pagtuo aron makab-ot ang ilang mga tumong. Ipadayag ang imong hugot nga pagtuo. Dapita ang mga tigkat-on sa pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian sa paglihok uban sa hugot nga pagtuo sa pagbuntog sa mga hagit ug pagtuman sa ilang mga tumong.

Hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana:
 • Unsaon nako sa pagtabang sa mga tigkat-on nga mogamit og hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa pagkat-on og Iningles?
 • Sa unsang espesipiko nga paagi ko makatabang niadtong dili miyembro sa Simbahan o dili pamilyar sa mga pagtulun-an ni Jesukristo?
Pagdawat ug Responsibilidad
Isip mga anak sa Dios, kita may gahom sa pagpili kon kinsa kita. Bisan tuod ang uban makatabang kanato, kinahanglan kitang mopili sa pagbuhat sa buluhaton nga gikinahanglan aron makab-ot ang atong mga tumong sa pagkat-on.

Aron mouswag, ang mga nagkat-on kinahanglang manubag sa ilang kaugalingong pagkat-on. Ang pag-apil sa sinemana nga klase usa ka importante nga bahin sa pagkat-on. Apan, ang bugtong paagi sa pagkat-on sa usa ka pinulongan mao ang pagpraktis adlaw-adlaw. Makatabang ka pinaagi sa pagdapit sa mga tigkat-on sa paghimo og mga tumong sa inadlaw nga praktis ug paglihok uban sa pagtuo aron matuman ang ilang mga tumong.
 • Sa unsang paagi matabangan nako ang mga tigkat-on sa pagbaton ug responsabilidad sa pagtuon ug pagpraktis sa Iningles kada adlaw?
 • Sa unsang paagi matabangan nako ang mga tigkat-on sa pag-andam alang sa grupo sa panag-istoryahanay?
 • Sa unsang paagi matabangan nako ang mga tigkat-on sa pag-ila sa ilang pag-uswag?
Higugmaa ug Tudloi ang Usag Usa
Usa sa labing katingad-an nga bahin sa EnglishConnect mao ang kasinatian sa pagkat-on nga magkauban sa among mga grupo sa panag-istoryahanay. Samtang kita maghigugmaanay, magtudlo, ug magkat-on nga magdungan, atong dapiton ang tabang sa Dios, ug ang atong kapasidad motubo.

Ang mga tigkat-on magmalamposon kon sila magtinabangay ug magtinudlo sa usag usa. Ang pagkat-on sa usa ka pinulongan mahimong lisud, ug ang pagbaton og usa ka matinabangon nga grupo makatabang sa mga tigkat-on nga magpadayon bisan pag mobati sila nga nawad-an sa kadasig o gustong moundang. Ang imong tahas mao ang paghimo og usa ka palibot diin ang mga tigkat-on mobati nga gihigugma ug komportable nga makig-uban ug magsuporta sa usag usa. Tabangi ang mga tigkat-on nga makaila sa usag usa ug makapalambo og mga relasyon sa pagsalig.

Hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana:
 • Unsaon nako pagtabang ang grupo sa pagpalambo sa mga pagbati sa pagsalig ug panag-uban?
 • Unsaon nako pagtabang ang mga tigkat-on sa pagtudlo sa usag usa ug pagpaambit sa ilang mga kasinatian?
Pagpadayon sa Unahan
Ang pagkat-on ug pinulongan nagkinahanglag panahon, paningkamot, ug pagkamalahutayon, apan dili kita mag-inusara. Ang Dios makatabang kanato nga makabaton ug kusog ug kaisog sa pagpadayon sa pagtrabaho padulong sa atong mga tumong.

Ang Ginoo nahigugma sa paningkamot. Siya mopanalangin sa atong mga paningkamot. Makapadayon kita sa unahan ug makapadayon sa pagpraktis kada adlaw, mosalig nga Siya motabang kanato nga makakat-on. Bisan unsa nga mga hagit ang atong atubangon, kita makapadayon uban sa hugot nga pagtuo.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:
 • Unsaon nako paggamit niini nga prinsipyo sa akong kinabuhi?
 • Sa unsang paagi makatabang ko sa mga tigkat-on sa pag-uswag sa pagkat-on sa Iningles?
Pakigtambag uban sa Ginoo
Ang pagtambag sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo makatabang nato sa pagsusi sa atong pag-uswag ug pag-focus sa atong mga paningkamot. Samtang kita mangita sa Iyang giya, kita makakita og mga solusyon sa atong mga problema, ug makabuntog sa atong mga hagit.

Ang Dios gusto nga motabang kanato sa pagkat-on ug pagtubo. Makatambag kita sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan. Siya makagiya kanato. Samtang kita makigtambag sa Dios, Siya makatabang kanato sa pagkab-ot sa atong mga tumong sa pagkat-on

Ikonsiderar ang mosunod nga pangutana:
 • Unsaon nimo pagtambag sa Dios mahitungod sa imong mga paningkamot isip magtutudlo sa EnglishConnect?
 • Unsaon nimo pagtabang ang mga tigkat-on sa paggamit niini nga prinsipyo?