x
Teacher with Students.jpg
Tokoniʻi ʻa e taha ako kotoa pē ke tupulaki mo ongoʻi ʻa e ʻofa ʻa e ʻOtuá
ʻE fakatupulaki ʻe he ʻEikí hoʻo ngaahi ngāué ʻi hoʻo fekumi ki Heʻene tatakí mo malanga ʻaki ʻa e ʻofá ki he ʻEne fānaú
> ... Vakai Fakalūkufua ki he Faiakó mo e Takí

Ko e Hā Ha Me'a 'Oku Fo'ou

ʻOku ʻi ai haʻamau naunau EnglishConnect foʻou ʻoku lava ke maʻu ʻe he kau ako, kau faiako, mo e kau taki. Fakapapauʻi ʻoku ke lau fekauʻaki mo e ngaahi liliu mo e fakamatala fakamuimuitaha.

Lau ke lahi ange

Ko e taumuʻa ʻo e EnglishConnect

Ko ʻemau taumuʻá ke tokoniʻi ʻa e niʻihi fakafoʻituituí ke fakatupulaki ʻa e moʻui fakafalala fakalaumālie mo fakatuʻasino pē kiate kitá ʻo fakafou ʻi hono fakatupulaki ʻo e potoʻi lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e tuí, fakafeohí, mo e tupulakí. ʻI hoʻo hoko ko ha faiako pe taki ʻi he EnglishConnect, ʻokú ke kau ai ki he taumuʻa māʻongoʻonga ko ʻeni!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Tuí

(2:07 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Fakafeohí

(1:55 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Tupulakí

(2:26 – A'tā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá pe)

ʻOkú mau fakaafeʻi kimoutolu ke mou lotua maʻu pē ke maʻu ʻa e tataki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ke mahino kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fie maʻu ʻa e kau akó mo e founga ke tokoniʻi ai kinautolu kenau ikuná. ʻI hoʻo teuteu fakalaumālie mo feinga ke fakahoko ho lelei tahá, ʻe fakalahi ʻe he Tamai Hēvaní ho ivi malava ke aʻusia ʻa e taumuʻa ko ʻení.

Ko e meʻa kotoa pē ʻoku fie maʻu ké ke ikuna aí

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Maʻá e Kau Faiakó

Ngaahi Sitepu ki Hono Kamatá

Ako ho fatongia ko e faiakó mo e founga ke fakaʻaongaʻi ai e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e akó.

Ako Lahi Ange >>
Icon of a person holding instructions
Maʻá e Kau Takí

Fakahinohino ki Hono Fakahokó

Ako ki he founga hono fakahoko ʻo e EnglishConnect ʻi homou uōtí, siteikí, koló, misioná, pe ʻēliá

ʻAlu ki he Ngaahi Maʻuʻanga Tokoní >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard