x
Courses.JPG
A group of students working together with the EnglishConnect manual
ʻOku Faingofua pē ʻa e Kamatá
Fili meí he ngaahi fili ʻoku ʻikai totongi mo maʻamaʻa.
> ... Kamata Leva

ʻOku kau ʻi he EnglishConnect ha lēvolo ʻe tolu ke tokoniʻi koe ké ke fakalakalaka meí he lēvolo faingofuá ki he lēvolo lea faka-Pilitānia faingataʻá. Kuo pau ke taʻu 11 ʻa e kau akó, pea maʻu ha ngofua ʻenau mātuʻá/tauhí kapau ʻokú nau siʻi hifo ʻi he taʻu 18.

 • EC-IconPractice.svg
  Fili hoʻo lēvoló.
 • EC-IconOnline Courses.svg
  Lesisita ʻi ha lau miniti pē.
 • EC-IconEnglish Proficiency.svg
  Ako ʻa e lea faka-Pilitānia ʻaki ʻa e loto falala!

 • Lēvolo 1
 • Lēvolo 2
 • Lēvolo 3
Lēvolo 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Lēvolo Kamata Foʻoú
ʻI he ʻInitanetí pē femātaaki |  ngaahi lēsoni ʻe 25
Ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki fakauiké

Kamata ʻi he lēvolo ko ʻeni kapau té ke lava ...

 • Lau pea tohi ʻi hoʻo lea fakafonuá
 • Lau ʻa e ʻalafapeti faka-Pilitāniá
 • Mahinoʻi ha ngaahi foʻi lea pe kupuʻi lea faka-Pilitānia angamaheni ʻe niʻihi

Fakamolé: ʻIKAI TOTONGI
Lēsisita ʻi ha faʻahinga taimi pē! Toutou fakahoko pē ʻo fakatatau mo hoʻo fie maʻú.

Kau ki he EnglishConnect 1

Lēvolo 2
EC2 Course Logo Horizontal

Lēvolo Kamata Foʻou Kongaloto
ʻI he ʻInitanetí pē femātaaki |  ngaahi lēsoni ʻe 25
Ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki fakauiké

Kamata ʻi he lēvolo ko ʻeni kapau té ke lava ...

 • Faʻu ʻa e ngaahi sētesi faingofua ʻi he lea faka-Pilitāniá
 • Fakahoko ha ngaahi tefitoʻi faingofua pea lea ʻaki ha ngaahi tali faingofua

Fakamolé: ʻIKAI TOTONGI
Lēsisita ʻi ha faʻahinga taimi pē! Toutou fakahoko pē ʻo fakatatau mo hoʻo fie maʻú.

Kau ki he EnglishConnect 2

Lēvolo 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

Tuʻunga Taukei
Lahi ʻa e ngaahi teemi ke lesisita aí | kalasi uike ʻe 14 ʻi he ʻinitanetí
Ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki fakauiké

Kamata ʻi he lēvolo ko ʻeni kapau té ke lava ...

 • Malava ʻo faʻu ha ngaahi sētesi faingofua ʻi he lea faka-Pilitāniá
 • Fakahoko ha fepōtalanoaʻaki faingofua ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻo fekauʻaki mo e ngaahi kaveinga fakaʻaho angamaheni

TOTONGI MAʻAMAʻA(Kehekehe ki he fonua takitaha Lomiʻi ʻi he fonuá ke vakai ki he totongí.)

 

Vakai ki he tohi māhina ʻo e ngaahi ʻaho lēsisitá

Kau ki he EnglishConnect 3

 • Kapau kuo ʻosi ʻi ai haʻo ʻAkauni ʻi he Siasí, hū ki ai ʻaki ho hingoá mo e lea fufuú.
 • Kapau kuo teʻeki ai ké ke faʻu ha ʻAkauni ʻi he Siasí, fili ʻa e "Lēsisita ki ha ʻAkauni ʻi he Siasí."

Ko e lau ʻa e niʻihi kehé fekauʻaki mo e EnglishConnect

Elias.jpg
"Ko ha misi ia kiate au ké u lea faka-Pilitānia, ka naʻe ʻikai haʻaku ʻamanaki ʻe taha té u lava ʻo ako ia. Naʻá ku kamata ako ʻa e EnglishConnect 1 ʻi he 2018. Kuo hokohoko atu ʻeku akó pea ʻoku pehē ʻe he taha kotoa kuo fakalakalaka lahi ʻeku lea faka-Pilitāniá. Kiate au, ko ha mana ia. Ne u maʻu ha ʻamanaki lelei, ʻi he EnglishConnect."
Elias Gleizer, Palāsila
Dinah.jpg
"ʻOku ʻikai ngata pē ʻi hono akoʻi au ʻe he lea EnglishConnect ʻi he lea faka-Pilitāniá, kuó ne akoʻi au fekauʻaki mo e fatongiá, tukupaá, mo e founga ke hoko ai ko ha taha ako fakafofonga. Kuo aʻu ʻo ne ʻomi kiate au ha loto lahi ange ʻaupito ʻi ha toe taimi kimuʻa. ʻOku ou fiefia mo laukau ʻaki ʻa e ngaahi olá."
Dinah Boiser, ʻOtu Filipainí
Ngaahi Fehuʻi ʻOku Lahi Hono ʻEké
Te u ʻilo fēfē ʻa e lēvolo ke u kau ki aí?
 • EnglishConnect 1: Te ke lava ʻo lau mo tohi ʻi hoʻo lea fakafonuá pea lau ʻa e ngaahi tefitoʻi lea faka-Pilitāniá.
 • EnglishConnect 2: Te ke lava ʻo lau ʻa e ngaahi tefitoʻi sētesí pea ʻeke mo tali ha ngaahi fehuʻi faingofua ʻi he lea faka-Pilitāniá.
 • EnglishConnect 3: ʻOku ke maʻu ʻa e ngaahi tefitoʻi laukonga, tohi, fakafanongo, mo e ngaahi taukei ʻo e fepotalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitania pea ʻe lava ké ke maʻu ha maaka maʻulalo ʻi he sivi ki hono fakafuofuaʻi ʻo lēvolo ʻi he lesisita.
ʻE founga fefe haʻaku teuteu ki heʻeku kulupu fepotalanoaʻaki?
ʻOku vahevahe ʻa e lesoni takitaha ʻi he tohi lesoni EnglishConnect ki ha konga ʻe ua: 1) Ako Fakatautaha mo e 2) Kulupu Fepotalanoaʻaki. ʻOku teuteuʻi koe ʻe he konga Ako Fakatāutahá ki hoʻo Kulupu Fepōtalanoaʻakí. ʻOku kau ai ha tefitoʻi moʻoni ʻo e ako ki he ako, ngaahi lea ke ako maʻuloto, mo e ngaahi sipinga ke ako.

Te ke lava foki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e tohi ngaue EnglishConnect mo e uepisaiti ke akoako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitania. ʻE tokoni hono fakaʻaongaʻi maʻu pē ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení ke vave ange hoʻo ako e lea faka-Pilitania.
ʻE lava fefe hono tokoniʻi ʻe he ngaahi potoʻi lea faka-Pilitania au?
ʻE lava ʻe he ngaahi poto'i 'i he lea faka-Pilitānia lelei angé ʻo fakalahi ho ngaahi faingamālie ki he akó, ngāue maʻuʻanga moʻuí, mo e ngāue tokoni.
 • Akó: Hū ki he ngaahi faingamālie fakaako hangē ko e BYU-Pathway Worldwide.
 • Ngāue maʻuʻanga moʻui: Fakafeʻungaʻi koe ki ha ngaahi ngaue lelei ange.
 • Ngāue tokoní: Fakalahi e meʻa te ke lava ʻo fai maʻá e niʻihi kehé. Hangē ko ʻeni, te ke lava ʻo hoko ko ha tokotaha akonaki EnglishConnect 1 pe 2 ke tokoni ki he niʻihi kehe ke nau ako ʻa e lea faka-Pilitania.
ʻE founga fefe haʻaku kau ki he EnglishConnect?
ʻOku ʻoatu ʻi lalo ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga ke kumi mo kau ki ha kulupu:
Ko e ha hono fuoloa ʻo e lēvolo takitaha?
EnglishConnect 1 mo e 2
Ko e lahi taha ʻo e ngaahi kulupú ʻoku nau fakataha tuʻo taha pe tuʻo ua ʻi he uike, ka ʻoku fa'u ʻa e ngaahi lēsoní koeʻuhí ke lava ʻa e ngaahi kulupú ʻo toutou fakataha ʻo kapau ʻe fie maʻu. ʻOku ʻi ai ha lēsoni ʻe 25 ʻi he lēvolo takitaha pea ʻoku feʻunga e lēsoni takitaha mo e miniti ʻe 60–90.

EnglishConnect 3
ʻOku fakataha tuʻo taha he uike ʻa e ngaahi kulupu. ʻOku ʻi ai ha lēsoni ʻe 14 pea ʻoku feʻunga e lēsoni takitaha mo e miniti ʻe 90.
Ko e hā e ngaahi nāunau ʻoku ou fie maʻú?
 • EnglishConnect 1 Maʻá e Kau Akó mo e EnglishConnect 2 Maʻá e Kau Akó: Fakaʻaongaʻi e ngaahi tohi lēsoni ko ʻení ke teuteu mo kau ʻi hoʻomou kulupu fepōtalanoaʻakí. ʻE lava ké ke hū ki he ngaahi tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó ʻi he app e Laipeli Ongoongolelei pe hū mai kinautolu ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org (nāunau fika 14701 mo e 14703).
 • Tohi Ngāue EnglishConnect 1 mo e Tohi Ngāue EnglishConnect 2: 'Oku 'i ai 'a e tohi ngāue 'a e ngaahi kulupu takitaha ʻo e EnglishConnect 1 mo e 2 . Fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi ʻekitiviti ʻi he ngaahi tohi ngaue ko ʻeni ʻiate koe pē pe mo ha hoa ko ha akoako kehe ʻi tuʻa ʻi hoʻo kulupu fepotalanoaʻaki. ʻE lava ké ke hū ki he tohi ngāué ʻi he app e Laipeli Ongoongolelei pe 'ota mai kinautolu ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org (nāunau fika 18489 mo e 19563).
 • EnglishConnect.org: ʻOku kau ʻi he uepisaiti EnglishConnect ʻa e ngaahi ʻekitiviti akoako ki he lesoni takitaha.
 • App e Laipeli Ongoongolelei: Te ke lava ʻo lau pe fanongo ki he ngaahi leá, Tohi ʻa Molomoná, mo e ngaahi himí ʻi he lea faka-Pilitāniá.
 • Ngaahi tohi mo e Apps kehe: ʻOku lahi ha ngaahi maʻuʻanga tokoni ke tokoni atu ké ke ako e lea faka-Pilitania. ʻOku totonu ké ke "fekumi ... mei he ngaahi tohi lelei taha ʻa e ngaahi lea ʻo e poto; mou fekumi ki he ʻiló, ʻio, ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:118).
Fefe kapau te u liʻaki ha kulupu fepotalanoaʻaki?
ʻAi ke ʻiloʻi ʻe hoʻo tokotaha akonaki pe ʻoku fie maʻu ké ke liʻaki ha fakataha pea hokohoko atu hoʻo laka ki muʻá ʻaki haʻo teuteu ki he lēsoni hokó. Kapau te ke lava, toe vakaiʻi ʻa e lesoni naʻa ke liʻaki pe akoako mo ha memipa ʻo e kulupu 'i tu'a mei he fakataha. Te ke toe maʻu foki mo ha ngaahi faingamālie ke toe vakaiʻi ʻi hoʻo fonongá.
ʻE lava nai ke u toe fai ha lēvolo?
ʻIo. Te ke lava ʻo toe fai ha faʻahinga lēvolo EnglishConnect pe. ʻE fie maʻu ʻe ha kau ako ʻe niʻihi ke toe fai ha lēvolo ke aʻusia ai ʻenau ngaahi taumuʻa akó pe fakatupulaki ʻenau malava.
Naʻe ʻikai ke maʻu ʻeku tohi fakamoʻoni ako. Ko e hā te u faí?
Fetuʻutaki ki hoʻo tokotaha akonaki EnglishConnect ke maʻu ha tokoni.