x
Teacher with Students.jpg
Tabangi ang nagtuon nga mouswag ug mabati ang gugma sa Diyos
Tabangan ka sa Ginoo nga modako ang imong mga paningkamot samtang nangayo ka sa Iyang tabang ug nag-alagad uban sa gugma sa Iyang mga anak.
> ... Katibuk-ang Ideya sa Magtutudlo ug Lider

Kon Unsay Bag-o!

Naa miy bag-ong EnglishConnect nga mga materyal nga available para sa mga estudyante, magtutudlo, ug lider. Paneguroang mabasa nimo ang mga kabag-ohan ug update.

Basaha ang Dugang Pa

Ang tumong sa EnglishConnect

Tumong namong tabangan ang mga indibiduwal nga modako ang espirituwal ug temporal nga self-reliance pinaagi sa pag-ugmad og katakos sa Iningles sa usa ka palibot nga naay pagtuo, panag-ubanay, ug pag-uswag. Ingong magtutudlo o lider sa EnglishConnect, bahin ka niini nga dakong tumong!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Pagtuo

(2:07 – Available lang sa Iningles)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Panag-ubanay

(1:55 – Available lang sa Iningles)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Pag-uswag

(2:26 – Available lang sa Iningles)

Gidasig ka namong padayong mag-ampo para sa giya sa Balaang Espiritu aron masabtan ang mga panginahanglan sa mga nagtuon ug kon unsaon sila pagtabang aron molampos. Samtang nangandam ka sa espirituwal ug naningkamot nga himoon ang imong kinamaayohan, pauswagon sa Langitnong Amahan ang imong kapasidad sa pagbuhat niini nga tumong.

Tanan nimong kinahanglan aron molampos

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Para sa mga Magtutudlo

Mga Tikang sa Pagsugod

Kat-oni ang imong papel ingong magtutudlo ug kon unsaon pagpadapat ang mga prinsipyo sa pagtuon.

Pagkat-on Pa >>
Icon of a person holding instructions
Para sa mga Lider

Giya sa Pagpatuman

Kat-oni kon unsaon pagpatuman ang EnglishConnect sa imong ward, stake, branch, misyon, o lugar.

Adto sa Resources >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard