Skip to main content

Mga Inaprubahang Lokasyon

Bago mailaan ang EnglishConnect 1 at 2 sa isang bansa, ang Office of General Counsel (OGC) ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay dapat magbigay ng legal na pahintulot.

Mangyaring rebyuhin ang impormasyon sa ibaba. Rebyuhin ang listahang ito ng mga aprubadong lokasyon at partikular na kinakailangan ng isang bansa.

Pangkalahatang Legal na mga Kinakailangan para sa mga Aprubadong Lokasyon

Inaprubahan ng Office of General Counsel ang mga sumusunod na tuntunin sa pamamahala ng EnglishConnect program. Ang mga tuntuning ito ay angkop sa buong mundo sa EnglishConnect 1 EnglishConnect 2 at Learn English Now, na napapailalim sa anumang partikular na kinakailangan ng bawat bansa na nakabalangkas sa EnglishConnect legal summary para sa bawat bansa.

 • Kumuha ng pahintulot ng magulang para sa bawat mag-aaral na 18 taong gulang pababa gamit ang Form ng Pahintulot ng Magulang.
  • Kunin ang lagda ng dalawang magulang hangga’t maaari. Kung may 18 taong gulang o mas bata pa na namumuhay nang mag-isa, hindi na kailangan ang pahintulot ng magulang.
  • Ang mga nakumpletong form ay dapat itabi ng mga lokal na lider at magagamit para sa audit.
 • Huwag maningil ng anumang bayad o halaga sa mga participant para sa pagsali sa programa.
  • Ang mga program material ay makukuha nang libre (sa pag-download online) o mabibili sa regular na distribution channel ng mga lokal na unit o direktang makukuha ng mga participant.
 • Dapat ilaan ang kahit one-third ng oras ng klase sa pagtuturo ng espirituwal na paksa (ang espirituwal na paksa ay dapat tumagal nang hanggang 20 minuto sa bawat isang oras ng pagtuturo o 30 minuto sa bawat 90 minuto ng pagtuturo). Paalala: Kung ang mga kurso ay ipinatutupad ayon sa layunin nito, na laging isinasama ang lesson tungkol sa ebanghelyo o ang My Foundation for Self-Reliance lesson sa bawat klase, ang requirement na ito ay natutugunan.
 • Sundin ang lahat ng pamantayan ng lokal na bansa para sa pag-screen o pagtawag ng mga tagapagturo ng kabataan para sa sinumang tagapagturo ng EnglishConnect na magtuturo ng sinuman na may edad na 21 pababa.
 • Sundin ang lahat ng tuntunin ng programa sa gabay para sa lider at tagapagturo, kabilang dito ang paggamit ng online registration system (kung mayroon) upang masiguro ang data privacy.
 • Upang maiwasan ang mga banta sa mga visa ng missionary o ang legal na katayuan ng Simbahan, ang anumang misyon sa isang bansa na hindi kailanman gumamit ng Ingles sa pagtuturo bilang isang paraan ng pagkontak ay kailangang humingi ng partikular na pahintulot sa OGC bago simulang gamitin ang mga materyal ng EnglishConnect.

For all EnglishConnect programs, the following terms apply instead of the BYU Privacy Notice at the bottom of the page:

EnglishConnect Terms of Participation | Terms of Use | Privacy Notice