x
Houston EnglishConnect Learners -Small.jpg
Fekauʻaki mo e EnglishConnect
ʻOku tau hoko ko ha polokalama lea faka-Pilitānia ʻoku ʻomi ʻe he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, ʻi heʻetau tokoni ki he kau fononga fakamāmani lahí.

Ko ʻetau taumuʻá ke tokoniʻi e kau ako he funga ʻo e māmaní ke fakatupulaki e ngaahi faingamālié ʻo fakafou ʻi hono fakatupulaki e poto he lea faka-Pilitāniá ʻi ha ʻātakai ʻo e tui, fakafeohí, mo e tupulakí.

Foster Faith Image

Tui

ʻI he EnglishConnect, ʻoku tau ngāue ʻi he tui ke fekumi ki he tokoni mo e mālohi ʻo e ʻOtuá ʻi hono ako e lea faka-Pilitāniá. ʻI he kotoa ʻo ʻetau nāunau fakalēsoní, ʻoku tau fakaʻaongaʻi ai ha tefitoʻi moʻoni fakalaumālie ʻo e akó ʻa ia ʻoku tokoni ke mahino kiate kitautolu ʻa e meʻa ʻoku tau malava moʻoní pea mo e malava ko ia ʻe he ʻOtuá ke fakatupulaki ʻetau malava ke akó.
Build Friendships

Fakafeohi

ʻI he ngaahi kulupu fepotalanoaʻaki EnglishConnect, ʻoku tau tanumaki ai ha ngaahi feohi fakakaungameʻa mo fokotuʻu ha kulupu fengaueʻaki ʻoku ne langaki hake mo ueʻi fakalaumalie kitautolu. Neongo te tau haʻu mei ha ngaahi puipuituʻa kehekehe, ka te tau lava fakataha ʻo fakatupulaki ʻetau loto falalá, ako mei heʻetau ngaahi fehālākí, mo fakafiefiaʻi ʻetau fakalakalaká.
Homepage Growth

Tupulaki

ʻOku mahulu hake ʻa e EnglishConnect ʻi hono ako pe ʻo e lea faka-Pilitania; ka ʻoku toe fekauʻaki foki ia mo hono fakatupulaki ʻetau malava ke akó mo faiakó. Tatau ai pē pe ko e fē feituʻu ʻoku tau kamata aí, ʻoku tau ngāue mālohi mo fengāueʻaki mo e ʻOtua ke aʻusia ʻetau ngaahi taumuʻá. ʻOku tau ngaue ʻi he tui ke akoako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitania, fakatupulaki ʻetau potoʻi ngaue, pea mo fakaava ʻa e ngaahi matapa ki he ngaahi faingamalie fakafiefia, hange ko e…
  • Ngaue pa'anga lelei ange
  • Ngaahi faingamālie ako māʻolunga angé
  • Ngaahi faingamālie ngāue tokoní
  • Fakakaungameʻa foʻou
dc5a6e634e6911ed84a1eeeeac1e55ab74b3ce65.jpeg
ʻIlo ʻi he ako pea ʻi he tui foki
ʻOku tau feinga ke ako ʻi he ako pea ʻi he tui foki, ʻo fakafou ʻi he EnglishConnect. ʻI he EnglishConnect, ʻoku tau ako mo fakaʻaongaʻi ai ha ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe ono ʻo e akó. ʻOku fakamatalaʻi ʻe he ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻení ʻa e meʻa ʻoku mau tui ki ai fekauʻaki mo koé pea mo hoʻomou malava ke ngāue fakataha mo e ʻOtua ke aʻusia hoʻomou ngaahi taumuʻá.

Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻe Ono ʻo e Akó

1. Ko e fānau koe ʻa e ʻOtua

ʻI he EnglishConnect, ʻoku tau ʻilo ai ko e tokotaha kotoa pe ʻoku kau mai ko ha fanau ʻa e ʻOtua ʻoku ʻi ai hono ivi taʻengata. ʻI he taimi ʻoku mahino ai kiate kitautolu ʻa e meʻa ʻoku tau malava, te tau lava ʻo ngaue fakataha mo e ʻOtua ke fai ha ngaahi meʻa ʻoku ngali taʻemalava – kau ai hono ako ʻo e lea faka-Pilitania.

A couple in prayer

2. Ngāue ʻaki ʻa e tui kia Sīsū Kalaisi

ʻOku mau fakaafeʻi e kau akó ke nau ako ʻo kau kia Sīsū Kalaisi pea ngāue ʻaki ʻenau tui kiate Iá. Te tau lava ʻo maʻu ha ivi mo ha tokoni ke ako mo liliu tuʻunga ʻi he ʻaloʻofa mo e mālohi ʻo Sīsū Kalaisi.

3. Fatongia ʻaki

ʻI heʻetau hoko ko e fānau ʻa e ʻOtua, ʻoku tau maʻu ʻa e mālohi ke fili ʻa e tuʻunga te tau aʻusiá. Neongo ʻe lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he niʻihi kehé, ka kuo pau ke tau fili ke fai ʻa e ngāue ʻoku fiemaʻu ke aʻusia ai ʻetau ngaahi taumuʻa akó.

A group of women outside a Church building

4. Feʻofaʻaki mo feakoʻiʻaki

Ko e taha ʻo e ngaahi konga fakaofo taha ʻo e EnglishConnect ko e aʻusia ʻo e ako fakataha ʻi heʻetau ngaahi kulupu fepotalanoaʻaki. ʻI heʻetau ʻofa, akoʻi, mo ako fakatahá, ʻoku tau fakaafeʻi ai e tokoni ʻa e ʻOtua, pea tupulaki e meʻa ʻoku tau malavá.

5. Vilitaki atu ki muʻa

ʻOku fiemaʻu ki ai ha taimi, feinga, mo e vilitaki ʻi hono ako ha lea fakafonua, ka ʻoku ʻikai ke tau tuenoa. ʻE lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he ʻOtua ke tau maʻu ha ivi mo ha loto toʻa ke tau ngāueʻi ʻetau ngaahi taumuʻá.

6. Fealeaʻaki mo e ʻEiki

ʻE lava ke tokoniʻi kitautolu ʻe he fealeaʻaki mo e ʻEiki ʻi he lotu ke tau fakafuofuaʻi ʻetau fakalakalaká pea tukutaha ʻetau tokangá ʻi heʻetau ngaahi feingá. ʻI heʻetau fekumi ki Heʻene fakahinohinó, ʻe lava ke tau maʻu ai ha ngaahi founga ke veteki ʻaki ʻetau ngaahi palopalemá, mo ikunaʻi hotau ngaahi faingataʻaʻiá.