x
2s6a0175-FINAL-Small.jpg
Maʻá e Kau Faiakó mo e Kau Takí
ʻAi ke feangamai mo e kotoa ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni kotoa ʻoku lava ke maʻú ké ke faitāpuekina ʻa e moʻui ʻa e kau ako lea faka-Pilitāniá.
> ... Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Faiakó mo e Takí

Ko e Hā Ha Me'a 'Oku Fo'ou

ʻOku ʻi ai haʻamau naunau EnglishConnect foʻou ʻoku lava ke maʻu ʻe he kau ako, kau faiako, mo e kau taki. Fakapapauʻi ʻoku ke lau fekauʻaki mo e ngaahi liliu mo e fakamatala fakamuimuitaha.

Lau ke lahi ange

  • Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni maʻá e Taha Akó
  • Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Faiakó mo e Takí
  • Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Makehe
  • Ngaahi Naunau ke ʻIlo Ki Aí
Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni maʻá e Taha Akó
two african young businessmen seriously working with their mobil

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni maʻá e Taha Akó

ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni maʻá e taha akó mo e lēvolo takitaha ʻOku fakakau ai ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni maʻá e kau akó ke tokoniʻi kinautolu kenau teuteu mo kau ki heʻenau kulupu fe[ōtalanoaʻakí. ʻOku kau heni ʻa e aʻu ki he ngaahi lēsoni ako fakatāutaha ke ako fakaʻaho ʻa e lea faka-Pilitāniá, ngaahi sivi, mo ha ngaahi ʻekitivitī kehe.


EnglishConnect 1  EnglishConnect 2   EnglishConnect 3

Tohi Māhina Lesisia ʻa e EnglishConnect 3

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Faiakó mo e Takí
Mexico-Pathway

Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni ʻa e Faiakó mo e Takí

Hū ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni maʻá e faiakó mo e takí ke tokoniʻi koe ké ke kamata lelei ʻi he EnglishConnect ʻi ho ʻēliá (kātaki ʻo vakai ki he ngaahi feituʻu ʻoku fakangofuá).


EnglishConnect Teacher Manual.png

Tohi Lēsoni ʻa e Faiakó

ʻOku tokoni ʻa e kau faiako ʻi he EnglishConnect ke fakatupulaki ʻe he kau akó ʻa e ngaahi taukei fepōtalanoaʻaki ʻi ha ʻātakai ʻo e tuí, fakafeohí, mo e tupulakí. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ko kinautlu ko ha kau mataotao ʻi he lea faka-Pilitāniá pe ʻi ai ha taukei fakafaiako. ʻOku maʻu ʻi he ngaahi naunaú ʻa ia ʻokú nau fie maʻu kenau ikuna aí.

Vakai ki ai ʻi he ʻInitanetí          Taunilouti e PDF
('Atā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá he taimí ni)


EnglishConnect Implementation Guide manual for Church leaders who are looking to start EnglishConnect in their area.

Fakahinohino ki Hono Fakahokó

ʻOku ngāaue ʻa e EnglishConnect ʻi he malumalu ʻo e fakahinohino ʻa e lakanga fakataulaʻeikí ke poupouʻi ʻa e ngāue faifakamoʻuí mo e hakeakiʻí. ʻE lava ke fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kulupu ʻi he EnglishConnect ʻe he ngaahi uōtí, siteikí, ngaahi fakataha alēleá, pe ʻi he tuʻunga fakaʻēliá.

Vakai ki ai ʻi he ʻInitanetí          Taunilouti e PDF
('Atā atu ʻi he lea faka-Pilitāniá he taimí ni)


EnglishConnect QuickReg (two-page).png

QuickReg

ʻOku maʻu ia ʻi ha ngaahi lea fakafonua ʻoku lahi hake ʻi he 40, ko e QuickReg ko e meʻangāue lēsisita fakaʻofisiale ia ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, pea ʻoku fakataumuʻa pau ia ki he ngaahi kulupu Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kita pea mo e EnglishConnect.

Ako Lahi Ange           Laʻipepa tuʻuaki ʻo e QuickReg


Ngaahi Maʻuʻanga Tokoni Makehe

Ngaahi Tohi Ngāue Mahuʻingá

Icon of a conversation bubble in English

ʻInitaviu ʻo e Pōtoʻi Leá

Ko e sivi ko ʻení ko ha fakaʻekeʻeke nounou ʻa ia ʻoku totonu ke ʻoua ʻe toe lōloa ange ʻi he miniti ʻe nimá pea ʻe tokoni ki hono fakapapauʻi pe ʻoku totonu ke fakahū ʻa e taha akó ki he EnglishConnect 1 pe EnglishConnect 2.

Hiki tatau ʻa e PDF meí he ʻinitanetí


Icon of a paper and pencil

Foomu Fakangofua ʻa e Mātuʻá

Kuo pau ke fakahū mai ʻe kinautolu taʻu siʻí ha foomu fakangofua ʻa e matuʻá kimuʻa peá nau toki kau ʻi he ngaahi kulupu EnglishConnect. Kuo pau ke tauhi ʻe he kau taki fakafeituʻú ʻa e ngaahi foomu kuo fakakakató pea ʻatā ki hono ngāue ʻaki ʻe he ʻaotitá.

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

Icon of the Earth

Ngaahi Feituʻu Kuo Fakangofuá

Kuo fakangofua ʻe he ʻŌfisi ʻo e Faleʻi Lahi (OGC) maʻá e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻa e ngaahi fakahinohino ko ʻení ki he polokalama EnglishConnect.

Ako lahi ange


Icon of a computer screen

Ako ʻa e Ngaahi Kulupu ʻInitanetí

Fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoní ke tokoni ki he kau faiakó mo e kau takí ʻi hono fakahoko ha ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki ʻi he ʻInitanetí pea nau kei fetuʻutaki pē.

Ako Lahi Ange


Ngaahi Naunau ke ʻIlo Ki Aí

Ngaahi Naunau ke ʻIlo Ki Aí

A flyer depicting how EnglishConnect helps students develop skills in an environment of faith

Laʻipepa tuʻuaki

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

An advertisement for EnglishConnect and what services EnglishConnect offers

Pousitā

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

EnglishConnect pass-along cards

Ngaahi Kaati FepaasiʻakÍ

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

EnglishConnect pass-along cards

Ngaahi Kaati FepaasiʻakÍ (me te waehere QR)

x
Ko e PDF 'i he [REPLACE_LANGUAGE] lea fakafonua 'e ʻikai lava ke maʻu.

Pathway Puebla Mexico

Vakai Fakalūkufua ki he Takí mo e Faiakó

Ko hoʻo taumuʻa ʻi hoʻo hoko ko ha taki pe faiako EnglishConnect ke tokoniʻi ʻa e kau akó kenau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ʻo e fepōtalanoaʻaki faka-Pilitānia ʻi ha ʻātakai ʻo e tuí, fakafeohí, mo e tupulakí.

Ako Lahi Ange