x
2s6a0175-FINAL-Small.jpg
Багш нар ба удирдагчдад зориулна
Англи хэл суралцагчдын амьдралыг адислах боломжтой бүх эх сурвалжтай танил болох.
> ... Багш ба Удирдагчийн Нөөц

Шинэ юу байна вэ

Бид Англи хэл Холбогчийн суралцагчид, багш нар, удирдагчдад зориулан ашиглах боломжтой материалуудтай. Сүүлийн үеийн өөрчлөлт, шинэчлэлтүүдийн талаар заавал уншихад бэлд.

Илүү унш

  • Суралцагчийн Нөөц баялаг
  • Багш ба Удирдагчийн Нөөц
  • Нэмэлт Эх Сурвалжууд
  • Сурталчлан таниулах материал
Суралцагчийн Нөөц баялаг
two african young businessmen seriously working with their mobil

Суралцагчийн нөөц боломж

Суралцагчийн нөөц боломж нь түвшин бүрд тохирч байдаг. Үүнд суралцагчдын ярианы бүлэгт бэлтгэж, оролцоход туслах эх сурвалжууд орно. Үүнд Англи хэлний өдөр тутмын дадлага хийх, үнэлгээ өгөх, нэмэлт үйл ажиллагаануудад бие даан суралцах боломж ордог.


EnglishConnect 1  EnglishConnect 2  EnglishConnect 3

EnglishConnect 3 Элсэлтийн хуанли

Багш ба Удирдагчийн Нөөц
Mexico-Pathway

Багш ба Удирдагчийн Нөөц

Өөрийн бүс нутагт Англи хэл Холбогчийг үр дүнтэй эхлүүлэхэд туслах багш ба удирдагчийн эх сурвалжуудад нэвтрэх (батлагдсан байршлуудыг харна уу).


EnglishConnect Teacher Manual.png

Багшийн гарын авлага

Англи хэл Холбогчийн багш нар суралцагчдад итгэл, нөхөрлөл ба өсөлт хөгжлийн орчинд яриа өрнүүлэх ур чадварыг хөгжүүлэхэд тусалдаг. Тэдэнд англи хэлний мэргэжлийн багш байх эсвэл багшлах туршлагатай байх шаардлагагүй. Материалууд л амжилтанд хүргэхтай байх хэрэгтэй зүйл юм.

Онлайнаар үзэх          PDF татаж авах
(Одоогоор Англи хэл дээр үзэх боломжтой)


EnglishConnect Implementation Guide manual for Church leaders who are looking to start EnglishConnect in their area.

Хэрэгжилтийн Удирдамж

Англи хэл Холбогч нь чөлөөлөлт ба баяр баясал үйлдэх ажлыг дэмжих зорилгоор санваарын удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Англи хэл Холбогч бүлгүүдийг тойрог, байгууллага, зохицуулалтын зөвлөл эсвэл бүсийн түвшинд зохион байгуулж болно.

Онлайнаар үзэх          PDF татаж авах
(Одоогоор Англи хэл дээр үзэх боломжтой)


EnglishConnect QuickReg (two-page).png

QuickReg

QuickReg нь 40 гаруй хэлээр байдаг бөгөөд энэ нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн албан ёсны бүртгэлийн хэрэгсэл бөгөөд Баялаг ба Бие даах чадвар бөгөөд Англи хэл Холбогч зэрэг бүлгүүдэд зориулагдсан.

Илүү ихийг мэдэх      Quickreg танилцуулга


Нэмэлт Эх Сурвалжууд

Чухал Баримт Бичгүүд

Icon of a conversation bubble in English

Амаар ярих чадварыг шалгах ярилцлага

Энэ сорил бол таваас илүүгүй минутын хугацаанд хийгддэг богино ярилцлага бөгөөд суралцагчийг Англи хэл Холбогч 1-д эсвэл Англи хэл холбогч 2 -т байрлуулахыг шийддэг.

PDF татаж авах


Icon of a paper and pencil

Эцэг эхийн Зөвшөөрлийн Маягт

Насанд хүрээгүй хүүхдүүд Англи хэл Холбогчийн бүлгүүдэд оролцохоосоо өмнө эцэг эхийн гарын үсэг зурагдсан зөвшөөрлийн маягтыг илгээх ёстой. Бөглөсөн маягтуудыг бүс нутгийн удирдагчид хадгалж, аудит хийхэд гаргах боломжтой байх ёстой.

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

Icon of the Earth

Батлагдсан Байршил

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Ерөнхий Зөвлөхийн Алба (OGC) нь Англи хэл Холбогч хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны дараах удирдамжийг баталсан.

Илүү ихийг мэдэх


Icon of a computer screen

Виртуал бүлгүүдийн сургалт

Багш болон удирдагч нарт онлайн ярианы бүлгүүдийг байгуулж, холбоотой байхад нь туслахын тулд ашигласан эх сурвалжууд.

Илүү ихийг мэдэх


Сурталчлан таниулах материал

Сурталчлан таниулах материал

A flyer depicting how EnglishConnect helps students develop skills in an environment of faith

Англи хэл Холбогчийн Хуудас

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

An advertisement for EnglishConnect and what services EnglishConnect offers

Англи Хэл Холбогч Зурагт Хуудас

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

EnglishConnect pass-along cards

Картуудыг ганц ганцаар дамжуулах

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

EnglishConnect pass-along cards

Картуудыг ганц ганцаар дамжуулах (QR кодтой)

x
[REPLACE_LANGUAGE] хэл дээрх PDF олдсонгүй.

Pathway Puebla Mexico

Удирдагч ба багшийн тойм

Англи хэл Холбогчийн удирдагч эсвэл багшийн хувьд таны зорилго бол Англи хэлний ярианы чадварыг итгэл, нөхөрлөл, өсөлт хөгжлийн орчинд хөгжүүлэхэд суралцагчдад туслах явдал юм.

Илүү ихийг мэдэх