x
A teacher sits at a table, leading a council meeting
A teacher sits at a table, leading a council meeting
Anga Hono Kamataʻi ʻe he Kau Akonaki

"ʻOku mau fakamālō lahi kiate kinautolu kotoa ʻoku faiakó. ʻOku mau ʻofa atu mo houngaʻia lahi ʻiate kimoutolu ʻi he meʻa te mau lava ʻo lea ʻakí. ʻOku mau falala lahi atu kiate kimoutolu."

Jeffery R. Holland | "Ko e Tokotaha Akonaki ʻoku Haʻu mei he ʻOtua"

EnglishConnect Teacher Manual.png

Fakamālō atu ʻi hoʻo ngāué!

ʻOku mau fakatauange te mou ongoʻi e ʻofa ʻa hoʻomou Tamai Hēvani mo ongoʻi e fakapapau ʻoku faitāpuekina e moʻui ʻa e kau akó he taimí ni mo e kahaʻú ʻi hoʻomou ngaahi ngāué. Ke lavameʻa, ʻe fie maʻu ke mahino kiate koe ʻa e taumuʻa ʻo e EnglishConnect pea mo ho fatongia ke aʻusia ʻa e taumuʻa ko ia ʻo hange ko hono fakamatalaʻi ʻi he tohi lesoni ʻa e tokotaha akonaki. ʻ

Alu ki he Tohi Lēsoní

Ko e hā hoku fatongiá?

Teacher Overview.jpg

Ko ho fatongia mahuʻinga tahá ke fakatupu ha ʻātakai ʻe ongoʻi ai ʻe he kau akó ʻa e Laumālié, ongoʻi ʻoku nau kau, pea ongoʻi falala ʻe lava ke nau ako e lea faka-Pilitāniá ʻi he tokoni ʻa e Tamai Hēvani.

Manatuʻi, ko e Laumālié ʻa e tokotaha akonaki moʻoní. Ko ho fatongiá ke fakatupu ha ʻātakai ʻe lava ke faiako ai ʻa e Laumālié. Te ke lava ʻo tokoniʻi ʻa e kau akó ke nau ongoʻi ʻa e ʻofá mo e poupoú pea mo ako ʻa e founga ke fekumi ai ki he tokoni ʻa e Tamai Hēvani ke nau ako ʻa e lea faka-Pilitāniá.

ʻOku ʻikai fie maʻu ia ké ke taukei ʻi hono akoʻi e lea faka-Pilitāniá. Ko e meʻa kotoa pē ʻokú ke fie maʻú ʻoku ʻi he tohi lēsoni ʻa e tokotaha ako ʻI hoʻo feinga ʻi he faʻa lotu ke fakahoko ʻa e fatongiá ni pea ke fakalakalaká, ʻe tokoniʻi koe ʻe he Tamai Hēvani (vakai , ʻEta 12:27).

Speak English - Getting Started for Teachers

Lea Faka-Pilitānia

(2:10 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Learn by Doing - Getting Started for Teachers

Poupouʻi e Fepōtalanoaʻakí

(2:15 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Fakakaukauʻi ʻa e ngaahi fehuʻi ko ʻeni ʻi hoʻo teuteu ke akoʻi ʻa e EnglishConnect:

 • Te u lava fēfē ʻo teuteu fakalaumālie?
 • Te u fakaafeʻi fēfē ʻa e Laumālié lolotonga e kulupu fetalanoaʻaki takitaha?
 • Te u lava fēfē ʻo tokoniʻi e taha kotoa ke ne ongoʻi ʻoku talitali lelei mo loto falala?


Ako ʻo Lahi Ange


Foki ki ʻolunga

ʻE anga fēfē haʻaku lavameʻa?

English-Lesson-Plan_Teacher.jpeg

ʻOku lahi ha ngaahi meʻa te ke lava ʻo fai ke tokoniʻi ʻa e kau ako ʻi hoʻomou kulupu fetalanoaʻaki ke nau ako ʻa e lea faka-Pilitania mo fakatupulaki ʻa e tui. Fekumi ʻi he faʻa lotu ki he fakahinohino ʻa e Laumālié ʻi hoʻo fakakaukauʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó pea feinga ke fakalakalaka.

Tokoniʻi e Kau Akó ke Nau Fakaʻaongaʻi e Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻo e Akó

ʻI he EnglishConnect, ʻoku tau feinga ke ako "ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokateline mo e Ngaahi Fuakava 88:118). Te mou ako fakakulupu pea fakaʻaongaʻi e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe ono ʻo e akó. ʻOku fakamatalaʻi ʻe he ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení ʻa e meʻa ʻoku tau tui ki ai fekauʻaki mo e tokotaha takitaha ʻoku kau maí, pea mo ʻenau malava ke ngāue fakataha mo e ʻOtua ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá.

Te ke lava'i lelei ange ʻi hoʻo fekumi ki he Laumālié ke tokoniʻi e kau akó ke nau fakaʻaongaʻi e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku hiki atu ʻi laló. Ako ʻi he faʻa lotu ʻa e tefitoʻi moʻoni takitaha. Palani e founga te ke tokoniʻi ai e kau akó ke nau fakaʻaongaʻi e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení ʻi heʻenau ngāue fakataha ke ako e lea faka-Pilitāniá.

Muimui he Ngaahi ʻEkitivitī ʻi he Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Akó

Discuss the Principle of Learning - Getting Started for Teachers

Aleaʻi ʻa e Tefitoʻi Moʻoni ʻo e Akó

(2:42 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Activity 1: Practice the Patterns

ʻEkitivitii 1

(2:30 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Activity 2: Create Your Own Sentences

ʻEkitivitii 2

(2:10 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)


Activity 3: Create Your Own Conversations

ʻEkitivitii 3

(2:33 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Evaluate - Getting Started for Teachers

Fakafuofuaʻi

(2:08 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Feinga ke Fakalakalaka

ʻI hoʻo feinga ʻi he faʻa lotu ke fakahoko e uiuiʻi ko ʻení, ʻe tokoniʻi koe ʻe he Laumālié ké ke ʻilo e founga ké ke fakalakalaka aí. Ako ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻi he "Ko e Faiako ʻi he Founga ʻa e Fakamoʻui" pea mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ako. Fakatokangaʻi e meʻa ʻokú ke sai ai. Fakahā'i e ngaahi tafaʻaki ʻokú ke loto ke fakaleleiʻí pea faʻu ha ngaahi palani pau ke fakahoko ʻaki e meʻa ʻokú ke akó.

ʻI hoʻo hoko ko e tokotaha akonaki EnglishConnect, ʻoku ʻi ai ho fatongia makehe ke fakatupu ha ʻatakai ʻe lava ai e kau ako ʻo "fekumi ki he ʻilo, ʻio, ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:118). Te ke lava ʻo tokoniʻi e kau akó ke nau ngāue ʻi he tui ke nau aʻusia e talaʻofa ʻa e Fakamoʻuí "ʻoku faʻa fai ʻe he ʻOtua ʻa e meʻa kotoa pē" (Maʻake 10:27). ʻE lava ʻe he aʻusia ko ʻeni ʻo faitapuekina ʻenau moʻui ʻo mahulu atu ʻi he lea EnglishConnect. Falala ʻe tokoniʻi koe ʻe he Tamai Hēvani ʻi hoʻo fekumi ki he Laumālié mo fai ho lelei tahá. Maʻu ha tui ʻe ʻoatu ʻe he Laumālié ʻa e fakahinohino ʻokú ke fie maʻú, ʻo aʻu pē ki he "momeniti ko iá" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 100:6). ʻI hoʻo fekumi ki he Laumālié mo ʻofa ʻiate kinautolu ʻokú ke akoʻí, te ke lava ʻo fakatupu ha ʻātakai ʻe ongoʻi ai ʻe he kau akó ʻa e Laumālié, ongoʻi ʻoku talitali lelei kinautolu, mo ongoʻi falala ʻe tokoniʻi kinautolu ʻe he Tamai Hēvani ke nau ako e lea faka-Pilitāniá.

Ako ʻo Lahi Ange

Foki ki ʻolunga

Fekumi ki he ʻIló ʻi he Ako pea ʻi he Tui

Two men with white shirts and ties on

Ko e fakavaʻe ʻo e aʻusia ʻi he EnglishConnect ko hono tokoniʻi e kau ako ke nau "fekumi ki he ʻilo, ʻio, ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:118). ʻOku fakatefito ʻa e lesoni kotoa pe ʻi he EnglishConnect ʻi ha tefitoʻi moʻoni ʻo e ako. Ko e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumālie ʻeni ʻoku nau tokoniʻi kitautolu ke tau falala ki he ʻEiki ke fakatupulaki ʻetau malava ke ako mo faiakó. ʻE lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e akó ke mahino ʻa e meʻa ʻoku tau malava moʻoní pea mo e malava ʻe he Fakamoʻuí ʻo tokoniʻi kitautolú. ʻOku kau ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ako te tau ako mo fakatataaʻi ʻi he aʻusia 'e he EnglishConnect ʻa e:

Ko e Fānau Koe ʻa e ʻOtua
ʻI he EnglishConnect, ʻoku tau ʻilo ai ko e tokotaha kotoa pe ʻoku kau mai ko ha fanau ʻa e ʻOtua ʻoku ʻi ai hono ivi taʻengata. ʻOkú Ne ʻofa ʻiate kitautolu mo finangalo ke tokoniʻi kitautolu ke tau ikuna. Te tau lava ʻo lotu kiate Ia mo maʻu ʻEne tokoní. ʻI he taimi ʻoku mahino ai kiate kitautolu hotau tuʻunga totonú, te tau lava ʻo ngāue fakataha mo e ʻOtua ke fai ha ngaahi meʻa ʻoku ngali taʻemalava—kau ai hono ako e lea faka-Pilitāniá. Te ke lava ʻo tokoni ke mahino ki he kau akó honau natula totonu ʻi heʻenau hoko ko e fānau ʻa e ʻOtua. Te ke lava ʻo tokoniʻi kinautolu ke nau ako ke ngāue fakataha mo e ʻOtua ʻi hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá.

 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kau akó ke nau ongoʻi e ʻofa ʻa e ʻOtua?  
 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kau akó ke nau fekumi ki he tokoni ʻa e ʻOtua ʻi heʻenau ako e lea faka-Pilitāniá?
Ngāue ʻaki ʻa e Tui kia Sīsū Kalaisi
Ko e taumuʻa ʻo e EnglishConnect ke tokoniʻi ʻa e kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e poto he lea faka-Pilitania ʻi ha ʻatakai ʻoku ne ohi mai ʻa e tui ki he Tamai Hevani mo Sisu Kalaisi.

ʻOku tau fakaafeʻi e kau akó ke nau ako ʻo kau kia Sīsū Kalaisi pea ngāue ʻaki ʻenau tui kiate Iá. 'I he ʻaloʻofa mo e mālohi ʻo Sīsū Kalaisi, te tau lava ʻo maʻu ha ivi mo ha tokoni ke ako mo liliu tuʻunga.

Te ke lava ʻo tokoni ʻaki haʻo fakaafeʻi e kau akó ke nau lotu ha mālohi pea ngāue ʻi he tui ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá. Fakahaaʻi hoʻo tui. Fakaafeʻi e kau akó ke vahevahe ʻenau ngaahi aʻusiá ʻi heʻenau ngāue ʻi he tui ke ikunaʻi e ngaahi faingataʻá mo lavaʻi ʻenau ngaahi taumuʻá.

Fakakaukau ki he ngaahi fehuʻi ko ʻení:
 • Te u lava fēfē ʻo tokoniʻi e kau akó ke nau ngāue ʻaki tui kia Sīsū Kalaisi ʻi heʻenau ako e lea faka-Pilitāniá?
 • Te u lava fēfē ʻo tokoniʻi pau ʻa kinautolu ʻoku ʻikai kau ki he Siasi pe ʻikai ke nau maheni mo e ngaahi akonaki ʻa Sīsū Kalaisi?
Fatongia ʻaki
ʻI heʻetau hoko ko e fānau ʻa e ʻOtua, ʻoku tau maʻu ʻa e mālohi ke fili ʻa e tuʻunga te tau aʻusiá. Neongo ʻe lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he niʻihi kehé, ka kuo pau ke tau fili ke fai ʻa e ngāue ʻoku fie maʻu ke aʻusia ai ʻetau ngaahi taumuʻa akó.

Ke lava ʻo fakalakalaka, kuo pau ke fatongia ʻaki ʻe he kau akó ʻa ʻenau akó. ʻOku hoko ʻa e kau atu ki he kalasi fakauiké ko ha konga mahuʻinga ia ʻo e akó. Kae kehe, ko e founga pē ʻ e taha ke ako ai ha lea ko hono ako fakaʻaho. Te ke lava ʻo tokoni ʻaki haʻo fakaafeʻi e kau akó ke nau fokotuʻu ha ngaahi taumuʻa akoako fakaʻaho pea ngāue ʻi he tui ke lavaʻi ʻenau ngaahi taumuʻá.
 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kau akó ke nau fatongia ʻaki hono ako mo ako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitāniá?
 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kau akó ke nau teuteu ki he kulupu fepōtalanoaʻakí?
 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kau akó ke nau fakatokangaʻi ʻenau fakalakalaká?
Ke Mou Feʻofaʻaki mo Feakoʻiʻaki
Ko e taha ʻo e ngaahi konga fakaofo taha ʻo e EnglishConnect ko e aʻusia ʻo e ako fakataha ʻi heʻetau ngaahi kulupu fepotalanoaʻaki. ʻI heʻetau ʻofa, akoʻi, mo ako fakatahá, ʻoku tau fakaafeʻi ai e tokoni ʻa e ʻOtuá, pea tupulaki e meʻa ʻoku tau malavá.

ʻE ola lelei taha ʻa e kau akó ʻi he taimi ʻoku nau fetokoniʻaki mo feakoʻiʻaki aí. Ko hono ako ha lea fakafonuá ʻe lava ke faingataʻa, pea ko hono maʻu ha kulupu poupoú ʻ e tokoniʻi ai ʻa e kau akó ke nau hokohoko atu naʻa mo e taimi te nau ongoʻi lotosiʻi nai ai pe lotofoʻí. Ko ho fatongiá ke fakatupu ha ʻātakai ʻe ongoʻi ai ʻe he kau akó ʻoku ʻofaʻi mo ongoʻi fiemālie ke fengāueʻaki mo fepoupouaki. Tokoniʻi e kau akó ke nau maheni mo fakatupulaki ha ngaahi vā fetuʻutaki ʻo e fefalalaʻakí.

Fakakaukau ki he ngaahi fehuʻi ko ʻení:
 • Te u tokoniʻi fēfē ʻa e kulupú ke nau fakatupulaki ʻa e ongoʻi falalá mo e fakafeohí?
 • Te u tokoniʻi fēfē e kau akó ke nau feakoʻiʻaki mo fevahevaheʻaki ʻenau ngaahi aʻusiá?
Vivili Atu Ki Muʻa
ʻOku fie maʻu ki ai ha taimi, feinga, mo e vilitaki ʻi hono ako ha lea fakafonua, ka ʻoku ʻikai ke tau tuenoa. ʻE lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he ʻOtua ke tau maʻu ha ivi mo ha loto toʻa ke tau ngāueʻi ʻetau ngaahi taumuʻá.

ʻOku ʻofa ʻa e ʻEiki he feingá. Te Ne faitāpuekina ʻetau ngaahi feingá. ʻE lava ke tau vivili atu ki muʻa mo akoako he ʻaho kotoa pē, mo falala te Ne tokoniʻi kitautolu ke tau ako. Neongo pe ko e hā e ngaahi faingataʻa ʻoku tau fehangahangai mo iá, ʻe lava ke tau vivli atu ki muʻa ʻi he tui.

Fakakaukau ki he ngaahi fehuʻi ko ʻení:
 • Te u fakaʻaongaʻi fēfē ʻa e tefitoʻi moʻoni ko ʻení ʻi heʻeku moʻuí?
 • Te u lava fēfē ʻo tokoniʻi e kau akó ke nau "vivili atu ki muʻa" ʻi hono ako e lea faka-Pilitāniá?
Fealēleaʻaki mo e ʻEiki
ʻE lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he fealeaʻaki mo e ʻEiki ʻi he lotu ke tau fakafuofuaʻi ʻetau fakalakalaká pea tukutaha ʻetau tokangá ʻi heʻetau ngaahi feingá. ʻI heʻetau fekumi ki Heʻene fakahinohinó, ʻe lava ke tau maʻu ai ha ngaahi founga ke veteki ʻaki ʻetau ngaahi palopalemá, mo ikunaʻi hotau ngaahi faingataʻaʻiá.

ʻOku finangalo ʻa e ʻOtuá ke ne tokoniʻi kitautolu ke tau ako mo tupulaki. ʻE lava ke tau fealēleaʻaki mo e ʻEiki ʻo fakafou ʻi he lotu mo e ako folofola. Te Ne lava ʻo tataki kitautolu. ʻI heʻetau fealeaʻaki mo e ʻOtua, te Ne lava ʻo tokoniʻi kitautolu ke aʻusia ʻetau ngaahi taumuʻafakaako

Fakakaukau ki he fehuʻi ko ʻeni:
 • Te ke lava fefe ʻo fealeaʻaki mo e ʻOtua fekauʻaki mo hoʻo ngaahi feingá ʻi hoʻo hoko ko ha tokotaha akonaki EnglishConnect?
 • Te ke tokoniʻi fēfē e kau akó ke nau fakaʻaongaʻi e tefitoʻi moʻoni ko ʻení?