x
A teacher sits at a table, leading a council meeting
A teacher sits at a table, leading a council meeting
Багш нарт зориулж ажил эхлүүлэх

"Бид заадаг бүх хүмүүст маш их талархдаг. Бид та нарт хайртай бөгөөд хэлж чадахаасаа илүү их талархаж байна. Бид та нарт маш их итгэдэг".

Жеффри Р.Холланд | "Бурхан багшаас ирсэн багш"

EnglishConnect Teacher Manual.png

Үйлчлүүлсэнд баярлалаа!

Та бүхэн Тэнгэрлэг Эцэгийнхээ хайрыг мэдэрч, хичээл зүтгэл тань одоо болон ирээдүйд суралцагчдын амьдралыг адисалж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна гэдэгт бид найдаж байна. Амжилттай байхын тулд та хэл Холбогчийн зорилго ба багшийн гарын авлагад өгүүлсний дагуу уг зорилгодоо хүрэхэд гүйцэтгэх үүргээ ойлгох хэрэгтэй болно.

Гарын авлага руу очих

Миний үүрэг юунд орших вэ?

Teacher Overview.jpg

Таны хамгийн чухал үүрэг бол суралцагчид Сүнсийг мэдэрч, харьяалагдаж байгаагаа мэдэрч, Тэнгэрлэг Эцэгийн тусламжтайгаар англи хэл сурч чадна гэдэгтээ итгэлтэй байх орчинг бүрдүүлэх явдал юм.

Сүнс бол жинхэнэ багш гэдгийг санагтун. Таны үүрэг бол Ариун Сүнс сургааль зааж чадах орчинг бий болгох явдал юм. Та суралцагчдад хайр ба дэмжлэгийг мэдэрч, тэнгэрлэг Эцгийн тусламжийг авч, Англи хэл сурахдаа туслуулж чадна.

Англи хэл заах мэргэжилтэн байх шаардлагагүй. Танд хэрэгтэй бүх зүйл суралцагчийн гарын авлагад байдаг. Таныг энэ үүргээ биелүүлж, сайжрахыг залбиралтайгаар эрэлхийлэх үед Тэнгэрлэг Эцэг танд туслах болно ( Ифер 12:27-г үзнэ үү).

Speak English - Getting Started for Teachers

Англиар ярих

(2:10 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Learn by Doing - Getting Started for Teachers

Яриа өрнүүлэх нь

(2:15 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Та Англи хэл Холбогчийг заахаар бэлтгэхдээ дараах асуултуудыг бодож үзээрэй:

 • Би хэрхэн сүнслэг байдлаар бэлтгэх вэ?
 • Би ярилцлагын бүлэг бүрийн үеэр Сүнсийг хэрхэн урьж болох вэ?
 • Би хүн бүрийг хэрхэн өөртөө итгэлтэй ба халуун дотноор угтаж авах вэ?


Илүүг мэдэх


Дээд хэсэгт рүү буцах

Би хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ?

English-Lesson-Plan_Teacher.jpeg

Та ярианы бүлгийн суралцагчдадаа Англи хэл сурч, итгэлээ хөгжүүлэхэд нь туслахын тулд олон зүйл хийж чадна. Та суралцагчдынхаа хэрэгцээг бодож үзэн, сайжрахыг хичээхдээ Ариун Сүнсний удирдамжийг залбирч эрэлхийл.

Суралцагчдад суралцах зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд нь тусал

Бид Англи хэл Холбогч сургалтдаа "итгэлээр мөн сурлагаар" суралцуулахыг хичээдэг (Сургаал ба Гэрээ 88:118). Та бүлгээрээ суралцах зургаан зарчмыг судалж, хэрэгжүүлэх болно. Эдгээр зарчмууд нь оролцогч бүрийн талаар бидний итгэдэг зүйлийг мөн зорилгодоо хүрэхийн тулд Бурхантай хамтран ажиллах чадварыг нь дүрсэлдэг.

Та суралцагчдад доорх зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд нь туслахын тулд Сүнсийг эрэлхийлбэл том амжилтанд хүрнэ. Зарчим бүрийг залбирч судлаарай. Суралцагчдыг Англи хэлд сургахын тулд хамтран ажиллахдаа эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн туслахаа төлөвлө.

Суралцагчийн гарын авлага дахь үйл ажиллагаануудыг дага

Discuss the Principle of Learning - Getting Started for Teachers

Суралцах зарчмуудын тухай ярилц

(2:42 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Activity 1: Practice the Patterns

Үйл ажиллагаа 1

(2:30 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Activity 2: Create Your Own Sentences

Үйл ажиллагаа 2

(2:10 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)


Activity 3: Create Your Own Conversations

Үйл ажиллагаа 3

(2:33 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Evaluate - Getting Started for Teachers

Үнэлгээ өгөх

(2:08 – Зөвхөн Англи хэл дээр үзэх боломжтой)

Сайжрахыг эрмэлзээрэй

Таныг энэ дуудлагыг биелүүлэхээр залбирч хичээх үед Ариун Сүнс хэрхэн сайжрахаа мэдэхэд тань туслах болно. "Аврагчийн арга барилаар заах нь" дээрх зарчмууд болон суралцах зарчмуудыг судал. Юуг сайн хийдгээ таньж ойлго. Өөрийн сайжруулахыг хүсч буй хэсгүүдээ тодорхойлж, сурч байгаа зүйлээ хэрэгжүүлэх тодорхой төлөвлөгөө гарга.

Та Англи хэл Холбогчийн багшийн хувьд суралцагчид "бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэх" (Сургаал ба Гэрээ 88:118) орчинг бүрдүүлэхэд онцгой их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа. "Бурханд бүх юм боломжтой" (Maрк 10:27) гэсэн Аврагчийн амлалтыг мэдрэхийн тулд та суралцагчдад итгэлээр үйлдэхэд нь тусалж чадна. Энэ туршлага нь тэдний амьдралыг Англи хэл Холбогчоос гадна адисалж чадна. Сүнсийг эрэлхийлж, чадах бүхнээ хийхэд Тэнгэрлэг Эцэг танд туслах болно гэдэгт итгэ. "Яг тэр мөчид" (Сургаал ба Гэрээ 100:6) хэрэгтэй удирдамжийг Ариун Сүнс танд өгнө гэдэгт итгээрэй. Та зааж байгаа хүмүүсдээ Ариун Сүнсийг эрэлхийлж, тэднийг хайрлавал суралцагчид Ариун Сүнсийг мэдэрч, тэднийг халуун дотноор хүлээн авч, Тэнгэрлэг Эцэг тэдэнд Англи хэл сурахад нь тусална гэдэгт итгэлтэй байх орчинг бүрдүүлэх болно.

Илүүг мэдэх

Дээд хэсэг рүү буцах

Итгэл ба Судалгааны замаар суралцахыг эрэлхийл

Two men with white shirts and ties on

Англи хэл Холбогчийн туршлагын үндэс суурь нь суралцагчдад "бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэл үнэмшлээр суралцахыг эрэлхийлэхэд" (Сургаал ба Гэрээ 88:118) туслах явдал юм. Англи хэл Холбогчийн хичээл бүр нь суралцах зарчим дээр төвлөрдөг. Эдгээр нь сурах ба заах чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд Их Эзэнд найдахад бидэнд туслах ариун сүнслэг зарчмууд юм. Суралцах зарчмууд нь өөрсдийн жинхэнэ чадавхийг ба Аврагчийн бидэнд туслах чадварыг ойлгоход туслах чадвартай. Бид Англи Хэлний Туршлагад суралцаж, үлгэр жишээ болох суралцах зарчмууд:

Чи бол Бурханы хүүхэд
Англи хэл Холбогчид бид оролцогч бүрийг мөнхийн чадавхтай Бурханы хүүхэд гэдгийг мэднэ. Тэр биднийг хайрладаг бөгөөд амжилтанд хүрэхэд туслахыг хүсдэг. Бид Түүнд хандан залбирч, Түүний тусламжийг хүлээн авч чадна. Бид өөрсдийн жинхэнэ чадавхыг ойлгосноор боломжгүй мэт санагдах зүйлсийг, түүний дотор Англи хэл суралцахад Бурхантай хамтран ажиллах болно. Та суралцагчдад Бурханы хүүхдийн хувьд үнэн мөн чанараа ойлгоход нь тусалж чадна. Та тэдэнд Англи хэл сурах үед Бурхантай хамтарч хэлийг суралцахад нь тусалж чадна.

 • Би суралцагчдад Бурханы хайрыг мэдрэхэд нь хэрхэн туслах вэ?  
 • Би суралцагчдад Англи хэл сурахдаа Бурханы тусламжийг эрэлхийлэхэд нь хэрхэн тусалж болох вэ?
Есүс Христэд Итгэх Итгэлээ хөгжүүлэх дасгалууд
Англи хэл Холбогчийн зорилго нь Тэнгэрлэг Эцэг болон Есүс Христэд итгэх итгэлийг хөгжүүлэх орчинд Англи хэлний чадварыг хөгжүүлэхэд суралцагчдад туслах явдал юм.

Бид суралцагчдыг Есүс Христийн талаар суралцаж, түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийг урьдаг. Бид Есүс Христийн ач ивээл, хүчээр дамжуулан сурч, өөрчлөгдөх хүч чадал, тусламжийг хүлээн авч чадна.

Та суралцагчдыг хүч чадлын төлөө залбирч, зорилгодоо хүрэхийн тулд итгэлээр үйлдэхэд урьснаар тусалж чадна. Итгэл үнэмшлээ илэрхийлээрэй. Суралцагчдыг сорилт бэрхшээлийг даван туулж, зорилгоо биелүүлэхийн тулд итгэлээр үйлдсэн туршлагаасаа хуваалцахад уриарай.

Дараах асуултуудыг бодож үзээрэй:
 • Би Англи хэл сургаснаар Есүс Христэд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлэхэд нь суралцагчдад хэрхэн тусалж чадах вэ?
 • Сүмийн гишүүн биш эсвэл Есүс Христийн сургаалыг мэддэггүй хүмүүст би хэрхэн тусалж чадах вэ?
Хариуцлага хүлээх
Бурханы хүүхдүүдийн хувьд бид хэн болохоо сонгох хүчтэй. Хэдийгээр бусад хүмүүс бидэнд тусалж чадах ч бид суралцах зорилгодоо хүрэхийн тулд шаардлагатай ажлыг хийхээр сонголт хийх ёстой.

Суралцагчид сайжрахын тулд өөрсдийн суралцсан зүйлийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх ёстой. Долоо хоног тутам хичээлд оролцох нь сургалтын нэг чухал хэсэг юм. Гэхдээ хэл сурах цорын ганц арга бол өдөр бүр дадлага хийх явдал юм. Та суралцагчдад өдөр бүр дасгал хийх зорилго тавьж, зорилгоо биелүүлэхийн тулд итгэлтэйгээр үйлдэхэд урьснаар тусалж чадна.
 • Би өдөр бүр Англи хэл сурч, дадлага хийх үүрэг хариуцлагыг хүлээхэд нь суралцагчдад хэрхэн тусалж болох вэ?
 • Би суралцагчдад ярилцлагын бүлэгт бэлтгэхэд нь хэрхэн туслах вэ?
 • Би суралцагчдад өсөлт хөгжилтөө таньж мэдэхэд нь хэрхэн туслах вэ?
Бие биеэ хайрлаж сургах нь
Англи хэл Холбогчийн хамгийн гайхалтай хэсгүүдийн нэг бол бидний ярианы бүлгүүдэд хамтдаа суралцсан туршлага юм. Бид хамтдаа хайрлаж, зааж, суралцсанаар Бурханы тусламжийг өөртөө урьж, чадвар маань өсдөг.

Суралцагчид нэг нэгэндээ тусалж, зааж байхдаа хамгийн амжилттай байх болно. Хэл сурах нь хэцүү байж болох бөгөөд тэднийг дэмжих бүлэгтэй байх нь суралцагчид урам хугарсан эсвэл бууж өгөхийг хүссэн үедээ ч үргэлжлүүлэн явж байхад тусална. Таны үүрэг бол суралцагчдад хайр, бие биетэйгээ харилцаж, дэмжлэг үзүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэх явдал юм. Суралцагчдад бие биетэйгээ танилцаж, итгэлцлийн харилцаа холбоо хөгжүүлэхэд нь туслаарай.

Дараах асуултуудыг бодож үзээрэй:
 • Би бүлгийнхэндээ итгэл нөхөрлөлийн мэдрэмжээ хөгжүүлэхэд нь хэрхэн тусалж чадах вэ?
 • Би суралцагчдад нэг нэгэндээ зааж, туршлагаасаа хуваалцахад нь хэрхэн туслах вэ?
Урагшийг дарах
Хэл суралцах нь цаг хугацаа, хичээл зүтгэл ба шаргуу зан шаардагддаг ч бид үүнд цорын ганцаараа биш. Бурхан биднийг зорилгодоо хүрэхэд хүч чадал, эр зоригтой байхад тусална.

Их Эзэн хичээл зүтгэлд дуртай. Тэр бидний хичээл зүтгэлийг адислах болно. Бид Түүнийг бидэнд суралцахад тусална гэдэгт итгэж, өдөр бүр урагш тэмүүлж, үргэлжлүүлэн дадлага хийж чадах болно. Бид ямар ч бэрхшээлтэй тулгарсан, итгэлтэйгээр урагшилж чадна.

Дараах асуултуудыг бодож үзээрэй:
 • Би энэ зарчмыг амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?
 • Би Англи хэл сурахдаа суралцагчдад хэрхэн "урагш тэмүүлэхэд" нь туслах вэ?
Их Эзэнтэй зөвлөлдөх нь
Залбирлаар дамжуулан Их Эзэнтэй зөвлөлдөх нь өсөлт хөгжилтөө дүгнэж, хүч чармайлтаа төвлөрүүлэхэд бидэнд тусалж чадна. Бид Түүний удирдамжийг эрэлхийлснээр асуудлууддаа шийдэл олж, бэрхшээлүүдээ даван туулж чадна.

Бурхан бидэнд суралцан өсөж хөгжихөд туслахыг хүсдэг. Бид залбирч, судар судалснаараа Их Эзэнтэй зөвлөж чадна. Тэр биднийг удирдах чадвартай. Биднийг Бурхантай зөвлөлдөх үед Тэрээр бидэнд суралцах зорилгуудаа

биелүүлэхэд тусалж чадна. Дараах асуултыг бодож үзээрэй:
 • Та Англи хэл Холбогчийн багшийн хувьд хичээл зүтгэлийнхээ талаар Бурхантай хэрхэн зөвлөлдөж болох вэ?
 • Та энэ зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ суралцагчдад хэрхэн тусалж чадах вэ?