Skip to main content
Ngaahi Fehuʻi Angamahení
Kau Akó
Kau Faiako
Kau Takí

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Tokotaha Akó

 • Te u ʻilo fēfē ʻa e kalasi ke u kau ki aí?
  • Ngāue ʻaki ʻa e fakamatala ʻi laló ke ʻiloʻi ʻa e kalasi ʻoku lelei taha kiate koé.
   • Ngaahi Fiemaʻu ʻo e Hū ki he EnglishConnect 1: Laukonga mo tohi ʻi hoʻo lea fakafonuá, lau ʻa e ngaahi lea tefito ʻo e faka-Pilitaniá
   • Ngaahi Fiemaʻu ʻo e Hū ki he EnglishConnect 2: Laukonga mo e tohi ʻi hoʻo lea fakafonuá, lau ʻa e ngaahi sētesi tefito ʻi he faka-Pilitaniá, fehuʻi mo tali ha ngaahi fehuʻi faingofua ʻi he fepōtalanoaʻakí
   • Ngaahi Fiemaʻu ke Hū ki he EnglishConnect 3: Aʻusia ha maaka maʻulalo lotoloto ʻi he sivi hū ʻi he lēsisitá; ngaahi tefitoʻi taukei ʻi he laukongá, tohí, fakafanongó, mo e fepōtalanoaʻakí
 • ʻOku ʻomi ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect mo ha palani ke tokoniʻi koe ke akoako fakahoko ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi ha houa ʻe 10 tupu ʻi he uike kotoa pea mo muimuiʻi hoʻo taimi akoakó. Fakaʻaongaʻi ʻa e palani ko ʻení ke lekooti e ngaahi houa ʻokú ke fakaʻaongaʻi ke ke akoako mo muimuiʻi ai hoʻo fakalakalaká.

  • Ngāue Maʻuʻanga Moʻuí
  • Ngaahi Meʻa Fakaakó
  • Koló
  • Ngāue Tokoní
 • EnglishConnect 1 & 2: Fetuʻutaki ki ha mēmipa fakalotofonua pe ko ha faifekau mei he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.

  EnglishConnect 3: Kumi ha feituʻu hen.
 • ʻOku fakataha ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect 1 & 2 ʻi he ngaahi uike ʻe 25. ʻOku fakataha ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect 3 ʻi he ngaahi uike ʻe 14. Te ke lava ʻo fili ke toe toʻo ha kalasi.
 • ʻOku fie maʻu e taimí mo e akoako fakahokó ke fakatupulaki e ngaahi tōʻonga mo e ngaahi taukei ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi kalasi ko ʻení. ʻOku toe fepoupouʻaki foki ʻa e kau mēmipa ʻo e kulupú, pea ʻoku nau faʻa fakatupulaki ha ngaahi vā fetuʻutaki vāofi ʻi he taimi lōloa ʻo e kalasí.
 • Te ke lava ʻo fakatau ha tohi lēsoni ki hoʻo kalasi EnglishConnect 1 & 2, ʻi he store.churchofjesuschrist.org. Te ke toe lava foki ʻo maʻu e ngaahi tatau fakaʻilekitulōniká ʻi heni, pe ʻi he polokalama Gospel Library app.
 • ʻUluaki, ʻai ke ʻilo ʻe hoʻo faiakó ʻokú ke palani ke liʻaki ha fakataha. Hokó, toe vakaiʻi ʻa e naunau ki he uike ko iá pea feinga ke fai e ngāue fakaakó mei ʻapi. Vakai ki ha kaungāako, tatau ai pē pe ʻokú ke liʻaki e fakatahá.
 • ʻIo. Te ke lava ʻo toe toʻo ha faʻahinga kalasi EnglishConnect pē. ʻE fie maʻu ʻe ha kau ako ʻe niʻihi ke toe toʻo ha kalasi koeʻuhí ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻa fakaakó.
 • Fetuʻutaki ki hoʻo faiakó pe ko e mataotao naʻe vahe atu ki he EnglishConnect.

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Faiakó

 • ʻE lava ke maʻu ʻa e ʻū Vitiō Akoakó ʻi he peesi ʻo e Ngaahi Naunau maʻá e Faiakó.
 • Ko e EnglishConnect ko ha fāmili ʻo e ngaahi naunau ako lea faka-Pilitānia kuo ʻomai ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e taumuʻa ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻI hono fakatupulaki ʻe he kau akó ʻa e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá, te nau maʻu lahi ange ha ngaahi faingamālie ki he ngaue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá.
 • ʻOku ʻikai poupouʻi eni. Naʻe fokotuʻutuʻu ʻa e lōloa mo e kakano ʻo e kalasi takitaha ke aʻusia ha ngaahi meʻa pau pea ʻoku poupouʻi atu e ngaahi kulupú ke muimui ʻi he fakamatalá hangē ko hono hikí. Ka neongo ia, ʻe lava ke kehekehe ʻa e kaunga ʻo ha niʻihi ʻo e kakanó pe mahalo ʻe ʻi ai ha ngaahi fiemaʻu vivili fakalotofonua kehe. Fetuʻutaki ki he mataotaó kimuʻa pea fai e ngaahi liliú.
 • Ko ho fatongiá ko hono fakatupu ha ʻātakai ʻe ongoʻi fiemālie ai ʻa e kau akó ke lea faka-Pilitānia. Te ke tokoniʻi lahi taha e kau akó ʻi he taimi ʻokú ke fakaafeʻi ai kinautolu ke tokanga taha ke lea faka-Pilitānia ʻi he kotoa ʻo e taimi kalasí. Te ke lava ʻo fai ʻeni ʻaki hano fokotuʻu ha sīpinga. ʻOku totonu ke ke lea faka-Pilitānia he taimi kotoa pē. Fakaʻaongaʻi ha ngaahi lea faingofua mo ha ngaahi sētesi nounou. Lea māmālie, pea toutou fakahoko maʻu pē. Tohi e ngaahi lea mo e kupuʻi lea mahuʻingá ʻi he palakipoé. Fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakamatala lōloá mo hono liliu ʻo e meʻa kotoa pē ʻokú ke lea ʻakí. Kapau ʻoku fie maʻu tokoni e kau akó, fakaafeʻi kinautolu ke fakaʻaongaʻi ʻenau ngaahi maʻuʻanga tokoní mo fetokoniʻaki. Ke ke poupou. Fakaafeʻi e kau akó ke nau fakahoko ha meʻa ngali faingataʻa pea lea faka-Pilitānia ʻi he lahi taha te nau lavá. Tokoni ke nau aʻusia ʻa e lavameʻá mo fakahikihikiʻi ʻenau ngaahi feingá. ʻOku totonu ke lea e kau akó ʻi he 80% ʻo e taimi kalasí. ʻI hoʻo tokanga taha ki hono tokoniʻi e kau akó ke ako ʻi hono fakahoko iá, ʻe siʻi ange ai e fie maʻu ke ngāue ʻaki e lea fakafonuá.
 • Fai ho lelei tahá ke fakaʻaongaʻi ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi he lahi taha ʻe lavá. Te ke lava ʻo tokoniʻi ʻa e kau akó ʻaki hano hiki ha ngaahi foʻi lea mo ha ngahi kupuʻi lea mahuʻinga ʻi he palakipoé. Te ke toe lava foki ʻo tokoni ki he kau akó ke nau ongoʻi fiemālie ange ʻi hono fakaafeʻi e kau akó ke ako ʻa e lēsoní ʻi ʻapi ʻi he lea faka-Pilitāniá pea pea ʻi heʻenau lea fakafonuá kimuʻa pea nau toki haʻu ki he kalasí.
 • ʻI he taimi ʻoku ʻi ai ha niʻihi kei taʻu siʻi ʻi ha kalasi pea ʻikai ke ʻi ai ha ongo kakai lalahi alafalalaʻanga, ʻe ʻIKAI lava ke fakahoko ʻa e kalasí. Ko e meʻa tatau pē, he ʻikai lava ke ngāue toko taha ha taha lahi, pe ngāue taha ki he taha pea mo ha taha kei taʻu siʻi. ʻOku ʻuhinga ʻa e ngaahi lao ko ʻení ke maluʻi ʻaki ʻa e tokotaha kotoa pē.
 • ʻI he kamataʻanga ʻo e kalasí, fakaafeʻi e kau akó ke nau toe vakaiʻi ʻenau Ko ʻEku Palani ki hono ʻAhiʻahi Fakahoko e Lea Faka-Pilitāniá mo ha kaungāako pea faʻu ha ngaahi palani ke fepoupouʻaki ʻi he uike hoko maí. Lolotonga ʻa e kalasí, feinga ke ʻiloʻi e kau ako ʻoku fie maʻu ha toe tokoni pea tokoniʻi kinautolu ke fetuʻutaki ki ha kaungāako ʻe tokoní. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasí, fakaafeʻi e kau akó ke nau ngāue ʻi he tuí ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻa ʻo e akoako fakahoko fakaʻahó.
  • ʻE ala tokoni ke faʻu ha kulupu vahevahe ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Whatʻs App, pe ko e tuʻunga angamaheni kehe ʻo e fetuʻutakí. Lolotonga ʻo e uiké, vahevahe e ngaahi pōpoakí mo e ngaahi fakaafé mo e kulupú.
  • Kuo pau ke fakafou hono muimuiʻi ʻo e kau ako kei taʻu siʻí ʻi he ngaahi ongomātuʻá.
 • Fakangatangata ʻa e lahi ʻo e taimi ʻokú ke fakamoleki ke toe fakamanatu e ngaahi foʻi leá mo e aleaʻi ʻo e kalamá. ʻOku totonu ke fakaʻaongaʻi e konga lahi ʻo e taimi kalasí ʻi hono tokoniʻi e kau akó ke nau akoako fakahoko ʻa e ngaahi ʻekitivitī fepōtalanoaʻakí ʻi ha fanga kiʻi kulupu iiki pe ngaahi hoa.
 • ʻOku totonu ke ke tokanga taha ki hono tokoniʻi e kau akó ke nau akoako fakahoko ʻa e fepōtalanoaʻaki faka-Pilitāniá. ʻOku totonu ke nounou mo mahinongofua ha ngaahi faʻahinga fakamatala pē fekauʻaki mo e kalamá. ʻE lava ke ke fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakamatala lōloá ʻaki hono ʻoange ha ngaahi fakatātā vave ʻe 4-5 pea fakaafeʻi ʻa e kau akó ke hokohoko atu ʻenau akoako fakahokó. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau akó ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitaneti msvshr mri he kalasí ke kumi ʻenau ngaahi talí. Manatuʻi, ʻoku lelei ange ke ako ʻi hono akoako fakahoko ʻo e lea fakafonuá, kae ʻikai ko e talanoa fekauʻaki mo e lea fakafonuá.
 • Fakaafeʻi e kau akó ke nau ako maʻuloto ʻa e ngaahi foʻi leá kimuʻa e kalasí. ʻE lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ki hono ako ʻo e ʻuhingá mo hono puʻakí. ʻI he kamataʻanga ʻo e kalasí, vahe ʻa e kau akó ke nau ngāue tautau toko ua ke toe fakamanatu ʻa e ngaahi foʻi leá ʻi ha ngaahi miniti siʻi. ʻOua ʻe fakamoleki e taimí ʻi hono toutou ako ke maʻuloto e ngaahi foʻi leá - ʻe manatuʻi lelei ange ʻe he kau akó ʻi heʻenau ngāue ʻaki kinautolu ʻi he ngaahi ʻekitivitī fepōtalanoaʻakí.
 • Kapau ʻe aʻu tōmui atu ha tokotaha ako ki he kalasí, fakaafeʻi ha kaungāako ke tokoni ke ne kau ʻi he ʻekitivitī ʻoku lolotonga fakahokó.
  • Kapau ʻe kau atu ha tokotaha ako ki he kalasí hili e ʻuluaki kalasí, tuku ha taimi kimuʻa pe hili ʻa e kalasí ke talitali loto-māfana e tokotaha ako foʻoú. Fakaafeʻi ha kaungāako ke tokoni ke mahino ki ai ʻa e kalasí pea mateuteu ki he kalasi hokó.
 • Fakamanatu ki he kau akó ʻa e ngaahi fokotuʻu mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku maʻu ʻi he tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó ʻi he “Ko ʻEku Palani ki hono Akoako Fakahoko e Lea FakaP-Pilitāniá”. Toe vakaiʻi ʻi he uike takitaha.

  Fakaafeʻi e kau akó ke nau fakaʻaongaʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻinitanetí ʻi he englishconnect.org/learner resources.

  ʻOku kau ʻi he fokotuʻu kehé ʻa e:
  Fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e Siasí ʻi he Gospel Library app ke akoako fakahoko e fakafanongó, lea ʻakí, laukongá, pea mo e tohí.
 • ʻIkai. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi naunaú ʻa e taukeí. Ko ho fatongiá ke ʻofa ʻi he kau akó, pea fokotuʻu ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻOku fie maʻu ʻe he kau akó hoʻo tōʻonga ʻoku leleí, poupoú, mo e loto-vēkeveke. ʻI hoʻo fekumi ki he Laumālié ʻi he faʻa lotu mo feinga ke maʻu ha mahino ki he ngaahi fiemaʻu ʻa e taha ako takitaha, ʻe tataki koe ke tokoniʻi e kau akó ke nau ongoʻi loto-falala mo lavameʻa. ʻOku maʻu ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakafaiakó ʻi he peesi Ako maʻá e Faiakó. Ako lahi ange.
 • ʻOku meimei ke fakataha tuʻo taha he uike ʻa e ngaahi kalasi fepōtalanoaʻaki ʻa e EnglishConnect 1 & 2 ʻi ha ngaahi uike ʻe 25. ʻOku faʻa miniti ʻe 90 ʻa e lōloa ʻo e ngaahi kalasi ko ʻení. ʻE lava ke fili ʻe he kau akó ke toe toʻo ha kalasi.
  • ʻOku meimei ke fakataha tuʻo taha he uike ʻi he ngaahi uike ʻe 14 ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect 3. ʻOku lolotonga muimui ʻa e ngaahi kalasí ki he taimi-tēpile tatau ʻa e semesitā ʻi BYU-Pathway Worldwide mo BYU-Idaho. ʻOku meimei ke miniti ʻe 90 ʻa e lōloa ʻo e ngaahi fakataha fakauiké. ʻE lava ke fili ʻe he kau akó ke toe toʻo ʻa e kalasí ʻi ha ngaahi semesitā lahi.
 • ʻOku fakapapauʻi ʻa e meʻá ni ʻi ha tuʻunga fakalotofonuá ʻo makatuʻunga ʻi hono maʻu ha faiako mo hono fakataimi-tēpileʻi ʻo e falé.
 • ʻOku totonu ke ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki fakalotofonuá maʻu pē ʻa e ngaahi kulupú. ʻE lava ke kamata ʻe he kāingalotú mo e kau faifekaú ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect, ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki fakalotofonuá. ʻE lava ke fakaafeʻi ʻa e kau mēmipa ʻo e kulupú ke kau mai, pe te nau lava ʻo kau ki ha kulupu ʻiate kinautolu pē. ʻOku faʻa faʻu e ngaahi kulupú ʻi ha fakataha lotu, ka te nau lava foki ke faʻu ia ʻo ʻikai kau ai ha fakataha lotu. ʻOku ʻikai toe siʻi ʻi he faiako lalahi ʻe toko uá ʻe vahe ki he kulupu takitaha.
 • ʻI he ngaahi uike siʻi kimuʻa hoʻo ʻuluaki fakataha fakakulupú, ʻe fetuʻutaki atu kiate koe ʻa e mataotao pe taki ne vahe ki he EnglishConnect mo fakaafeʻi koe ke kau ki he ako fakafaiakó. ʻE tokoni ʻeni ke mahino kiate koe ʻa e fatongia ʻo ha faiako, founga ki hono akoʻí, mo e ngaahi fatongia kehe ʻokú ke maʻú. Kapau te ke fie tomuʻa lau, te ke maʻu heni ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakafaiakó.
 • ʻOku meimei ke fakataha ʻa e ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki ʻo e EnglishConnect ʻi he ngaahi fale ʻo e siasí. Ngāue fakataha mo hoʻo mataotaó pe taki fakalotofonuá ke maʻu ha ngofua ki he falé.
 • Te ke lava ʻo maʻu heni ʻa e ngaahi tatau fakaʻilekitulōnika ʻo e ngaahi tohí pea mo e ngaahi fehokotakiʻanga ki he ngaahi vitioó kotoa. Ko ha fakakaukau lelei ke download e ngaahi vitioó maʻa hoʻo kulupu fepōtalanoaʻakí kimuʻa koeʻuhi he mahalo ʻoku ʻikai falalaʻanga maʻu pē ʻa e netiueka uaealesí. Ngāue mo hoʻo mataotaó ke maʻu ha ngaahi tatau feʻunga ʻo e ʻū tohi lēsoní maʻá e kau mēmipa ʻo hoʻo kulupú.
 • Kole ki ho tokoní/kaungā faiakó ke akoʻi ʻa e kalasí ʻi hoʻo nofó. Fakaafeʻi ha taha lahi ʻe taha mei he kulupú ke tokoni ki he tokoni faiakó.
 • Mahalo ʻe fie maʻu ke ke toloi ʻa e kalasí. Fetuʻutaki ki hoʻo mataotaó. ʻI he ngaahi tūkunga ko ʻení, kuo lōlōa ange ʻi he ngaahi uike ʻe 25 hono fakakakato ʻe he ngaahi kulupu ʻe niʻihi ʻenau kalasí.
 • ʻOku faʻa hoko ʻeni he taimi ʻe niʻihi. Ngāue fakataha mo hoʻo kulupú ke fakaafeʻi ʻa e tokotahá ni ki he fakataha hono hokó. Tokoniʻi ʻa e kaungāako ʻo e tokotahá ni ke fai ha poupou mo ha fakalotolahi. Feinga ke mahino kiate koe ʻa e meʻa ʻoku ngali hoko ʻi he moʻui ʻa e tokotahá ni ʻa ia ʻokú ne fakafaingataʻaʻiaʻi ʻa ʻenau kau maí.
 • Ko e feʻinasiʻakí ko ha konga fakanatula ia ʻo e ngaahi kulupu moʻui fakafalala pē kiate kitá, ka ko e taimi ʻe niʻihi ʻoku faʻa lahi talanoa ha taha pea ʻikai fie vahevahe ai ʻa e niʻihi kehé. ʻE lava ʻo tokoni ke talanoa fakafoʻituitui mo e tokotaha ko iá, ʻi ha taimi kehe mei he fakataha fakakulupú. Fakamatalaʻi ange e meʻa ʻokú ke fakatokangaʻí mo e founga ʻokú ke pehē ʻokú ne uesia ʻa e kulupú. Kole ki he tokotaha ko iá ke vahevahe ha faʻahinga meʻa ʻoku hohaʻa ki ai, pea feinga ke mo felotoi ki hano veteki ʻe tokoni ki he kau mēmipa kotoa ʻo e kalasí ke kau mai.
 • Kimuʻa e kalasi fakaʻosí, ngāue mo hoʻo mataotaó ke paaki e ngaahi tohi fakamoʻoni ʻo e kau maí, fakafonu kinautolu pea fakamoʻoni hingoa ʻiate kinautolu. ʻI he fakataha fakaʻosi ʻa e kulupú, tufaki e ngaahi tohi fakamoʻoní.

  Hili ʻa e kalasi fakaʻosí, ʻe fakafonu ʻe he faiakó pe ko e mataotaó ʻa e lipooti ʻo e Fakaʻosi ʻo e Kulupú ʻi he srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • ʻOku talitali lelei ʻa kinautolu kotoa ki he ngaahi kalasi fepōtalanoaʻaki EnglishConnect. Ngāue fakataha mo e kau mēmipa kotoa hoʻo kulupú ke tokoni ke nau ongoʻi ʻoku talitali lelei kinautolu. Tokanga ki he ʻilo mo e mahino ʻa e kakai mei he ngaahi tui fakalotu kehé. ‘E ala tokoni kapau ʻe fakamatalaʻi e ngaahi folofolá pe ngaahi kupuʻi lea ‘oku fakapatonu ki he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Mahalo naʻa toe fie maʻu foki ke fai ha liliu ki ha niʻihi ʻo e ngaahi tukupā ʻoku fakatefito ʻi he tui fakalotú.

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Takí

 • Ko e EnglishConnect ko ha fāmili ʻo e ngaahi naunau ako lea faka-Pilitānia kuo ʻomai ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. ʻOku fakataumuʻa ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻI hono fakatupulaki ʻe he kau akó ʻa e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá, te nau maʻu ha ngaahi faingamālie lahi ange ki he ngaue maʻuʻanga moʻuí, akó, ngāue tokoní, mo e anga fakakaumeʻá.
 • ʻOku lipooti ʻi he savea naʻe fai ki he kau ako ʻo e EnglishConnect 1 & 2 ʻi he 2018-2019 ʻa e ngaahi meʻá ni:
  • Fiemālie ʻa e 95%, pea ngalingali ʻe toe lēsisita ha 80% ki ha kalasi EnglishConnect.
  • ʻOku lipooti ʻe he 90% ʻoku tokoni pe tokoni ʻaupito ʻa e EnglishConnect ʻi he teuteu ki he ngaahi faingamālie fakaako kehé
  • ‘Oku lipooti ‘e he 98% ʻoku tatau pe lelei ange ʻa e EnglishConnect ʻi he ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ki he lea faka-Pilitāniá
  • ʻOku lipooti ʻe he 88% ‘oku lelei pe fuʻu lelei ʻaupito; ‘oku lipooti ‘e he 91% ‘oku feʻunga ʻa e lea faka-Pilitānia ʻa e faiakó
  • ʻOku kau ʻi he ngaahi tefitoʻi lelei ʻo e EnglishConnect ʻa e maʻamaʻa hono totongi e ngaahi maʻuʻanga tokoní, tuʻunga lelei ʻo e ngaahi naunaú, mo e aʻusia ʻoku fakatefito ʻi he fakalaumālié
 • ‘E lava hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ke fakalahi ai ʻa e ngaahi faingamālie ʻo ha taha ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, akó, mo e ngāue tokoní. ʻI he ngaahi fonua ko ia ʻoku ʻikai ko ʻenau lea fakafonuá ʻa e lea faka-Pilitāniá, ʻe lava ke maʻu ʻe he kakai tuʻufonua ʻoku lea faka-Pilitāniá ha ngaahi vāhenga ʻoku maʻolunga ange ʻaki e 30-50% (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies).

  ʻI he ngaahi fonua ʻoku lea faka-Pilitāniá, ʻoku lava ange ʻe he kau hikifonua mo e kau kumi hūfanga ʻoku ako lea faka-Pilitāniá ke maʻu ha ngāue maʻuʻanga moʻui, maʻu ʻa e tokoni fakamoʻuilelei, maʻu e ngaahi faingamālie fakako, mo fengāueʻaki mo e koló
  (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
 • ʻOkú ke fakahoko ha fatongia mātuʻaki mahuʻinga ʻi hono fokotuʻu ʻa e vīsone ʻo e EnglishConnect ʻi ho feituʻú. Kātaki ʻo lau mo muimui ki he ngaahi fakahinohino ʻi he tohi fakahinohino ki hono fakahokó. Ako lahi ange
 • Ko e kau faiako EnglishConnect ko ha niʻihi ʻoku ʻi ha tuʻunga lotoloto ʻi he pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá. ʻOku ʻofa ʻa e kau faiako EnglishConnect ʻi he kau akó pea ʻoku nau fakalotolahi, loto-vēkeveke, mo falalaʻanga. Kātaki ʻo vakai ki he fakahinohino ki hono fakahokó ki ha fakamatala lahi ange. Ako lahi ange.
 • ʻOku ʻoatu ʻe he kau mataotaó ʻa e fuofua vīsone mo e ako fakahoko ngāué maʻá e kau faiakó. ʻOku poupouʻi ʻe he kau mataotaó ʻa e kau faiakó ʻi hono toe vakaiʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he ako fakafaiakó. Mahalo ʻe fie maʻu ʻe he kau faiakó ke fakataha maʻu pē ʻi he ngaahi fakataha alēlea fakafaiakó ke ako fakataha mo fepoupouʻaki. Ako lahi ange.
 • ʻOku maʻu ʻe he kalasi takitaha ha tohi lēsoni ʻa e faiakó pea mo ha tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó. ʻOku lava ʻo download e ngaahi tohi lēsoní pe lava ke fakatau mei he Tufakiʻanga Naunau ʻa e Siasí. Kātaki ʻo vakai ki he tohi fakahinohino ki hono fakahokó mo e peesi maʻuʻanga tokoni ʻa e kalasí. Ako lahi ange.
 • ʻE lava ke download ʻa e ngaahi tohi lēsoní mei he uepisaití pe ʻota mei he Tufakiʻanga Naunau ʻa e Siasí. Ako lahi ange
 • ʻE lava ke fakapapauʻi ʻe he ngaahi ʻiuniti fakalotofonuá mo e misioná pe te nau totongi ʻa e fakamole ki hono paaki ʻo e ʻū naunaú pe totongi ʻe he kau akó ʻenau ngaahi tohi lēsoni pē ʻanautolú. ʻE lava ke ʻota fakahangatonu ʻe he kau akó e ʻū tohi lēsoní mei he Tufakiʻanga Naunau ʻa e Siasí. Ako lahi ange.
 • Please refer to the implementation guide for information. Learn more.
 • ʻOku ʻikai faingofua hono ako ha lea fakafonua. ʻOku fie maʻu maʻu pē ʻa e feingá, faʻa kātakí, mo e tuí. ʻE lava ke ke tokoni ʻi hono fakahaaʻi ʻo e tuí, ʻoange ha fakalotolahi, pea toe vakaiʻi ke fakapapauʻi ʻoku ola lelei. Kātaki ʻo vakai ki he tohi fakahinohino ki hono fakahokó ki ha fakamatala.
 • Ko hono fuofua kamata ʻo e EnglishConnect ne fakapaʻanga ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Naʻe kamata ko ha konga ʻo e polokalama ako fakaemāmanilahi pea ʻoku kei hoko ia ko ha fengāueʻaki ʻi he vahaʻa ʻo e Potungāue Ako ʻa e Siasí, Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá, mo e Potungāue Ngāue Fakafaifekaú. Naʻe kamata ʻa e ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect mavahe mei ʻAmelika Noate pea ʻoku lava ke maʻu fakamāmanilahi ia ʻi he taimí ni. Kuo lauiafe ha kakai kuo nau kau ki he ngaahi kalasi EnglishConnect pea ʻoku nau monūʻia he faingamālie makehe ke ako e lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí.
 • ʻOku tokolahi e kakai ʻi he funga māmaní ʻoku nau fehangahangai mo e ngaahi fakafeʻātungia ʻi hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻo kau ai ʻa e totongí, mamaʻó, taimí, loto-veiveiuá, mo e founga hono maʻú. ʻOku ʻomi ʻe he EnglishConnect ha fakaleleiʻanga ki he ngaahi fakafeʻātungia hangē ko e totongí, loto-veiveiuá, mo e founga hono maʻú. ʻOku ʻomi ʻe he EnglishConnect ha faingamālie makehe ke fakatupulaki ʻe he kau akó ʻa e pōtoʻi ʻilo ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻoku fakatefito ʻi he ongoongoleleí. ʻE fakalahi ʻe he kau ako ʻoku nau aʻusia ʻa e ngaahi taumuʻa ʻo e kalasí honau ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, ngāue tokoní, mo e akó – tautautefito ʻi he BYU-Pathway Worldwide.

  • ʻOku akoʻi ʻa e ngaahi kalasi fepōtalanoaʻaki ʻo e EnglishConnect 1 & 2 ʻe he kāingalotú mo e kau faifekau ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí. Ko e fakakaukaú, ʻe fengāueʻaki ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí mo e kau palesiteni fakamisioná ke ʻiloʻi e ngaahi fiemaʻú mo fokotuʻutuʻu e ngaahi kalasí. ʻE lava ke vahe ʻe he kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí ʻa hono puleʻi ʻo e ngaahi kalasi EnglishConnect 1 & 2 ki he kōmiti moʻui fakafalala pē kiate kitá pe mataotao ne vahe ki aí.
  • ʻOku ʻoatu ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect 3 ʻo fakafou ʻi he BYU-Pathway Worldwide ʻo fakafekauʻaki mo e Uelofea Fakaʻēliá mo e Pule ʻo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá mo e kau taki fakalotofonuá. Ako lahi ange.

  • ʻOku akoʻi e ngaahi kalasi EnglishConnect 1 & 2 ʻe he kau mēmipa fakalotofonua ʻo e Siasí mo e kau faifekaú. Ko e fakakaukaú, ʻe fengāueʻaki ʻa e kau taki fakalotofonua ʻo e Siasí mo e kau palesiteni fakamisioná ke ʻiloʻi e ngaahi fiemaʻú mo fokotuʻutuʻu e ngaahi kalasí. ʻI he ngaahi feituʻu ko ia ʻoku ʻomi ai ʻe he ngaahi siteikí pe ngaahi uōtí ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect 1 & 2, ʻe lava ke ngāue ʻa e kau faifekau lea faka-Pilitāniá ko ha kau tokoni faiako. ʻI he ngaahi feituʻu ko ia ʻoku ʻikai ʻoatu ai ʻe he ngaahi siteikí pe ngaahi uōtí ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect, ʻe lava ke fili ʻe he palesiteni fakamisioná ke vahe ki ha mataotao ʻi he lea faka-Pilitāniá ke tokangaʻi hono fakahoko ʻo e EnglishConnect mo ha kau faifekau lea faka-Pilitānia ke hoko ko ha kau faiako.
  • ʻOku tokoniʻi ʻe he kāingalotú pe kau faifekaú e ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect 3. Ako lahi ange.

  • ʻOku meimei ke fakataha tuʻo taha he uike ʻi he ngaahi uike ʻe 25 ʻa e ngaahi kalasi fepōtalanoaʻaki ʻa e EnglishConnect 1 & 2. ʻOku faʻa miniti ʻe 90 ʻa e lōloa ʻo e ngaahi kalasi ko ʻení. ʻE lava ke fili ʻe he kau akó ke toe toʻo ha kalasi.
  • ʻOku meimei ke fakataha tuʻo taha he uike ʻi he ngaahi uike ʻe 14 ʻa e ngaahi kulupu ʻo e EnglishConnect 3. ʻOku lolotonga muimui ʻa e ngaahi kalasí ki he taimi-tēpile tatau ʻo e semesitā ʻi BYU-Pathway Worldwide mo BYU-Idaho. ʻOku meimei ke miniti ʻe 90 ʻa e lōloa ʻo e ngaahi fakataha fakauiké. ʻE lava ke fili ʻa e kau akó ke toe toʻo ʻa e kalasí ʻi he ngaahi semesitā lahi.
 • ʻI he lolotonga ní, ʻoku ʻikai ʻoatu ai ha maaka ki he ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect . Ka neongo ia, ʻoku fakataumuʻa e naunau fakalēsoni ʻa e EnglishConnect 3 ke teuteuʻi e kau akó ke lavameʻa ʻi he PathwayConnect, ko e ngaahi kalasi ʻuluaki ia kuo ʻomai mei he BYU-Pathway Worldwide.

  • EnglishConnect 1 & 2: ʻOku totonu ke ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he taʻu 11 ʻa e niʻihi ʻoku kau ki hení, pea kuo pau ke fakahū ʻe he niʻihi kotoa pē ʻoku taʻu kei siʻí ha foomu fakangofua mei he mātuʻá. Ko e fakakaukaú, ʻe fengāueʻaki ʻa e kau taki fakalotofonuá mo e kau palesiteni fakamisioná ke ʻiloʻi e ngaahi fiemaʻú mo fokotuʻutuʻu e ngaahi kalasí. ʻOku ola lelei taha ʻa e ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect ʻi he taimi ʻoku ngāue fakataha ai ʻa e kau takí, kāingalotú, mo e kau faifekaú ke poupouʻi ʻa e ngaahi kalasí mo fakaafeʻi e ngaahi kaungāmeʻá mo e kau mēmipa ʻo e fāmilí ke kau atu ki ai.
  • EnglishConnect 3:ʻOku totonu ke ʻoua ʻe toe siʻi hifo ʻi he taʻu 11 ʻa e niʻihi ʻoku kau ki hení, pea kuo pau ke fakahū ʻe he niʻihi kotoa pē ʻoku taʻu kei siʻí ha foomu fakangofua mei he mātuʻá. ʻE lava ke lēsisita hangatonu ʻa e kau akó.Ako lahi ange.
 • EnglishConnect 1 & 2: ʻIo, ʻe lava lelei. Tokanga ki he anga ʻo e fakakaukau mo e mahino ʻa e kakai mei he ngaahi tui fakalotu kehé. ‘E ala tokoni ke fakamatalaʻi e ngaahi folofolá pe ngaahi lea ‘oku fakapatonu ki he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Mahalo naʻa toe fie maʻu foki ke fai ha liliu ki ha niʻihi ʻo e ngaahi tukupā ʻoku fakatefito ʻi he tui fakalotú.
 • ʻOku ʻofa ʻa e kau faiako ʻo e EnglishConnect ʻi he kau akó pea ʻoku nau fakalotolahi, loto-vēkeveke, mo falalaʻanga. ʻOku tokanga taha ʻa e kau faiako ʻo e EnglishConnect ki hono tokoniʻi e kau akó ke nau ngāue fakataha mo ongoʻi loto-falala. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi naunaú ʻa e taukeí, pea ko e fatongia ʻo e faiakó ke muimui ʻi he Laumālié mo fakatupulaki ha ʻātakai ʻo e feohí mo e tuí. ʻOku lava ke maʻu ha ngaahi maʻuʻanga tokoni fakafaiakó.Ako lahi ange.
 • ʻE muimuiʻi ʻa e lēsisitá mo e fakamatala ʻo e kau maí ʻo fakafou ʻi he meʻangāue lēsisita ʻa e kulupu ʻo e Ngaahi Ngāue Tokoni ʻa e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá ʻi he ʻinitanetí. ʻOku totonu ke lēsisita pea muimuiʻi ʻe he matoatao ʻi he moʻui fakafalala pē kiate kitá pe faiakó ʻa e kulupú ʻi he srs.churchofjesuschrist.org/register.
 • ʻE lava ke download ʻa e ngaahi naunau ʻo e EnglishConnect 1 & 2 pe ʻota mei he Tufakiʻanga Nāunau ʻa e Siasí. Ako lahi ange.

 • EnglishConnect 1 & 2: ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasí, ʻe lava ke foaki ʻe he kau takí ha pale ki he tokotaha ako takitaha kuó ne kau maʻu pē ki he ngaahi kalasí. ʻE tufaki ʻe he kau mataotaó pe kau faiakó e ngaahi tohi fakamoʻoní.

  Fakatokangaʻi ange: Ko e fakahaaʻi pē ʻeni ʻo e kau maí. ʻOku ʻikai fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi kalasi ʻo e EnglishConnect 1 & 2 pea ʻoku ʻikai ke foaki ai ha ngaahi maaka ki he ʻunivēsití. (thumbnail mo e PDF)

  EnglishConnect 3: ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasí, ʻe lava ke maʻu ʻe he kau akó ha tohi fakamoʻoni ʻo hono fakakakató ʻo fakatefito ʻi he tuʻunga ʻo ʻenau ngāue ʻi he kalasí.
 • ʻE lava ke uiuiʻi pe vahe ʻa e kau faiako ʻo e EnglishConnect 1 & 2. ʻOku totonu ke fakakaukauʻi ʻeni ʻe he kau taki fakalotofonuá.
 • ʻOku angamaheni ʻaki hono uiuiʻi pe vahe ʻa e kau faiako ʻo e EnglishConnect ʻe he kau taki fakalotofonuá. ʻI he taimi ʻoku fakahoko ange ai ʻa e uiuiʻí pe fatongiá, ʻoku ʻaonga kapau ʻe lava ʻe he kau takí ʻo vahevahe ha ngaahi fakamatala fekauʻaki mo e uiuiʻí. Oku maʻu ʻi he peesiuepisaiti ko ʻení ha fakamatala ʻaonga fekauʻaki mo e hoko ko ha faiakó.
 • ʻI he kamataʻanga ʻo ha kalasi EnglishConnect 1 & 2, ʻoku fakakakato ʻe he faiakó ʻa e Lipooti ʻo e Lēsisita ʻa e Kulupú ʻi he srs.churchofjesuschrist.org/register.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice