x
Houston EnglishConnect Learners -Small.jpg
Англи хэл Холбогчийн тухай
Дэлхий даяарх үзэгчдэд үйлчлэх үйлдэлдээ бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Англи хэлний хөтөлбөрийг оруулж байгаа юм.

Бидний зорилго бол дэлхий даяарх суралцагчдад Англи хэлний чадварыг итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийн орчинд хөгжүүлэх замаар боломжуудыг нь өргөжүүлэхэд туслах юм.

Foster Faith Image

Итгэл

Англи хэл Холбогчид бид англи хэл сурахдаа Бурханы тусламж, хүч чадлыг эрэлхийлэх итгэлээр үйлддэг. Бид сургалтын хөтөлбөрийнхөө туршид өөрсдийн жинхэнэ чадавхыг болон Бурханы суралцах чадвараа нэмэгдүүлэх чадварыг ойлгоход тусалдаг суралцах сүнслэг зарчмыг хэрэгжүүлдэг.
Build Friendships

Нөхөрлөл

Англи хэл Холбогч ярианы бүлгүүдэд бид нөхөрлөлийг хөгжүүлэх ба биднийг урамшуулж, сэтгэлд нөлөөлөх ба дэмжлэг үзүүлэх сүлжээг бий болгодог. Бид олон төрлийн гарал үүсэлтэй байж болох ч хамтдаа өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж, алдаанаасаа суралцаж, олсон өсөлт хөгжилтөө хамтдаа тэмдэглэж чадна.
Homepage Growth

Өсөлт

Англи хэл Холбогч нь Англи хэл сурахаас илүү утгатай; сурах ба заах чадвараа нэмэгдүүлэхэд суралцдаг. Бид хаанаас ч эхэлсэн хамаагүй, шаргуу хөдөлмөрлөж, зорилгодоо хүрэхийн тулд Бурхантай хамтран ажилладаг. Бид өдөр бүр Англи хэлний дадлага хийх, ур чадвараа дээшлүүлэх, сэтгэл хөдөлгөм боломжуудыг нээхийн тулд итгэлтэйгээр ажилладаг. Жишээ нь...
  • Илүү сайн ажил эрхлэлт
  • Дээд боловсрол олгох боломж
  • Үйлчилгээний боломж
  • Шинэ найз нөхөрлөл
dc5a6e634e6911ed84a1eeeeac1e55ab74b3ce65.jpeg
Сурлага ба итгэлээр суралцах
Бид Англи хэл Холбогчоор дамжуулан, судалж мөн итгэлээр суралцахыг хичээдэг. Бид Англи хэл Холбогчид суралцах зургаан зарчмыг судалж, хэрэгжүүлдэг. Эдгээр зарчмууд нь таны талаар бидний итгэдэг зүйлс болон зорилгодоо хүрэхийн тулд Бурхантай хамтран ажиллах чадварыг тань дүрслэн хэлж өгнө.

Суралцахуйн зургаан зарчим

1. Чи бол Бурханы хүүхэд

Англи хэл Холбогчид бид оролцогч бүрийг мөнхийн чадавхтай Бурханы хүүхэд гэдгийг мэднэ. Бид өөрсдийн дотор буй жинхэнэ чадамжийг ойлгосноор боломжгүй мэт санагдах зүйлсийг хийхэд Бурхантай хамтрах боломжтой – Англи хэл сурах энд орох болно.

A couple in prayer

2. Есүс Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх

Бид суралцагчдаа Есүс Христийн талаар суралцаж, Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэхийг урьдаг. Бид Есүс Христийн ач ивээл ба хүчээр дамжуулан сурч, өөрчлөгдөх хүч чадал, тусламжийг нь хүлээн авч чадна.

3. Хариуцлага хүлээх

Бурханы хүүхдүүдийн хувьд бид хэн болохоо сонгох хүчтэй. Хэдийгээр бусад хүн бидэнд тусалж чадах ч бид суралцах зорилгодоо хүрэхийн тулд шаардлагатай ажлыг хийхээр сонголтыг хийх ёстой.

A group of women outside a Church building

4. Бие биенээ хайрлаж, бие бендээ зааж сургах

Англи хэл Холбогчийн хамгийн гайхалтай хэсгүүдийн нэг бол бидний ярианы бүлгүүдэд хамтдаа нийлж суралцсан туршлага юм. Бид хамтдаа хайрлаж, зааж суралцсанаар Бурханы тусламжийг урьж, чадвар маань үүнийг дагаж өсдөг.

5. Урагш тэмүүлэх

Хэл суралцах нь цаг хугацаа, хичээл зүтгэл ба шаргуу зан шаардагддаг ч бид үүнд цорын ганцаараа биш. Бурхан биднийг зорилгодоо хүрэхэд хүч чадал ба эр зоригтой байхад тусална.

6. Эзэнтэй зөвлөх

Залбирлаараа дамжуулан Их Эзэнтэйгээ зөвлөлдөх нь өсөлт хөгжилтөө дүгнэж, хүч чармайлтаа төвлөрүүлэхэд бидэнд тусалж чадна. Бид Түүний удирдамжийг эрэлхийлснээр асуудлууддаа шийдэл олох ба бэрхшээлүүдээ даван туулж чадна.