x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Available na karon ang Updated nga EnglishConnect
nga mga Materyal
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(Iningles lang ang Video)

Bag-ong mga Update - Usa ka Panid nga Maimprinta

Available na karon ang updated nga digital nga bersiyon sa EnglishConnect nga mga materyal sa Iningles diha sa Gospel Library app ug ChurchofJesusChrist.org.

Apil niini nga mga update ang mga kausaban sa kurikulom aron masuportahan pag-ayo ang mga nagtuon ug ang gipasimpleng mga kapanguhaan para sa mga magtutudlo ug lider.

Manwal sa Nagtuon

Ang updated nga Manwal sa Nagtuon makatabang sa mag natuon nga mangandam ug makigbahin sa ilang mga pagpakig-estorya sa grupo.

Available na karon ang mga Iningles nga bersyon sa mga Manwal sa Nagtuon diha sa Gospel Library, o available ang ma-download nga mga PDF sa englishconnect.org/ceb/resources-sa-magtutudlo-ug-lider.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Manwal sa Magtutudlo

Ang updated nga Manwal sa Magtutudlo maghatag og gipasimpleng instruksiyon nga motabang sa mga magtutudlo nga manguna sa pagpakig-estorya sa grupo. Apil sa updated nga Manwal sa Nagtuon ang tanang instruksiyon sa aktibidad, aron usa ra ka Manwal sa Magtutudlo ang gamiton sa mga magtutudlo para sa duha sa lebel.

Available na karon ang Iningles nga bersiyon sa updated nga digital nga Manwal sa Magtutudlo diha sa Gospel Library, o available ang ma-download nga mga PDF sa englishconnect.org/ceb/resources-sa-magtutudlo-ug-lider.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Giya sa Pagpatuman

Puwede nang gamiton sa mga lider ug magtutudlo ang Giya sa Pagpatuman. Kini nga giya makasuportar sa pagbalhin ngadto sa updated nga mga materyal.

Available na ang Iningles nga bersiyon sa updated nga digital nga Giya sa Pagpatuman diha sa Gospel Library.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Mga Workbook

Gawas sa updated nga digital nga Manwal sa Nagtuon, naay poy access ang mga nagtuon sa na-print nga Workbook para sa kada lebel. Ang bag-ong mga Workbook naay dugang mga aktibidad nga mapraktisan sa mga nagtuon para sa pagpaminaw, pagpakig-estorya, pagbasa, ug pagsulat.

Available ang mga Workbook sa daghang pinulongan diha sa Church Store, o ang mga PDF nga mga bersiyon diha sa Gospel Library o sa englishconnect.org/ceb/resources-sa-magtutudlo-ug-lider.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Miaging mga Manwal ug Online nga mga Kalihokan ug Pagsusi

Maka-access gihapon ka sa nag-unang mga bersiyon sa EnglishConnect 1 ug EnglishConnect 2.

Nag-unang mga Kapanguhaan

Komon nga mga Pangutana

Unsaon namo pagbalhin sa updated nga mga materyal?
Ang mga grupo sa EnglishConnect karon makapili sa pagpadayon paggamit sa daang mga bersiyon sa EnglishConnect nga mga materyal hangtod matapos ang ilang grupo, o pulihan ang ilang mga manwal sa nagtuon ug magtutudlo sa updated nga digital nga mga manwal. Puwede nang gamiton sa mga nagtuon ang mga Workbook.

Magpabili ang mga topiko sa leksiyon diha sa updated nga mga materyal. Dali rang makabalhin sa updated nga mga materyal ang mga grupo bisan unsa pay topiko nila sa kurso.

Matikdi: Dihang mobalhin sa updated nga mga manwal, kinahanglang kompletohon sa mga grupo ang leksiyon sa introduksiyon sa EnglishConnect nga Manwal sa Nagtuon. Makatabang ang leksiyon sa introduksiyon aron masabtan sa mga nagtuon ang bag-ong pamaagi. Human makompleto ang leksiyon sa introduksiyon, puwede na mong mopadayon sa numero sa leksiyon gikan sa kanhing sesyon sa grupo. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Kanus-a mahimong available ang updated nga mga materyal diha sa akong pinulongan?
Ginahubad na karon ang updated nga mga materyal sa kapin sa 40 ka pinulongan ug mahimong available sa 2024.

Seguroang nakarehistro ang iyong grupo sa pagpakig-estorya sa QuickReg aron makadawat mog mga notification sa mga bersiyon diha sa bag-ong pinulongan dihang available na kini.
Kanus-a ko puwedeng mo-order og naka-print nga mga bersiyon sa updated nga mga Manwal sa Nagtuon?
Mahimong available ang na-print nga mga kopya sa updated nga mga Manwal sa Nagtuon sa Iningles diha sa Church Store sugod Mayo 2024. Ma-download na sab ang PDF nga mga berisyon diha sa englishconnect.org/ceb/resources-sa-magtutudlo-ug-lider.

I-release ang dugang mga pinulongon sa 2024.