x

Батлагдсан байршлууд

Англи хэл Холбогч группийг эхлүүлэх, ажиллуулахад батлагдсан байршил , улс орны онцлогт тохирсон шаардлагын жагсаалтыг хэлэлцэнэ үү. Та бүхэн өөрийн улсад тохирох удирдамжтай танилцана уу. Энэ мэдээллийг зөвхөн Англи хэл дээр авах боломжтой. Та ChurchofJesusChrist.org дансаараа нэвтрэх зөвшөөрөлтэй.

Мөн жагсаалтад ороогүй улс оронд Англи хэл Холбогч 1 ба 2-ыг санал болгохоосоо өмнө Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Ерөнхий Зөвлөхийн Алба (OGC) хуулийн дагуу зөвшөөрөл өгөх ёстойг анхаарна уу.

Батлагдсан байршлуудыг харах

Хууль зүйн ерөнхий шаардлагууд

Англи хэл Холбогч хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдамж, түүний дотор насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд зориулсан эцэг эхийн зөвшөөрлийг шийдвэрлэх, зар сурталчилгааны удирдамжийг Англи хэл Холбогчийг хэрэгжүүлэх удирдамжийн хавсралтаас олж болно.

Оролцох нөхцлүүд

Хүн бүр эдгээр Оролцох Нөхцлүүдийг дагаж мөрдөж байгаа л бол Англи хэл Холбогчид хамтран оролцохыг урьж байна.