Skip to main content

Pagbansay sa Magtutudlo

Salamat sa imong kaandam sa pagserbisyo sa mga anak sa Dios pinaagi sa pagtudlo og Iningles. Kami naglaum nga imong mabati ang gugma sa imong Langitnong Amahan ug mabati ang kasiguruhan nga ang imong mga paningkamot makapanalangin sa kinabuhi sa mga tigkat-on karon ug sa umaabut.

Aron magmalampuson, kinahanglan nimo nga masabtan ang katuyoan sa EnglishConnect ug ang imong tahas sa pagkab-ot niana nga katuyoan.

Unsa ang Katuyoan sa EnglishConnect?

Ang EnglishConnect 1 ug 2 dili kasagaran nga mga klase sa akademikong Iningles. Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga:

 • Mapalambo ang pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
 • Mahimong masaligon nga mga tigkat-on
 • Mapalambo ang mga kahanas sa Iningles diha sa nakasentro sa ebanghelyo nga kahimtang

Ang EnglishConnect nga mga kurso naghatag og talagsaong oportunidad alang sa mga tigkat-on nga mabansay ang ilang Ininglesan diha sa kahimtang sa panagdait ug hugot nga pagtuo.
Samtang ikaw magtudlo, pag-amping alang sa giya sa Espiritu Santo nga masabtan ang mga panginahanglan sa imong mga tigkat-on ug unsaon sila pagtabang nga magmalampuson. Samtang moandam ka sa imong.kaugalingon sa espirituhanong paagi ug maningkamot sa paghimo sa imong pinakamaayo, ang Langitnong Amahan mopalambo sa imong kapasidad nga matuman kini nga katuyoan.

Unsa man ang Akong Tahas?

Ang imong labing importanting tahas mao ang paghimo og usa ka kahimtang diin ang mga tigkat-on mobati sa Espiritu, mobati nga sila naapil, ug mobati og pagsalig nga pinaagi sa tabang sa Langitnong Amahan sila makakat-on og Iningles.

Hinumdumi, ang Espiritu mao ang tinuod nga magtutudlo. Ang imong tahas mao ang paghimo og usa ka kahimtang diin ang Espiritu makatudlo. Matabangan nimo ang mga tigkat-on nga mobati og gugma ug suporta ug makakat-on unsaon sa pagtinguha og tabang sa Langitnong Amahan nga makat-on og Iningles.

Wala kinahanglana nga ikaw usa ka batid sa pagtudlo og Iningles. Ang tanan nimong gikinahanglan anaa diha sa mga materyal sa kurso. Samtang ikaw mainampoong magtinguha sa pagtuman niini nga responsibilidad ug nga molambo, ang Langitnong Amahan motabang nimo (tan-awa sa Ether 12:27).

Samtang mangandam ka sa pagtudlo sa EnglishConnect, ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako nga maandam sa espirituhanong paagi?
 • Unsaon nako sa pagdapit ang Espiritu atol sa matag sesyon sa klase?
 • Sa unsang paagi nga makatabang ko nga ang tanan mobati nga gikahinangup ang ilang pagtambong ug masaligon?

Unsaon Nako Nga Magmalampuson?

Adunay daghang butang nga imong mahimo aron matabangan ang mga tigkat-on sa imong klase nga makakat-on og Iningles ug makamugna og hugot nga pagtuo. Sa mainampoong paagi tinguhaa ang direksyon sa Espiritu samtang imong ikonsiderar ang mga panginahanglan sa mga tigkat-on ug paningkamot nga mouswag.

Tabangi ang mga Tigkat-on nga Magamit ang mga Baruganan sa Pagkat-on

Mahimo ka nga labing malampuson samtang tinguhaon nimo ang Espiritu nga motabang sa mga tigkat-on nga gamiton ang mga baruganan nga nakalista sa ubos. Sa mainampuong paagi tun-i ang matag baruganan. Planoha kon unsaon nimo sa pagtabang ang mga tigkat-on nga gamiton kini nga mga baruganan samtang sila magtinabangay sa pagkat-on og Iningles.

 • Magpakita og Pagtuo kang Jesukristo
 • Moangkon sa Responsibilidad alang sa Ilang Kaugalingong Pagkat-on
 • Magtinudloay sa Usag Usa
 • Pagkat-on pinaagi sa Pagbuhat

Paningkamot nga Molambo

Samtang mainampoon ka nga maningkamot sa pagtuman niini nga calling, ang Espiritu motabang nimo nga makahibalo unsaon sa paglambo. Tun-i ang mga baruganan diha sa “Pagtudlo sa Pamaagi sa Manluluwas” ug ang mga baruganan sa pagkat-on nga gilista sa ubos. Human sa matag leksyon, paggahin og panahon sa pagsukod sa imong pag-uswag gamit kini nga mga baruganan ug ang “Self-Reflection Chart [Pagpamalandong sa Kaugalingon nga Tsart]” diha sa Manwal alang sa Magtutudlo sa EnglishConnect. Ilha unsa ang maayo nimo nga nahimo. Tinoa ang mga dapit nga gusto nimo nga mapalambo ug paghimo og tino nga mga plano aron magamit ang unsay imong nakat-unan.

Isip magtutudlo sa EnglishConnect, ikaw adunay espesyal nga responsibilidad sa paghimo og usa ka kahimtang diin ang mga tigkat-on maka“[pangita og] pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (D&P 88:118). Matabangan nimo ang mga tigkat-on nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo aron masinati ang saad sa Manluluwas nga “kay sa Dios mahimo man ang tanan” (Marcos 10:27). Kini nga kasinatian mopanalangin sa ilang kinabuhi lapas pa sa EnglishConnect. Salig gyud nga ang Langitnong Amahan motabang kanimo samtang magtinguha ka sa Espiritu ug mobuhat sa imong pinakamaayo. Pagbaton og pagtuo nga ang Espiritu mohatag kanimo sa direksyon nga imong gikinahanglan, bisan “sa diha gayud nga higayon” (D&P 100:6). Samtang magtinguha ka sa Espiritu ug mohigugma niadtong imong tudloan, makamugma ka og kahimtang diin ang mga tigkat-on mobati sa Espiritu, mobati nga gikahinangop ang ilang pagtambong, ug mobati og pagsalig nga ang Langitnong Amahan motabang nila nga makakat-on og Iningles.

Mga Baruganan sa Pagkat-on
Magpakita og Pagtuo kang Jesukristo
Angkuna ang Responsibilidad
Magtinudloay sa Usag Usa
Pagkat-on pinaagi sa Pagbuhat
Istorya og Iningles

Magpakita og Pagtuo kang Jesukristo

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Ang katuyoan sa EnglishConnect mao ang pagtabang sa mga tigkat-on nga mapalambo ang kahanas sa Iningles diha sa kahimtang nga makaugmad og hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Makatabang ka pinaagi sa pagdapit sa mga tigkat-on nga mag-ampo alang sa gasa sa mga pinulongan ug molihok uban sa hugot nga pagtuo nga makab-ot ang ilang mga tumong. Ipadayag ang imong pagtuo nga ang Langitnong Amahan makatabang nila. Pagpadayag og pag-awhag. Paggahin og oras atol sa matag klase sa paghatag sa mga tigkat-on og mga oportunidad nga makatudlo sa usag usa ug magpadayag og pagtuo. Dapita ang mga tigkat-on nga mopaambit sa ilang mga kasinatian sa pagkadawat sa makahatag og kusog nga gahum ni Jesukristo aron mabuntog ang mga babag ug makab-ot ang ilang mga tumong.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako pagtabang ang mga tigkat-on nga magpakita og pagtuo ni Jesukristo pinaagi sa pagkat-on og Iningles?
 • Unsaon nako sa pagtabang sa piho nga paagi kadtong kinsa dili mga miyembro sa Simbahan o dili pamilyar sa mga pagtulun-an ni Jesukristo?
Pathway - Manqueo family

Angkuna ang Responsibilidad

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Aron nga molambo, ang mga tigkat-on kinahanglan nga moangkon sa responsibilidad alang sa ilang kaugalingong pagkat-on. Ang pag-apil sa sinemana nga klase usa ka importante nga bahin sa pagkat-on. Hinoon, ang bugtong paagi sa pagkat-on og usa ka pinulongan mao ang pagbansay kada adlaw. Ang mga tigkat-on kinsa magtuon ug magbansay og Iningles sulod sa 8-10 ka oras sa usa ka semana dali nga mouswag. Makatabang ka pinaagi sa pagdapit sa mga tigkat-on nga mohimo og mga tumong alang sa kada adlaw nga pagbansay ug molihok uban sa hugot nga pagtuo aron makab-ot ang ilang mga tumong. Awhaga ang mga tigkat-on nga palamboon ang tulo ka gawi sa kada adlaw nga Iningles:

 • Mag-ampo para sa gasa sa mga pinulongan
 • Mobasa sa Basahon ni Mormon
 • Molihok uban sa hugot nga pagtuo aron makab-ot ang ilang mga tumong

Dapita ang mga tigkat-on nga subayon ang ilang pag-uswag diha sa “Akong Plano sa Pagbansay” sa atubangan sa ilang manwal. Mahimo ka nga mo-follow up inig sugod sa klase pinaagi sa pagpataho nila sa ilang pag-uswag ngadto sa usa ka klasmet. Dapita ang mga tigkat-on nga mopaambit og mga ideya sa paghimo sa Iningles nga kabahin sa ilang inadlaw adlaw nga naandan nga mga buhaton. Hinumdumi, ang labing dako nga pagkat-on mahitabo kon ang mga tigkat-on moangkon sa responsibilidad nga kanunay nga magtuon ug magbansay gawas sa klase.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako sa pagtabang ang mga tigkat-on nga moangkon sa responsibilidad sa pagtuon ug pagbansay og Iningles kada adlaw?
 • Unsaon man nako sa pagtabang sa mga tawo nga makamatikud sa ilang pag-uswag?
 • Unsaon nako nga makatabang sa mga tigkat-on nga mamemorya ang bokabularyo sa leksyon ug sanglitanan nga mga kapahayag [sentence] sa dili pa ang klase?

Magtinudloay sa Usag Usa

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Ang mga tigkat-on mahimong mas malampuson kon sila magtinabangay ug magtinudloay sa usag usa. Ang pagkat-on og pinulongan mahimong lisud, ug ang pagbaton og maayong mosuporta nga grupo makatabang sa mga tigkat-on nga mopadayon bisan kon sila mobati og kawalay paglaum o ganahan nga moatras. Ang imong tahas mao ang paghimo og usa ka kahimtang diin ang mga tigkat-on mobati nga gihigugma ug mobati nga komportable sa pagpakiglambigit ug pagsuporta sa matag usa. Tabangi ang mga tigkat-on nga makaila ang usag usa ug makapalambo og relasyon nga dunay pagsalig.

Hatagi ang mga tigkat-on og mga oportunidad nga mopaambit kon unsa ang ilang mga hagit ug unsa ang ilang gibuhat aron magmalampuson. Mainampuon nga mangita og paagi aron matabangan ang matag tigkat-on nga mobati nga gidayeg ug kabahin sa grupo, ilabi na kadtong kinsa dili mga miyembro sa Simbahan. Awhaga ang mga tigkat-on nga suportahan ang matag usa ug mangalagad niadtong kinsa nakigbisog. Pakigtambag uban sa inyong mga lider aron makakita og maayong mga paagi nga matabangan ang grupo nga kanunayng adunay komunikasyon sa usag usa sulod sa semana pinaagi sa group messaging o uban pang mga kalihokan.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako sa pagtabang ang grupo nga makapalambo og pagbati sa pagsalig og panagdait?
 • Unsaon nako sa pagtabang ang mga tigkat-on nga matudloan ang matag usa ug mopaambit sa ilang mga kasinatian?
 • Unsaon nako sa pagtabang ang mga tigkat-on nga magpabiling adunay komunikasyon sa usag usa atol sa semana?

Pagkat-on pinaagi sa Pagbuhat

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

Ang EnglishConnect 1 ug 2 pakig-istoryahanay nga klase. Ang tumong sa pakig-istoryahanay nga klase mao ang paghatag sa matag tigkat-on og oportunidad nga mabansay sa pag-istorya kutob sa mahimo. Ang mga tigkat-on kinahanglan nga makig-istorya ug makigbansay sa matag usa diha sa kada bahin sa leksyon. Awhaga ang mga tigkat-on nga mamemorya ang bokabularyo sa leksyon ug sanglitanan nga mga kapahayag [sentence] sa dili pa ang klase. Kini makatabang nila nga mahimong andam nga mas makabenepisyo gikan sa pakig-istoryahanay nga mga kalihokan sa klase. Idumala ang imong oras aron nga ang kinadak-an nga oras sa klase magamit sa pagbuhat og mga kalihokan sa pag-istorya nga magpares o sa gagmay nga mga grupo. Ang pagbuhat nga magpares o sa gagmay nga grupo maghatag sa matag tigkat-on og mas taas nga oras sa pagbansay.

Imong mahibaloan nga ikaw nagmalampuson kon ang mga tigkat-on makakompleto sa mga kalihokan sa pag-istoryahanay sa natural nga paagi ug dili na sila magkinahanglan pa nga mogamit sa ilang mga libro. Daghang tigkat-on ang magpanuko sa pagbansay sa pag-istorya ug mobati og kahadlok nga masayop atubangan sa uban. Makatabang ka pinaagi sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang pagrisgo ug kapakyasan giawhag. Pangita og mga paagi nga masaulog ang ilang mga paningkamot. Kon ang mga tigkat-on makahimo og sayop, hatagi sila og mga oportunidad nga makita ang sayop ug pasulayi nila og usab hangtud nga sila magmalampuson. Paghatag og ehemplo pinaagi sa malipayon nga pag-ila ug paghusto sa imong kaugalingong mga sayop. Tabangi ang mga tigkat-on nga masinati ang hingpit nga kalipay nga moabut gikan sa paglihok uban sa hugot nga pagtuo ug pagkat-on pinaagi sa paglihok.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako sa pagmenos ang oras nga igahin sa mga kalihokan sa bokabularyo ug grammar aron nga ang kinatas-an nga oras magamit sa mga kalihokan sa pag-istoryahanay?
 • Unsaon nako sa pagplano ang mga kalihokan aron ang tanan nga tigkat-on mag-istorya hapit sa tanang higayon?
 • Unsaon nako sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang mga tigkat-on mobati nga luwas nga mohimo og mga sayop?

Istorya og Iningles

overrideTextColor= overrideCardAlternateTextColor= overrideDisableBackgroundImage= overrideTextAlignment= overrideCardHideSection= overrideCardHideByline= overrideCardHideDescription= overrideCardShowButton= overridebuttonBgColor= overrideButtonText=

I-establisar ang ekspektasyon nga makig-istorya ka sa Iningles diha sa klase, ug dapita ang mga tigkat-on nga sama usab niini ang buhaton. Likayi ang taas nga mga paghulagway ug mga pagpasabut. Paggamit og sukaranan nga mga pulong, yano nga mga kapahayag [sentence], mga lihok sa kamot, o uban pa nga mga kapanguhaan sa pagpakig-istorya. Kon ang mga tigkat-on adunay mga pangutana, dapita ang ubang tigkat-on sa pagtabang. Awhaga ang mga tigkat-on nga gamiton ang anaa nga mga kapanguhaan aron makakita og mga tubag (apil ang manwal sa tigkat-on, usa ka diksyunaryo, ug mga klasmet). Likayi ang paghubad sa tanan nga imong isulti. Kon mogamit ka og yano nga mga kapahayag ug mousab pagsulti niini sa hinay, kadaghanan sa mga tigkat-on makasabut sa kinatibuk-ang ideya—ayaw kabalaka kabahin sa pagsiguro nga sila nakasabut sa matag pulong.

Salig nga labi nimo silang matabangan pinaagi sa paghatag nila og mga oportunidad sa pagpaminaw ug pakig-istorya sa Iningles. Awhaga ang mga tigkat-on nga mag-Iningles samtang sila makig-istorya nimo ug sa matag usa. Dapita sila sa pagsulay og una sa Iningles, sa paggamit sa mga pulong nga ilang nahibaw-an, ug sa madasigon nga pagkat-on sa mga pulong nga wala nila mahibaloi. Awhaga ang mga tigkat-on nga mogamit og usa ka gamay nga kwaderno o uban nga kapanguhaan aron sulatan sa bag-o nga mga pulong ug mga kahulugan. Kon makadungog ka og mga tigkat-on nga nag-istorya sa ilang lumad nga pinulongan, sa malipayong paagi pahinumdumi sila nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo nga makaistorya og Iningles! Ang pag-istorya og Iningles nagkinahanglan og hugot nga pagtuo, apan ang paglihok inubanan sa hugot nga pagtuo modapit sa Espiritu nga motabang sa tanan nga makakat-on.

Ikonsiderar ang mosunod nga mga pangutana:

 • Unsaon nako sa pagsiguro nga mag-Iningles ko sa tanang higayon?
 • Unsaon nako nga makatabang sa mga tigkat-on nga molihok inubanan sa hugot nga pagtuo sa pagsulti og Iningles?
 • Unsaon nako sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang pag-istorya og Iningles luwas, makalingaw, ug makadasig?

Mga Materyal Alang sa Pagtudlo

Dinhi maka-access ka sa mga kapanguhaan nga imong gikinahanglan aron makatudlo sa EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice