x
maria-del-carmen-murillo-reduced-final-3.jpg
Paghimo ug Dumalaha ang Imong Grupo
Ugmara, padakoa, ug dumalaha ang imong grupo gamit ang sistema sa QuickReg sa Simbahan.

"Gipasayon sa QuickReg ang paghimog komunidad pinaagi sa pagtabang sa mga magtutudlo ug lider sa EnglishConnect—apil ang mga stake ug misyon—sa pagsuporta sa mga panginahanglan sa mga nagtuon. Usa ni ka tool na mohimog kausaban sa pagtapok sa Israel."

Betsey Wheeler, EnglishConnect Service Missionary

Unsa ang QuickReg?

Available sa kapig 40 ka pinulongan, ang QuickReg mao ang opisyal nga tool sa pagpaparehistro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ilabinang gidisenyo para sa tanang Welfare and Self-Reliance ug EnglishConnect nga mga grupo. Giseguro sa QuickReg ang pagsunod sa mga palisiya sa pagkapribado sa data sa Simbahan ug awtomatikong i-sync diha sa leader and clerk resources (LCR).

Sayon ning gamiton para sa mga lider ug magtutudlo kay makahimo ug madumala nila ang mga grupo ug makaimbitar og mga partisipante. Mapangita sa mga partisipante ang mga grupo sa lugar ug daling makarehistro nga sila-sila ra diha sa ilang kaugalingong pinulongan.

 • Mga Kaayohan para sa mga Lider ug Magtutudlo
 • Mga Kaayohan para sa mga Partisipante
Mga Kaayohan para sa mga Lider ug Magtutudlo

QuickReg icons_Create and Manage Groups.svg

Paghimo ug dumalaha ang mga grupo

Sa pipila lang ka minuto, makahimo ug maorganisar sa mga lider ug magtutudlo ang ilang grupo. Usa sa mga kaayohan sa pag-set up og grupo sa QuickReg mao nga puwede ning makita online gamit ang function sa pagpangita sa address.

QuickReg icons_Share Group Link.svg

Ipaambit ang unique nga link sa grupo

Ang kada grupo nga himoon naay unique nga URL nga konektado niini. Puwedeng gamiton sa mga lider, magtutudlo, ug partisipante ang URL link o QR code aron imbitaron ang uban pinaagig email, text, WhatsApp, o social media.

QuickReg icons_View Reports in LCR.svg

Tan-awa ang mga report sa leader and clerk resources (LCR)

Awtomatikong i-sync ang mga report sa pag-enroll ug pagtapos diha sa leader and clerk resources. Puwedeng gamiton sa mga konseho sa tigdumala kini nga mga report aron giyahan ang mga paningkamot sa pagministeryo ug tabangang mouswag ang mga partisipante.

QuickReg icons_certificates.svg

Aprubahi ug i-print ang mga sertipiko

Puwedeng maka-generate ang mga magtutudlo ug lider og mga sertipiko sa pagtapos aron i-print, iapod-apod, ug saulogon ang pag-uswag sa mga partisipante.

Mga Kaayohan para sa mga Partisipante

QuickReg icons_Earth w-magnifying glass_Find a Group.svg

Pangitaa ang grupo

Dihang mahimo ug makita na ang usa ka grupo, puwede nang pangitaon sa QuickReg ang potensyal nga partisipante ang usa ka grupo na nahiangay nila.

QuickReg icons_available in multiple languages.svg

Available sa daghang pinulongan

Available sa kapig 40 ka pinulongan (ug nagkadaghan pa), mas gipasayon sa QuickReg ang pagparehistro sa mga dili makamaong mo-Iningles diha sa kaugalingon nilang pinulongan.

QuickReg icons_Share and Invite Friends.svg

Ipaambit ug imbitara ang mga higala

Sagad, ang mga partisipante ang pinakamaayong mga ambassador sa among mga programa. Puwedeng ipaambit sa mga nagtuon ang unique nga link sa grupo/QR code aron imbitaron ang mga higala ug pamilya nga moapil sa grupo.

soldery-sanchez-3-opt.jpg

Ginagmayng Tip
I-set up ang imong grupo sa pipila lang ka minuto
Pag-log in sa QuickReg gamit ang username ug password sa imong Account sa Simbahan.
Pilia ang pinulongan ug klase sa grupo.
Pilia ang lokasyon diin magkita ang grupo.
Pilia ang sakop nga edad para sa grupo.
Idugang ang mga detalye sa meeting (petsa sa pagsugod ug pagtapos, mga adlaw ug oras sa meeting).
Pagdugang og mga facilitator.
Pagdugang og limitasyon sa kapasidad (opsyonal).
Ipaambit ang URL o QR code ngadto sa mga membro ug higala sa Simbahan.


Naa pa ba kay mga pangutana bahin sa QuickReg?

Samtang magsugod ka, nakasabot mi nga naa pay motunghang mga pangutana. Tan-awa ang among komprehensibo ug nagkadakong seksyon sa FAQ para sa mga tubag.

 • Pagdumala sa Grupo
 • Pag-access sa QuickReg
 • Para sa mga Partisipante ug Uban pa
Pagdumala sa Grupo
Unsaon nako paghimog grupo?
Gipasayon ug gipasimple sa QuickReg ang paghimog grupo.
 • Tikang 1: Pilia ang pinulongan diin tudloan ang grupo.
 • Tikang 2: Pilia ang klase sa grupo nga imong itanyag.
 • Tikang 3: Idugang ang mga detalye sa grupo sama sa lugar, mga petsa sa grupo, oras sa meeting, facilitator, ug uban pa.
 • Tikang 4: I-save ang grupo.
Kinahanglan ba nakong irehistro ang usa ka grupo sa daang sistema?
Dili. Mahuman na ka dihang makarehistro na ka sa usa ka grupo. Pagkahuman, puwede na kang mohimog mga kausaban sa imong grupo kon kinahanglan. Sa kataposan sa usa ka grupo, mobalik ka sa QuickReg aron “taposon” ang grupo ug mohimog mga sertipiko para sa tanang partisipante nga nakakompleto sa gikinahanglang kwalipikasyon.
Unsa ang publikong grupo?
Naay map o list view ang QuickReg sa tanang grupo sa usa ka geographic nga lugar. Makita ang publikong page sa https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Para makita ang usa ka grupo diha sa mapo o listahan, angay ning himoon ingong publikong grupo. Katuyoan sa publikong grupo nga makita ug makarehistro sa usa ka grupo ang mga membro sa ubang stake o dili nato kauban sa pagtuo. Publiko ang tanang grupo gawas kon i-check nimo ang checkbox nga “Ayawg ipakita sa publikong listahan.”
Unsa ang gitagong grupo?
Sa pipila ka kahimtang, magdesisyon tingali kang dili ka gustong makita sa publikong page ang grupo. Pananglitan, magdesisyon ang stake sa pagpapahigayon og grupo nga para sa mga batan-on sa stake. Dili ka gustong naay moapil gawas sa stake. Makahimo kag gitagong grupo ug puwede nimong mano-manong idugang ang mga partisipante o padalhan og link kadtong mga gusto nimong imbitaron.
Unsa ang pending nga grupo?
Dihang mag-set up og bag-ong grupo, usahay wala ka mahibalo sa tanang detalye sa grupo, pero puwede nimong ibutang ang mga detalye human makarehistro ang mga membro sa grupo. Puwede kang mag-set up og pending nga grupo.
 • Tikang 1: Pilia ang pinulongan diin itanyag ang grupo.
 • Step 2: Pilia ang klase sa grupo nga gusto nimong itanyag.
 • Tikang 3: Pilia ang lokasyon sa grupo (puwede ning usbon sa sunod higayon).
 • Tikang 4: I-click ang Pending nga checkbox.
 • Tikang 5: I-save ang grupo.
 • Tikang 6: Ipaambit ang link sa grupo sa uban aron maka-sign up sila.
 • Tikang 7: Human makarehistro ang tanan, i-edit ang grupo ug idugang ang mga detalyeng sama sa mga peta ug oras, facilitator, ug uban pa.
 • Tikang 8: I-save ang grupo.
Unsaon nako pag-cancel ang usa ka grupo?
Kon maghimo kag grupo ug nakaamgo ka nga dili ni magamit, puwede nimong i-cancel ang grupo.
 • Tikang 1: Ablihi ang page sa Mga Grupo sa QuickReg
 • Tikang 2: I-click ang … menu sa grupo nga gusto nimong i-cancel
 • Tikang 3: Pilia ang I-cancel ang Grupo
 • Step 4: I-click ang Padayon aron ma-cancel ang grupo

Mahimong nang Gi-cancel ang istado sa grupo.
Unsaon nako pagtapos sa usa ka grupo?
Human matapos ang imong grupo, adto sa QuickReg ug taposa ang imong grupo. Tugotan ka ining maka-print og mga sertipiko sa mga partisipante.
 • Tikang 1: Ablihi ang page sa Mga Grupo sa QuickReg.
 • Tikang 2: I-click ang … menu sa grupo nga gusto nimong taposon ug i-print ang mga sertipiko.
 • Tikang 3: Pilia ang Taposa ang Grupo.
 • Tikang 4: I-click ang Padayon aron kompirmahon nga gusto nimong taposon ang grupo.
 • Tikang 5: Kompletoha ang Survey sa mga Resulta para sa kada partisipante. Seguroang i-click ang Oo tapad sa “Nakakuhag Sertipiko” para sa kada partisipante nga angayng makadawat og sertipiko.
 • Tikang 6: I-click ang I-save ug Taposa ang Grupo.

Mahimong nang Natapos Na ang istado sa grupo.
Pag-access sa QuickReg
Kinsay maka-access sa QuickReg?
Ginagamit sa QuickReg ang standard nga mga titulo sa Simbahan sa paghatag og access. Dili mogana ang mga hinimo-himo nga titulo. Hatagag access ang mosunod nga mga titulo sa Simbahan sa administratibong bahin sa QuickReg sa http://quickreg.englishconnect.org.

Listahan sa mga titulo nga awtomatikong hatagag access:

Mga Titulo sa Stake
 • Presidente ug mga Counselor sa Stake (ID: 1, 2, 3) 
 • Relief Society President ug mga Counselor sa Stake (ID: 741, 742, 743) 
 • Executive Secretary sa Stake (ID: 51) 
 • Clerk sa Stake (ID: 52) 
 • Hataas nga Councilor sa Stake (ID: 94) 
 • Espesyalista sa Welfare and Self-Reliance sa Stake (ID: 1457) 
 • Consultant sa Templo ug Family History sa Stake (ID: 778 or 1375) 
 • Kapuling Lider sa Stake (ID: 361) 

Mga Titulo sa Distrito
 • Presidente ug mga Counselor sa Distrito (ID: 5, 66, 67) 
 • Relief Society President ug mga Counselor sa Distrito (ID: 1430, 1431, 1432) 
 • Executive Secretary sa Distrito (ID: 70) 
 • Clerk sa Distrito (ID: 68) 
 • Espesyalista sa Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Consultant sa Templo ug Family History sa Distrito (ID: 1456) 
 • Facilitator sa Grupo sa Self-Reliance (ID: 4227634) 

Misyon
 • Presidente ug mga Counselor sa Misyon 
 • Kapuling Lider sa Misyon

Mga Titulo sa Ward
 • Bishop ug mga Counselor (ID: 4, 54, 55) 
 • Executive Secretary (ID: 56) 
 • Clerk sa Ward (ID: 57) 
 • Presidente sa Quorum sa mga Elder (ID: 138) 
 • Relief Society President (ID: 143) 
 • Espesyalista sa Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Kapuling Lider sa Ward (ID: 364) 
 • Facilitator sa Grupo sa Self-Reliance (ID: 4227634) 
 • Consultant sa Templo ug Family History sa Ward (ID: 238) 

Branch
 • Presidente ug mga Counselor sa Branch (ID: 12, 59, 60) 
 • Executive Secretary sa Branch (ID: 1278) 
 • Clerk sa Branch (ID: 789) 
 • Presidente sa Quorum sa mga Elder (ID: 138) 
 • Relief Society President (ID: 143) 
 • Espesyalista sa Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Facilitator sa Grupo sa Self-Reliance (ID: 4227634) 
 • Consultant sa Templo ug Family History sa Branch (ID: 1977) 
Nganong moingon ang QuickReg nga “dili awtorisado” ang usa ka user?
Ginagamit sa QuickReg ang pipila ka titulo sa Simbahan sa paghatag og access. Kon makadawat ang user og mensahe nga “dili awtorisado,” sagad nagkahulugan ni nga wala siyay tinudlong titulo nga awtomatikong hatagag access sa sistema. Hinumdomi nga dili hatagag access ang mga hinimo-himo lang nga titulo.
Unsaon pag-access sa facilitator ang usa ka grupo sa QuickReg?
Hatagag access ang mga facilitator sa mga grupo pinaagi sa administratibong portal pinaagi sa pag-adto sa https://quickreg.englishconnect.org. Sa proseso sa paghimog grupo, makadugang kag facilitator pinaagi sa pagpangita sa bisan unsang bahin sa ngalan niini. Kinahanglang naka-attached ang MRN sa mga account sa simbahan sa mga facilitator aron maka-access sila sa QuickReg. Dihang madugang na ingong facilitator ang usa ka indibidwal ug na-save na ang grupo, maka-log in na sistema ang facilitator ug maka-access na sa ilang group. Hinumdomi nga dili ma-access sa indibidwal ang impormasyon sa grupo sulod sa QuickReg kon wala siyay account sa simbahan sa sulod sa host nga stake.
Unsaon nako pag-print og mga sertipiko para sa mga partisipante sa akong grupo?
Una, sunda ang proseso sa itaas sa pagtapos sa grupo.
 • Tikang 1: Ablihi ang natapos nang grupo.
 • Tikang 2: I-check ang kahon tupad sa kada partisipante nga nakakuhag sertipiko.
 • Tikang 3: I-click ang … menu tupad sa heading nga Petsa.
 • Tikang 4: Pilia ang Sertipiko sa Pagtapos o Pag-apil.
 • Tikang 5: I-save ang the PDF file nga naay mga sertipiko diha sa imong device.
 • Tikang 6: I-print o iapod-apod ang mga sertipiko sa mga partisipante.

Matikdi: Puwede nimong i-click ang I-print ang mga Sertipiko nga button aron i-download ang PDF sa sertipiko para sa kada partisipante.
Unsaon pag-sign up sa usa ka tawo nga gustong moapil sa usa ka grupo?
Naay pipila ka paagi nga makaapil sa usa ka grupo ang usa ka tawo.

1. Mano-manong Idugang ang mga Partisipante
Puwedeng mano-manong idugang sa facilitator o awtorisadong lider ang partisipante sa grupo.
 • Tikang 1: Pag-log in sa QuickReg.
 • Tikang 2: Adto sa “Mga Grupo” Mogawas ang usa ka listahan sa mga grupo para sa imong lugar.
 • Tikang 3: Pilia ang grupo nga diin gusto nimong idugang ang partisipante.
 • Tikang 4: Pili ang “+ Partisipante” nga button. Sunda ang mga tikang ug i-save.
 • Tikang 5: Seguroang nahibalo ug uyon ang partisipante sa mga Termino sa Pag-apil.

2. Pagpadalag Link 
Puwede kang magpadala og direktang link sa grupo sa mga partisipante aron maka-sign up sila sa usa ka grupo nga sila-sila ra. Rekomendado kaayo ni nga pamaagi kay tugotan niini ang partisipante nga ilhon ang mga Termino sa Pag-aral sa usa ka grupo.
 • Tikang 1: Pag-log in sa QuickReg.
 • Tikang 2: Adto sa “Mga Grupo.” Mogawas ang usa ka listahan sa mga grupo para sa imong lugar.
 • Tikang 3: Pilia ang gustong grupo.
 • Tikang 4: Kopyaha ang link sa grupo. I-click ang “Kopyaha ang Link sa Grupo” sa tuong bahin sa mga detalye sa grupo.
 • Tikang 5: Makopya ang link sa imong clipboard sa background. Adto sa email, text, social media, ug uban pa ug i-paste ang link sa mensahe. Ipadala ni ngadto sa mga partisipante ug puwede na silang mag-sign up nga sila-sila ra.

3. Pangitaa ang mga publikong grupo
Puwede sab pangitaon sa mga partisipante ang usa ka grupo pinaagi sa pag-adto sa https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Dinhi, makita sa partisipante ang tanang “publikong” grupo sa ilang lugar. Puwede nilang tan-awon ang page sa “list view” o “map view.”
 • Tikang 1: Pilia ang grupo diin gusto nilang moapil ug i-click ang “Pag-sign Up.”
 • Tikang 2: Puwedeng mopili ang partisipante nga mag-sign up gamit ang username ug password sa “Account sa Simbahan,” o sa pag-sign up nga walay account.
 • Tikang 3: Kompletohon sa partisipante ang gikinahanglang impormasyon ug i-save kini. Unya, marehistro na sila.

Kinahanglang piktyuran sa partisipante ang congratulations screen o isulat ang impormasyon para sa ilang grupo aron mahinumdoman nila kon hain sila nag-sign up. Kinahanglang planohon sa mga facilitator nga kontakon ang mga partisipante aron i-welcome sila sa grupo ug pahinumdoman sa impormasyon sa meeting sa grupo.

IMPORTANTE: Dihang mairog ang mapa, dili awtomatikong makita ang tanang grupo. Kinahanglan usang i-click ang button nga “Pangita niinig Lugara” sa tuong itaas nga bahin sa mapa aron ma-refresh ang listahan sa mga grupo.
Para sa mga Partisipante ug Uban pa
Kinahanglan pa ba nakong irehistro ang self-reliance nga debosyonal?
Dili. Ang stake leadership ang magdesisyon sa paghimong debosyonal nga grupo. Wala na nagakuhag impormasyon sa mga debosyonal ang Simbahan.
Unsaon nako pag-attach ang akong MRN sa akong Account sa Simbahan?
Para idugang ang imong Membership Record Number sa imong account, himoa ang mosunod:
 • Tikang 1: Pag-sign in sa Account sa Simbahan
 • Tikang 2: Ilalom sa heading nga "Profile", pilia ang "Membership"
 • Tikang 3: Ibutang ang imong MRN ug petsang natawhan

Makita ang imong membership record number sa imong temple recommend, o pinaagi sa pagpangutana sa imong Ward o Clerk sa Branch o uban pang lider sa Simbahan.
Unsa nga mga impormasyon ang apil sa Outcomes Survey?
Dihang taposon nimo ang grupo, pangutan-on ka bahin sa lainlaing aktibidad nga gihimo sa mga partisipante samtang nakigbahin sa grupo. Apil ani ang:
 • Nasugdan o napauswag ba sa partisipante ang usa ka negosyo?
 • Nasugdan ba sa partisipante ang usa ka edukasyonal nga programa?
 • Nakakuha ba og bag-o o mas maayong trabaho ang partisipante?
 • Nasugdan o napauswag ba sa partisipante ang usa ka badyet?
 • Nakakuha bag sertipiko ang estudyante?
Unsaon nako paghatag og user feedback o pag-report og mga bug sa software?
GUSTONG MING MAHIBALO SA IMONG FEEDBACK. Sa karon, mokuha mig user feedback pinaagi sa imong Welfare and Self-Reliance Manager. Padalhi silag email bahin sa imong feedback o mga bug nga makita nimo sa software. Paghatag og daghang detalye kutob sa mahimo. Dako pod kaayong tabang kon makahatag kag mga screenshot.