x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Lava ke Maʻu Atu he Taimí ni e Ngaahi Nāunau Fakamuimuitaha ki he EnglishConnect
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(ʻOku ʻi he lea Faka-Pilitāniá pē ʻa e vitioó)

Fakamatala Fakamuimuitaha Foʻou – Peesi ʻe Taha ʻOku Lava ke Paaki

ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻa e ngaahi tatau fakakomipiuta fakamuimuitaha ʻo e ngaahi nāunau EnglishConnect ʻi he app Laipeli Ongoongolelei mo e ChurchofJesusChrist.org.

ʻOku kau ʻi he ngaahi liliu ko ʻení ʻa e ngaahi fakalakalaka ki he nāunau fakalēsoní ke poupouʻi lelei ange ʻa e kau akó pea pehē ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni faingofua maʻá e kau faiakó mo e kau takí.

Ngaahi Tohi Lēsoni maʻá e Tokotaha Akó

ʻOku tokoni ʻa e ngaahi Tohi Lesoni fakamuimuitaha ki he Kau Ako ke nau teuteu mo kau atu ʻi heʻenau kulupu fepotalanoaʻaki.

ʻOku lava ke maʻu atu ʻa e ngaahi tatau faka-Pilitānia ʻo e ngaahi Tohi Lēsoni mo e Tohi Ngāue fakamuimuitaha ʻa e Tokotaha Akó 'i he taimí ni ʻi he Laipeli Ongolelei, pea 'oku 'atā atu 'a e ngaahi PDF 'oku lava ke taunilouti ʻi he englishconnect.org/to/ngaahi-mauanga-tokoni-a-e-faiako-mo-e-taki.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Akonaki

ʻOku ʻomi ʻe he tohi lesoni fakamuimuitaha ʻa e Tokotaha Akonaki ha fakahinohino faingofua ke tokoni ki he kau akonaki ʻi hono tataki ha kulupu fepotalanoaʻaki. ʻOku ʻoatu ʻa e ngaahi fakahinohino kotoa pe ki he ʻekitivitii ʻi he Ngaahi TohiLesoni fakamuimuitaha ʻa e Tokotaha Ako, koeʻuhi ke lava ʻe he kau akonaki ʻo fakaʻaongaʻi ha Tohi Lesoni ʻe taha ʻa e Tokotaha Akonaki ki he ongo lēvoló fakatouʻosi.

ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻa e tatau faka-Pilitānia ʻo e Tohi Lesoni 'i he Komipiuta ʻi he Laipeli Ongoongolelei, pea 'oku 'atā atu 'a e ngaahi PDF 'oku lava ke taunilouti ʻi he englishconnect.org/to/ngaahi-mauanga-tokoni-a-e-faiako-mo-e-taki.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Fakahinohino ki Hono Fakahokó

ʻE lava ke kamata ngāue ʻaki ʻe he kau takí mo e kau akonaki ʻa e Tohi Fakahinohino ki hono Fakahokó he taimí ni. ʻE lava ke poupouʻi ʻe he tohi fakahinohino ko ʻeni ʻa e hiki ki he ngaahi naunau fakamuimuitaha.

ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻi he Laipeli Ongoongolelei ʻa e polokalama faka-Pilitānia ʻo e Tohi Fakahinohino 'i he Komipiuta fakamuimuitahá.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Tohi Ngaue

Makehe mei he ngaahi Tohi Lesoni 'i he komipiuta fakamuimuitaha ʻa e Tokotaha Ako, ʻoku lava ke maʻu ʻe he kau ako ha Tohi Ngaue kuo paaki ki he lēvolo takitaha. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi Tohi Ngaue foʻou ki he kau ako mo ha toe ngaahi ʻekitiviti akoako fakaʻaho ki he fakafanongo, lea, laukonga, mo e tohi.

ʻOku maʻu ʻa e ngaahi tohi ngāué ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehekehe ʻi he Falekoloa ʻo e Siasí, pe ʻoku maʻu ʻa e ngaahi tatau PDF ʻi he Laipeli Ongoongolelei pe ʻi he englishconnect.org/to/ngaahi-mauanga-tokoni-a-e-faiako-mo-e-taki.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Ngaahi Tohi Lēsoni Kimuʻá mo e Ngaahi ʻEkitivitī mo e Sivi ʻi he ʻInitanetí

Te ke kei lava pe ʻo hu ki he ngaahi tatau kimuʻa ʻo e EnglishConnect 1 mo e EnglishConnect 2.

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Kimuʻá

Ngaahi Fehuʻi Angamahení

ʻE founga fēfē haʻaku hiki ki he ngaahi naunau fakamuimuitaha?
ʻE lava ke fili ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect lolotonga ke hokohoko atu hono fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tatau kimuʻa ʻo e naunau EnglishConnect kae ʻoua kuo kakato e ngāue ʻenau kulupu, pe fetongi ʻaki ʻenau ngaahi tohi lesoni ʻa e tokotaha ako mo e tokotaha akonaki ʻa e ngaahi tohi lesoni fakamuimuitaha ʻo e 'u tohi lesoni 'i he komipiuta fakamuimuitaha. ʻE lava ke kamata fakaʻaongaʻi ʻe he kau ako ʻa e tohi ngaue he taimi ni.ʻOku kei tatau pē ʻa e ngaahi kaveinga ʻo e lēsoní ʻi he ngaahi nāunau fakamuimuitahá. ʻE faingofua pe ke hoko atu ʻa e ngaahi kulupu ki he ngaahi naunau fakamuimuitaha ʻi ha faʻahinga taimi pe ʻi he kalasi.Fakatokangaʻi ange: ʻI he taimi ʻoku nau hiki ai ki he ngaahi tohi lesoni fakamuimuitaha, ʻoku totonu ke fakakakato ʻe he ngaahi kulupu ʻa e lesoni talateu ʻi he Tohi Lesoni fakamuimuitaha ʻo e Tokotaha Ako EnglishConnect. ʻE tokoni ʻa e lēsoni talateú ke mahino ki he kau akó ʻa e founga foʻoú. Hili hono fakakakato e lēsoni talateú, ʻe lava ke hoko atu e fika ʻo e lēsoni mei he fakataha fakakulupu kimuʻá. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Ko e fē taimi ʻe maʻu ai e nāunau fakamuimuitahá ʻi heʻeku lea fakafonuá?
ʻOku liliu ʻa e ngaahi nāunau fakamuimuitahá ki ha ngaahi lea fakafonua kehe ʻe 40 tupu pea ʻe lava ke maʻu atu ia ʻi he ta'u 2024 kotoa.

Kataki ʻo fakapapauʻi ʻoku ke lesisita hoʻo kulupu fepotalanoaʻaki ʻi QuickReg ke maʻu ha ngaahi fanongonongo ʻo e lea fakafonua foʻou ʻi he taimi ʻe 'atā ai.
Ko e fe taimi ʻe lava ke u ʻota ai ha ngaahi tatau kuo paaki ʻo e Ngaahi Tohi Lesoni fakamuimuitaha ʻa e Tokotaha Ako?
ʻE lava ke maʻu atu ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi he Falekoloa ʻo e Siasí ʻa hono tatau paaki ʻo e ngaahi Tohi Lēsoni fakamuimuitaha ʻa e Kau Akó ʻo kamata ʻi Mē 2024. ʻE lava foki ke maʻu atu e tatau PDF ke taunilouti ʻi he englishconnect.org/to/ngaahi-mauanga-tokoni-a-e-faiako-mo-e-taki.

ʻE tukuange atu mo ha Ngaahi Lea Fakafonua Kehe ʻi he 2024.