x

Mga Aprubadong Lokasyon

Suriin ang listahan ng mga aprubadong lokasyon at mga requirement na partikular sa bansa para sa pagsisimula at pagpapatakbo ng mga grupo ng EnglishConnect Maging pamilyar sa mga alituntunin sa inyong bansa. Available lang ang impormasyong ito sa Ingles. Hihilingin sa iyo na mag-sign in sa iyong ChurchofJesusChrist.org account.

Tandaan ding bago puwedeng ialok ang EnglishConnect 1 at 2 sa isang bansa na hindi nakalista, magkakaloob ng legal na pag-apruba ang Tanggapan ng Pangkalahatang Tagapayo (Office of General Counsel o OGC) ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Tingnan ang mga Aprubadong Lokasyon

Mga Pangkalahatang Legal na Requirement

Mahahanap ang mga pangkalahatang alituntuning pang-operasyon, kabilang ang pangangasiwa ng pahintulot ng magulang para sa mga menor-de-edad at mga alituntunin sa pag-advertise, sa apendiks ng Gabay sa Pagpapatupad ng EnglishConnect.

Mga Tuntunin sa Pakikilahok

Malugod na tinatanggap na makilahok ang lahat sa EnglishConnect, hangga't sumusunod sa mga Tuntunin sa Pakikilahok na ito.