x
2s6a0175-FINAL-Small.jpg
Para sa mga Guro at Lider
Maging pamilyar sa lahat ng available na mapagkukunan upang pagpalain ang buhay ng mga nag-aaral ng Ingles.
> ... Mga Mapagkukunan ng Guro at Lider

Anong Bago

May mga bago kaming materyales ng EnglishConnect na magagamit ng mga mag-aaral, guro, at lider. Ugaliing magbasa tungkol sa mga pinakabagong pagbabago at update.

Magbasa Pa

  • Mga Mapagkukunan ng Mag-aaral
  • Mga Mapagkukunan ng Guro at Lider
  • Mga Karagdagang Mapagkukunan
  • Mga Materyal para sa Kaalaman
Mga Mapagkukunan ng Mag-aaral
two african young businessmen seriously working with their mobil

Mga Mapagkukunan ng Mag-aaral

Naaayon sa bawat antas ang mga mapagkukunan ng mag-aaral. Kasama sa mga ito ang mga mapagkukunan para sa mga mag-aaral upang matulungan silang maghanda at makilahok sa kanilang grupo ng pag-uusap. Kabilang dito ang pag-access sa mga personal na aralin sa pag-aaral upang magsanay ng Ingles araw-araw, mga pagtatasa, at mga karagdagang aktibidad.


EnglishConnect 1  EnglishConnect 2   EnglishConnect 3

Kalendaryo ng Pagpapatala sa EnglishConnect 3

Mga Mapagkukunan ng Guro at Lider
Mexico-Pathway

Mga Mapagkukunan ng Guro at Lider

I-access ang mga mapagkukunan ng guro at lider upang matulungan kang epektibong simulan ang EnglishConnect sa iyong lugar (tingnan ang mga aprubadong lokasyon).


EnglishConnect Teacher Manual.png

Manwal ng Guro

Tinutulungan ng mga guro ng English Connect ang mga mag-aaral na bumuo ng mga kasanayan sa pakikipag-usap sa isang kapaligiran ng pananampalataya, pakikisama, at pag-unlad. Hindi kailangang eksperto sila sa Ingles o may karanasan sa pagtuturo. Nasa mga materyal ang kailangan nila upang magtagumpay.

Tingnan Online          I-download ang PDF
(Available sa Ingles sa ngayon)


EnglishConnect Implementation Guide manual for Church leaders who are looking to start EnglishConnect in their area.

Gabay sa Pagpapatupad

Gumagana ang EnglishConnect sa ilalim ng patnubay ng priesthood para suportahan ang gawain ng kaligtasan at exhalation. Ang mga grupo ng EnglishConnect ay maaaring organisahin ayon sa mga ward, stake, nagtutulungang tagapayo, o sa antas ng lugar.

Tingnan Online          I-download ang PDF
(Available sa Ingles sa ngayon)


EnglishConnect QuickReg (two-page).png

QuickReg

Available sa mahigit 40 wika, ang QuickReg ay isang opisyal na tool sa pagpaparehistro ng Ang Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal sa Huling mga Araw., at partikular na idinisenyo para sa lahat ng grupo ng Welfare at Self-Reliance at EnglishConnect.

Matuto Pa         Flyer ng EnglishConnect


Mga Karagdagang Mapagkukunan

Mahahalagang Dokumento

Icon of a conversation bubble in English

Panayam sa Kahusayan sa Pagsasalita

Ang pagsusulit na ito ay isang maikling panayam na aabot ng hindi hihigit sa limang minuto at makakatulong na tukuyin kung ang isang mag-aaral ay dapat na ilagay sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2.

I-download ang PDF


Icon of a paper and pencil

Form ng Pahintulot ng Magulang

Dapat magsumite ang mga menor de edad ng nilagdaang form ng pahintulot ng magulang bago makilahok sa mga grupo ng EnglishConnect. Dapat itago ng mga lokal na lider ang mga nakumpletong form at gawing available para sa pag-audit.

x
Hindi mahanap ang PDF sa wikang [REPLACE_LANGUAGE].

Icon of the Earth

Aprubadong mga Lokasyon

Inaprubahan ng Office of General Counsel (OGC) para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang mga sumusunod na patnubay sa pagpapatakbo para sa programang EnglishConnect.

Matuto Pa


Icon of a computer screen

Pagsasanay ng Virtual Group

Mga inangkop na mapagkukunan upang matulungan ang mga guro at lider na magbigay ng mga online na grupo ng pag-uusap at manatiling konektado.

Matuto Pa


Mga Materyal para sa Kaalaman

Mga Materyal para sa Kaalaman

A flyer depicting how EnglishConnect helps students develop skills in an environment of faith

Flyer

x
Hindi mahanap ang PDF sa wikang [REPLACE_LANGUAGE].

An advertisement for EnglishConnect and what services EnglishConnect offers

Poster

x
Hindi mahanap ang PDF sa wikang [REPLACE_LANGUAGE].

EnglishConnect pass-along cards

Ipasa ang mga Baraha

x
Hindi mahanap ang PDF sa wikang [REPLACE_LANGUAGE].

EnglishConnect pass-along cards

Ipasa ang mga Baraha (gamit ang QR code)

x
Hindi mahanap ang PDF sa wikang [REPLACE_LANGUAGE].

Pathway Puebla Mexico

Pangkalahatang-ideya ng Guro at Lider

Layunin mo bilang lider o guro ng EnglishConnect na tulungan ang mga mag-aaral na makabuo ng mga kasanayan sa pakikipag-usap sa Ingles sa isang kapaligiran ng pananampalataya, pakikisama, at pag-unlad.

Matuto Pa