x

Aprubadong mga Lokasyon

Palihog repasoha ang listahan sa aprubadong mga lokasyon ug ang mga gipangayo sa kada nasod para sa pagsugod ug pagdumala sa usa ka grupo sa EnglishConnect. Palihog sa pagpamilyar sa mga guideline sa inyong nasod. Kini nga impormasyon available lang sa Iningles. Tultolan ka ini nga mag-sign in sa imong account sa ChurchofJesusChrist.org.

Palihog matikdi sab nga ayha itanyag ang EnglishConnect 1 ug 2 sa usa ka nasod nga wala sa listahan, kinahanglang maghatag og legal nga pagtugot ang Office of General Counsel (OGC) sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Tan-awa ang Aprubadong mga Lokasyon

Katibuk-ang Legal nga mga Kinahanglanon

Ang katibuk-ang giya sa pagdumala para sa programa sa EnglishConnect, apil ang pagdumala sa pagtugot sa ginikanan para sa mga menor de edad ug mga giya sa advertising, naa sa apendise sa Giya sa Pagpatuman sa EnglishConnect.

Mga Kondisyon sa Pag-apil

Puwedeng moapil sa EnglishConnect ang tanan, basta ilang sundon kini nga Mga Kondisyon sa Pag-apil.