x
36153d024c4511eea09beeeeac1e06d2529181a6-optimized.jpg
Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni maʻá e Taha Akó
Hu ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni kotoa ʻokú ke fie maʻú ké ke fakakakato ʻa lalo.
> ... Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni maʻá e Taha Akó

Fakamālō atu ʻi hoʻo fili ke fakaleleiʻi hoʻo lea faka-Pilitāniá!
Fili hoʻo lēvoló pea kamata akoako ʻi he ʻahó ni.

  • Lēvolo 1
  • Lēvolo 2
  • Lēvolo 3
Lēvolo 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Two students standing side by side, smiling
Ke ako ʻa e lea faka-Pilitāniá, ʻoku fie maʻu ké ke fakatupulaki ha ʻulungaanga ʻo e ako fakaʻahó. ʻI he EnglishConnect 1, ʻe teuteuʻi koe ʻe hoʻo ako fakatāutahá ki he kulupu fepōtalanoaʻakí.

Hū ki he ngaahi lēsoni ako fakatāutahá pea kamata akoako fakaʻaho ke vave ange ai hoʻo akó.

Ngaahi Lēsoni ʻi he ʻInitanetí


Hiki tatau meí he ʻinitanetí pea Paaki hoʻo Ngaahi Filí

EnglishConnect 1 Learner Manual Cover

Tohi Lēsoni ʻa e Taha Akó

Fakaʻaongaʻi ʻa e tohi lēsoni ʻa e taha akó ke teuteu ki he, pea kau ki hoʻo kulupu fepōtalanoaʻakí.

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

EnglishConnect 1 Workbook Cover

Tohi Ngāué

Fakaʻaongaʻi ʻa e tohi ngāué ke akoako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi tuʻa ʻi hoʻo kulupu fepōtalanoaʻakí.

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

Lēvolo 2
EC2 Course Logo Horizontal

Joan - Jaime and Maribel-Optimized.jpg
Ke ako ʻa e lea faka-Pilitāniá, ʻoku fie maʻu ké ke fakatupulaki ha ʻulungaanga ʻo e ako fakaʻahó. ʻI he EnglishConnect 2, ʻe teuteuʻi koe ʻe hoʻo ako fakatāutahá ki he kulupu fepōtalanoaʻakí.

Hū ki he ngaahi lēsoni ako fakatāutahá pea kamata akoako fakaʻaho ke vave ange ai hoʻo akó.

Ngaahi Lēsoni ʻi he ʻInitanetí


Hiki tatau meí he ʻinitanetí pea Paaki hoʻo Ngaahi Filí

EnglishConnect 2 Learner Manual Cover

Tohi Lēsoni ʻa e Taha Akó

Fakaʻaongaʻi ʻa e tohi lēsoni ʻa e taha akó ke teuteu ki he, pea kau ki hoʻo kulupu fepōtalanoaʻakí.

Hiki tatau meí he ʻinitanetí ʻa e PDF

Hū Maí ʻa e Tohi Lēsoní

EnglishConnect2 Workbook Cover

Tohi Ngāué

Fakaʻaongaʻi ʻa e tohi ngāué ke akoako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi tuʻa ʻi hoʻo kulupu fepōtalanoaʻakí.

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

Lēvolo 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

EnglishConnect 3 App

Ko e EnglishConnect 3 maʻá e kau ako ʻokú nau lava ʻo lau mo hiki ʻa e ngaahi sētesi tefito ʻi he lea faka-Pilitāniá pea fakahoko ha fepōtalanoaʻaki faingofua fekauʻaki mo e ngaahi kaveinga angamaheni fakaʻaho.

Ko e ngaahi lēsoni ako tāutaha ki he EnglishConnect 3 ʻoku fakahoko ʻataʻatā pē ia ʻi he ʻinitanetí. ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he EnglishConnect 3 maʻá e kau ako kuo lesisita ki he teemi lolotongá. Hū ki loto ke maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení. *
x
  • If you already have a Church Account, sign in with your username and password.
  • If you have never created a Church Account, select "Register for a Church Account."

Hū ki he Polokalamá  

ʻIkai lesisita? Kole ki he teemi hokó.

Kau Mai ʻi he Taimí Ni