x
maria-del-carmen-murillo-reduced-final-3.jpg
Faʻu & Tokangaʻi Hoʻo Ngaahi Kulupú
Tuʻuaki, fakalahi, mo tataki hoʻo ngaahi kulupú 'o fakafou 'i he sisitemi QuickReg ʻa e Siasí.

"ʻOku tokoniʻi ʻe he QuickReg ʻa e langa fakakoló ʻaki hono tokoniʻi ʻo e kau faiakó mo e kau takiʻi he EnglishConnect—pea pehē ki he ngaahi siteikí mo e misioná—ke poupouʻi ʻa e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó. Ko ha meʻangāue ia té ne fakahoko ʻa e faikehekehe kotoa ʻi hono tānaki fakataha ʻo ʻIsilelí."

Betsey Wheeler, Faifekau Ngāue Tokoni EnglishConnect

Ko e hā ʻa e QuickReg?

ʻOku maʻu ia ʻi ha ngaahi lea fakafonua ʻoku lahi hake ʻi he 40, ko e QuickReg ko e meʻangāue lēsisita fakaʻofisiale ia ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, pea ʻoku fakataumuʻa pau ia ki he ngaahi kulupu Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kita pea mo e EnglishConnect. ʻOku fakapapauʻi ʻe he QuickReg ʻa e faipau ki he ngaahi tuʻutuʻuni totonu fakatāutaha ʻa e Siasí pea ʻoku fakafetaulaki ai pē ia mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e takí mo e kalaké (LCR).

ʻE faingofua ki he kau takí mo e kau faiakó ʻa hono fakaʻaongaʻí koʻeuhi tenau lava ʻo faʻu mo tokangaʻi ʻa e ngaahi kulupú mo fakaafeʻi ʻa kinautolu ʻe kau maí. ʻE lava ke maʻu ʻe kinautolu ʻoku kau maí ha ngaahi kulupu ʻi honau ʻēliá pea vave ʻenau lēsisita ʻiate kinautolu peé ʻi heʻenau lea fakafonuá.

 • Ngaahi Monūʻia maʻá e Kau Takí & Kau Faiakó
 • Ngaahi Lelei Maʻa Kinautolu ʻOku Kaú
Ngaahi Monūʻia maʻá e Kau Takí & Kau Faiakó

QuickReg icons_Create and Manage Groups.svg

Faʻu mo tokangaʻi ʻa e ngaahi kulupú

ʻE lava ke faʻu mo fokotuʻutuʻu ʻe he kau takí pe kau faiakó ʻenau kulupú, ʻi ha ngaahi miniti siʻi pē. Ko e taha ʻo e ngaahi lelei tefito hono fokotuʻu ha kulupu ʻi QuickReg koeʻuhi ke lava ʻo maʻu ʻa e kulupu ʻi he ʻInitanetí ʻo fakafou ʻi ha ngāue fekumi tuʻasila.

QuickReg icons_Share Group Link.svg

Vahevahe ʻa e fehokotakiʻanga fakakomipiuta makehe ʻa e kulupú

Naʻe faʻu ʻe he kulupu takitaha ha URL makehe ʻoku fekauʻaki mo ia. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau takí, kau faiakó, mo kinautolu ʻoku kau maí ʻa e fehokotakiʻanga fakakmomipiuta URL pe fika QR ke fakaafeʻi ʻa e niʻihi kehé ʻi he ʻīmeilí, text, WhatsApp, pe mītia fakasōsialé.

QuickReg icons_View Reports in LCR.svg

Vakai ki he ngaahi lipōti ʻi he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e takí mo e kalaké (LCR)

ʻOku fakafetaulaki ʻi he taimi pē ko iá ʻa e ngaahi lipōti ʻo e lēsisitá mo e fakakakató ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e takí mo e kalaké. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi fakataha alēlea fakatakimuʻá ʻa e ngaahi lipōti ko ʻení ke tataki ʻaki e ngaahi ngāue tokoní mo tokoniʻi ʻa e fakalakalaka ʻa kinautolu ʻoku kau maí.

QuickReg icons_certificates.svg

Fakangofua mo paaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoní

ʻE lava ke fokotuʻu mai ʻe he kau faiakó mo e kau takí ha ngaahi tohi fakamoʻoni ʻo e fakakakató ke paaki, tufaki, mo fakafiefiaʻi ʻa e fakalakalaka ʻa kinautolú ʻoku kau maí.

Ngaahi Lelei Maʻa Kinautolu ʻOku Kaú

QuickReg icons_Earth w-magnifying glass_Find a Group.svg

Kumi ha kulupu

ʻI he taimi kuo faʻu pea lava ʻa e vakai ki ha kulupu, ʻe lava ke kumi ʻe kinautolu ʻoku teuteu ke kau maíʻi he QuickReg ha kulupu ʻe ngāue lelei taha kiate kinautolú.

QuickReg icons_available in multiple languages.svg

Maʻu ʻi ha ngaahi lea fakafonua kehekehe

ʻOku maʻu ia ʻi ha ngaahi lea fakafonua ʻo laka hake ʻi he 40 (pea ʻoku kei lau pē), ʻo fakafaingofua ʻe he QuickReg kia kinatuolu ʻoku ʻikai lea faka-Pilitāniá ke nau lēsisita ʻi heʻenau lea fakafonuá.

QuickReg icons_Share and Invite Friends.svg

Vahevahe mo fakaafeʻi ʻa e ngaahi kaungāmeʻá

ʻOku faʻa hoko ʻa kinautolu ʻoku kau maí ko e kau fakafofonga lelei taha ʻo ʻetau ngaahi polokalamá. ʻE lava ke vahevahe ʻe he kau akó ʻa e fehokotakiʻanga fakakomipiuta makehe ʻa e kulupú/fika QR ke fakaafeʻi ʻa e ngaahi kaungāmeʻá mo e fāmilí ke nau kau ki ha kulupu.

soldery-sanchez-3-opt.jpg

Ngaahi Tokoni Vave
Fokotuʻu hoʻo kulupú ʻi ha ngaahi miniti pē.
Hū ki he QuickReg ʻaki ho hingoá mo e lea fufū ki hoʻo ʻAkauni ʻi he Siasí.
Fili ʻa e lea fakafonuá mo e faʻahinga ʻo e kulupú.
Fili ʻa e feituʻu ʻe fakataha ai ʻa e kulupú.
Fili ʻa e vaaʻi taʻu motuʻa ki he kulupú.
Tānaki atu ʻa e ngaahi fakaikiiki ʻo e fakatahá (kamatá mo e ʻaho fakaʻosí, ngaahi ʻahó mo e taimi fakatahá).
Tānaki atu ʻa e kau tokoní.
Tānaki atu ha fakangatangata ki he tokolahí (tauʻatāina pē).
Vahevahe ʻa e kouti URL pe QR mo e kaingalotú mo e ngaahi kaungāmeʻa ʻo e Siasí.


ʻI ai ha ngaahi toe fehuʻi fekauʻaki mo e QuickReg?

ʻI hoʻo kamatá ʻoku mahino kiate kimautolu ʻe ʻi ai ha ngaahi fehuʻi kehe ʻe ala hā mai. Vakaiʻi ʻemau konga FAQ ʻa ia ʻoku fakaʻauliliki mo fakalahi ki he ngaahi talí.

 • Tokangaʻi ʻo e Kulupú
 • Hū ki he QuickReg
 • Maʻa kinautolu ʻoku kau maí & MISC.
Tokangaʻi ʻo e Kulupú
ʻE founga fēfē haʻaku faʻu ha kulupu?
ʻOku fakafaingofua ʻe he QuickReg mo fakavave hono faʻu ha kulupu.
 • Sitepu 1: Fili ʻa e lea fakafonua ʻe akoʻi ʻi he kulupú.
 • Sitepu 2: Fili ʻa e faʻahinga kulupu té ke fakahokó
 • Sitepu 3: Tānaki atu ʻa e fakaikiiki ʻo e kulupú ʻo hangē ko e feituʻu, ʻaho ʻo e kulupú, taimi fakatahá, taha tokoní, etc.
 • Step 4: Seivi ʻa e kulupú
ʻOku fie maʻu ké u lēsisita ha kulupu ki he sisitemi motuʻá?
ʻIkai. Ko hoʻo lēsisita pe ha kulupu ʻi he QuickReg, kuo ʻosi hoʻo ngāué. Té ke lava leva ʻo fakahoko ha ngaahi liliu ki hoʻo ngaahi kulupú ʻo fakatatau mo hoʻo fie maʻú. ʻI he fakaʻosinga ʻo ha kulupu, té ke foki ki he QuickReg ke “conclude” ʻa e kulupú pea faʻu ha ngaahi tohi fakamoʻoni maʻa kinautolu kotoa ʻoku kau mai naʻá nau fakakakato ʻa e ngaahi meʻa naʻe fie maʻú.
Ko e hā ʻa e kulupu papuliki?
ʻOku ʻoatu ʻe he QuickReg ha mape pe vakai ki ha lisi ʻo e ngaahi kulupu kotoa ʻoku ʻi ha feituʻu fakasiokalafi. ʻE lava ke maʻu ʻa e peesi papulikí ʻi he https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Ke ʻasi ha kulupu ʻi he mapé pe lisí, kuo pau ke faʻu ia ko ha kulupu papuliki. Ko e taumuʻa ki ha kulupu papulikí ke lava ʻa e kau mēmipa ʻo e ngaahi siteiki kehé pe ko kinautolu ʻoku ʻikai kau ki he Siasí ʻo maʻu mo lēsisita ke kau ʻi ha kulupu. Ko e ngaahi kulupu kotoa pē ʻoku papuliki tuku kehe kapau té ke fili ʻa e puha “Hide from public list”.
Ko e hā ʻa e kulupu ʻoku fufuuʻi?
ʻI he ngaahi tuʻunga ʻe niʻihi, té ke fili ʻoku ʻikai ké ke loto ke fakaʻaliʻali ha kulupu ʻi he peesi papulikí. Hangē ko ʻení, ʻe fili ʻa e siteikí ke fakahoko ha kulupu maʻá e toʻutupu ʻi he siteikí. ʻOku ʻikai té ke saiʻia koe ke kau atu ha niʻihi kehe mei tuʻa ʻi he siteikí. Té ke lava ʻo faʻu ha kulupu ʻoku fufuuʻi pea fakahū ʻo ʻikai ngāue ʻaki ʻa e komipiutá ʻa kinautolu ʻoku kau maí pe ʻave ha fehokotakiʻanga fakakomipiuta ki he niʻihi fakafoʻituitui ʻokú ke fie fakaafeʻí.
Ko e hā ʻa e kulupu ʻoku kei fakatatalí?
ʻI he taimi ʻokú ke fokotuʻu ai ha kulupu foʻou, taimi ʻe niʻihi ʻoku ʻikai ké ke ʻiloʻi kotoa ʻa e ngaahi fakaikiiki ki he kulupú, ka té ke fili ʻa e ngaahi fakaikiikí hili e lēsisita ʻa e kau mēmipa ʻo e kulupú. Té ke lava ʻo fokotuʻu ha kulupu ʻoku kei fakatatali.
 • Sitepu 1: Fili ʻa e lea fakafonua ʻe fakahoko ʻi he kulupú.
 • Sitepu 2: Fili ʻa e faʻahinga kulupu ʻokú ke fie faiako aí.
 • Sitepu 3: Fili ʻa e tuʻuʻanga ʻo e kulupú (ʻe lava ke liliu ʻeni ʻamui ange).
 • Sitepu 4: Lomiʻi ʻi he puha Pending.
 • Sitepu 5: Seivi ʻa e kulupú.
 • Sitepu 6: Vahevahe ʻa e fehokotakiʻanga fakakomipiuta ʻo e kulupú mo e niʻihi kehé koeʻuhi kenau lava ʻo hū ki ai ʻo lēsisita.
 • Sitepu 7: Hili ʻa e lēsisita ʻa e taha kotoa pē, fakatonutonu ʻa e kulupú pea tānaki atu ʻa e ngaahi fakaikiiki ʻo e kulupú ʻo hangē ko e ngaahi ʻahó mo e taimí, taha tokoní, mo e alā meʻa pehē.
 • Sitepu 8: Seivi ʻa e kulupú.
ʻE founga fefe haʻaku kaniseli ha kulupu?
Kapau té ke faʻu ha kulupu peá ke fakatokangaʻi ʻe ʻikai fakaʻaongaʻi ʻa e kulupú, té ke lava ʻo kaniseli ʻa e kulupú.
 • Sitepu 1: Fakaava ʻa e peesi QuickReg Groups
 • Sitepu 2: Lomiʻi ʻi he ... menu ʻi he kulupu ʻokú ke fie kaniselí
 • Sitepu 3: Fili ʻa e Cancel Group
 • Sitepu 4: Lomiʻi ʻi he Continue ke kaniseli ʻa e kulupú

ʻOku liliu ʻa e tuʻunga ʻo e kulupú ki he Cancelled.
Té u fakaʻosi fēfē ha kulupu?
Hili e ʻosi hoʻo kulupu, haʻu ki QuickReg ʻo fakaʻosi ʻa e kulupu. ʻE lava heni ké ke paaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni ʻa kinautolu ʻoku kau maí.
 • Sitepu 1: Fakaava ʻa e peesi ʻa e QuickReg Groups.
 • Sitepu 2: Lomiʻi ʻi he ... menu ʻi he kulupu ʻokú ke fie fakaʻosí mo paaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoní.
 • Sitepu 3: Fili ʻa e Conclude Group.
 • Sitepu 4: Lomiʻi ʻi he Continue ke fakapapauʻi ʻokú ke fie fakaʻosi ʻa e kulupú.
 • Sitepu 5: Fakakakato ʻa e Savea ʻo e Ngaahi Olá maʻá e taha takitaha ʻoku kau ʻi he kalasí. Fakapapauʻi ke lomi ʻi he Yes ʻi he tafaʻaki ʻo e “Earned a Certificate” maʻá e taha takitaha ʻoku totonu kenau maʻu ha tohi fakamoʻoní.
 • Sitepu 6: Lomiʻi ʻi he Save mo e Conclude Group.

ʻOku liliu ʻa e tuʻunga ʻo e kulupú ki he Concluded.
Hū ki he QuickReg
Ko hai ʻe lava ʻo hū ki he QuickReg?
ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he QuickReg ʻa e ngaahi uiuiʻi faka-Siasi angamahení foaki ʻaki ʻa e hū ki aí. ʻE ʻikai ʻaonga ʻa e ngaahi uiuiʻi tuʻumaʻú. ʻE fakangofua ʻa e ngaahi uiuiʻi faka-Siasi ko ʻení ke hū ki he tafaʻaki fakataki ʻo e QuickReg ʻi he http://quickreg.englishconnect.org.

Lisi ʻo e ngaahi uiuiʻi ʻa ia ʻoku foaki ʻi he taimi pē ko iá ke hū:

Ngaahi Uiuiʻi Fakasiteikí
 • Palesiteni Fakasiteikí mo e Ongo Tokoní (ID: 1, 2, 3)
 • Palesiteni ʻo e Fineʻofa ʻi he Siteikí mo Hono Ongo Tokoní (ID: 741, 742, 743)
 • Sekelitali Pule Fakasiteikí (ID: 51)
 • Kalake Fakasiteikí (ID: 52)
 • Alēleaʻanga Māʻolunga Fakasiteikí (ID: 94)
 • Mataotao Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kita ʻa e Siteikí (ID: 1457)
 • Fai Faleʻi Fakasiteiki ki he Temipalé mo e Hisitōlia Fakafāmilí (ID: 778 pe 1375)
 • Taki Fakasiteiki Leʻoleʻó (ID: 361)

Ngaahi Uiuiʻi Fakavahefonuá
 • Palesiteni Fakavahefonuá mo Hono Ongo Tokoní (ID: 5, 66, 67)
 • Palesiteni Fineʻofa Fakavahefonuá mo Hono Ongo Tokoní (ID: 1430, 1431, 1432)
 • Sekelitali Pule Fakavahefonuá (ID: 70)
 • Kalake Fakavahefonuá (ID: 68)
 • Mataotao Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 1545)
 • Fai Faleʻi Fakavahefonua ki he Temipalé mo e Hisitōlia Fakafāmilí (ID: 1456)
 • Taha Tokoni ki he Kulupu Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 4227634)

Misiona
 • Palesiteni Fakamisioná mo e Ongo Tokoní
 • Taki Fakafaifekau Leʻoleʻó

Ngaahi Uiuiʻi Fakauōtí
 • Pīsopé mo Hono Ongo Tokoní (ID: 4, 54, 55)
 • Sekelitali Pulé (ID: 56)
 • Kalake Fakauōtí (ID: 57)
 • Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kaumātuʻá (ID: 138)
 • Palesiteni Fineʻofá (ID: 143)
 • Mataotao Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 1545)
 • Taki Fakauooti Leʻoleʻó (ID: 364)
 • Taha Tokoni ki he Kulupu Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 4227634)
 • Fai Faleʻi ʻa e Uōtí ki he Temipalé mo e Hisitōlia Fakafāmilí (ID: 238)

Kolo
 • Palesiteni Fakakoló mo e Ongo Tokoní (ID: 12, 59, 60)
 • Sekelitali Pule ʻo e Koló (ID: 1278)
 • Kalake Fakakoló (ID: 789)
 • Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kaumātuʻá (ID: 138)
 • Palesiteni Fineʻofá (ID: 143)
 • Mataotao Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 1545)
 • Taha Tokoni ki he Kulupu Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá (ID: 4227634)
 • Fai Faleʻi ʻa e Temipalé mo e Hisitōlia Fakafāmili ʻo e Koló (ID: 1977)
Ko e hā ʻoku pehē ai ʻe he QuickReg ʻoku "ʻikai fakamafaiʻi" ʻa e taha ʻokú ne ngāue ʻaki ʻa e polokalamá?
ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he QuickReg ha ngaahi uiuiʻi faka-Siasi pau ke foaki ʻaki ʻa e hū ki aí. Kapau ʻoku ʻoange ki ha taha ngāue ʻaki ʻo e polokalamá ha fekau “not authorized,” ʻoku ʻuhinga ia ʻoku ʻikai kenau maʻu ha taha ʻo e ngaahi uiuiʻi kuo vaheʻi ki aí ʻa ia ʻoku fakangofua ke hū leva ki he polokalamá. Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ʻe ʻikai foaki ʻa e hū ki he ngaahi uiuiʻi angamahení.
ʻOku hū fēfē ha taha tokoni ki ha kulupu ʻi QuickReg?
ʻOku lava ke ʻoatu ki he kau tokoní ʻa e hū ki he ngaahi kulupú ʻo fou ʻi he peesi ʻinitaneti fakatakí ʻaki ha vakai ki hehttps://quickreg.englishconnect.org. ʻI he founga hono faʻu ʻo e kulupú, té ke lava ʻo tānaki atu ha taha tokoni ʻaki haʻo fekumi ki ha konga ʻo e hingoa ʻo e taha ko iá. Kuo pau ke fakapipiki ʻe he kau tokoní ʻa ʻenau MRN ki he ʻakauni ʻi he siasí kae lava kenau hū ki he QuickReg. Ko e ʻosi pē hono tānaki ʻa e taha ko iá ko e taha tokoní pea seivi ʻa e kulupú, ʻe lava ʻa e taha tokoní ʻo hū ki he sisitemí mo hū ki heʻenau kulupú. Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ʻe ʻikai lava ʻe he niʻihi fakafoʻituitui ʻoku ʻikai haʻanau ʻakauni ʻi he siasí ʻi he siteiki ʻokú ne tokangaʻí ʻo hū ki he fakamatala fakakulupu ʻi loto ʻi he QuickReg.
ʻE founga fēfe haʻaku paaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoni maʻa kinautolu ʻoku kau mai ki heʻeku kulupú?
ʻUluakí, muimui ʻi he founga ʻi ʻolungá ke fakaʻosi ʻa e kulupú.
 • Sitepu 1: Fakaava ʻa e kulupu ke fakaʻosí.
 • Sitepu 2: Fakaʻilongaʻi ʻa e puha ʻi he tafaʻaki ʻo e taha takitaha naʻá ne maʻu ha tohi fakamoʻoni.
 • Sitepu 3: Lomiʻi ʻi he ... menu ʻi he tafaʻaki ʻo e ʻuluʻi tohi Date.
 • Sitepu 4: Fili ʻa e Ngaahi Tohi Fakamoʻoni ʻo e Fakakaktó pe Kau Maí.
 • Sitepu 5: Seivi ʻa e faile PDF mo e ngaahi tohi fakamoʻoní ki hoʻo meʻangāué.
 • Sitepu 6: Paaki pe tufaki ʻa e ngaahi tohi fakamoʻoní kiate kinautolu ʻoku kaú.

Fakatokangaʻi ange: ʻE lava ké ke lomiʻi ʻi he kī Print Certificates ke hiki tatau meí he ʻinitanetí ha tohi fakamoʻoni PDF maʻa kinautolu ʻoku kau fakafoʻituituí.
ʻOku lēsisita fēfē ha taha ʻoku fie kau ʻi ha kulupu?
ʻOku lahi ha ngaahi founga ʻe lava ke kau ai ha taha ki ha kulupu.

1. Tānaki ʻa Kinautolu ʻOku Kaú ʻo ʻikai ngāue ʻaki ʻa e komipiutá
ʻE lava ke tānaki ʻo ʻikai ngāue ʻaki ʻa e komipiutá ʻe ha taha tokoni pe ha taki kuo fakamafaiʻi ha taha ʻoku kau ki ha kulupu.
 • Sitepu 1: Hū ki he QuickReg.
 • Sitepu 2: ʻAlu ki he "Groups" ʻE ʻasi mai ha lisi ʻo e ngaahi kulupu ki he feituʻu ʻokú ke ʻi aí.
 • Sitepu 3: Fili ʻa e kulupu ʻokú ke fie tānaki ki ai ʻa e taha ʻoku kau maí.
 • Sitepu 4: Fili ʻa e kī "+Participant." Muimui ʻi he ngaahi sitepú pea seivi.
 • Sitepu 5: Fakapapauʻi ʻoku ʻiloʻi ʻe he taha ʻoku kau maí pea ʻokú ne loto ki he Ngaahi Tuʻutuʻuni ʻo e Kau Maí.

2. ʻAve ha fehokotakiʻanga fakakomipiuta
Té ke lava ʻo ʻave ha fehokotakiʻanga fakakomipiuta fakahangatonu ʻa e kulupú kiate kinautolu ʻoku kau maí ke fakaʻatā kinautolu ke nau kau ki ha kulupu ʻiate kinautolu pē. ʻOku mātuʻaki fokotuʻu atu ʻa e founga ko ʻení koeʻuhi ko ʻene fakaʻatā ʻa kinautolu ʻoku kau maí ke fakahā ʻa e Ngaahi tuʻutuʻuni ʻo e Kau Maí ʻi ha kulupu.
 • Sitepu 1: Hū ki he QuickReg.
 • Step 2: ʻAlu ki he "Groups" ʻE ʻasi mai ha lisi ʻo e ngaahi kulupu ki he feituʻu ʻokú ke ʻi aí.
 • Sitepu 3: Fili ʻa e kulupu ʻoku fie maʻú.
 • Sitepu 4: Hiki ha tatau ʻo e fehokotakiʻanga fakakomipiuta ki he kulupú. Lomiʻi ʻi he “Copy Group Link ʻi he tafaʻaki toʻomataʻu ʻo e ngaahi fakaikiiki ʻo e kulupú.
 • Sitepu 5: ʻE hiki ha tatau ʻo e fehokotakiʻanga fakakomipiutá ki hoʻo papa fakamaʻu ʻi muí. ʻAlu ki ha ʻīmeili, text, mītia fakasōsiale, etc. pea hiki ʻa e fehokotakiʻanga fakakomipiutá ki he tohí. ʻAve ia kia kinautolu ʻoku kau maí pea tenau lava leva ʻo fakahoko ʻa e ngāue ke kau maí ʻiate kinautolu pē.

3. Fekumi ʻi he ngaahi kulupu papulikí
ʻE lava foki ke maʻu ʻe kinautolu ʻoku kau maí ha kulupu ʻaki ha vakai ki he alu ki https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Meí he fakakaukau ko ʻení, ʻe fakahā ki he taha ʻoku kau maí ʻa e ngaahi kulupu "papuliki" kotoa ʻi honau ʻēliá. Tenau lava ʻo sio ki he peesí ʻi ha "vakai ʻi ha lisi” pe “vakai ʻi ha mape.”
 • Sitepu 1: Fili ʻa e kulupu ʻokú nau fie kau ki aí pea lomiʻi ʻi he “Sign Up.”
 • Sitepu 2: ʻE lava ke fili ʻa e taha ʻoku kaú ké ne kau ʻo ngāue ʻaki ha hingoa ʻi he "ʻAkauni ʻa e Siasí" mo e lea fufuú, pe ko haʻane kau ʻo ʻikai ha ʻakauni.
 • Sitepu 3: ʻOku fakafonu mo seivi ʻe he taha ʻoku kaú ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻú. ʻE toki lēsisita leva kinautolu.

ʻOku totonu ke faitaaʻi ʻe kinautolu ʻoku kau maí ʻa e screen fakamōnūʻiá pe hiki ʻa e fakamatala ki heʻenau kulupú koeʻuhi ke nau lava ʻo manatuʻi ʻa e meʻa naʻá nau fakamoʻoni ki aí. ʻOku totonu ke palani ʻa e kau tokoni ke fetuʻutaki ki he niʻihi ʻoku kau maí ke talitali kinautolu ki he kulupú pea fakamanatu kiate kinautolu ʻa e fakamatala ki he fakataha fakakulupú.

MAHUʻINGA: ʻI he taimi ʻoku hiki ai ʻa e mapé, ʻoku ʻikai ʻasi mai leva ʻa e ngaahi kulupú kotoa. Kuo pau ke lomiʻi ʻa e kī “Search this Area” ʻi he tuliki toʻomataʻu ʻi ʻolunga ʻo e mapé ke fakafoʻou ʻa e lisi ʻo e ngaahi kulupú.
Maʻa kinautolu ʻoku kau maí & MISC.
ʻE fie maʻu ké u lesisita ha fakataha lotu ʻo e moʻui fakafalala pē kiate kitá?
ʻIkai. ʻOku fili ʻe he kau taki ʻo e siteikí hano fakahoko ha fakataha lotu fakakulupu. ʻOku ʻikai ke toe tānaki ʻe he Siasí ha faʻahinga fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi fakataha lotú.
ʻE anga fēfē haʻaku hiki ʻeku MRN ki heʻeku ʻAkauni ʻi he Siasí?
Ke tānaki atu hoʻo Fika Lekōti Mēmipasipí ki hoʻo ʻakauní, fakahoko ʻa e ngaahi sitepu ko ʻení:
 • Sitepu 1: Hū ki he ʻAkauni ʻa e Siasí
 • Sitepu 2: ʻI lalo he ʻuluʻi tohi "Profile", fili ʻa e "Membership"
 • Sitepu 3: Fakahū hoʻo MRN mo e ʻaho fāʻeleʻí

ʻE lava ke maʻu ho fika lekōti mēmipasipí ʻi hoʻo lekomeni temipalé, pe ko haʻo kole ki hoʻo Kalake Fakauōtí pe Fakakoló pe ko ha taki kehe ʻo e Siasí.
Ko e hā ʻ a e fakamatala ʻ oku fakakau ʻ i he Savea ʻ o e Ngaahi Olá?
ʻI he taimi té ke fakaʻosi ai ha kulupu, ʻe fakafehuʻi koe ʻo fekauʻaki mo ha ngaahi ʻekitivitī kehekehe naʻe fakahoko ʻe kinautolu naʻe kau maí lolotonga ʻenau hoko ko e konga ʻo e kulupú. ʻOku kau heni ʻa e:
 • Naʻe kamataʻi pe fakaleleiʻi ʻe he taha ʻoku kau maí ha pisinisi?
 • Naʻe kamataʻi ʻe he taha ʻoku kau maí ha polokalama ako?
 • Naʻe maʻu ʻe he taha ʻoku kau maí ha ngāue foʻou pe lelei ange?
 • Naʻe kamataʻi pe fakaleleiʻi ʻe he tokotaha ʻoku kau maí ha patiseti?
 • Naʻe maʻu ʻe he tokotaha naʻe kau maí ha tohi fakamoʻoni?
ʻE founga fēfē haʻaku ʻoatu ha fakamatala tokoni ʻa e taha ngāue ʻaki ʻo e polokalamá pe lipōti ʻa e bugs ʻi he polokalama fakakomipiutá?
ʻOKÚ MAU FIE MAʻU HOʻO FAKAMATALA TOKONÍ. ʻI he lolotongá ni, ʻokú mau tānaki ha fakamatala meí he taha ngāue ʻakí ʻo fakafou ʻi hoʻo pule Uelofea mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá. Kātaki ʻo ʻave ha ʻīmeili mo ha taha ʻo hoʻo ngaahi fakamatala tokoní pe bugs ʻokú ke maʻu ʻi he polokalama fakakomipiutá. ʻOmi ʻa e fakaikiiki lahi taha ʻe lavá. Kapau té ke lava ʻo ʻomi ha ngaahi screenshots, ʻe mātuʻaki tokoni ʻaupito foki mo ia.