x
> ... Ngaahi Fehuʻi Angamahení
 • Kau Akó
 • Kau Faiakó
 • Kau Takí
Kau Akó

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Tokotaha Akó

Te u ʻilo fēfē ʻa e lēvolo ke u kau ki aí?
 • EnglishConnect 1: Te ke lava ʻo lau mo tohi ʻi hoʻo lea fakafonuá pea lau ʻa e ngaahi tefitoʻi lea faka-Pilitāniá.
 • EnglishConnect 2: Te ke lava ʻo lau ʻa e ngaahi tefitoʻi sētesí pea ʻeke mo tali ha ngaahi fehuʻi faingofua ʻi he lea faka-Pilitāniá.
 • EnglishConnect 3: ʻOku ke maʻu ʻa e ngaahi tefitoʻi laukonga, tohi, fakafanongo, mo e ngaahi taukei ʻo e fepotalanoaʻaki ʻi he lea faka-Pilitania pea ʻe lava ké ke maʻu ha maaka maʻulalo ʻi he sivi ki hono fakafuofuaʻi ʻo lēvolo ʻi he lesisita.
ʻE founga fefe haʻaku teuteu ki heʻeku kulupu fepotalanoaʻaki?
ʻOku vahevahe ʻa e lesoni takitaha ʻi he tohi lesoni EnglishConnect ki ha konga ʻe ua: 1) Ako Fakatautaha mo e 2) Kulupu Fepotalanoaʻaki. ʻOku teuteuʻi koe ʻe he konga Ako Fakatāutahá ki hoʻo Kulupu Fepōtalanoaʻakí. ʻOku kau ai ha tefitoʻi moʻoni ʻo e ako ki he ako, ngaahi lea ke ako maʻuloto, mo e ngaahi sipinga ke ako.

Te ke lava foki ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e tohi ngaue EnglishConnect mo e uepisaiti ke akoako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitania. ʻE tokoni hono fakaʻaongaʻi maʻu pē ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ʻení ke vave ange hoʻo ako e lea faka-Pilitania.
ʻE lava fefe hono tokoniʻi ʻe he ngaahi potoʻi lea faka-Pilitania au?
ʻE lava ʻe he ngaahi poto'i 'i he lea faka-Pilitānia lelei angé ʻo fakalahi ho ngaahi faingamālie ki he akó, ngāue maʻuʻanga moʻuí, mo e ngāue tokoni.
 • Akó: Hū ki he ngaahi faingamālie fakaako hangē ko e BYU-Pathway Worldwide.
 • Ngāue maʻuʻanga moʻui: Fakafeʻungaʻi koe ki ha ngaahi ngaue lelei ange.
 • Ngāue tokoní: Fakalahi e meʻa te ke lava ʻo fai maʻá e niʻihi kehé. Hangē ko ʻeni, te ke lava ʻo hoko ko ha tokotaha akonaki EnglishConnect 1 pe 2 ke tokoni ki he niʻihi kehe ke nau ako ʻa e lea faka-Pilitania.
ʻE founga fefe haʻaku kau ki he EnglishConnect?
ʻOku ʻoatu ʻi lalo ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga ke kumi mo kau ki ha kulupu:
Ko e ha hono fuoloa ʻo e lēvolo takitaha?
EnglishConnect 1 mo e 2
Ko e lahi taha ʻo e ngaahi kulupú ʻoku nau fakataha tuʻo taha pe tuʻo ua ʻi he uike, ka ʻoku fa'u ʻa e ngaahi lēsoní koeʻuhí ke lava ʻa e ngaahi kulupú ʻo toutou fakataha ʻo kapau ʻe fie maʻu. ʻOku ʻi ai ha lēsoni ʻe 25 ʻi he lēvolo takitaha pea ʻoku feʻunga e lēsoni takitaha mo e miniti ʻe 60–90.

EnglishConnect 3
ʻOku fakataha tuʻo taha he uike ʻa e ngaahi kulupu. ʻOku ʻi ai ha lēsoni ʻe 14 pea ʻoku feʻunga e lēsoni takitaha mo e miniti ʻe 90.
Ko e hā e ngaahi nāunau ʻoku ou fie maʻú?
 • EnglishConnect 1 Maʻá e Kau Akó mo e EnglishConnect 2 Maʻá e Kau Akó: Fakaʻaongaʻi e ngaahi tohi lēsoni ko ʻení ke teuteu mo kau ʻi hoʻomou kulupu fepōtalanoaʻakí. ʻE lava ké ke hū ki he ngaahi tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó ʻi he app e Laipeli Ongoongolelei pe hū mai kinautolu ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org (nāunau fika 14701 mo e 14703).
 • Tohi Ngāue EnglishConnect 1 mo e Tohi Ngāue EnglishConnect 2: 'Oku 'i ai 'a e tohi ngāue 'a e ngaahi kulupu takitaha ʻo e EnglishConnect 1 mo e 2 . Fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi ʻekitiviti ʻi he ngaahi tohi ngaue ko ʻeni ʻiate koe pē pe mo ha hoa ko ha akoako kehe ʻi tuʻa ʻi hoʻo kulupu fepotalanoaʻaki. ʻE lava ké ke hū ki he tohi ngāué ʻi he app e Laipeli Ongoongolelei pe 'ota mai kinautolu ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org (nāunau fika 18489 mo e 19563).
 • EnglishConnect.org: ʻOku kau ʻi he uepisaiti EnglishConnect ʻa e ngaahi ʻekitiviti akoako ki he lesoni takitaha.
 • App e Laipeli Ongoongolelei: Te ke lava ʻo lau pe fanongo ki he ngaahi leá, Tohi ʻa Molomoná, mo e ngaahi himí ʻi he lea faka-Pilitāniá.
 • Ngaahi tohi mo e Apps kehe: ʻOku lahi ha ngaahi maʻuʻanga tokoni ke tokoni atu ké ke ako e lea faka-Pilitania. ʻOku totonu ké ke "fekumi ... mei he ngaahi tohi lelei taha ʻa e ngaahi lea ʻo e poto; mou fekumi ki he ʻiló, ʻio, ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:118).
Fefe kapau te u liʻaki ha kulupu fepotalanoaʻaki?
ʻAi ke ʻiloʻi ʻe hoʻo tokotaha akonaki pe ʻoku fie maʻu ké ke liʻaki ha fakataha pea hokohoko atu hoʻo laka ki muʻá ʻaki haʻo teuteu ki he lēsoni hokó. Kapau te ke lava, toe vakaiʻi ʻa e lesoni naʻa ke liʻaki pe akoako mo ha memipa ʻo e kulupu 'i tu'a mei he fakataha. Te ke toe maʻu foki mo ha ngaahi faingamālie ke toe vakaiʻi ʻi hoʻo fonongá.
ʻE lava nai ke u toe fai ha lēvolo?
ʻIo. Te ke lava ʻo toe fai ha faʻahinga lēvolo EnglishConnect pe. ʻE fie maʻu ʻe ha kau ako ʻe niʻihi ke toe fai ha lēvolo ke aʻusia ai ʻenau ngaahi taumuʻa akó pe fakatupulaki ʻenau malava.
Naʻe ʻikai ke maʻu ʻeku tohi fakamoʻoni ako. Ko e hā te u faí?
Fetuʻutaki ki hoʻo tokotaha akonaki EnglishConnect ke maʻu ha tokoni.
Kau Faiakó

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Akonaki

ʻOku ou fie maʻu nai ha taukei fakafaiako ka u hoko ko ha tokotaha akonaki EnglishConnect?
ʻOku ʻikai fie maʻu ké ke taukei fakafaiako ka ke hoko ko ha tokotaha akonaki EnglishConnect. Mahalo kuo teʻeki ai ké ke faiakoʻi e lea faka-Pilitāniá kimuʻa pea mo ongoʻi taʻepauʻia he founga ke kamata aí. ʻOku sai pē ia. ʻOku fokotuʻutuʻu fakalelei mo fakakaukauʻi lelei ʻa e ngaahi lesoni EnglishConnect ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e akoʻi ʻo e lea fakafonua mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumalie ke tokoniʻi koe ké ke lava'i lelei. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ké ke hoko ko ha mataotao. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ké ke ʻilo e tali ki he fehuʻi kotoa pē. Ko ho fatongia ke fakafaingofuaʻi ʻa e fakalakalaka ʻo e lea ʻaki hono ʻoange ha ngaahi faingamalie ke akoako ai. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ké ke akoʻi ʻa e kalama pe mahino'i ʻa e meʻa kotoa pe fekauʻaki mo e lea faka-Pilitania. Ka ke tokanga taha ki hono faʻu ha ʻatakai ʻoku ongoʻi fiemalie ai ʻa e kau ako ke lea faka-Pilitania mo ako mei heʻenau ngaahi fehalaki.
Te u akoʻi fēfē e kau akó kapau ʻoku ʻikai ke u ʻilo ʻenau leá?
Ko hono akoʻi ʻo e lea faka-Pilitania pē ʻoku angamaheni ʻaki ʻi he funga ʻo e mamani. Ko hono moʻoni, ʻe lava ke hoko ʻeni ko ha tapuaki koeʻuhi he ʻoku ne fakatupulaki ʻa e lahi ʻo e lea faka-Pilitania ʻoku fanongo mo fakaʻaongaʻi ʻe he kau ako. Manatuʻi ké ke lea ʻi ha lea faka-Pilitānia faingofua. Fakaʻaongaʻi e ngaahi fakatātaá, fakatātā ʻaki e nimá, mo e fakalea fakaesinó ke tokoni ke mahino ki he kau akó e ngaahi foʻi lea mo e sīpinga. Te ke lava ʻo fakaʻaliʻali ha laʻitā, tā ha fakatātā, pe fakatātaaʻi ia. Te ke lava ʻo fakahinohino ʻa e kau ako ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni kuo liliu ʻi he EnglishConnect 1 Maʻa e Kau Ako pe EnglishConnect 2 Maʻa e Kau Ako, pe te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ha tikisinale ʻi he ʻinitaneti. ʻE toe akoʻi foki heni ʻa e kau akó ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku maʻú ke maʻu ai e ngaahi talí. Fakaʻehiʻehi mei ha ngaahi fakamatala lōloa. Ka e, fakahaaʻi pē ki he kau akó ʻ a e meʻa ke faí ʻaki hono fakatātaaʻi.

Manatuʻi ʻokú mo ako fakataha. Fakaafeʻi maʻu pē ʻa e kau akó ke nau tafoki ki he ʻEiki ke maʻu ha tokoni. ʻI hoʻo hoko ko ʻenau tokotaha akonaki, te ke lava ʻo hoko ko ha faʻifaʻitakiʻanga ʻo e tui mo e ngāué. Ko e lea faka-Pilitānia mo e kau akó ko ha ngāue ia ʻo e tui. ʻE tāpuakiʻi koe mo e kau akó ʻe he ʻEiki ʻi hoʻo ngāue ʻi he tui ke lea faka-Pilitānia.
ʻ E lava ke tau leaʻaki ʻa e lea tuʻufonuá lolotonga ʻ a e kulupu fetalanoaʻakí?
Te ke tokoni lahi taha ki he kau ako ʻi he taimi ʻoku ke tokanga taha ai ki he lea faka-Pilitania ʻi he kulupu fepotalanoaʻaki. Te ke lava ʻo fai ʻeni ʻaki haʻo tā ha sīpinga. Fai ho lelei taha ke lea faka-Pilitania pe. Ngāue ʻaki ha ngaahi foʻi lea faigofua mo ha ngaahi sētesi nounou. Lea māmālie pea toutou lea ʻaki e ngaahi kupuʻi leá. Hiki ʻa e ngaahi foʻi lea mo e ngaahi kupuʻi lea mahuʻingá ʻi he palakipoé. Te ke lava foki ʻo fakaʻaongaʻi ha fakatātā, tā ha fakatātā, pe fakatātaaʻi. Fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fakamatala lōloá pea mo hono liliu ʻa e meʻa kotoa pē ʻokú ke lea ʻakí. 'Okapau kuo pau ké ke fakaʻaongaʻi ʻa e lea fakafonuá, tomuʻa kole ha ngofua pea fakaʻaongaʻi ʻa e lea tuʻufonuá ʻi he siʻisiʻi taha ʻe lavá pea toki foki ki he lea faka-Pilitāniá. Poupouʻi e kau akó ke nau lea faka-Pilitānia ʻi he lahi taha te nau lavá pea ʻoua naʻa nau manavasiʻi ke fai ha ngaahi fehālaaki. Tokoniʻi kinautolu ke nau aʻusia ʻa e lavameʻá, pea fakahīkihikiʻi ʻa e ngāue kotoa pē Kapau ʻoku fie maʻu ʻe he kau akó ha tokoni lahi ange, fakahinohino kinautolu ki he ngaahi tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó, ʻa ia te nau lava ʻo maʻu ai e nāunaú ʻi heʻenau lea fakafonuá. ʻI hoʻo tokanga taha ki hono tokoniʻi e kau akó ke nau ako ʻi hono fai iá, ʻe siʻisiʻi ange ai e fie maʻu ké ke fakaʻaongaʻi e lea tuʻufonuá.
ʻE founga fefe haʻaku akoʻi ha kulupu lea fakafonua-kehekehe 'i ha kulupu?
Ko ha faingamalie fakaʻofoʻofa hono akoʻi ʻo ha kulupu lea fakafonua-kehekehe ke faka'ai'ai ʻa e lea faka-Pilitania koeʻuhi he ko e lea faka-Pilitania ko e lea angamaheni ia ʻi he kulupu. ʻI hoʻo hoko ko e tokotaha akonaki, fakaʻaongaʻi ʻa e tatau faka-Pilitānia ʻo e tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó. Tokoniʻi e kau akó ke nau fakaʻaongaʻi e tohi lēsoni ʻa e tokotaha akó ʻi heʻenau lea fakafonuá, kapau ʻoku maʻu, koeʻuhí ke nau lava ʻo maʻu ha lelei mei he ngaahi liliu leá. Kapau ʻe lava, pea fokotuʻu ʻa e kau akó ki ha fanga kiʻi kulupu iiki ke nau aleaʻi ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻo e akó ʻi heʻenau ngaahi lea fakafonuá, kae fakapapauʻi ʻoku ʻikai ke ta'ekau ha taha. Kapau ʻoku taha pe ʻa e tokotaha lea ʻi ha lea fakafonua pau ʻi he kulupu, ʻai ke aleaʻi ʻe he kulupu ko ia ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻo e ako ʻi he lea faka-Pilitania faingofua koeʻuhi ke fakakau kotoa kinautolu.
ʻE founga fefe haʻaku tokoniʻi ʻa e kau ako ke nau ako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitania?
Ke ako e lea faka-Pilitāniá, ʻoku fie maʻu ke fakatupulaki ʻe he kau akó ha ʻulungāanga ako fakaʻahó. Poupouʻi e kau akó ke nau fakatupu e ʻulungāanga ko ʻení ʻaki hono kumi ha ngaahi founga faingofua ke fakatahaʻi ai e lea faka-Pilitāniá ki heʻenau ngaahi ʻekitivitī fakaʻahó (vakai ki he "Ako Fakaʻahó" 'o e konga). Hangē ko ʻení, ʻe lava ke fili ʻa e kau akó ke nau mamata ʻi ha ngaahi fakaʻaliʻali pe fanongo ki he hivá ʻi he lea faka-Pilitāniá. Te ke lava ʻo poupouʻi e kau ako ke nau fakaʻaongaʻi e lisi ʻo e ngaahi fakakaukau ke fakaleleiʻi ʻaki e ako fakaʻaho ʻoku maʻu hili e "Ako Fakatautaha" ʻi he talateu ki he tohi lesoni ʻa e tokotaha ako. Fakaʻaongaʻi e lisi ko ʻení ke ueʻi fakalaumālie e kau akó ke nau kumi ha ngaahi founga mohu founga mo mahuʻingamālie ke akoako fakahoko fakaʻaho ai.

Lolotonga e fakataha fakakulupú, fakaafeʻi e kau akó ke nau ako mo akoako fakaʻaho e lea faka-Pilitāniá pea muimuiʻi ʻenau ngaahi ngāué. Te ke lava ʻo kole ki ha niʻihi ʻo e kau akó ke nau vahevahe ha ngaahi meʻa pau ne nau fai ʻi heʻenau ako fakaʻahó. Mahalo te ke fakakaukau ke faʻu ha feituʻu he 'initaneti, hange ko ha talanoa fakakulupu, maʻa e kau ako ʻi he kulupu. Fealēleaʻaki mo hoʻo kau takí ke kumi ha ngaahi founga lelei ke tokoniʻi ai e kulupú ke nau kei fehokotaki lolotonga e uiké ʻo fakafou ʻi he pōpoaki fakakulupú pe ngaahi founga kehe. Te ke lava ʻo poupouʻi e kau akó ʻi heʻenau ngāue ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá, kae manatuʻi, ʻoku nau kei takitaha 'o'ona pe e fatongia ki heʻenau akó.
ʻE founga fefe haʻaku fokotuʻutuʻu ha kulupu EnglishConnect?
Fealēleaʻaki mo e kau taki fakafeitu'u ʻo e Siasí ke fai ha ngaahi tuʻutuʻuni fekauʻaki mo hono fokotuʻutuʻu mo fakalele ʻo e ngaahi kulupu Fehokotaki EnglishConnect. 'E lelei ange, ke vahe ha ongo akonaki lalahi 'e ua ki he kulupu takitaha. Fakakaukauʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó mo e ivi fakafeitu'u ʻi hoʻo fai e ngaahi fili fekauʻaki mo e feituʻú, taimi-tēpilé, mo e vave ʻo e ngāué.
Ko e ha hono fuoloa ʻo e fakataha ʻa e kulupu EnglishConnect?
ʻE lava ke kehekehe ʻa e ngaahi lesoni EnglishConnect mei he miniti ʻe 60 ki he 90. Muimui ʻi he taimi ʻoku hiki atu ki he ʻekitiviti takitaha. ʻOua naʻa toʻo ha faʻahinga ʻekitivitī; fakaʻaongaʻi pe ʻa e taimi siʻisiʻi taha ʻoku fokotuʻu atu ki ha fakataha fakakulupu nounou ange pea fakaʻaongaʻi ʻa e taimi loloa ange ʻoku fokotuʻu atu kapau ʻe feʻunga ʻa e taimi.

Fakatokangaʻi ange: Fealēleaʻaki mo kinautolu ʻoku nau tokangaʻi e polokalamá pea fakakaukauʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó pea mo e ivi fakalotofonuá ʻi hoʻo fai e ngaahi fili ko ʻení.
Ko e ha hono tuʻo lahi ʻo e fakataha ʻa ʻeku kulupu?
Ko e angamahení, ʻoku fakataha tuʻo taha he uike ʻa e ngaahi kulupú. Kapau ʻe fie maʻu, ʻe lava ke toutou fakataha ʻa e ngaahi kulupú. Ke ola lelei taha ʻa e ngaahi fakataha fakakulupú, ʻoku fie maʻu ke maʻu ʻe he kau akó ha taimi feʻunga ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi fakatahá ke fakakakato ʻa e konga ko e "Ako Fakatāutahá."

ʻOku ʻi ai ha lēsoni ʻe 25 ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2. Kapau ʻe fakataha tuʻo taha he uike ʻa e ngaahi kulupu, ʻe fie maʻu ha mahina ʻe ono ke fakakakato ai ha tuʻunga ʻe taha. Kapau ʻe fakataha tuʻo ua ʻa e ngaahi kulupu ʻi he uike, ʻe fai ia ʻi ha mahina ʻe tolu. Kapau ʻe fie maʻu, te ke lava ʻo veteki ʻa e polokalama ki ha ngaahi konga iiki ange, pe ki ha ngaahi kongokonga. Hangē ko ʻení, te ke lava ʻo fili ke kamata ha kulupu ʻe fakataha ʻi ha māhina pē ʻe tolu tu'o taha he uike ke fakakakato ʻa e ʻiuniti 1 ki he 3. ʻE lava ʻe hono fakaʻaongaʻi ʻo e founga ko ʻení ʻo tokoniʻi ʻa e kau akó ke nau kei tuku

Fakatokangaʻi ange: ʻI hono fakataimi-tēpileʻi ha fakataha fakakulupu ʻoku ʻikai kamata ʻi he ʻiuniti 1, fakakaukau ke kamata e taimi-tēpile ʻo e lēsoni hoʻomou kulupú ʻaki e lēsoni 1. ʻE tokoni ʻeni ke fakataukeiʻi e kau akó ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e tohi lēsoní. Fealēleaʻaki mo kinautolu ʻoku nau tokangaʻi ʻa e polokalamá pea fakakaukauʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó pea mo e ivi fakalotofonuá ʻi hoʻo fai e ngaahi fili ko ʻení.
ʻE lava nai ke u akoʻi ha lēsoni ʻe ua pe lahi ange ʻi ha fakataha fakakulupu?
Kapau ʻe fie maʻu, ʻe lava ke akoʻi ʻe he ngaahi kulupú ha lēsoni lahi ange he tahá lolotonga ha fakataha fakakulupu. Ke ola lelei taha ʻa e ngaahi fakataha fakakulupú, ʻoku fie maʻu ke maʻu ʻe he kau akó ha taimi feʻunga kimuʻa ʻi he fakataha fakakulupú ke fakakakato ʻa e konga "Ako Fakatāutahá" ki he lēsoni takitaha.

Vakai, "Ko e hā hono tuʻo lahi ʻo e fakataha ʻa ʻeku kulupú?" ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki he taimi-tēpile ʻo e lēsoní mo e vave ʻo e lēsoní.
ʻE founga fefe haʻaku ʻiloʻi ʻa e lēvolo EnglishConnect totonu ke kau ki ai ha tokotaha ako?
ʻOku fie maʻu ʻe he EnglishConnect 1 ke poto he laukongá mo e tohí ʻi he lea fakafonua ʻa e tokotahá pea mo e malava ko ia ke lau ʻa e lea faka-Pilitāniá mo e ngaahi tefitoʻi lea faka-Pilitāniá. Ko e EnglishConnect 2 maʻá e kau ako ko ia te nau lava ʻo lea ʻaki ʻa e ngaahi sētesi ma'ama'a mo tali ʻa e ngaahi fehuʻi ma'ama'a ʻi he lea faka-Pilitāniá. Ke fakapapauʻi pe ʻoku totonu ke kau ha taha ako ki he EnglishConnect 1 pe EnglishConnect 2, te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ʻinitaviu poto'i he leá ʻi he fakamatala fakalahi B.

Ko e EnglishConnect 3 ko ha kalasi lotoloto ia ʻoku tokoni ki he kau ako ke fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi lea faka-Pilitania fakaako. Ke kau ki he EnglishConnect 3, kuo pau ke fakaʻaongaʻi mo aʻusia ʻe he kau ako ha maaka feʻunga ʻi he sivi ke hu ki he kalasi. ʻE lava ke tohi kole e kau akó ʻi he englishconnect.org/join.
Ko e ha ʻa e EnglishConnect 3?
ʻOku lahi e ngaahi lēvolo ʻo e EnglishConnect ke tokoni ki he fakalakalaka ʻa kinautolu ʻoku kau mai. ʻOku tokoni ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2 ki he kau akó ke fakatupulaki ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá. Ko e EnglishConnect 3 ko ha kalasi tu'unga lotoloto ia ʻoku tokoni ki he kau ako ke fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi lea faka-Pilitania fakaako. ʻOku tokoni ia ki he kau akó ke nau teuteu ki BYU–Pathway Worldwide. (Ako lahi ange ki BYU–Pathway Worldwide ʻi he byupathway.edu.)

Ko e EnglishConnect 3 ko ha koosi totongi maʻamaʻa, ʻi he ʻinitanetí mo e fakataha'anga fepōtalanoaʻaki he 'initaneti pe 'i ha fale fakataha'anga fakalotofonua. ʻOku kau ʻi he EnglishConnect 3 ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaako ʻi he ʻinitanetí mo ha ngaahi fakamatala fakafoʻituitui ʻi he fakafanongó, leá, laukongá, mo e tohí. ʻE lava ke fakalakalaka ʻa e kau ako ʻi he kalasi ʻi he vave pe ʻanautolu. ʻE lava ke toutou fai ʻe he kau ako ʻa e EnglishConnect 3 ʻi he tuʻo lahi taha ʻoku fie maʻu ke fakahoko ʻenau ngaahi taumuʻa. ʻOku fakaʻatā ʻe hono fakakakato ʻo e EnglishConnect 3 ʻa e kau akó ke ʻoua te nau toe fai ʻa e sivi ki hono fakafuofuaʻi ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻi he taimi ʻoku nau tohi kole ai ki he BYU–Pathway Worldwide.

Ke teuteu ki he EnglishConnect 3, ʻoku totonu ke fakakakato ʻe he kau ako ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2—kau ai ʻa e ngaahi ʻekitiviti tohi ngaue, tautautefito ki he laukonga mo e ngaahi ʻekitiviti tohi. Poupouʻi ʻa e au ako EnglishConnect 2 ke nau tohi kole ki he EnglishConnect 3 ʻi heenglishconnect.org/join.

ʻOku ʻoatu ʻa e EnglishConnect 3 ʻi he BYU–Pathway Worldwide ʻi he fengaueʻaki mo e kau taki fakalotofonua pea mo e kau faifekau ngaue tokoni ʻa e Siasi. ʻE lava ke ngaue ʻa e kau taki moe uelofea mo e kau pule ki he moʻui fakafalala pe 'iate kitá ʻi honau 'ēlia ke ʻoatu ʻa e EnglishConnect 3 ʻi honau ngaahi 'ēlia.
Te u tokoniʻi fēfē ha tokotaha ako ʻoku kau ki ha kulupu kuo ʻosi lolotonga lele?
ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi lesoni koeʻuhi ke lava ʻa e kau ako foʻou ʻo kau ki ha kulupu EnglishConnect ʻi ha faʻahinga taimi pe. Kapau ʻoku fie kau ʻa e kau ako ʻi he ʻosi ʻa e ngaahi kulupu, talitali lelei kinautolu, ʻoange kiate kinautolu ʻa e EnglishConnect 1 maʻa e kau ako pe EnglishConnect 2 maʻa e kau ako (pe fakahinohino kiate kinautolu ʻa e founga ke maʻu ai ʻa e tohi lesoni ʻi he Laipeli ʻo e Ongoongolelei), pea tokoniʻi kinautolu ke nau kau mai. Te ke lava pe ko ha tokotaha ako kehe ʻo tokoniʻi ʻa e kau ako foʻou ke nau fakataha mo e kulupu ʻaki hono fakaʻaliʻali kiate kinautolu ʻa e founga ke teuteu ai ki he lesoni hoko. ʻIkai ngata ai, ʻe lava ke fili ʻa e kau ako ke nau toe fai ha tuʻunga kapau ʻoku nau fie maʻu ha ako lahi ange.
Fefe kapau ʻe liʻaki ʻe ha tokotaha ako ha fakataha fakakulupu pe 'ikai ke toe haʻu?
ʻOku ʻi ai e taimi ʻe niʻihi ʻoku ʻi ai ha ngaahi faingataʻa ʻi he kau akó ʻokú ne ʻai ke faingataʻa e ʻalu ki he kulupú, pea ʻoku nau faʻa mamae ke foki mai koeʻuhí ko ʻenau maá pe ilifiá. Mahalo te nau pehe kuo fuʻu lahi ʻenau liʻaki pea ʻikai ke nau lava ʻo maʻu kotoa e me'a 'i he'enau li'aki. Fetu'utaki atu ʻo fakaafeʻi e kau ako ke nau haʻu ki he lesoni hoko, ʻo tatau ai pe pē ko e hā e lahi ne nau li'aki. Fai ha poupou mo ha fakalotolahi. Fakapapauʻi ange kiate kinautolu ʻoku fokotuʻutuʻu ʻa e EnglishConnect ke lava ʻa e kau ako ʻo toe kau ki ai ʻi ha faʻahinga taimi pe. ʻE lava ke toe kamata ʻa e kau akó ʻaki haʻanau ʻalu ki he kulupú mo teuteu ki he lēsoni hokó. Fakakaukau ke fakaafeʻi ha memipa ʻe toko taha pe tokolahi ange ʻo e kulupu ke fetuʻutaki ki he tokotaha ako ʻoku ʻikai ke ʻi ai mo fakahaaʻi ha poupou.

Fakatokangaʻi ange: ʻOua naʻa vahevahe ʻa e fakamatala fetuʻutaki ʻo ha taha taʻe maʻu haʻane tohi fakangofua.
Te u poupouʻi fēfē ʻa e kau ako ʻoku nau ako māmālie angé ʻi he niʻihi kehe ʻi he kulupú?
ʻOku fie maʻu ʻe he kau ako ʻe niʻihi ha taimi lahi ange ke mahino mo lea ʻaki ha lea fakafonua. ʻE ʻaonga lahi taha ki he kau ako ko ʻení hono fakakakato ʻo e konga "Ako Fakatāutahá" kimuʻa pea nau toki kau ki he kulupu fetalanoaʻaki takitaha. Fakaafeʻi kinautolu ke nau akoako fakahoko e ngaahi foʻi lea mo e sīpinga ʻo e sētesí kimuʻa pea fakataha e kulupú. ʻI he lolotonga ʻo e lēsoní, fakatauhoa ʻa e kau ako ko ʻení mo ha kau ako kehe te nau lava ʻo fai ha fakalotolahi mo ha poupou. Poupouʻi ʻa e kau akó kotoa ke nau fai ʻa e meʻa kotoa pē te nau lavá pea ke nau tali ʻa e ngaahi fehālākí ko ha konga ʻo e founga akó. Te ke lava foki ʻo fili ke toe vakaiʻi mo toe fai ha ngaahi ʻekitivitī. Fakamanatu ki he kau akó kotoa ʻoku mahuʻinga ki heʻenau fakalakalaká ʻa hono fakakakato ʻo e konga ko e "Ako Fakatāutahá" kimuʻa peá ke toki kau ki he kulupu fetalanoaʻaki hokó.
Te u poupouʻi fēfē ʻa e kau ako ʻoku vave ange ʻenau akó?
ʻI hoʻo kau fakataha mo e kau akó, 'e ala ké ke fakatokangaʻi ʻoku mahino lelei ki ha niʻihi pea faingofua hono fakakakato e ngaahi ʻekitivitī akoakó. Fakakaukau ke faka'ai'ai kau ako ko ʻení ke toe loloto ʻenau akó ʻaki hono fakakau ha ngaahi fakaikiiki lahi ange pe fai e ʻekitivitī tatau ʻi ha tuʻunga kehe. Hangē ko ʻení, ʻi he taimi ʻoku akoako feʻiloaki ai e kau akó mo ha tahá, kole ange ke nau akoako feʻiloaki mo ha kaungāmeʻa foʻou pe ko ha pule foʻou. ʻE lava foki ʻe he kau ako ko ʻeni ʻo fakamalohia ʻenau ʻilo ki he lea faka-Pilitania ʻaki hono poupouʻi e kau ako ʻoku nau ako vave ange. ʻE lava ke maʻu ʻe he kau ako kotoa pe ha lelei mei hono akoʻi ʻo ha kaunga ako mo tokoniʻi e niʻihi kehe ke nau ako e ngaahi lea mo e sipinga ʻi he lea faka-Pilitania.
ʻE founga fefe haʻaku poupouʻi ʻa e kau ako ʻoku kehekehe ʻenau poto he lea faka-Pilitania?
ʻOku fakanatula pe hono maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tuʻunga kehekehe ʻo e poto he lea faka-Pilitania pea ko ha faingamalie ia ke nau fetokoniʻaki ai. ʻE lava ʻe he fetokoniʻakí ʻo tanumaki ʻa e fakafeohí mo e tupulakí. ʻOku ʻi ai ha meʻa ke foaki ʻe he tokotaha kotoa pe. Hangē ko ʻení, ʻe lava ha kau ako ʻe niʻihi ʻo tokoniʻi e niʻihi kehé ke nau ongoʻi loto falala koeʻuhí he ʻoku nau loto fiemālie pe 'i he taimi 'oku feto'oaki ai. Fakauhoa e kau akó ʻi ha ngaahi founga kehekehe. Te ke lava ʻo fakatauhoa e kau akó mo ha taha ʻi he tuʻunga tatau ke tokoniʻi kinautolu ke fakatupulaki fakataha e ngaahi meʻa ʻoku nau malavá. Pe te ke lava ʻo fakatauhoa e kau akó mo ha taha ʻi ha tuʻunga kehe. ʻE ʻaonga ki he tokotaha ako ʻi he tuʻunga-maʻulalo ange ʻa e fakamatala ki he'ene tu'unga mo e poupou. ʻE ʻaonga ki he tokotaha ako tuʻunga-maʻolunga ange ʻa hono akoʻi ʻo ha hoa mo fakamatalaʻi ʻi he lea faka-Pilitania. Manatuʻi, ʻoku angamaheni ʻaki pē ke ʻi ai ha kulupu ʻoku kehekehe ʻenau poto he lea faka-Pilitāniá pea ʻe lava ke hoko ia ko ha faingamālie fakaʻofoʻofa ki he kau akó ke nau fetokoniʻaki ai.
Ko e hā te u fai ʻi he taimi ʻoku fai ai ʻe ha tokotaha ako ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e kalamá?
ʻOua ʻe fai ha fakahinohino loloa ki he kalama pe fakamoleki ha taimi lahi ke talanoa fekauʻaki mo e ngaahi tuʻutuʻuni, fakahinohinoʻi ʻa e kau ako ke nau foki ki he ngaahi sipinga. ʻE fakaʻehiʻehi ʻa e kau akó mei ha ngaahi fehālaaki lahi ʻaki haʻanau muimui ʻi he ngaahi sīpingá. ʻOku ola lelei ange ke ako ʻi hono ako ʻa e leá kae ʻikai talanoa fekauʻaki mo e leá. Ko ha fa'ahinga fakamatala pe 'oku totonu ke faingofua, nounou, mo malava 'o fakahoko. Kapau te ke akoʻi ha tefitoʻi moʻoni, ʻoange ha sīpinga ʻo ha ngaahi sētesi pea fakaafeʻi e kau akó ke nau akoako fakahoko hono fakaʻaongaʻi ʻo e tefitoʻi moʻoní. ʻOku ʻaonga lahi taha ki he kau akó ʻa e fanongo mo akoako lea faka-Pilitāniá.
ʻOku totonu nai ke u fakatonutonu e pu'akilea?
ʻOua naʻá ke fakamoleki ha taimi lahi ki hono fakatonutonu ʻo e puʻakilea. Fakamanatu ki he kau akó ko e mahinó ʻoku mahuʻinga ange ia ʻi hono maʻu ʻ a e puʻakilea haohaoá. Poupouʻi ʻa e kau akó ke nau akoako puʻaki e lea lolotonga ʻenau ako fakafoʻituituí koeʻuhi ke nau lava ʻ o akoako ʻi heʻenau taimi pē ʻanautolú. Manatuʻi kapau ʻoku fuʻu tōtuʻa e hoha'a ʻa e kau akó fekauʻaki mo ʻenau puʻaklea, te nau fakaalaala ke nau akoako ʻa e fetalanoaʻakí. Faka'ai;ai 'a e kau ako ke nau fakaʻaongaʻi e fatunga lesoni pu'akilea ʻi he ʻinitaneti ʻi he englishconnect.org/learner/resources.
ʻE founga fefe haʻaku lesisita mo tokangaʻi ʻeku kulupu EnglishConnect?
Ngaue'aki 'a e meʻangaue QuickReg (quickreg.englishconnect.org) ke lesisita mo fakalele hoʻo kulupu EnglishConnect. Ko e QuickReg ko ha meʻangaue lesisita fakakulupu ia ʻoku ʻomi ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e QuickReg ki he:
 • Faʻu ha kulupu: fili ʻa e ʻaho, taimi, mo e feituʻu ʻo hoʻo kulupu.
 • Tokangaʻi ha kulupu: vakai ki he fakamatala ʻa e tokotaha ʻoku kau mai mo fakatonutonu e fakamatala ki he kulupu.
 • Fakaafeʻi e kakai ke nau kau mai: ʻE lisi hoʻo kulupu ʻi he ʻInitaneti ʻi he englishconnect.org/join. Te ke lava ʻo vahevahe ha fehokotakiʻanga ke fakaafeʻi e kakai ke nau lesisita ki hoʻo kulupu.
 • Tufaki e ngaahi tohi fakamoʻoni: ʻi he fakaʻosinga hoʻo kulupu, ʻe lava ké ke hu mo paaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni.
ʻOku maʻu fefe ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni ako EnglishConnect?
EnglishConnect 1 mo e 2: ʻI he fakaʻosinga ʻo e kulupú, ʻe lava ke maʻu ʻe he kau akó ha ngaahi tohi fakamoʻoni ako ki ho kau mai. ʻE lava ke tufaki ʻe he kau takí, kau mataotaó, pe kau faiakó ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoní. ʻOku ʻi ai ha ngaahi fonua ʻe niʻihi he ʻikai fakangofua ke tufaki ha ngaahi tohi fakamoʻoni ako EnglishConnect. Kātaki ʻo toe vakaiʻi e ngaahi fie maʻu fakalao fakalotofonuá kimuʻa pea toki foaki e ngaahi tohi fakamoʻoní (vakai ki he, englishconnect.org/leader/approved-locations).

Fakatokangaʻi ange: Ke hu mo tufaki e ngaahi tohi fakamoʻoni, kuo pau ke lesisita hoʻo kulupu ʻi he meʻangaue QuickReg ʻi he quickreg.englishconnect.org. (Vakai, "ʻE founga fefe haʻaku lesisita mo tokangaʻi ʻeku kulupu EnglishConnect?" ʻi he konga ko ʻeni ʻo e FAQ.)

EnglishConnect 3: ʻE lava ke maʻu ʻe he kau ako ha ngaahi tohi fakamoʻoni ʻo e fakakakato ʻi he taimi ʻoku nau fakakakato ai ʻa e ngaahi tuʻunga ʻoku fie maʻu ʻi he kalasi. ʻOku fakaʻatā ʻe hono fakakakato ʻo e EnglishConnect 3 ʻa e kau akó ke ʻoua te nau toe fai ʻa e fakafuofuaʻi ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻi he taimi ʻoku nau tohi kole ki he BYU–Pathway Worldwide.
Te u ngāue fēfē mo e kau mēmipa ʻo e kulupu mei ha ngaahi tui fakalotu kehekehe?
Ko e taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ne ʻai ke makehe ai ʻa e EnglishConnect ʻi he ako ʻoku makatuʻunga ʻi he tui. Te ke lava ʻo fakakau e kakai mei he ngaahi puipuituʻa kehekehe ʻo e tui ʻaki hono tokoniʻi kinautolu ke nau fakakaukau ki he founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai kiate kinautolu ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻo e akó. Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e "Principles of Learning Glossary" ʻi he ngaahi tohi lesoni EnglishConnect ʻa e tokotaha ako ke tokoni ke mahino kiate kinautolu ʻa e ngaahi lea ʻo e ongoongoleleí. 'I hono tākiekina 'e he Laumālie, fakakaukau ke fakaafeʻi kinautolu ke vahevahe ʻa e meʻa ʻoku nau akó ʻi hoʻomou aleaʻi ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻo e akó. Fakahaaʻi maʻu pē hoʻo fakaʻapaʻapa ki he tui ʻa e niʻihi kehé lolotonga hoʻo vahevahe tauʻatāina hoʻo tui ʻe lava ke tokoniʻi kinautolu ʻe he ʻOtua ke nau ako e lea faka-Pilitāniá
ʻE founga fefe haʻaku tokangaʻi ha memipa ʻo ha kulupu ʻoku lahi ʻene lea pea ala lava ke ne fakaaoao'i ʻa e ngaahi ʻekitivitii?
Ko e fevahevaheʻakí ko ha konga fakanatula pē ia ʻo e ngaahi fepōtalanoaʻakí fakakulupu, ka ʻi he taimi ʻe niʻihi ʻe fuʻu lahi e talanoa ʻa ha taha ʻo hangē ʻoku mamae e niʻihi kehé ke vahevahé. ʻE lava 'o tokoni ke talanoa fakatāutaha mo e tokotaha ko iá, mavahe mei he fakataha fakakulupú. Fakamatalaʻi ʻa e meʻa ʻoku ke siofi mo hoʻo fakakaukau ki he anga ʻo 'ene uesia ʻa e kulupu. Kole ki he tokotaha ko iá ke ne vahevahe ha faʻahinga meʻa ʻokú ne hohaʻa ki ai pea vakai pe 'e lava ké ke loto ki ha founga ʻe tokoni ki he kau mēmipa kotoa ʻo e kulupú ke nau kau mai.
Fefe kapau ʻoku ʻi ai ha ʻaho malolo pe fepakipaki pea ʻe liʻaki ʻe he tokolahi ʻo e kulupu ʻa e fakataha?
Mahalo naʻa fie maʻu ké ke fakatoloi ʻa e lēsoní. Fealēleaʻaki mo kinautolu ʻoku nau tokangaʻi ʻa e polokalamá pea fakakaukauʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó pea mo e ivi fakalotofonuá ʻi hoʻo fai e ngaahi fili ko ʻení.
Ko e hā e meʻa ʻoku totonu ke u faí kapau te u liʻaki ha fakataha?
Kole ki ha tokotaha akonaki ʻe taha ke ne tataki ʻa e kulupú ʻi he taimi ʻokú ke mavahe aí. Fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ha kakai lalahi ʻe toko ua. Fakaafeʻi ha mēmipa lalahi ʻe taha ʻo e kulupú ke faiako kapau ʻe fie maʻu.
Te u maʻu mei fē ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ki heʻeku ngaahi fakataha fakakulupú?
Nāunau ʻa e Tokotaha Akó
ʻE fie maʻu ke hu ʻa e kau ako ki he EnglishConnect 1 maʻa e Kau Ako pe EnglishConnect 2 maʻa e Kau Ako ʻi he Laipeli ʻo e Ongoongoleleí pe paaki ʻo fakafou ʻi he falekoloa ʻInitaneti ʻa e Siasi ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org. ʻOku ʻi ai foki mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ʻe lava ke maʻu ke fakalahi ai ʻenau akó, kau ai ʻa e ngaahi tohi ngāué mo e ngaahi ʻekitivitī ʻi he ʻinitanetí. Ke maʻu ha fakamatala ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni kotoa ʻoku lava ke maʻu ʻe he kau akó, vakai ki he "Ko e hā ʻa e nāunau ʻa e tokotaha akó mo e tokotaha akonaki ki he EnglishConnect?"

Nāunau ʻa e Tokotaha Akonaki
ʻOku totonu ke ako ʻe he kau akonaki ʻa e EnglishConnect Maʻá e Kau Akonaki ʻi he Laipeli ʻo e Ongoongoleleí pea pehē ki ha ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaako kehe ʻi he teacheenglishconnect.org/to/kau-faiako.
ʻOku fefe e kamata 'o ha kulupu EnglishConnect 1 pe 2?
ʻE lava ke kamata ʻe he kaingalotu mo e kau faifekau ha ngaahi kulupu EnglishConnect ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e kau taki lakanga fakataulaʻeiki fakalotofonua. Vakai ki he Fakahinohino ki Hono Fakahoko ʻo e EnglishConnect ki ha fakamatala lahi ange.
Ko e hā ʻoku totonu ke fai ʻe ha faiako kapau ʻe tōmui mai ha taha ako pe ʻoku fie kau mai ha taha ako hili e kamata ʻa e kalasí?
Kapau ʻe aʻu tomui mai ha tokotaha ako, fakaafeʻi ha taha ako kehe ke tokoni'i kiate ia ke kau ʻi he ʻekitiviti lolotonga.

Kapau ʻe kau atu ha taha ako ki he kalasí hili e lēsoni ʻuluakí, tuku ha taimi kimuʻa pe hili iá ke talitali loto māfana ʻa e tokotaha ako foʻoú. Fakaafeʻi ha taha ako ʻe taha ke tokoni ke mahino kiate ia ʻa e lesoni pea teuteu ki he lesoni hoko.
ʻOku totonu nai ke u akoʻi ʻa e ngaahi lea ʻi he kulupu fepotalanoaʻaki?
Fakaafeʻi e kau akó ke nau ako maʻuloto e ngaahi foʻi lea kimuʻa he lēsoní. Te nau lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻInitanetí ke ako hono ʻuhinga mo hono puʻaki ʻo e foʻi lea takitaha. ʻI he kamataʻanga ʻo e lēsoní, ʻai e kau akó ke nau ngāue tautau toko ua ke toe vakaiʻi e ngaahi foʻi leá ʻi ha ngaahi miniti siʻi. ʻ Oua ʻ e fakamoleki ʻ a e taimi 'i hono toutou ako'i e ngaahi fo'ileá ʻ i heʻenau ngāueʻaki ia ʻi he ngaahi ngāue fetalanoaʻakí.
ʻE anga fēfē haʻaku tokangaʻi ʻeku lēsoní koeʻuhí ke u lava ʻo fakamoleki ha taimi ʻi he ngaahi ʻekitivitī ʻoku mahuʻinga tahá?
Fakangatangata ʻa e lahi ʻo e taimi ʻoku ke fakamoleki ʻi hono toe vakaiʻi ʻo e ngaahi foʻi lea mo hono fakamatala'i ʻa e kalama. Ko e lahi taha ʻo e taimí ʻoku totonu ke fakamoleki ia ʻi hono tokoniʻi ʻo e kau akó ke nau ako ʻa e ngaahi ʻekitivitī fepōtalanoaʻakí ʻi ha fanga kiʻi kulupu iiki pe tauhoa.

Fefe kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ongo kakai lalahi falalaʻanga ʻe lava ke na ʻi he kulupu ʻi he taimi ʻoku akoʻi ai ʻa e EnglishConnect ki he kau ta'u si'i?
He ʻikai lava ke fakahoko ha ngaahi kulupu ʻi he taimi ʻoku ʻi ai ai ha ngaahi kau ta'u si'i pea ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha kakai lalahi falalaʻanga 'e ua. Ko e meʻa tatau pe, he ʻikai lava ha taha lahi ʻo ngaue toko taha pe, taha ki he taha, mo ha kiʻi taha ta'u siʻisiʻi. Ko e ngaahi lao ko ʻeni ke maluʻi ʻa e taha kotoa pe.
Kau Takí

Ngaahi Fehuʻi Angamaheni ʻa e Takí

Ko e ha ʻa e EnglishConnect?
Ko e EnglishConnect ko ha polokalama ako lea faka-Pilitānia ia ʻoku ʻomi ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Ko e taumuʻa ʻo e lea EnglishConnect ke tokoniʻi ʻa e tokotaha fakafoʻituitui ke fakatupulaki ʻa e moʻui fakafalala fakalaumalie mo fakatuʻasino pe kiate kita ʻi hono fakatupulaki ʻo e ngaahi poto faka-Pilitania ʻi ha ʻatakai ʻo e tui, fakafeohi, mo e tupulaki. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he kau taki, kau faiako, mo e kau ako ʻa e EnglishConnect ke tokoni ki he fanau ʻa e ʻOtua:
 • Moʻui ʻaki e ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisi. ʻI he lea EnglishConnect, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ako "ʻi he ako pea ʻi he tui foki" (Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 88:118). ʻOku fakamālohia ʻe he kau faiakó mo e kau akó ʻenau tui ʻi heʻenau fekumi mo maʻu e tokoni ʻa e ʻEikí.
 • Tokangaʻi ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻiá. ʻE lava ʻe he ngaahi taukei ʻi he lea faka-Pilitāniá ʻo fakalahi ʻa e ngaahi faingamālie ki he moʻui fakafalala pē kiate kitá mo e ngāue tokoní. ʻOku tokoni ʻa e EnglishConnect ki he niʻihi ʻoku kau maí ke nau teuteu ki he ngāue tokoní, ngāue maʻuʻanga moʻuí, mo e ngaahi faingamālie fakaako. ʻIkai ngata aí, ʻoku fetokoniʻaki mo feʻofaʻaki ʻa kinautolu ʻoku kau maí ʻi heʻenau faiako mo feakoʻakí.
 • Fakaafeʻi ʻa e kakai kotoa pē ke nau tali ʻa e ongoongoleleí. ʻI he ngaahi kulupu Fehokotaki EnglishConnect ʻoku ako mo fakaʻaongaʻi ai ʻe kinautolu ʻoku kau maí ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí mo langaki ha feohi fakakaungāmeʻa. ʻI he kotoa ʻo e EnglishConnect, ʻoku maʻu ʻe kinautolu ʻoku kau mai ha ngaahi faingamalie lahi ke muimui ʻi he Laumalie ʻi heʻenau ʻofa, vahevahe, mo fakaafeʻi ʻa e niʻihi kehe ke nau aʻusia ʻa e ngaahi tapuaki ʻo e ongoongoleleí.
ʻOku tokoniʻi fefe ʻe he ako lea faka-Pilitania ʻa e tokotaha fakafoʻituitui?
ʻE lava ʻe hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻo fakatupulaki e ngaahi faingamālie ʻo ha taha ke ngāue, ako, mo ngāue tokoni. ʻI he ngaahi fonua ʻoku ʻikai ko e lea faka-Pilitania ʻa e lea fakafonua, ʻe lava ke maʻu ʻe he kakai tuʻufonua ʻoku nau lea faka-Pilitania ha vahe 30-50% maʻolunga ange (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies). 

ʻI he ngaahi fonua lea faka-Pilitania, ʻoku lava lelei ange ke maʻu ʻe he kau hikifonua mo e kau kumi hufanga ʻoku nau ako e lea faka-Pilitania ha ngaue maʻuʻanga moʻui, ma'u e tokangaekina fakamoʻuilelei, fakaʻaongaʻi e ngaahi faingamalie fakaako, pea feohi pea mo e tukuikolo (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
ʻE founga fefe haʻaku fakalele ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2?
ʻOku ke fakahoko ha fatongia mahuʻinga ʻi hono fokotuʻu ʻo e visone ki he EnglishConnect ʻi homou 'ēlia. Kataki ʻo lau pea muimui ki he ngaahi fakahinohino ʻi he Fakahinohino Ki Hono Fakahoko ʻo e EnglishConnect.
Ko hai ʻoku totonu ke u uiui'i ko e kau faiakó?
ʻOku ʻi ai ha fatongia mahuʻinga ʻo e kau faiako ʻi hono fakaafeʻi mai ʻo e Laumalie mo fakatupulaki ʻa e tui, fakafeohi, mo e tupulaki ʻi he ngaahi kulupu EnglishConnect. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke nau hoko ko ha kau mataotao ʻi he lea faka-Pilitāniá pe taukei ʻi he faiakó. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke nau lea ʻaki e lea tatau mo e kau akó. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi lesoni EnglishConnect ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni kuo ʻosi fakamoʻoniʻi ʻi he ako lea fakafonua, pea ʻe ma'u e ola lelei ʻa e kau faiako ʻi heʻenau tataki ʻi he ʻofa ʻa e kau ako ʻi he ngaahi lesoni. ʻOku tokoni ʻa e kau faiakó ki he kau akó ke nau ofi ange ki he ʻOtua ʻi heʻenau ako ʻa e lea faka-Pilitāniá.

ʻOku maʻu ʻe he kau faiako leleí ʻa e:
 • Loto vēkeveke, fiefia, mo e manako ke akoʻi e lea faka-Pilitāniá.
 • ʻOfa mo faʻa kātakiʻi ʻa e kau akó pea mo ha holi mālohi ke mamata ʻoku nau lavameʻa.
 • Ko ha ʻulungāanga lelei mo fakatuʻamelie.
 • Falalaʻanga mo e faingamalie ke taki e ngaahi kulupu.
Koeʻuhi ʻoku lava ke kau ʻi he kau ako ʻi he EnglishConnect 'a ha kau ta'u si'i, ʻoku totonu ke ʻinitaviu ʻe he kau taki lakanga fakataulaʻeiki fakalotofonua ʻa e tokotaha kotoa pe ʻe ala hoko ko ha faiako mo vakaiʻi honau lekooti memipasipi ki ha ngaahi fakamatala kimuʻa pea toki foaki ha uiuiʻi. Ko e ngaahi kulupu ʻoku ʻi ai ha kau ta'u si'i kuopau ke ʻi ai ha kakai lalahi ʻe toko ua pea nau muimui ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e Siasi ki hono maluʻi ʻo e toʻu tupu.
Ko hai ʻokú ne akoʻi e kau faiakó?
ʻE lava ke akoʻi ʻa e kau akonaki ʻe ha mataotao ʻi he moʻui fakafalala pē kiate kitá, taki lakanga fakataulaʻeiki, pe ko ha tokotaha akonaki kehe. Te nau akoʻi ʻa e kau faiako ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e EnglishConnect Maʻa e kau Akonaki mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he englishconnect.org/leader-and-teacher-resources. ʻOku totonu ke ʻoange ki he kau akonaki ha tatau ʻo e tohi lēsoni mo e tohi ngāue ʻa e tokotaha akó (vakai, "Ko e hā ʻa e nāunau ʻa e tokotaha akó mo e tokotaha akonaki?"). ʻE lava ʻo poupouʻi ʻa e kau akonaki ke nau faʻa fakataha maʻu pē ke nau fealēleaʻaki fakataha, vahevahe ʻa e ngaahi founga lelei taha ki hono fakahokó, tali ʻenau ngaahi fehuʻí, mo toe vakaiʻi ʻa e ngaahi nāunau akó.
Ko e kau faiako ʻe toko fiha ʻoku ou fie maʻú?
ʻOku fokotuʻu atu ke ʻi ai ha faiako ʻe toko ua pe lahi ange ʻi he kulupu takitaha. ʻI he founga ko iá te nau lava ai ʻo faiako pe tāpuni atu ʻa e niʻihi kehe kapau ʻoku mamaʻo pe puke ha taha.

MAHUʻINGA: Kuo pau ke muimui ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect ki he tuʻutuʻuni ʻa e Siasi ʻoku totonu ke ʻi ai maʻu pe ha kakai lalahi falalaʻanga ʻe toko ua ʻi he lolotonga ʻo e fakataha fakakulupu kotoa pe. Kapau ʻoku toko taha pē ʻa e tokotaha akonaki, pea vahe leva ki ha taha lahi ʻo e kulupú ke kau ʻi he lēsoni takitaha. ʻOua naʻa fakahoko ha ngaahi kulupu kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha kakai lalahi falalaʻanga ʻe toko ua.
Ko e hā ʻa e nāunau ʻa e tokotaha akó mo e tokotaha akonaki?
Nāunau ʻa e Tokotaha Akó
ʻE fie maʻu ʻe he kau ako ke nau lava ʻo hu ki he EnglishConnect 1 maʻa e Kau Ako pe EnglishConnect 2 maʻa e Kau Ako ʻi he Laipeli ʻo e Ongoongolelei pe paaki ʻi he falekoloa ʻinitaneti ʻa e Siasi ʻi he store.ChurchofJesusChrist.org. ʻOku ʻi ai foki mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe ʻe lava ke maʻu ke fakalahi ai ʻenau akó, kau ai ʻa e ngaahi tohi ngāué mo e ngaahi ʻekitivitī ʻi he ʻinitanetí. Ke maʻu ha fakamatala ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni kotoa ʻoku lava ke maʻu ʻe he kau akó, vakai ki he "Ko e hā ʻa e nāunau ʻa e tokotaha akó mo e tokotaha akonaki ki he EnglishConnect?"

Nāunau ʻa e Faiakó
ʻOku totonu ke ako ʻe he kau faiakó ʻa e EnglishConnect Maʻá e Kau Faiako ʻi he Laipeli ʻo e Ongoongoleleí pea pehē ki ha ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaako kehe ʻi he englishconnect.org/leader-and-teacher-resources.

Ko hai ʻokú ne totongi ʻa e fakamole ki he ngaahi nāunaú?
ʻE lava ke fakapapauʻi ʻe he ngaahi ʻiuniti fakalotofonuá mo e ngaahi misioná pe te nau totongi ʻa e fakamole ki hono paaki ʻo e nāunaú pe ʻe totongi ʻe he kau akó ʻenau ngaahi tohi lēsoni pē ʻanautolú. ʻE lava ke ʻota fakahangatonu ʻe he kau akó ʻa e ngaahi tohi lēsoní ʻi he store.churchofjesuschrist.org.
Te u ʻilo fefe ʻoku ola lelei ʻa e ngaahi kulupu?
Ko e taumuʻa ʻo e EnglishConnect ke tokoniʻi ʻa e kau ako ke fakatupulaki ʻenau moʻui fakafalala fakalaumalie mo fakatuʻasino pe kiate kinautolu ʻi heʻenau fekumi ki he tokoni ʻa e ʻEiki ke ako ʻa e lea faka-Pilitania. ʻE lava foki ʻe he ako lea faka-Pilitania ʻo fakalahi honau ngaahi faingamalie fakaako mo e ngāue. ʻOku fakataumuʻa ʻa e ngaahi kalasi ako EnglishConnect ke tokoniʻi ʻa e kau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e ongoongoleleí ʻi heʻenau ngāue fakataha ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻa ako.

Te ke ʻiloʻi ʻoku lavameʻa ʻa e kau akonaki ʻi he taimi te nau:
 • Fakaafeʻi ʻa e Laumālié ʻi he fakamoʻoni, lotu, mo e fakahaaʻi ʻo e ʻofá mo e fakalotolahí.
 • Tuku ha miniti ʻe 20 ki he 30 ʻo e taimi fakakulupú ke aleaʻi ai ʻa e tefitoʻi moʻoni ʻo e ako mei he lēsoní.
 • Fakamoleki e konga lahi ʻo e taimi fakakulupú ʻi hono tokoniʻi e kau akó ke nau kau ʻi he ngaahi ʻekitivitī akoako lea fekauʻakí.
Te ke ʻiloʻi ʻoku lavameʻa e kau akó ʻi he taimi te nau:
 • ʻAlu maʻu pē mo kau longomoʻui atu ki he ngaahi fakataha fakakulupu fakauiké.
 • Feakoʻiʻaki, fakahaaʻi e tui, mo vahevahe e fakamoʻoni.
 • Ngāue ʻi he tui ke ako mo ako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitāniá mavahe mei heʻenau kulupú.
Te u ʻilo fefe pe ʻoku totonu ke toʻo ʻe ha tokotaha ako ʻa e EnglishConnect 1 pe 2?
Te ke lava ʻo ngāue'aki 'aki 'a e sivi lea nounou ʻi he "Fakamatala Fakalahi B: ʻInitaviu ʻo e Pōto'i he Lea Ki Hono Fakahū ki he Ngaahi Kulupu EnglishConnect" ke fakapapauʻi pe ʻoku totonu ke fakahū ha tokotaha ako ʻi he EnglishConnect 1 pe EnglishConnect 2. Kapau ʻoku taha pe ʻa e kulupu ʻoku tuku atu, ʻe lava ke ngaue fakataha ʻa e kau ako mei he ongo lēvolo fakatouʻosi ke fai ha tokoni.
Ko e hā ha ngaahi liliu te u lava ʻo fai ki he ako mo e ngaahi maʻuʻanga fakamala tokoni?
ʻOku maluʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni EnglishConnect ʻe he lao ʻo e maʻu mafai pulusi pea ʻoku ʻikai totonu ke liliu taʻe maʻu ha ngofua. Vakai ki he konga ko e "Appendix A: Legal Information" ki ha fakamatala ki hono kole ha ngofua ke fakaleleiʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoní.
Te tau fili fēfē ʻa e ngaahi kalasi ke tuku atú?
Ko e lahi taha ʻo e ngaahi potungāue ʻoku nau tuku atu ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2. Kapau ʻoku ʻikai malava ia, ʻoku fokotuʻu atu ké ke kamata tuku atu ʻa e EnglishConnect 1 pea fakalahi ki he EnglishConnect 2 ʻi he tupulaki ho'o malava.

ʻI hono tuku atu ʻo e ngaahi naunau fakamuimuitaha ʻi he 2024, kuo liliu ai e ngaahi fie maʻu ʻa e tokotaha akonaki kimuʻa ke fakaʻatā ha kakai tokolahi ange ke nau malava 'o hoko ko ha kau akonaki EnglishConnect. ʻI he ngaahi fehuʻi ʻoku hiki atu ʻi laló, kātaki ʻo toe vakaiʻi ʻa e "Ko hai ʻoku totonu ke u uiui'i ko e kau faiakó?" ke ako lahi ange.
ʻE founga fefe haʻatau tokoniʻi ʻa e kau ako ke nau fakalakalaka ʻi ha kalasi pea ʻi he ngaahi kalasi?
ʻOku ʻikai faingofua hono ako ha lea fakafonua. ʻOku fie maʻu ki ai ʻa e feinga maʻu pē, faʻa kātaki, mo e tui. Te ke lava ʻo tokoni ʻaki haʻo fakahaaʻi hoʻo tui, fai ha fakalotolahi, pea muimuiʻi ʻi he ʻofa.
Naʻe haʻu mei fe ʻa e polokalama EnglishConnect?
Ko e EnglishConnect ko ha polokalama ia ʻoku ʻomi ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. Naʻe kamata ia ko ha konga ʻo e polokalama ako fakaemāmani lahí pea hokohoko atu ko ha ngāue fakataha ʻi he vahaʻa ʻo e Potungāue Ako ʻa e Siasi, Potungāue Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá, mo e Potungāue Ngāue Faifekau. Kuo lauiafe ha kakai kuo nau kau ki he EnglishConnect pea ʻoku nau maʻu ha lelei mei he faingamalie makehe ke ako EnglishConnect ʻi ha ʻatakai ʻo e tui, fakafeohi, mo e tupulaki.
ʻOku tokoni fefe ʻa e EnglishConnect ki he kakai?
ʻOku fehangahangai ha kakai tokolahi ʻi he funga ʻo e māmaní mo ha ngaahi faingataʻa ki hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá ʻo kau ai ʻa e fakamolé, mamaʻó, taimí, veiveiuá, mo e hū ki aí. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau taki ʻo e Siasi ʻa e EnglishConnect ke ikunaʻi ʻaki ʻa e ngaahi faingata'a. ʻOku ʻomi ʻe he EnglishConnect ha faingamalie makehe ki he kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi poto faka-Pilitania ʻi ha ʻatakai ʻoku fakatefito ʻi he ongoongolelei. ʻE hanga ʻe he kau ako ko ia ʻoku nau aʻusia e ngaahi ola ʻo e kalasí, ʻo fakalahi honau ngaahi faingamālie ki he ngāue maʻuʻanga moʻuí, ngāue tokoní, mo e akó—tautautefito ʻi he BYU-Pathway Worldwide.

ʻOku tokangaʻi fefe ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect?
ʻOku ngaue ʻa e EnglishConnect ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e lakanga fakataulaʻeiki ke tokoni ʻi he ngaue ʻa e ʻOtua ki he fakamoʻui mo e hakeakiʻi. ʻE lava ke fakahoko ʻa e EnglishConnect he ngaahi uoti, siteiki, ngaahi fakataha alelea fakafekauʻaki, misiona, mo e ngaahi ʻelia. ʻOku nau fai ʻeni ʻaki ʻenau:
 • ʻOange ha kulupu ʻe 1 mo e 2 ʻi he EnglishConnect: ʻE lava ke fokotuʻutuʻu mo fakalele ʻa e ngaahi kulupu EnglishConnect ʻo hangē ko ha ngaahi kulupu moʻui fakafalala pē kiate kita kehe. ʻOku faʻa ʻuhinga ʻeni ʻoku vahe ʻa e pule ʻo e EnglishConnect 1 mo e 2 ki ha komiti moʻui fakafalala pe kiate kita pe ko ha komiti kehe kuo vahe ki ai.
 • Ko Hono Fakafehokotaki ʻo e Kau Akó ki he Ngaahi Kulupu EnglishConnect 3: EnglishConnect 3 ʻoku fokotuʻutuʻu mo fakahoko ia ʻe BYU–Pathway Worldwide. Tokoniʻi ʻe he kau faifekau tokoni ʻa e Siasi ʻa e kulupu ʻe 3 ʻi he EnglishConnect.

Vakai ki he Fakahinohino Ki Hono Fakahoko ʻo e EnglishConnect ki ha fakamatala lahi ange.
ʻOku totonu nai ke fakataha fesiofaki ʻa e kulupu EnglishConnect 1 mo e 2 'i he 'initaneti?
ʻOku fokotuʻu atu ke fai ha fakafeohi ki he ngaahi kulupu ʻi he ngaahi fale ʻo e Siasi. Kapau ʻoku faingataʻa ʻa e hū ki he ngaahi falelotu ʻo e Siasi kiate kinautolu ʻoku kau maí, fakakaukau ke fokotu'u ha ngaahi kulupu ʻi he ʻinitanetí. ʻE lava ke tokoni ʻa e "Fakahinohino Ki Hono Tataki ʻo e Ngaahi Kulupu he 'Initaneti" mo e "Fakahinohino Ki He Kulupu he 'Initaneti" ki he kau taki, kau akonaki, mo e kau ako ke nau faʻu ha ʻatakai ʻo e ako fakalaumalie ʻi he ʻinitaneti. ʻOku lava ke maʻu atu ʻa e ngaahi fakamatala ki he lesoni 'i he 'initaneti ʻi he englishconnect.org/to/ngaahi-mauanga-tokoni-a-e-faiako-mo-e-taki.
Ko e ha hono tuʻo lahi ʻa e fakataha ʻa e kulupu EnglishConnect 1 mo e 2?
Ko e lahi taha ʻo e ngaahi kulupú ʻoku nau fakataha tuʻo taha pe tuʻo ua ʻi he uike, ka ʻoku hiki ʻa e ngaahi lēsoní koeʻuhí ke lava ʻa e ngaahi kulupú ʻo toutou fakataha ʻo lahi ange kapau ʻe fie maʻu. Fili ha ʻaho mo ha taimi ʻe ʻaonga taha ki he kau akó mo e kau faiakó. Manatuʻi ʻoku fie maʻu ʻe he kau akó ha taimi ke fakakakato ai e ngaahi ʻekitivitī ako fakatāutahá kimuʻa he lēsoni takitaha.
Ko e ha hono fuoloa ʻa e fakataha ʻa EnglishConnect 1 mo e 2?
Ko e lahi taha ʻo e ngaahi kulupu ʻoku nau fakataha ʻi ha miniti ʻe 90, ka ʻe lava ke fakataha ʻa e ngaahi kulupu ʻi ha taimi kehe kapau ʻe fie maʻu.

ʻOku lahi ha ngaahi kulupu ʻoku hokohoko atu pē, ʻo ʻuhinga ʻoku nau kamata foʻou ʻi he lēsoni 1 ʻi he ʻosi ʻenau tohi lēsoní. ʻOku hū tuʻo taha pē ʻa e ngaahi kulupu kehé ʻi he tohi lēsoní pe ʻufiʻufiʻi ha konga pē ʻo e ngaahi ʻiuniti ʻi he tohi lēsoní.
ʻE lava ke maʻu ʻe he kau ako EnglishConnect ʻa e maaka 'o e tu'unga ako fakakolisí?
ʻI he lolotonga ni, ʻoku ʻikai ai ha maaka ʻa e ngaahi kalasi EnglishConnect. Neongo ia, ʻoku fakataumuʻa ʻa e naunau fakalesoni EnglishConnect 3 ke teuteuʻi ʻa e kau ako ki he lavameʻa ʻi BYU-Pathway Worldwide.
Ko hai ʻe lava ʻo kau ki aí?
ʻOku totonu ke ʻoua naʻa toe siʻi hifo he taʻu 11 ʻa kinautolu ʻoku kau ki he EnglishConnect 1, 2, mo e 3. Kuo pau ke fakahu ʻe he kau ta'u si'i ha foomu fakangofua ʻa e matuʻa.
ʻE lava nai ke kau mai e kakai ʻo e ngaahi tui fakalotu kehé?
ʻOku poupouʻi e kakai mei he ngaahi puipuituʻa kehekehe ʻo e tui ke nau kau mai. ʻOku totonu ke fakahaaʻi maʻu pē ʻe he kāingalotú ʻenau fakaʻapaʻapa ki he tui ʻa e niʻihi kehé kae vahevahe tauʻatāina ʻenau tuí ʻe lava ʻa e ʻOtua ʻo tokoniʻi kinautolu ke nau ako e lea faka-Pilitaniá.
ʻE founga fefe haʻatau lesisita ha kulupu EnglishConnect 1 mo e 2?
Ko e QuickReg ko ha meʻangaue ia kuo fakangofua ʻe he Siasi ke tokangaʻi ʻaki ʻa e ngaahi kulupu moʻui fakafalala pe kiate kita. Faʻu ha ngaahi kulupu ʻi he QuickReg ʻaki haʻo ʻalu ki quickreg.englishconnect.org. Pea hoko atu hono ngāue 'akiʻo e QuickReg ki he:
 • Ngaahi kulupu tuʻuaki
 • Liliu ʻa e ʻaho, taimi, mo e feituʻu ʻo e ngaahi kulupu
 • Paaki a e ngaahi tohi fakamoʻoni ako 'o e tokotaha oku kaú
 • Liliu e tuʻunga ʻo e tokotaha akó
 • Fakaʻosi e ngaahi kulupú

Vakai ki he lesoni QuickReg ʻi he englishconnect.org/quickreg ki he ako.

Fakatokangaʻi ange: Ke fakaʻaongaʻi ʻa e QuickReg, kuo pau ke (1) ʻi ai ha uiuiʻi e Siasi ʻo ha mēmipa pea (2) lekooti honau uiuiʻi ʻi he Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Takí mo e Kalake.
ʻOku foaki nai 'e he EnglishConnect ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni ako ʻo e ngaahi kalasi?
EnglishConnect 1 mo e 2: ʻE lava ke paaki ʻe he kau akonaki mo e kau mataotao ʻo e moʻui fakafalala pe kiate kita ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni ki he kau ako ʻoku lesisita ʻi he QuickReg.

Fakatokangaʻi ange: Ko ha fakalāngilangi pē ʻeni ʻo e kau maí. Ko e EnglishConnect 1 mo e 2 ʻoku ʻikai ko ha ngaahi kalasi fakamoʻoniʻi ako pea ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha maaka tānaki ki he ʻunivesiti.

EnglishConnect 3: ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe lava ke maʻu ʻe he kau ako ha tohi fakamoʻoni ako ʻo e fakakakato ʻo makatuʻunga ʻi heʻenau ngaue ʻi he kalasi.
ʻOku totonu nai ke maʻu ʻe he kau faiako EnglishConnect 1 mo e 2 ha fatongia pe ngaue ke fai?
ʻE lava ke ui pe vahe'i 'a ha kau faiako EnglishConnect 1 mo e 2. ʻOku totonu ke fili ʻeni ʻe he kau taki fakalotofonuá.
Ko e ha e founga ʻoku totonu ke ui pe vahe ki ai ʻa e kau faiako ʻi he EnglishConnect 1 mo e 2?
ʻOku angamaheni ʻaki hono ui pe vahe ʻe he kau taki fakalotofonuá ʻa e EnglishConnect 1 mo e 2. ʻI hono fakahoko ʻo e uiuiʻi pe ngāué, ʻoku totonu ke tataki ʻe he kau takí ʻa e kau akonaki ki he Tohi Lēsoni ʻa e Kau Akonaki mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaako ʻi he englishconnect.org/leader-and-teacher-resources.
ʻE lava nai ʻe ha misiona ʻo tuku atu ha ngaahi kulupu EnglishConnect?
ʻI he ngaahi feituʻu ko ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi kulupu EnglishConnect ʻo e ngaahi siteiki pe uoti, ʻe lava ke palani ʻa e kau taki misiona mo e kau taki lakanga fakataulaʻeiki fakalotofonua ke akoʻi ʻe he kau misiona ʻa e ngaahi kulupu lolotonga hono teuteuʻi ʻe he kau taki fakalotofonua ʻo e Siasi ʻa e kaingalotu ke nau fakahoko ʻa e fatongia ko ʻeni. ʻOku totonu ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau taki fakamisiona mo e kau faifekau ʻa e fakamatala ʻi he tohi fakahinohino ko ʻeni pea fakatahaʻi ʻenau ngaahi ngaue mo e kau taki fakalotofonua mo e kaingalotu (vakai, "Hoa Ngaue Fakafaifekau" ʻi he Fakahinohino ki Hono Fakahoko ʻo e EnglishConnect ki ha fakamatala lahi ange).