x
f228fa36fa20fc28137cbec63e6fdb0e77f5b94a.jpeg
Ako ʻa e lea faka-Pilitāniá. Fakalahi ho ngaahi faingamālié.
Fakatupulaki hoʻo taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e tuí, fakafeohí, mo e tupulakí.
 • Tuí
  Hauʻu ʻo ofi ange ki he ʻOtuá ʻi hoʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumālie ʻo e akó.
 • Fakafeohí
  Akoako mo ha niʻihi kehe ʻi ha komiunitī ʻoku poupou lelei.
 • Tupulakí
  Fakalahi ho ngaahi faingamālie ki he ngāue tokoní, akó, mo e ngāue paʻangá.
2014.12.17 Women iPad (Philippines) Titan ID-f17a3f1e8678b1ccabb9aedb35588778a059e19c.jpeg

ʻOku talitali lelei ʻa e taha kotoa.

ʻAtā ʻa e ngaahi fili ʻoku ʻikai totongi & maʻamaʻa!


Kamata Leva ʻi he ʻAhó ni!

Ako ke lea faka-Pilitānia ʻaki ʻa e loto lahi

Ko e lea faka-Piliātaniá ko ha lea fakafonua fakamāmānilahi ʻokú ne fakafehokotaki ʻa e ngaahi pisinisí, kau fefolauʻakí, pea naʻa mo e ʻinitanetí. Neongo iá, ʻoku fehangahangai ha kakai tokolahi ʻi he funga ʻo e māmāmí mo e ngaahi faingataʻa ki hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá kau ai ʻa e fakamolé, mamaʻó, taimí, veiveiua fekauʻaki mo kitá, mo e lava ʻo ngāue ʻakí.

Ko hoʻo fie ako ʻa e lea faka-Pilitāniá ke ...
 • construction-safety4-career.jpg

  Kumi ha ngāue foʻou?

 • 00547_2023_July_19_BYU-Idaho_Graduation_Portraits copy.jpg

  Ako ʻi he ʻunivēsití?

 • 990c2db15172200a0ba8ff17d3f0ba51ebd14ba0-small (1).jpg

  Aʻusia ha taumuʻa?

 • serve in community-small.jpg

  Ngāue tokoni ʻi ho koló?

 • family-doing-service.png

  Fetuʻutaki mo e fāmilí mo e ngaahi kaungāmeʻá?

woman smiling with friend.jpg


Temau lava ʻo tokoni

Kau fakataha mo ha lauiafe ʻokú nau lea faka-Pilitānia ʻi he loto lahi ʻo foʻu ʻi heʻemau ounga makehe ki hono ako ʻo e lea fakafonuá. Ko ha founga ʻoku kau ki ai ʻa e ako fakatāutahá, ako fakaʻahó, mo e ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki femātaakí pe ʻi he ʻinitanetí.

Ko e founga ʻeni ʻoku ngāue ʻakí:
Livia1-Small.jpg

Ako Fakatāutahá

Fakavaveʻi hoʻo akó ʻaki haʻo teuteu ki hoʻomou kulupu fepōtalanoaʻakí. Hū ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻInitanetí pe ko ia kuo paakí ké ke ako ha tefitoʻi moʻoni ʻo e akó, ako maʻuloto ʻo e ngaahi foʻi leá, mo akoako ngāue ʻaki ʻa e ngaahi sīpinga sētesí.
8f832b8024a711ed827deeeeac1e92971fe64cd7.jpeg

Ngaahi Kulupu Fepōtalanoaʻakí

Tanumaki ʻa e loto falalá mo fakamālohia ʻa e ngaahi fehokotakí ʻi hoʻomou faiako mo ako fakatahá. Fakaleleiʻi hoʻo leá mo e fanongó ʻi hoʻo akoako ʻi he ngaahi kulupu iikí pe tauhoa.
Man with his son

Ako fakaʻaho

Fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki hono ako ʻo e EnglishConnect ke fakatupulaki ʻa e ʻulungaanga ʻo e ako fakaʻahó. Kumi ha ngaahi founga ke fetongi hoʻo ngaahi ʻekitivitī fakaʻahó ki he fakafanongo, lea, lau, mo tohi faka-Pilitānia.

Fili hoʻo lēvoló pea kamata ʻi he ʻahó ni

ʻOku tokoniʻi koe ʻe he EnglishConnect ké ke kamata ʻi he lēvolo totonu pea tupulaki ʻi he sitepu takitaha, ʻaki pē ha fili ʻe tolu. Ko hoʻo fakakakato pē ha lēvolo, té ke lava ʻo hiki ki he tuʻunga hokó pe toe fakakakato ha lēvolo ke hokohoko atu hoʻo fakalakalaká.

EnglishConnect Chevron Tongan

Gabriele Menezes Feature Video

Fekauʻaki mo Kimautolu

Aʻusia ha founga ʻoku makatuʻunga ʻi he tuí

Fakahoko ʻe Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, kuo ʻomi fakataha ʻe he EnglishConnect ha kau ako ʻoku laka hake ʻi he toko 100,000ʻi he ngaahi fonua ʻoku lahi hake ʻi he 100, kotoaʻa ia ʻokú nau feinga ke fakalahi honau ngaahi faingamālie ʻo fakafou ʻi hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá. ʻE lava ʻo kehekehe ʻa e lēvolo malava ʻokú tau ʻi ai ʻi he lea faka-Pilitāniá, ka te tau lava fakataha mo e tokoni mai ʻa e ʻOtuá ʻo aʻusia ʻetau ngaahi taumuʻá.

Fekauʻaki mo Kimautolu

Ko e konga ʻokú ou manako taha ai ʻi he EnglishConnect ko e ʻikai ké ke tuenoá... ʻOku hoko ʻa e kau ako ʻi he ngaahi kulupu fepōtalanoaʻakí ʻo hangē ha fāmilí pea poupouʻi koe ke ʻoua naʻá ke foʻi pea hokohoko atu ki hoʻo ngaahi taumuʻá.
Lizbeth Andrade
El Paso, Texas