x
A teacher and student work together on a computer
Ko e Kehekehe ʻo e EnglishConnect
Aʻusia hoʻo ngaahi taumuʻá ʻi ha ʻātakai ʻo e tuí, fakafeohí, mo e tupulakí.

ʻE lava ʻe he pōtoʻi lea faka-Pilitāniá ʻo fakalahi ʻa e ngaahi faingamālie ki he ngāue paʻangá, akó, ngāue tokoní, mo e fakakaumeʻá. Neongo iá, ʻoku fehangahangai ha kakai tokolahi ʻi he funga ʻo e māmāmí mo e ngaahi faingataʻa ki hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá kau ai ʻa e fakamolé, mamaʻó, taimí, veiveiua fekauʻaki mo kitá, mo e lava ʻo ngāue ʻakí.

ʻOku ʻoatu ʻe he EnglishConnect ha faingamālie makehe ki he kau akó ke nau ikunaʻi ʻa e ngaahi fakafeʻātungia ko ʻení.

 • Low Cost Icon Color.svg
  ʻIkai totongi pe Totongi Maʻulalo
  Hū ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaakó mo e ngaahi kulupu fepótalanoaʻakí ʻi ha totongi siʻisiʻi ʻo aʻu ki he ʻikai totongi.
 • EC-IconConversation Class.svg
  Tokoni
  Maʻu pea fakahoko ha fakalotolahi, feʻiloaki mo ha ngaahi kaungāmeʻa foʻou, pea maʻu ha loto lahi.
 • EC-IconGrow.svg
  Fakatupulaki ʻa e Tuí
  Ngāue ʻi he tui ke fekumi ki he tokoni ʻa e ʻOtuá ʻi hono ako ʻa e lea faka-Pilitāniá.

ʻOku tau ʻiloʻi ʻoku fie maʻu ki hono ako ʻo ha lea fakafonua ʻa e tukupā, taimi, faivelenga, poupou, mo e ngāue ʻiloʻilopau. 'Oku faʻu ʻa e silapa ʻo e EnglishConnect ke tokoni'i koe ke fakatupulaki hoʻo ngaahi pōto'i lea faka-Pilitāniá meí he sitepu ki he sitepu, ʻo fakafou 'i ha sipinga ako lelei.

EnglishConnect Learn by Study and Faith Spot Illustration.svg

Tuifio ʻo e Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni Fakaakó mo e Fakalaumālié

ʻOku langa ʻa e EnglishConnect ʻi he makatuʻunga ʻo e tui: ʻokú mau falala ki ho ivi ko e taha ako mo e ivi ʻo e ʻOtuá ke tokoniʻi koe ké ke aʻusia hoʻo ngaahi taumuʻá. ʻE lava ke tokoniʻi koe ʻe he EnglishConnect ké ke mahinoʻi mo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni fakalaumālie ʻo e akó mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni kuo fakamoʻoniʻi fekauʻaki mo hono ako ʻo e leá.
EnglishConnect Conversation Group Spot Illustration.svg

Ngaahi Kulupu Fepōtalanoaʻakí

Akoako ʻa e leá mo e fanongó ʻi hoʻo kau ki ha ngaahi kulupu fepōtalanoaʻaki fakakaumeʻa. Akoako ʻi ha ʻātakai ʻokú tau ako ai mei heʻetau ngaahi fehālākí pea fakalakalaka fakataha. Fakatupulaki hoʻo loto lahi ke fakaʻaongaʻi ʻa e lea faka-Pilitāniá ʻi he ngaahi tūkunga fakaʻahó. ʻE lava ke fakahoko femātaaki pē ʻi he ʻinitanetí ʻa e ngaahi kulupu fepōtalanoaʻakí.
Patterns of English learning illustration

Ngaahi Sīpinga Sētesi ke Vave ai ʻa e Akó

Fakaʻaongaʻi ha ngaahi sīpinga faingofua ké ke ako vave ai ki he founga ke fakahoko ʻaki hoʻo ngaahi fakakaukaú mo langa ha fakavaʻe ki ha ngaahi lēvolo māʻolunga ange. Té ke lava ʻo ako ʻi he ʻuluaki lēsoni ʻe nimá ʻataʻata pē, ʻa e foʻi lea ʻe 90 mo e sētesi ʻe 18. Té ke lava ʻo fakahoko mei ai, ha ngaahi fehuʻi ʻe 200 mo fa'u ha setesi ʻe 3,000.
Context and meaning Spot Illustration.svg

Tokanga Taha ki he Fetuʻutakí

Hiki meí he ngaahi ʻekitivitī ʻi he kalamá pea tokanga taha ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e lea faka-Pilitāniá ke fetuʻutakí. Té ke ʻohovale ʻi he vave hoʻo hiki mei hono lea ʻaki ʻa e ngaahi leá ki hono fakahoko ʻo e ngaahi fepōtalanoaʻaki ʻi hoʻo tanumaki ʻa e loto lahi ʻi he lēsoni kotoa pē.
EnglishConnect Curriculum Illustration.svg

Fakatupulaki ha Ngaahi Pōtoʻi Ngāue Pau

Fakatupulaki ha ngaahi taukei lea faka-Pilitānia pau ke teuteu ai ki he ngāue tokoní, ngāue paʻangá, mo e ngaahi faingamālie fakaaká—tautautefito BYU-Pathway Worldwide.
Kuo ʻi ai ʻeku ngaahi a'usia ʻi ha ngaahi polokalama kehe, ka ʻoku kehe aaupito ʻeni ia. ʻOku ʻikai ko hoʻo ako pē ha lea fakafonua foʻou, ka ʻokú ke maʻu ha loto flahi ki he meʻa té ke lava ʻo aʻusiá koeʻuhi he ʻokú ke fokotuʻu ha ngaahi taumuʻa mo maʻu ʻa e ngaahi poupou.
Pamela Sepulveda
Chile