x
maria-del-carmen-murillo-reduced-final-3.jpg
Gumawa at Pamahalaan ang Iyong mga Grupo
Isulong, palawakin, at pamunuan ang iyong mga grupo gamit ang sistema ng QuickReg ng Simbahan.

"Pinapabilis ng QuickReg ang pagbuo ng komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa mga guro at lider ng EnglishConnect—pati na rin ang mga stake at misyon—upang suportahan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Isa itong tool na gagawa ng lahat ng pagbabago sa pagtitipon sa Israel."

Betsey Wheeler, Service Missionary ng EnglishConnect

Ano ang QuickReg?

Available sa mahigit 40 wika, ang QuickReg ay isang opisyal na tool sa pagpaparehistro ng Ang Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal sa Huling mga Araw., at partikular na idinisenyo para sa lahat ng grupo ng Welfare at Self-Reliance at EnglishConnect. Tinitiyak ng QuickReg ang pagsunod sa mga patakaran sa privacy ng Simbahan at awtomatikong sini-sync sa leader and clerk resources (LCR).

Madali itong gamitin para sa mga lider at guro dahil maaari silang gumawa at mamahala ng mga grupo at mag-imbita ng mga kalahok Makakahanap ang mga kalahok ng mga grupo sa kanilang lugar at mabilis na makakapagrehistro nang mag-isa gamit ang kanilang sariling wika.

 • Pakinabang para sa mga Lider at Guro
 • Mga Pakinabang sa mga Kalahok
Pakinabang para sa mga Lider at Guro

QuickReg icons_Create and Manage Groups.svg

Gumawa at pamahalaan ang mga grupo

Sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring gumawa at mag-organisa ang mga lider at guro ng kanilang grupo. Isa sa mga pangunahing pakinabang ng pagse-set up ng grupo sa QuickReg ay maaaring hanapin ang grupo online gamit ng ang function ng paghahanap ng address.

QuickReg icons_Share Group Link.svg

I-share ang natatanging link ng grupo

Ang bawat ginagawang grupong ay may natatanging URL na nauugnay dito. Maaaring gamitin ng mga lider, guro, at kalahok ang URL link o QR code para imbitahan ang iba gamit ang email, text, WhatsApp, o social media.

QuickReg icons_View Reports in LCR.svg

Tingnan ang mga ulat sa leader and clerk resources (LCR)

Awtomatikong sini-sync ang mga ulat sa pag-enroll at pagkumpleto sa mga mapagkukunan ng lider at clerk. Maaaring gamitin ng mga leadership council ang mga ulat na ito para gabayan ang mga pagsisikap sa paglilingkod at tulungang umunlad ang mga kalahok.

QuickReg icons_certificates.svg

Aprubahan at i-print ang mga sertipiko

Maaaring mag-generate ang mga guro at lider ng mga sertipiko ng pagtatapos para mai-print, maipamahagi, at maipagdiwang ang pag-unlad ng mga kalahok.

Mga Pakinabang sa mga Kalahok

QuickReg icons_Earth w-magnifying glass_Find a Group.svg

Maghanap ng grupo

Kapag ginawa ang isang grupo at nakikita na ito, maaaring hanapin sa QuickReg ng mga inaasahang kalahok ang mga grupong naaangkop sa kanila.

QuickReg icons_available in multiple languages.svg

Available sa maraming wika

Available sa mahigit 40 wika (at dumarami pa), pinapadali ng QuickReg para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles na magrehistro sa kanilang sariling wika.

QuickReg icons_Share and Invite Friends.svg

Ibahagi at imbitahan ang mga kaibigan

Kadalasang ang mga kalahok ang pinakamahuhusay na ambassador ng aming mga programa. Maaaring i-share ng mga mag-aaral ang natatanging link ng grupo/QR code upang imbitahan ang mga kaibigan at pamilya na sumali sa isang grupo.

soldery-sanchez-3-opt.jpg

Mabilisang Tip
I-set up ang iyong grupo sa loob ng ilang minuto
Mag-log in sa QuickReg gamit ang iyong Church Account username at password.
Piliin ang wika at uri ng grupo.
Piliin ang lokasyon kung saan magkikita ang grupo.
Piliin ang hanay ng edad para sa grupo.
Magdagdag ng mga deyalye ng meeting (petsa ng pagsisimula at pagtatapos, mga araw ng meeting at mga oras).
Idagdag ang mga facilitator.
Magdagdag ng limitasyon sa kapasidad (opsyonal).
I-share ang URL o QR code sa mga miyembro at kaibigan ng Simbahan.


May mga tanong pa tungkol sa QuickReg?

Sa pagsisimula mo, naiintindihan namin na maaari kang magkaroon ng iba pang tanong. Tingnan ang aming komprehensibo at lumalawak na seksyon ng FAQ para sa mga sagot.

 • Pamamahala ng Grupo
 • Pag-access sa QuickReg
 • Para sa mga Kalahok at Iba pa
Pamamahala ng Grupo
Paano ako gagawa ng grupo?
Napakasimple at mabilis lang gumawa ng grupo sa QuickReg.
 • Hakbang 1: Piliin ang wika kung saan ituturo ang grupo.
 • Hakbang 2: Piliin ang uri ng grupong iaalok mo.
 • Hakbang 3: Idagdag ang mga detalye ng grupo tulad ng lokasyon, mga petsa ng grupo, oras ng meeting, facilitator, atbp.
 • Hakbang 8: I-save ang grupo.
Kailangan ko pa bang irehistro ang isang grupo sa lumang sistema?
Hindi. Natapos ka na kapag nairehistro mo na ang isang grupo sa QuickReg. Pagkatapos ay maaari ka nang gumawa ng mga pagbabago sa iyong grupo kung kinakailangan. Sa pagtatapos ng isang grupo, babalik ka sa QuickReg para “tapusin” ang grupo at gumawa ng mga sertipiko para sa lahat ng kalahok na nakapagtapos sa mga kinakailangang kwalipikasyon.
Ano ang isang pampublikong grupo?
Nagbibigay ang QuickReg ng view ng mapa o listahan ng lahat ng mga grupo sa isang heyograpikong lugar. Mahahanap ang pampublikong page sa https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Para makita ang isang grupo sa mapa o sa listahan, dapat itong gawin bilang isang pampublikong grupo. Layunin ng pampublikong grupo na mahanap at makapagrehistro upang makasali sa isang grupo ang mga miyembro ng ibang stake o hindi natin kapananampalataya. Pampubliko ang lahat ng grupo maliban kung pinili mo ang checkbox na “Itago mula sa pampublikong listahan”.
Ano ang nakatagong grupo?
Sa ilang pagkakataon, maaari kang magpasya na huwag ipakita ang grupo sa pampublikong page. Halimbawa, nagpasya ang stake na magdaos ng grupo na partikular na para sa kabataan sa stake. Ayaw mong sumali sa grupo ang mga mula sa labas ng stake. Maaari kang gumawa ng grupo at manu-manong ilagay ang mga kalahok o magpadala ng link sa mga indibiduwal na gusto mong imbitahan.
Ano ang nakabinbing grupo?
Kapag nagsi-set up ng bagong grupo, minsan hindi mo alam ang lahat ng detalye para sa grupo, ngunit ikaw ang magpapasya sa mga detalye pagkatapos magrehistro ng mga miyembro ng grupo. Puwede kang mag-set up ng nakabinbing grupo.
 • Hakbang 1: Piliin ang wika kung saan iaalok ang grupo.
 • Hakbang 2: Piliin ang uri ng grupo na gusto mong ialok.
 • Hakbang 3:Piliin ang lokasyon ng grupo (maaari itong baguhin sa ibang pagkakataon).
 • Hakbang 4: I-click ang kahong Nakabinbin.
 • Hakbang 5: I-save ang grupo.
 • Hakbang 6 I-share ang link ng grupo sa iba para makapag-sign up sila.
 • Hakbang 7:Pagkatapos makapagrehistro ang lahat, i-edit ang grupo at idagdag ang mga detalyeng tulad ng mga petsa at oras, facilitator, atbp.
 • Hakbang 8:I-save ang grupo.
Paano ko makakansela ang isang grupo?
Kung gumawa ka ng isang grupo at napagtanto mong hindi ito gagamitin, maaari mong kanselahin ang grupo.
 • Hakbang 1: Buksan ang page ng Mga Grupo ng QuickReg
 • Hakbang 2: I-click ang … menu sa grupong gusto mong kanselahin
 • Hakbang 3: Piliin ang Kanselahin ang Grupo
 • Hakbang 4: I-click ang Magpatuloy para kanselahin ang grupo

Ang istado ng grupo ay magiging Kinansela.
Paano ko tatapusin ang isang grupo?
Kapag natapos na ang iyong grupo, pumunta sa QuickReg at tapusin ang grupo. Magbibigay-daan ito sa iyo na i-print ang mga sertipiko ng mga kalahok.
 • Hakbang 1: Buksan ang page ng Mga Grupo ng QuickReg.
 • Hakbang 2: I-click ang … menu sa grupong gusto mong tapusin at mag-print ng mga sertipiko.
 • Hakbang 3: Piliin ang Tapusin ang Grupo.
 • Hakbang 4: I-click ang Magpatuloy para kumpirmahin na gusto mong tapusin ang grupo.
 • Hakhang 5: Kompletuhin ang Mga Resulta ng Survey para sa bawat kalahok. Tiyaking i-click ang Oo sa tabi ng “Nakakuha ng Sertipiko” para sa bawat kalahok na dapat makatanggap ng sertipiko.
 • Hakbang 6: I-click ang I-save at Tapusin ang Grupo.

Ang istado ng grupo ay magiging Natapos.
Pag-access sa QuickReg
Sino ang makaka-access sa QuickReg?
Ginagamit ng QuickReg ang karaniwang mga calling ng Simbahan para magbigay ng access. Hindi gagana ang mga custom calling. Papayagan ang mga sumusunod na calling ng Simbahan para ma-access ang administratibong bahagi ng QuickReg sa http://quickreg.englishconnect.org.

Listahan ng mga calling na awtomatikong may access:

Mga Calling ng Stake
 • Presidente at mga Tagapayo ng Stake (ID: 1, 2, 3) 
 • Relief Society President at mga Tagapayo ng Stake (ID: 741, 742, 743) 
 • Executive Secretary ng Stake (ID: 51) 
 • Clerk ng Stake (ID: 52) 
 • Nakatataas na Tagapayo ng Stake (ID: 94) 
 • Espesyalista ng Welfare and Self-Reliance ng Stake (ID: 1457) 
 • Consultant ng Templo at Kasaysayan ng Pamilya ng Stake (ID: 778 or 1375) 
 • Kahaliling Lider ng Stake (ID: 361) 

Mga Calling ng Distrito
 • Presidente at mga Tagapayo ng Distrito (ID: 5, 66, 67) 
 • Relief Society President at mga Tagapayo ng Distrito (ID: 1430, 1431, 1432) 
 • Executive Secretary ng Distrito (ID: 70) 
 • Clerk ng Distrito (ID: 68) 
 • Espesyalista ng Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Consultant ng Templo at Kasaysayan ng Pamilya ng Distrito (ID: 1456) 
 • Facilitator ng Grupo ng Self-Reliance (ID: 4227634) 

Misyon
 • Presidente at mga Tagapayo ng Misyon
 • Kahaliling Lider ng Misyon

Mga Calling ng Ward
 • Obispo at mga Tagapayo (ID: 4, 54, 55) 
 • Executive Secretary (ID: 56) 
 • Clerk ng Ward (ID: 57) 
 • Presidente ng Quorum ng mga Elder (ID: 138) 
 • Presidente ng Relief Society (ID: 143)
 • Espesyalista ng Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Kahaliling Lider ng Ward (ID: 364) 
 • Facilitator ng Grupo ng Self-Reliance (ID: 4227634) 
 • Consultant ng Templo at Kasaysayan ng Pamilya ng Stake (ID: 238) 

Sangay
 • Presidente at mga Tagapayo ng Sangay (ID: 12, 59, 60) 
 • Executive Secretary ng Sangay (ID: 1278) 
 • Clerk ng Sangay (ID: 789) 
 • Presidente ng Quorum ng mga Elder (ID: 138) 
 • Presidente ng Relief Society (ID: 143)
 • Espesyalista ng Welfare and Self-Reliance (ID: 1545) 
 • Facilitator ng Grupo ng Self-Reliance (ID: 4227634) 
 • Consultant ng Templo at Kasaysayan ng Pamilya ng Sangay (ID: 1977) 
Bakit sinasabi ng QuickReg na “hindi awtorisado” ang isang user?
Ginagamit ng QuickReg ang mga partikular na calling ng Simbahan para magbigay ng access. Kapag nakatanggap ang isang user ng mensahe na “hindi awtorisado,” karaniwang nangangahulugan ito na wala silang nakatalagang calling na awtomatikong binibigyan ng access sa sistema. Pakitandaan na hindi bibigyan ng access ang mga custom calling.
Paano ina-access ng facilitator ang isang grupo sa QuickReg?
Bibigyan ng access ang mga facilitator sa mga grupo gamit ang administratibong portal sa pamamagitan ng pagpunta sa https://quickreg.englishconnect.org. Sa proseso ng paggawa ng grupo, maaari mong idagdag ang isang facilitator sa pamamagitan ng paghahanap sa anumang bahagi ng pangalan nito. Dapat nailakip na ng mga facilitator ang kanilang MRN sa church account para magkaroon sila ng access sa QuickReg. Kapag naidagdag na ang isang indibidwal bilang facilitator at nai-save na ang group, makakapag-log in ang facilitator sa sistema at maa-access nito ang kanilang grupo. Pakitandaan na ang mga indibidwal na walang church account sa loob ng host stake ay hindi magkakaroon ng access sa impormasyon ng grupo sa loob ng QuickReg.
Paano ako magpi-print ng mga sertipiko para sa aking mga kalahok sa grupo?
Una, sundin ang proseso sa itaas para tapusin ang grupo.
 • Hakbang 1: Buksan ang tinapos nang grupo.
 • Hakbang 2: I-check ang kahon na katabi ng bawat kalahok na nakakuha ng sertipiko.
 • Hakbang 3: I-click ang … menu na katabi ng heading ng Petsa.
 • Hakbang 4: Pilin ang mga Sertipiko ng Pagtatapos o Pakikilahok.
 • Hakbang 5: I-save ang PDF file kasama ng mga sertipiko sa iyong device.
 • Hakbang 6: I-print o ipamahagi ang mga sertipiko sa mga kalahok.

Tandaan: Maaari mong i-click ang button na I-print ang mga Sertipiko para ma-download ang PDF ng sertipiko para sa bawat kalahok.
Paano magsa-sign up ang isang taong gustong sumali sa isang grupo?
May ilang paraan para makasali sa isang grupo ang isang tao.

1. Manu-manong idagdag ang mga Kalahok
Maaaring manu-manong idagdag ng isang facilitator o awtorisadong lider ang isang kalahok sa grupo.
 • Hakbang 1: Mag-log in sa QuickReg.
 • Hakbang 2: Magpunta sa “Mga Grupo”. Lalabas ang isang listahan ng mga grupo para sa iyong lokasyon.
 • Hakbang 3: Piliin ang grupo kung saan mo gustong idagdag ang kalahok.
 • Hakbang 4: Piliin ang “+ Kalahok” na button. Sundin ang mga hakbang at i-save.
 • Hakbang 5: Tiyaking alam at sang-ayon ang kalahok sa mga Tuntunin ng Paglahok.

2. Magpadala ng Link 
Maaari mong ipadala ang direktang link ng grupo sa mga kalahok upang makapag-sign up sila sa isang grupo nang mag-isa. Lubos na inirerekomenda ang pamamaraang ito dahil pinapayagan nito ang mga kalahok na kilalanin ang Mga Tuntunin ng Paglahok sa isang grupo.
 • Hakbang 1: Mag-log in sa QuickReg.
 • Hakbang 2: Magpunta sa “Mga Grupo”. Lalabas ang isang listahan ng mga grupo para sa iyong lokasyon.
 • Hakbang 3: Piliin ang gustong grupo.
 • Hakbang 4: Kopyahin ang link ng grupo. I-click ang “Kopyahin ang Link ng Grupo” sa kanang bahagi ng mga detalye ng grupo.
 • Hakbang 5: Makokopya ang link sa iyong clipboard sa background. Magpunta sa isang email, text, social media, atbp. at i-paste ang link sa mensahe. Ipadala ito sa kalahok at dadaan sila sa proseso ng pag-sign up nang mag-isa.

3. Hanapin ang mga pampublikong grupo
Maaari ding hanapin ng mga kalahok ang isang grupo sa pamamagitan ng pagpunta sa https://quickreg.englishconnect.org/join-now. Mula sa view na ito, makikita ng kalahok ang lahat ng “pampublikong” grupo sa kanilang lugar. Maaari nilang tingnan ang page sa “list view” o “map view.”
 • Hakbang 1: Piliin kung aling grupo ang gusto nilang salihan at i-click ang “Mag-sign Up.”
 • Hakbang 2: Maaaring piliin ng kalahok na mag-sign up gamit ang “Church Account” username at password, o mag-sign up nang walang account.
 • Hakbang 3: Tatapusin ng kalahok ang kinakailangang impormasyon at isi-save ito. Pagkatapos ay marerehistro na sila.

Dapat kuhanan ng larawan ng mga kalahok ang congratulations screen o isulat ang impormasyon ng kanilang grupo upang matandaan nila kung ano ang sinalihan nila. Dapat planuhin ng mga facilitator na kontakin ang mga kalahok para i-welcome sila sa grupo at ipaalala sa kanila ang impormasyon sa meeting ng grupo.

MAHALGA: Kapag inilipat ang mapa, hindi awtomatikong lilitaw ang lahat ng grupo. Dapat i-click ang button na “Maghanap sa Lugar na ito” sa itaas na kanang bahagi ng mapa para ma-refresh ang listahan ng mga grupo.
Para sa mga Kalahok at Iba pa
Kailangan ko pa bang irehistro ang isang self-reliance na debosyonal?
Hindi. Pinagpapasyahan ng stake leadership ang pagdaraos ng debosyonal na grupo. Hindi na nangangalap ng anumang impormasyon ang Simbahan sa mga debosyonal.
Paano ko mailalakip ang aking do MRN sa aking Church Account?
Para idagdag ang iyong Membership Record Number sa iyong account, sundin ang mga sumusunod na hakbang:
 • Hakbang 1: Mag-sign in sa Church Account
 • Hakbang 2: Sa ilalim ng heading na "Profile", piliin ang "Membership"
 • Hakbang 3: Ilagay ang iyong MRN at petsa ng kapanganakan

Mahahanap ang iyong membership record number sa iyong temple recommend, o sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong Clerk ng Ward o Sangay o iba pang lider ng Simbahan.
Anong impormasyon ang kasama sa Mga Resulta ng Survey?
Kapag tinapos mo ang isang grupo, tatanungin ka tungkol sa iba't ibang aktibidad na ginawa ng mga kalahok habang bahagi sila ng grupo. Kabilang sa mga ito ang:
 • Sinimulan o napaunlad ba ng kalahok ang isang negosyo?
 • Sinimulan ba ng kalahok ng isang programang pang-edukasyon?
 • Nakakuha ba ng bago o mas magandang trabaho ang kalahok?
 • Sinimulan o pinahusay ba ng kahalok ang isang badyet?
 • Nakakuha ba ng sertipiko ang kalahok?
Paano ako makakapagbigay ng feedback ng user o mag-ulat ng mga bug sa software?
GUSTO NAMING MAKUHA ANG IYONG FEEDBACK. Sa ngayon, kumukuha kami ng feedback ng user sa pamamagitan ng iyong Welfare and Self-Reliance Manager. Magpadala ng email sa kanila kasama ang iyong feedback o ang mga bug na iyong mahahanap sa software. Magbigay ng maraming detalye hangga't posible. Malaking tulong din kung makakapagbigay ka ng mga screenshot.