x

Ngaahi Feituʻu Kuo Fakangofuá

Kataki ʻo toe vakaiʻi ha lisi ʻo e ngaahi feituʻu kuo fakangofua mo e ngaahi fiemaʻu pau fakafonua ki hono kamata'i mo fakalele ʻo ha kulupu EnglishConnect. Kātaki ʻo fakafengai mo e ngaahi fakahinohino ʻi homou fonuá. Ko e fakamatalá ni 'oku ma'u ʻi he lea faka-Pilitāniá pe. ʻE fakahā'i atu koe ké ke hū ki he polokalamá ʻaki hoʻo ʻakauni ChurchofJesusChrist.org.

Kataki ʻo fakatokangaʻi ange foki, kimuʻa pea toki lava ketuku atu ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2 ʻi ha fonua ʻoku ʻikai hiki atu, kuo pau ke fakangofua fakalao ʻe he ʻOfisi ʻo e Faleʻi Fakalukufua (OGC) ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.

Vakai ki he Ngaahi Feituʻu Kuo Fakangofuá

Ngaahi Fiemaʻu Fakalao Fakalūkufuá

ʻE lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakahinohino fakalukufua ki hono fakalele ʻo e polokalama EnglishConnect, kau ai hono tokangaʻi ʻo e fakangofua ʻa e matuʻa ki a kinautolu 'oku te'eki ta'u fakalao mo e ngaahi fakahinohino 'o e tuʻuaki, ʻi he fakamatala fakalahi ʻo e Tohi Fakahinohino ki hono Fakahoko ʻo e EnglishConnect.

Ngaahi Tuʻunga ʻo e Kau Maí

ʻOku talitali lelei ʻa e tokotaha kotoa pe ke kau ʻi he EnglishConnect, kapau te nau talangofua ki he Ngaahi Tuʻutuʻuni ko ʻeni ʻo e Kau Mai.