x
Pathway - Nau family
Pathway - Nau family
Virtual nga mga Grupo

Gipahaom ang resources sa EnglishConnect aron matabangan ang mga magtutudlo ug lider sa paghatag og online nga mga grupo sa panag-estorya ug aron magpabiling konektado. Palihog hinumdomi nga pinakaepektibo ang EnglishConnect kon magtinabangay ug magpraktis sa pagpakig-estorya ang tanang nagtuon.

Ang pinakamaayong paagi sa pagpadali sa pagtinabangay mao ang pagpares-pares o paggrupo-grupo sa mga nagtuon. Gamita ang mga breakout room sa online conference ug uban pang tool aron tabangan ang mga nagtuon nga mag-estorya kutob sa mahimo. Pananglitan, imbes paestoryahon ang usa ka nagtuon samtang naminaw ang tibuok grupo, pares-paresa o grupo-grupoha ang mga nagtuon aron makaestorya silang tanan. Dayon magbalik og grupo para sa sunod nga aktibidad. Dasiga ang tanang nga gamiton ang video kon mahimo.


Instructions for leading virtual groups

Giya sa Pagdumala sa Virtual nga mga Grupo

Kini nga giya makatabang nimo nga andamon ug dumalahan ang online nga mga grupo sa EnglishConnect.

Tan-awa


A guide on how to encourage participation in virtual groups

Giya sa Partisipante sa Virtual nga Grupo

Ipaambit ni sa imong mga nagtuon pinaagi sa pagbutang sa link sa chat sa panahon sa inyong mga meeting. Pagbase diri kon gikinahanglan.

Tan-awa


Mga Presentasyon sa Grupo sa Panag-estorya

Puwede nimong ipaktia ang mga presentasyon sa ubos aron magiyahan ang mga nagtuon sa tibuok aktibidad sa kada leksiyon. Available ang mga presentasyon sa mosunod nga mga pinulongan:

English | Pransiya | Portuges | Kinatsila