x
Audio Resources 2
Audio Resources 2
Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni 'i he Le'ó
> ... Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni 'i he Le'ó

ʻOku mātuʻaki mahuʻinga ʻa e fakafanongo kia kinautolu 'oku nau lea fakafonuá mo hono akoako hono pu'aki ʻo e leá ke lava lelei ʻo ako ha lea fakafonua foʻou. Taunilouti ʻa e ngaahi faile le'o ʻi laló ʻoku hoa mo hoʻo ngaahi maʻuʻanga tokoni EnglishConnect. Fakafanongo ki ai lototonga hoʻo fakakakato hoʻo ngaahi ʻekitivitii. Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi faile le'o ko ʻení ʻi he lahi taha ʻo 'ene ʻaonga kiate koé.