Skip to main content

Заах материал

Эх сурвалжууд

EnglishConnect 1 Багшийн гарын авлага

Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 1 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татаж авах

EnglishConnect 2 Багшийн гарын авлага

Багшийн гарын авлагын шигтгээ зураг
Энэхүү гарын авлага нь EnglishConnect 2 сургалтын багш нарт хичээл бүрийг ердөө 30 минутын дотор бэлтгэн, заахад бэлэн байхад туслахад зориулагдсан. Үүнд суралцагчийн гарын авлагын хуудас, заах зааварчилгаа хоёулаа багтсан.

PDF татах

EnglishConnect 1, 2 Сонсох дасгал ажлын холбоос

October 19
Чихэвч зүүсэн эрэгтэй
Багш нар эдгээр сонсох дасгал ажлын холбоосыг ашиглан суралцагчдад дуудлагаа сайжруулж, дадлага хийхэд нь тусалж болно.

PDF татах

Гарын авлагын хавсралт

Гарын авлагын хавсралтын шигтгээ зураг
EnglishConnect сургалтуудыг заадаг бүх багш зааварлагчдын хуулийн хариуцлагын талаарх нэмэлт мэдээллийг энэхүү хавсралтад оруулсан болно.

PDF татах

Oral Proficiency Interview for Placement in EnglishConnect 1 & 2

This test is a brief interview that should take no more than five minutes and will help determine if a learner should be placed in EnglishConnect 1 or EnglishConnect 2.
Download PDF

Оролцсон батламж

Оролцсон батламжийн шигтгээ зураг
EnglishConnect сургалтын төгсгөлд удирдагчид хичээлдээ тогтмол суусан суралцагч бүрд оролцсон батламж өгчболно. Мэргэжилтнүүд эсвэл зааварлагчид батламжуудыг суралцагчдад гардуулж өгнө.

Тайлбар: Энэ нь зөвхөн оролцсоныг баталдаг. EnglishConnect хичээлүүд нь гэрчилгээ олгодог итгэмжлэгдсэн сургалт биш бөгөөд их сургуулийн кредит олгодоггүй.

PDF татах: EnglishConnect 1 | EnglishConnect 2 | EnglishConnect 3

Багшийн сургалт

Таны үүрэг бол Сүнс заах орчинг бий болгох юм. Та суралцагчдад хайр, дэмжлэгийг мэдэрч, англи хэл сурахад нь Тэнгэрлэг Эцэг туслах болно гэдэгт итгэлтэй байхад тусалж чадна.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice