x
A student reading from an EnglishConnect manual
A student reading from an EnglishConnect manual
Available na ang mga Na-update na
Materyales ngEnglishConnect
Updated EnglishConnect Materials Now Available

(Ang video ay nasa Ingles lamang)

Mga Bagong Update – Napi-print sa Isang Pahina

Available na ang mga na-update na digital na bersiyon ng mga materyales ng EnglishConnect sa Gospel Library app at ChurchofJesusChrist.org.

Kasama sa mga update na ito ang mga pagpapabuti ng curriculum para higit na suportahan ang mga mag-aaral, gayundin ang mga pinasimpleng mga sanggunian para sa mga guro at lider.

Mga Manwal ng Mag-aaral

Nakakatulong ang mga na-update na mga Manwal ng Mag-aaral para maghanda at makilahok sa kanilang grupo ng pag-uusap.

Available na ang mga bersiyong Ingles ng mga Manwal at Workbook ng Mag-aaral sa Gospel Library, o ang mga nada-downlad na PDF sa englishconnect.org/tl/mga-mapagkukunan-ng-guro-at-lider.

Transition to the new EnglishConnect 1 manual for learners
Transition to new EnglishConnect 2 manual for learners


Manwal ng Guro

Nagbibigay ang na-update na Manwal ng Guro ng pinasimpleng instruksiyon para makatulong sa mga guro na mamuno sa grupo ng pag-uusap. Kasama na ang lahat ng tagubilin sa aktibidad sa mga na-update na Manwal ng Mag-aaral, nang sa ganoon ay magagamit ng mga guro ang iisang Manwal ng Guro para sa parehong lebel.

Available na ang bersiyong Ingles ng na-update na digital na Manwal ng Guro sa Gospel Library, or ang mga nada-download na PDF sa englishconnect.org/tl/mga-mapagkukunan-ng-guro-at-lider.

The transition to the new EnglishConnect manual for teachers

Gabay sa Pagpapatupad

Puwede nang simulang gamitin ng mga lider at guro ang na-update na Gabay sa Pagpapatupad. Makakasuporta ang gabay na ito sa paglipat patungo sa mga na-update na materyales.

Available na ang bersiyong Ingles ng na-update na digital na Gabay sa Pagpapatupad sa Gospel Library.

Transition to the new EnglishConnect implementation guide

Mga Workbook

Dagdag pa sa mga na-update na digital na Manwal ng Mag-aaral, magkaka-access ang mga mag-aaral sa naka-print na Workbook para sa bawat lebel. Nagbibigay sa mga mag-aaral ang mga bagong Workbook ng karagdagang arawang aktibidad sa pagpapraktis para sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat.

Available ang mga Workbook sa iba't ibang wika sa Church Store, o ang mga bersiyong PDF sa Gospel Library o sa englishconnect.org/tl/mga-mapagkukunan-ng-guro-at-lider.

EnglishConnect 1 and 2 workbooks

Mga Nakaraang Manwal at Online na Aktibidad at Pagtatasa

Puwede mo pa ring ma-access ang mga nakaraang bersyon ng EnglishConnect 1 at EnglishConnect 2.

Mga Nakaraang Resource

Mga Karaniwang Tanong

Paano ako makakalipat patungo sa mga na-update na materyales?
Puwedeng mamili ang mga kasalukuyang grupo ng EnglishConnect kung magpapatuloy sa paggamit ng mga nakaraang bersiyon ng mga materyales ng EnglishConnect hanggang magtapos ang kanilang grupo, o ipalit ang mga na-update na digital na manwal sa kanilang mga manwal ng mag-aaral at guro. Puwede nang simulang gamitin ng mga mag-aaral ang mga Workbook.Pareho pa rin ang mga paksa sa aralin sa mga na-update na materyales. Madali lang lumipat ang mga grupo patungo sa mga na-update na materyales sa anumang punto sa kurso.Paalala: Kapag lumipat na sa mga na-update na manwal, dapat kumpletuhin ng mga grupo ang panimulang aralin sa na-update na Manwal ng Mag-aaral ng EnglishConnect. Makakatulong ang panimulang aralin para maunawaan ng mga mag-aaral ang bagong pamamaraan. Pagkakumpleto ng panimulang aralin, puwede ka nang magpatuloy sa bilang ng aralin mula sa nakaraang sesyon ng grupo. Effective January 2025, the previous EnglishConnect materials listed in the “Course Materials” section below will be discontinued. 
Kailan magiging available ang mga na-update na materyales sa aking wika?
Nakasalin ang mga na-update na materyales sa mahigit 40 karagdagang wika at magiging available sa buong 2024.

Siguraduhing nakarehistro ang inyong grupo ng pag-uusap sa QuickReg para makatanggap ng mga notipikasyon ng mga bagong bersiyon ng wika kapag available na ang mga ito.
Kailan ako puwedeng mag-order ng mga naka-print na bersiyon ng mga na-update na Manwal ng Mag-aaral?
Available sa Ingles ang mga naka-print na kopya ng mga na-update na Manwal ng Mag-aaral sa Church Store simula May 2024. Magiging available ding ma-download ang mga bersiyong PDF sa englishconnect.org/tl/mga-mapagkukunan-ng-guro-at-lider.

Ilalabas ang mga karagdagang wika sa buong 2024.