x
> ... Mga Karaniwang Katanungan
 • Mga Mag-aaral
 • Mga Guro
 • Mga Lider
Mga Mag-aaral

Mga Karaniwang Katanungan ng Mag-aaral

Paano ko malalaman kung aling antas ang aking papasukan?
 • EnglishConnect 1: Nakakapagbasa at nakakapagsulat ka sa iyong sariling wika at nakakapagbasa ng mga panimulang salitang Ingles.
 • EnglishConnect 2: Nakakapagbasa ka ng mga panimulang pangungusap at nakakapagtanong at nakakasagot ng mga simpleng tanong sa Ingles.
 • EnglishConnect 3: Mayroon kang panimulang kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat, pakikinig, at pakikipag-usap sa Ingles at kaya mong makamit ang panggitna hanggang mababang score sa placement na pagtatasa noong nagrehistro.
Paano ko ihahanda ang aking grupo ng pag-uusap?
Nahahati sa dalawang bahagi ang bawat aralin sa manwal ng mag-aaral ng EnglishConnect: 1) Personal na Pag-aaral at 2) Grupo ng Pag-uusap. Inihahanda ka ng seksyong Personal na Pag-aaral para sa iyong Grupo ng Pag-uusap. Kabilang dito ang prinsipyo ng pagkatuto para mag-aral, sasauluhing bokabularyo, at pag-aaralang mga pattern ng pangungusap.

Maaari mo ring gamitin ang workbook at website ng EnglishConnect para magpraktis ng Ingles araw-araw. Makakatulong sa iyo ang tuluy-tuloy na paggamit ng mga resource na ito para mabilis na matuto ng Ingles.
Paano ako matutulungan ng mga kasanayan sa Ingles?
Maaaring mapalawak ng mas mahusay na mga kasanayan sa Ingles ang iyong mga oportunidad para sa edukasyon, trabaho, at serbisyo.
 • Edukasyon: I-access ang mga oportunidad sa edukasyon tulad ng BYU-Pathway Worldwide.
 • Trabaho: Maging kwalipikado para sa mas magagandang trabaho.
 • Serbisyo: Palawakin ang magagawa mo para sa iba. Halimbawa, maaari kang magsilbi bilang guro ng EnglishConnect 1 o 2 upang matulungan ang iba na matuto ng Ingles.
Paano ako makakasali sa EnglishConnect?
Nasa ibaba ang mga link para maghanap ng at makasali sa grupo:
Gaano katagal ang bawat antas?
EnglishConnect 1 at 2
Nagpupulong ang karamihan ng mga grupo nang isa o dalawang beses sa isang linggo, ngunit nakasulat ang mga aralin upang maaaring magkita ang mga grupo nang mas madalas kung nanaisin. Mayroong 25 aralin sa bawat antas at ang bawat aralin ay tumatagal ng 60–90 minuto. Ang grupo ng

EnglishConnect 3
ay nagkikita isang beses sa isang linggo. Mayroong 14 na aralin at ang bawat aralin ay tumatagal ng 90 minuto.
Anong mga materyales ang kailangan ko?
 • EnglishConnect 1 para sa Mag-aaral at EnglishConnect 2 para sa Mag-aaral: Gamitin ang mga manwal na ito para maghanda at lumahok sa iyong grupo ng pag-uusap. Maaari mong ma-access ang mga manwal ng mag-aaral sa Gospel Library app o ma-order ang mga ito sa store.ChurchofJesusChrist.org (mga numero ng item na 14701 at 14703).
 • EnglishConnect 1 Workbook at EnglishConnect 2 Workbook: May sariling workbook ang bawat isa sa mga grupo ng EnglishConnect 1 at 2. Gamitin nang mag-isa o kasama ang isang kapareha ang mga aktibidad sa mga workbook na ito bilang karagdagang pagpapraktis sa labas ng iyong grupo ng pag-uusap. Maaari mong ma-access ang mga workbook sa Gospel Library app o ma-order ang mga ito sa store.ChurchofJesusChrist.org (mga numero ng item na 18489 at 19563).
 • EnglishConnect.org: Kasama sa website ng EnglishConnect ang mga interactive na aktibidad sa pagpapraktis para sa bawat aralin.
 • Gospel Library App: Maaari kang magbasa o makinig ng mga pag-uusap, Aklat ng Mormon, at mga himno sa Ingles.
 • Iba pang Mga Aklat at App: Maraming resource upang matulungan kang matuto ng Ingles. Dapat mong “hanapin … mula sa pinakamagagandang aklat ang mga salita ng karunungan; hanapin ang pagkatuto, maging sa pag-aaral at gayundin sa pananampalataya” (Doktrina at mga Tipan 88:118).
Paano kung kailangan kong lumiban sa grupo ng pag-uusap?
Ipaalam sa iyong guro kung kailangan mong lumiban sa pulong at magpatuloy sa pamamagitan ng paghahanda para sa susunod na aralin. Kung magagawa mo, rebyuhin ang araling napalampas mo o magpraktis kasama ang isang miyembro ng grupo sa labas ng pulong. Magkakaroon ka pa rin ng mga pagkakataong magrebyu habang nagpapatuloy ka.
Maaari ko bang ulitin ang isang antas?
Oo. Maaari mong ulitin ang anumang antas ng EnglishConnect. Nais ulitin ng ilang mag-aaral ang isang antas upang makamit ang kanilang mga layunin sa pag-aaral o mapataas ang kanilang kumpiyansa.
Hindi ko nakuha ang aking sertipiko. Ano ang gagawin ko?
Makipag-ugnayan sa iyong guro sa EnglishConnect para sa tulong.
Mga Guro

Mga Karaniwang Katanungan ng Guro

Kailangan ko ba ng karanasan sa pagtuturo para maging guro ng EnglishConnect?
Hindi mo kailangan ng karanasan sa pagtuturo para maging guro ng EnglishConnect. Marahil ay hindi ka pa nakapagturo ng Ingles dati at hindi ka sigurado kung paano magsisimula. Ayos lang iyon. Maingat at pinag-isipan ang pagdidisenyo ng mga aralin ng EnglishConnect gamit ang mga prinsipyo sa pagtuturo ng wika at mga prinsipyong espirituwal upang matulungan kang maging matagumpay. Hindi mo kailangang maging eksperto. Hindi mo kailangang malaman ang sagot sa bawat tanong. Ang iyong tungkulin ay mapadali ang pagpapabuti ng wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon para makapagpraktis. Hindi mo kailangang magturo ng gramatika o maunawaan ang lahat tungkol sa Ingles. Sa halip, pagtuunan ang paglikha ng kapaligiran kung saan kumportable ang mga mag-aaral na magsalita ng Ingles at matuto mula sa kanilang mga pagkakamali.
Paano ko tuturuan ang mga mag-aaral kung hindi ko alam ang kanilang wika?
Napakakaraniwan sa buong mundo ang pagtuturo ng Ingles gamit lamang ang Ingles. Sa katunayan, maaari itong maging isang pagpapala dahil pinaparami nito ang Ingles na naririnig at ginagamit ng mga mag-aaral. Tandaan, magsalita gamit ang simpleng Ingles. Gumamit ng mga biswal, mga galaw ng kamay at katawan upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang mga bagong salita sa bokabularyo at pattern. Maaari kang magpakita ng litrato, gumuhit ng larawan, o isadula ito. Maaari mong ituro sa mga mag-aaral ang mga isinaling resource sa EnglishConnect 1 para sa mga Mag-aaral o EnglishConnect 2 para sa mga Mag-aaral, o maaari kang gumamit ng online na diksiyonaryo. Tuturuan din nito ang mga mag-aaral kung paano gamitin ang mga available na resource upang makahanap ng mga sagot. Iwasan ang mahahabang paliwanag. Sa halip, ipakita lamang sa mga mag-aaral kung ano ang gagawin sa pamamagitan ng paglalahad.

Tandaang sama-sama kayong natututo. Palaging anyayahan ang mga mag-aaral na dumulog sa Panginoon ng suporta. Bilang kanilang guro, maaari kang maging halimbawa ng pananampalataya at pagsisikap. Isang gawa ng pananampalataya ang pagsasalita ng Ingles sa mga mag-aaral. Ikaw at ang mga mag-aaral ay pagpapalain ng Panginoon kapag kumikilos kayo nang may pananampalataya sa pagsasalita ng Ingles.
Maaari ba naming gamitin ang kanilang sariling wika sa grupo ng pag-uusap?
Mas matutulungan mo ang mga mag-aaral kapag nakatuon ka sa pagsasalita ng Ingles sa buong grupo ng pag-uusap. Magagawa mo ito sa pagiging halimbawa. Gawin ang iyong makakaya na magsalita ng Ingles lamang. Gumamit ng mga simpleng salita at maiikling pangungusap. Magsalita nang mabagal at ulitin nang madalas ang mga parirala. Sumulat ng mahahalagang salita at parirala sa pisara. Maaari ka ring gumamit ng biswal, gumuhit ng larawan, o isadula ito. Iwasan ang mahahabang paliwanag at ang pagsasalin ng lahat ng iyong sinasabi. Kung kailangan mong gamitin ang kanilang sariling wika, humingi muna ng pahintulot at saglit lamang itong gamitin hangga't maaari at pagkatapos ay bumalik sa Ingles. Hikayatin ang mga mag-aaral na magsalita ng Ingles hangga't kaya nila at huwag matakot na magkamali. Tulungan silang maranasan ang tagumpay, at purihin ang bawat pagsisikap. Kung kailangan ng mga mag-aaral ng karagdagang tulong, ibigay sa kanila ang mga manwal ng mag-aaral, kung saan mahahanap nila ang materyales sa kanilang sariling wika. Habang pinagtutuunan mong tulungan ang mga mag-aaral na matuto sa pamamagitan ng paggawa, mas bababa ang pangangailangan mong gamitin ang kanilang sariling wika.
Paano ako magtuturo sa grupong nagsasalita ng iba't ibang wika?
Napakagagandang pagkakataon ang pagtuturo sa grupong nagsasalita ng iba't ibang wika para makahikayat na magsalita ng Ingles dahil Ingles ang karaniwang wika sa grupo. Bilang guro, gamitin ang Ingles na bersyon ng manwal ng mag-aaral. Tulungan ang mga mag-aaral na gamitin ang manwal ng mag-aaral sa kanilang sariling wika, kung available ito, upang mapakinabangan nila ang mga pagsasalin. Hangga't maaari, tipunin ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo upang talakayin sa kani-kanilang sariling wika ang prinsipyo ng pag-aaral, ngunit tiyaking walang sinuman ang nabubukod. Kung mayroon lamang isang tagapagsalita ng partikular na wika sa grupo, talakayin sa grupong iyon ang prinsipyo ng pag-aaral sa simpleng Ingles upang maisama ang lahat.
Paano ko matutulungan ang mga mag-aaral na pagpraktis ng Ingles araw-araw?
Upang matuto ng Ingles, kailangang kaugalian ng mga mag-aaral ang pagpapraktis araw-araw. Hikayatin ang mga mag-aaral na maging kaugalian ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mga simpleng paraan upang maisama ang Ingles sa kanilang pang-araw-araw na gawain (tingnan ang seksyong “Pang-araw-araw na Pagpapraktis”). Halimbawa, pwedeng manood ng mga palabas o makinig ng musika sa Ingles ang mga mag-aaral. Maaari mong hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang listahan ng mga ideya para mapabuti ang pang-araw-araw na pag-aaral na makikita pagkatapos ng “Tagasubaybay ng Personal na Pag-aaral” sa introduksiyon sa manwal ng mag-aaral. Gamitin ang listahang ito upang pukawin ang mga mag-aaral na humanap ng mga malikhain at makabuluhang paraan para magpraktis araw-araw.

Sa pulong ng grupo, anyayahan ang mga mag-aaral na mag-aral at magpraktis ng Ingles araw-araw at mag-follow up sa kanilang mga pagsisikap. Maaari mong hilingin sa ilang mag-aaral na magbahagi ng mga partikular na bagay na ginawa nila para sa pang-araw-araw na pagpapraktis. Pwedeng gumawa ng virtual na espasyo, tulad ng group chat, para sa mga mag-aaral sa grupo. Makipag-usap sa iyong mga lider na humanap ng mga angkop na paraan para matulungan ang grupo na manatiling konektado sa buong linggo sa pamamagitan ng group messaging o iba pang paraan. Maaari mong suportahan ang mga mag-aaral habang nagsisikap silang maabot ang kanilang mga layunin, ngunit tandaan, sa huli, sila ang may pananagutan para sa kanilang sariling pagkatuto.
Paano ako mag-oorganisa ng grupo ng EnglishConnect?
Humingi ng payo sa lokal na pamunuan ng Simbahan upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pag-oorganisa at pagpapatakbo ng mga grupo ng EnglishConnect. Pinakamahusay kung dalawang guro na nasa hustong gulang ang itinatalaga sa bawat grupo. Isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at ang kapasidad ng lokalidad habang nagdedesisyon tungkol sa lokasyon, iskedyul, at bilis ng pag-aaral.
Gaano katagal ang pulong ng grupo ng EnglishConnect?
Ang mga aralin ng EnglishConnect ay maaaring magtagal mula 60 hanggang 90 minuto. Sundin ang mga saklaw ng pag-ooras na nakatala sa bawat aktibidad. Huwag tanggalin ang anumang aktibidad; gamitin lamang ang minimum na oras na iminumungkahi para sa isang mas maikling pulong ng grupo at gamitin ang maximum na oras na iminumungkahi kung may oras pa.

Tandaan: Dumulog sa mga nangangasiwa sa programa at isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at ang lokal na kapasidad habang ginagawa mo ang mga desisyong ito.
Gaano kadalas dapat magpulong ang aking grupo?
Sa pangkalahatan, nagpupulong ang mga grupo minsan sa isang linggo. Kung nanaisin, maaaring magpulong nang mas madalas ang mga grupo. Para maging pinakaepektibo ang mga pulong ng grupo, dapat magkaroon ng sapat na panahon ang mga mag-aaral sa pagitan ng mga pulong para kumpletuhin ang seksyong "Personal na Pag-aaral."

May tig-25 aralin ang EnglishConnect 1 at 2. Kung magpupulong ang mga grupo minsan sa isang linggo, aabutin ng anim na buwan para makumpleto ang isang antas. Kung magpupulong ang mga grupo dalawang beses sa isang linggo, aabutin ng tatlong buwan. Kung nanaisin, maaari ninyong hatiin ang programa sa mas maliliit na seksyon o module. Halimbawa, maaari ninyong piliing simulan ng grupo na magpulong minsan sa isang linggo sa loob ng tatlong buwan lamang para makumpleto ang mga yunit 1 hanggang 3. Ang paggamit ng ganitong pamamaraan ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral na manitiling committed.

Tandaan: Sa pag-iiskedyul ng pulong ng grupo na hindi nagsisimula sa yunit 1, pag-isipang simulan ang iskedyul ng aralin ng inyong grupo sa aralin 1. Makakatulong ito na i-orient ang mga mag-aaral kung paano gamitin ang manwal. Dumulog sa mga nangangasiwa ng programa at isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at ang lokal na kapasidad sa pagdedesisyon.
Maaari ba akong magturo ng higit sa isang aralin sa isang pulong ng grupo?
Kung nanaisin, maaaring sumaklaw ang mga grupo ng higit sa isang aralin sa isang pulong ng grupo. Para maging pinakaepektibo ang mga pulong ng grupo, kailangang magkaroon ng sapat na oras ang mga mag-aaral para kumpletuhin ang seksyong “Personal na Pag-aaral” sa bawat aralin bago ang pulong ng grupo.

Tingnan ang “Gaano kadalas dapat magpulong ang aking grupo?” para sa karagdagang impormasyon sa iskedyul ng aralin at bilis ng pag-aaral.
Paano ko malalaman kung aling antas ng EnglishConnect ang dapat salihan ng isang mag-aaral?
Sa EnglishConnect 1, kailangang ang mag-aaral ay may karunungang bumasa't sumulat sa kaniyang sariling wika at may kakayahang bumasa ng alpabetong Ingles at mga panimulang salitang Ingles. Ang EnglishConnect 2 ay para sa mga mag-aaral na kayang magsalita ng mga panimulang pangungusap at tumugon sa mga panimulang tanong sa Ingles. Upang mapagpasyahan kung ang isang mag-aaral ay dapat sumali sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2, maaari mong gamitin ang panayam sa kasanayan sa pagsasalita na nasa apendiks B.

Intermedyang kurso ang EnglishConnect 3 na tumutulong sa mga mag-aaral na bumuo ng mga akademikong kasanayan sa wikang Ingles. Upang makasali sa EnglishConnect 3, dapat mag-apply sa at makamit ng mga mag-aaral ang kwalipikadong score sa placement na pagsusulit. Maaaring mag-apply ang mga mag-aaral sa englishconnect.org/join.
Ano ang EnglishConnect 3?
Maraming antas ang EnglishConnect upang matulungan ang mga kalahok na umunlad. Tinutulungan ng EnglishConnect 1 at 2 ang mga mag-aaral na bumuo ng mga panimulang kasanayan sa wikang Ingles. Intermedyang kurso ang EnglishConnect 3 na tumutulong sa mga mag-aaral na bumuo ng mga akademikong kasanayan sa wikang Ingles. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na maghanda para sa BYU–Pathway Worldwide. (Mas matuto pa tungkol sa BYU–Pathway Worldwide sa byupathway.edu.)

Murang online na kurso ang EnglishConnect 3 na may pagtitipon para sa pag-uusap na ginaganap sa online o sa lokal na pulungan. Kasama sa EnglishConnect 3 ang mga online na resource sa pag-aaral na may feedback sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat na nakatuon para sa indibidwal. Maaaring sumulong ang mga mag-aaral sa kurso sa kanilang sariling bilis. Maaaring ulitin ng mga mag-aaral ang EnglishConnect 3 kahit ilang beses nilang naisin upang maisakatuparan ang kanilang mga mithiin. Nagbibigay-daan sa mga mag-aaral ang pagkumpleto sa EnglishConnect 3 para malampasan ang Pagtatasa sa Ingles kapag nag-apply sa BYU–Pathway Worldwide.

Upang maghanda para sa EnglishConnect 3, dapat kumpletuhin ng mga mag-aaral ang EnglishConnect 1 at 2—kabilang ang mga aktibidad sa workbook, partikular ang mga aktibidad sa pagbabasa at pagsusulat. Hikayatin ang mga mag-aaral ng EnglishConnect 2 na mag-apply sa EnglishConnect 3 saenglishconnect.org/join.

Inaalok ang EnglishConnect 3 sa pamamagitan ng BYU–Pathway Worldwide sa pakikipagtulungan sa mga lokal na lider at mga misyonero sa paglilingkod ng Simbahan. Maaaring makipagtulungan ang mga interesadong lider sa sa mga welfare at umaasa-sa-sariling manager sa kanilang lugar upang magbigay ng EnglishConnect 3 sa kanilang mga lokasyon.
Paano ko matutulungan ang isang mag-aaral na sumasali sa grupong nakapagsimula na?
idinisenyo ang mga aralin upang makasali ang mga bagong mag-aaral sa EnglishConnect anumang oras. Kung nais ng mga mag-aaral na sumali sa mga grupong nakapagsimula na, bigyan sila ng EnglishConnect 1 para sa mga Mag-aaral o EnglishConnect 2 para sa mga Mag-aaral (o ipakita sa kanila kung paano i-access ang manwal sa Gospel Library), at tulungan silang makilahok. Maaaring matulungan mo o ng ibang mag-aaral ang mga bagong mag-aaral na makasama sa grupo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila kung paano maghanda para sa susunod na aralin. Gayundin, maaaring piliin ng mga mag-aaral na ulitin ang isang antas kung nais nila ng dagdag pang praktis.
Paano kung makaligtaan ng mag-aaral ang pulong ng grupo o huminto siya sa pagdalo?
Minsan, may mga pinagdadaanan ang mga mag-aaral na nagpapahirap sa kanilang dumalo sa grupo, at madalas silang nag-aalangang bumalik dahil nahihiya o natatakot. Maaaring ipinagpapalagay nilang marami na silang napalampas at hindi na makakahabol. Makipag-ugnayan at anyayahan ang mga hindi nakakadalong mag-aaral na pumunta sa susunod na aralin kahit gaano pa karami ang hindi nila nadaluhan. Mag-alok ng suporta at pagpapalakas ng loob. Bigyan sila ng kumpiyansa na idinisenyo ang EnglishConnect para muling makasali ang mga mag-aaral anumang oras. Maaaring magsimulang muli ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagdalo sa grupo at paghahanda para sa susunod na aralin. Puwedeng imbitahan ang isa o higit pang mga miyembro ng grupo na makipag-ugnayan sa hindi nakakadalong mag-aaral at magpahayag ng suporta.

Tandaan: Huwag ibahagi ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng isang tao nang wala ang kaniyang nakasulat na pahintulot.
Paano ko susuportahan ang mga mag-aaral na natututo nang mas mabagal kaysa sa iba sa grupo?
Kailangan ng ilang mag-aaral ng mas maraming oras upang maunawaan ang wika at makapagsalita nito. Pinakamakakabenepisyo ang mga mag-aaral na ito sa pagkukumpleto ng mga seksyong "Personal na Pag-aaral" bago makilahok sa bawat grupo ng pag-uusap. Anyayahan silang magpraktis ng bokabularyo at mga pattern ng pangungusap bago magpulong ang grupo. Sa panahon ng aralin, ipares ang mga mag-aaral na ito sa ibang mga mag-aaral na makapagbibigay ng panghihikayat at suporta. Hikayatin ang lahat ng mag-aaral na gumawa ng kanilang makakaya at tanggapin ang mga pagkakamali bilang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Maaari mo ring piliing magrebyu at ulitin ang mga aktibidad. Paalalahanan ang lahat ng mag-aaral na mahalaga sa kanilang pag-unlad ang pagkumpleto sa seksyong “Personal na Pag-aaral” bago makilahok sa susunod na grupo ng pag-uusap.
Paano ko susuportahan ang mga mag-aaral na natututo nang mas mabilis?
Habang nakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, maaaring mapansin mong ang ilan ay nakakaunawa nang mabuti at madaling nakakatapos ng mga aktibidad sa pagpapraktis. Maaaring hamunin ang mga mag-aaral na ito na palalimin ang kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng detalye o paggawa ng parehong aktibidad sa ibang konteksto. Halimbawa, kapag nagpapraktis ang mga mag-aaral na makipagkilala, hilingin sa kanilang magpraktis na makipagkilala sa bagong kaibigan o bagong amo. Maaari ring mapatatag ng mga mag-aaral na ito ang kanilang kaalaman sa Ingles sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga mag-aaral na mas mabagal matuto. Maaaring makabenepisyo ang lahat ng mag-aaral sa pagtuturo sa kapwa at pagtulong sa iba sa pagpapraktis ng bokabularyo at mga pattern sa Ingles.
Paano ko susuportahan ang mga mag-aaral na may iba't ibang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles?
Ang pagkakaroon ng mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng kakayahan sa pagsasalita ng Ingles ay natural at pagkakataon para sa kanila na tumulong sa isa't isa. Maaaring magpayaman ng pakikipagkapwa at paglago ang pagtulong sa isa't isa. May kayang gawin ang bawat isa. Halimbawa, maaaring makatulong sa iba ang ilang mag-aaral na magkaroon ng kumpiyansa dahil handa silang magkamali. Ipares ang mga mag-aaral sa iba't ibang paraan. Maaari mong ipares ang mga mag-aaral na may magkaparehong antas upang matulungan silang palawakin ang kanilang mga kakayahan nang magkasama. O maaari mong ipares ang mga mag-aaral na magkaiba ang antas. Makakabenepisyo mula sa feedback at suporta ang mag-aaral sa mas mababang antas. Makakabenepisyo mula sa pagtuturo ng kapwa at pagpapaliwanag ng Ingles ang mag-aaral sa mas mataas na antas. Tandaan, ang pagkakaroon ng isang grupo na may iba't ibang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles ay normal at maaaring maging napakagandang pagkakataon para sa mga mag-aaral na makabenepisyo mula sa pagtulong sa isa't isa.
Ano ang gagawin ko kapag nagtanong ang isang mag-aaral tungkol sa gramatika?
Sa halip na magbigay ng mahabang instruksiyon sa gramatika o gumugol ng maraming oras sa pagtatalakay tungkol sa mga panuntunan, muling ipunto sa mga mag-aaral ang mga pattern. Maiiwasan ng mga mag-aaral ang maraming pagkakamali sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pattern. Mas mabisang matututo kung papraktisin ang wika sa halip na talakayin ang wika. Dapat simple, maiksi, at kayang sundin ang anumang paliwanag tungkol sa gramatika. Kung magtuturo ka ng isang alituntunin, magbigay ng mga halimbawang pangungusap at anyayahan ang mga mag-aaral na magpraktis gamit ang alituntunin. Mas natututo ang mga mag-aaral sa pakikinig at pagpapraktis ng Ingles.
Dapat ko bang itama ang pagbigkas?
Huwag gumugol ng maraming oras sa pagtatama ng pagbigkas. Paalalahanan ang mga mag-aaral na mas mahalaga na maunawaan sila kaysa magkaroon ng perpektong pagbigkas. Hikayatin ang mga mag-aaral na magpraktis ng pagbigkas sa panahon ng kanilang personal na pag-aaral upang makapagpraktis sila sa sarili nilang bilis. Tandaan na kung labis na nag-aalala sa pagbigkas ang mga mag-aaral, maaaring mag-alinlangan silang magpraktis ng pag-uusap. Hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang mga module ng pagbigkas sa online sa englishconnect.org/learner/resources.
Paano ko irerehistro at papamahalaan ang aking grupo ng EnglishConnect?
Gamitin ang tool na QuickReg (quickreg.englishconnect.org) para magrehistro at pamahalaan ang iyong grupo ng EnglishConnect. Ang QuickReg at isang tool para sa pagpaparehistro ng grupo na mula sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Maaari mong gamitin ang QuickReg upang:
 • Lumikha ng grupo: Piliin ang araw, oras, at lokasyon ng iyong grupo.
 • Pamahalaan ang isang grupo: Tingnan ang impormasyon ng kalahok at i-update ang impormasyon ng grupo.
 • Mag-anyaya ng iba pa para lumahok: Ang iyong grupo ay ililista online sa englishconnect.org/join. Maaari kang magbahagi ng link upang magpaanyaya na magparehistro para sa iyong grupo.
 • Mamahagi ng mga sertipiko: Sa katapusan ng iyong grupo, maaari mong i-access at i-print ang mga sertipiko.
Paano makakatanggap ang mga mag-aaral ng mga sertipiko ng EnglishConnect?
EnglishConnect 1 at 2: Sa pagtatapos ng grupo, makakatanggap ang mga mag-aaral ng mga sertipiko ng paglahok. Maaaring ipamahagi ng mga lider, dalubhasa, o guro ang mga sertipiko. Maaaring hindi aprubado ang ilang bansa na mamahagi ng mga sertipiko ng EnglishConnect. Mangyaring suriin ang mga lokal na legal na requirement bago magkaloob ng mga sertipiko (tingnan ang englishconnect.org/leader/approved-locations).

Tandaan: Upang ma-access at maipamahagi ang mga sertipiko, dapat nakarehistro ang iyong grupo sa QuickReg tool sa quickreg.englishconnect.org. (Tingnan ang “Paano ko irerehistro at pamamahalaan ang aking grupo ng EnglishConnect?” sa seksyong FAQ na ito.)

EnglishConnect 3: Maaaring makamit ng mga mag-aaral ang mga sertipiko ng pagtatapos kapag nakumpleto nila ang mga kinakailangang antas sa kurso. Nagbibigay-daan sa mga mag-aaral ang pagtatapos ng EnglishConnect 3 upang malampasan ang Pagtatasa sa Ingles kapag nag-a-apply sa BYU–Pathway Worldwide.
Paano ako dapat makipagtulungan sa mga miyembro ng grupo na iba't iba ang pananampalataya?
Ang pagtuon sa pag-aaral na nakabatay sa pananampalataya ang isa sa mga bagay na ginagawang kakaiba ang EnglishConnect. Maaari mong isama ang mga tao mula sa iba't ibang background ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na pagnilayan kung paano maaaring ilapat sa kanila ang prinsipyo ng pagkatuto. Maaari mong gamitin ang “Talasalitaan ng Mga Prinsipyo ng Pagkatuto” sa mga manwal ng mag-aaral ng EnglishConnect para tulungan silang maunawaan ang mga termino ng ebanghelyo. Bilang pinapatnubayan ng Espiritu, maaaring anyayahan sila na ibahagi kung ano ang kanilang natututunan habang tinatalakay ang prinsipyo ng pagkatuto. Palaging magpakita ng paggalang sa mga paniniwala ng iba habang hayagang ibinabahagi ang iyong pananampalataya na matutulungan sila ng Diyos na matuto ng Ingles.
Paano ko haharapin ang isang miyembro ng grupo na laging nagsasalita at maaaring nangingibabaw sa mga aktibidad?
Ang pagbabahagi ay isang natural na bahagi ng mga grupo ng pag-uusap, ngunit kung minsan ang isang tao ay maaaring magsalita nang labis na at ang iba ay tila nag-aatubili na magbahagi. Makakatulong na makipag-usap sa taong iyon nang isa sa isa, sa labas ng pulong ng grupo. Ipaliwanag kung ano ang iyong inoobserbahan at kung paano sa tingin mo ito ay nakakaapekto sa grupo. Hilingin sa tao na magbahagi ng anumang mga alalahanin at tingnan kung maaari kang sumang-ayon sa isang solusyon na makakatulong sa lahat ng miyembro ng grupo na makilahok.
Paano kung mayroong holiday o suliranin sa iskedyul at liliban ng pulong ang karamihan sa grupo?
Maaaring kailanganin mong ipagpaliban ang aralin. Dumulog sa mga nangangasiwa ng programa at isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at ang lokal na kapasidad sa pagdedesisyon.
Ano ang gagawin ko kung liliban ako sa pulong?
Hilingin sa ibang guro na pamunuan ang grupo kapag wala ka. Siguraduhing mayroong dalawang nasa hustong gulang na naroroon. Anyayahan ang isa pang miyembro ng grupo na nasa hustong gulang para magturo kung kinakailangan.
Saan ko mahahanap ang mga resource para sa mga pulong ng aking grupo?
Materyales ng Mag-aaral
Kailangan ng mga mag-aaral ang access sa EnglishConnect 1 para sa mga Mag-aaral o EnglishConnect 2 para sa mga Mag-aaral alinman sa digital na paraan sa Gospel Library o naka-print sa pamamagitan ng online store ng Simbahan sa store.ChurchofJesusChrist.org. Available rin ang mga karagdagang resource upang mapahusay ang kanilang pagkatuto, kabilang ang mga workbook at online na aktibidad. Para sa mga paglalarawan ng lahat ng resource na available sa mga mag-aaral, tingnan ang “Ano ang mga materyales ng mag-aaral at guro para sa EnglishConnect?

Mga Materyales ng Guro
Dapat pag-aralan ng mga guro ang EnglishConnect para sa mga Guro sa Gospel Library gayundin ang iba pang resource sa pagsasanay sa englishconnect.org/tl/mga-tagapagturo.
Paano nagsisimula ang isang grupo ng EnglishConnect 1 o 2?
Maaaring magsimula ang mga miyembro at misyonero ng mga grupo ng EnglishConnect sa ilalim ng pamamahala ng mga lokal na lider ng pagpapari. Tingnan ang Gabay sa Pagpapatupad ng EnglishConnect para sa karagdagang impormasyon.
Ano ang dapat gawin ng instruktor kapag nahuli ang mag-aaral o kung nais ng mag-aaral na sumali sa kursong nagsimula na?
Kung nahuling dumating ang mag-aaral, mag-anyaya ng isa pang mag-aaral na tulungan siyang lumahok sa kasalukuyang aktibidad.

Kung sumali sa kurso ang mag-aaral pagkatapos ng unang aralin, maglaan ng oras bago at pagkatapos para malugod na tanggapin ang bagong mag-aaral. Anyayahan ang isa pang mag-aaral na tulungan siyang maunawaan ang kurso at maghanda para sa susunod na aralin.
Dapat ba akong magturo ng bokabularyo sa grupo sa kwentuhan?
Anyayahan ang mga mag-aaral na isaulo ang bokabularyo bago ang aralin. Maaari silang gumamit ng mga online na resource upang matutunan ang kahulugan at pagbigkas ng bawat salita. Sa simula ng aralin, pagrebyuhin ang mga mag-aaral nang magkapares-pares ng bokabularyo sa loob ng ilang minuto. Huwag gumugol ng mahabang oras sa pagsasaulo ng bokabularyo - mas maaalala ng mga mag-aaral ang mga salita habang ginagamit nila ang mga ito sa mga aktibidad na pag-uusap.
Paano ko pamamahalaan ang aking aralin upang makapaglaan ako ng oras sa pinakamahahalagang aktibidad?
Limitahan ang oras na ginugugol mo sa pagrerebyu ng bokabularyo at pagtatalakay ng gramatika. Dapat igugol ang karamihan ng oras sa pagtulong sa mga mag-aaral na magpraktis ng mga aktibidad na pag-uusap sa maliliit na grupo o nang magkakapares.

Paano kung walang dalawang responsableng nasa hustong gulang na maaaring dumalo sa grupo kapag nagtuturo ng EnglishConnect sa mga menor de edad?
Walang maaaring mabuong grupo kapag may mga menor de edad na naroroon at walang dalawang responsableng nasa hustong gulang. Gayundin, hindi pwedeng mag-isa ang isang nasa hustong gulang na kasama ang isang menor de edad. Para sa proteksyon ng lahat ang patakarang ito.
Mga Lider

Mga Karaniwang Katanungan ng Lider

Ano ang EnglishConnect?
Ang EnglishConnect ay programa sa pag-aaral ng wikang Ingles na ibinibigay ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Layon ng EnglishConnect na tulungan ang mga indibidwal na mapataas ang espirituwal at temporal na pag-asa sa sarili sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga kasanayan sa Ingles sa kapaligiran ng pananampalataya, pakikipagkapwa, at paglago. Ginagamit ng mga lider, guro, at mag-aaral ang EnglishConnect para tulungan ang mga anak ng Diyos na:
 • Isabuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Sa EnglishConnect, isinasabuhay ng mga kalahok ang mga prinsipyo ng pagkatuto "sa pag-aaral at gayundin sa pananampalataya" (Doktrina at Mga Tipan 88:118). Pinalalakas ng mga guro at mag-aaral ang kanilang pananampalataya habang hinahangad at tinatanggap nila ang tulong ng Panginoon.
 • Magmalasakit sa mga nangangailangan. Maaaring mapalawak ng mga kasanayan sa wikang Ingles ang mga oportunidad para sa pag-asa sa sarili at serbisyo. Tinutulungan ng EnglishConnect ang mga kalahok na maghanda para sa mga oportunidad sa serbisyo, trabaho, at edukasyon. Dagdag pa, pinaglilingkuran at iniibig ng mga kalahok ang isa't isa habang sama-samang nagtuturo at natututo.
 • Anyayahan ang lahat na tanggapin ang ebanghelyo. Sa mga grupo ng EnglishConnect, natututunan at isinasabuhay ng mga kalahok ang mga prinsipyo ng ebanghelyo at nakakapagbuo ng mga pagkakaibigan. Sa buong EnglishConnect, maraming oportunidad ang mga kalahok na sundin ang Espiritu habang sila ay nagmamahal, nagbabahagi, at nagpapaanyaya sa iba na maranasan ang mga pagpapala ng ebanghelyo.
Paano nakakatulong ang pag-aaral ng Ingles sa mga indibidwal?
Maaaring makabuluhang mapataas ng pag-aaral ng Ingles ang mga oportunidad ng indibidwal para sa trabaho, edukasyon, at serbisyo. Sa mga bansa kung saan hindi Ingles ang katutubong wika, maaaring kumita ang mga lokal doon na nagsasalita ng Ingles ng 30-50% mas mataas na mga suweldo (https://www.weforum.org/agenda/2017/03/the-link-between-english-and-economics; https://hbr.org/2013/11/countries-with-better-english-have-better-economies).

Sa mga bansang nagsasalita ng Ingles, mas nakakahanap ng trabaho, nakaka-access ng pangangalagang pangkalusugan, nasasamantala ang mga oportunidad sa edukasyon, at nakaka-integra sa komunidad ang mga imigrante at refugee na nag-aaral ng Ingles (https://www.census.gov/hhes/socdemo/language/ data/acs/PAA_2005_AbilityandEarnings.pdf).
Paano ko patatakbuhin ang mga kurso ng EnglishConnect 1 at 2?
Gumaganap ka ng mahalagang papel sa pagtatatag ng pananaw para sa EnglishConnect sa inyong lugar. Mangyaring basahin at sundin ang mga tagubilin sa Gabay sa Pagpapatupad ng EnglishConnect.
Sino ang dapat kong anyayahan bilang mga guro?
Gumaganap ang mga guro ng mahalagang papel sa pag-anyaya sa Espiritu at pagpapayaman ng pananampalataya, pakikipagkapwa, at paglago sa mga grupo ng EnglishConnect. Hindi nila kailangang maging eksperto sa Ingles o magkaroon ng karanasan sa pagtuturo. Hindi nila kailangang magsalita ng parehong wika ng mga mag-aaral. Idinisenyo ang mga aralin ng EnglishConnect gamit ang mga subok na prinsipyo ng pag-aaral ng wika, at magiging matagumpay ang mga guro habang mapagmalasakit nilang ginagabayan ang mga mag-aaral sa mga aralin. Tinutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ingles.

Ang mabubuting guro ay mayroong:
 • Kasigasigan, kasiglahan, at hilig sa pagtuturo ng Ingles.
 • Pag-ibig at pasensya sa mga mag-aaral at matatag na pagnanais na makita silang magtagumpay.
 • Positibo at optimistikong ugali.
 • Pagiging maaasahan at kakayahang mamuno sa mga grupo.
Dahil maaaring magsama ng mga menor de edad sa EnglishConnect, dapat kapanayamin ng mga lokal na lider sa pagpapari ang bawat potensyal na instruktor at rebyuhin ang kanilang rekord ng pagiging kasapi para sa mga anotasyon bago sila isyuhan ng paanyaya. Dapat mayroong dalawang nasa hustong gulang ang mga grupong may mga menor de edad at dapat sumunod sa mga patakaran ng Simbahan para protektahan ang mga kabataan.
Sino ang nagsasanay sa mga guro?
Maaaring sanayin ang mga guro ng dalubhasang umaasa-sa-sarili, lider ng pagpapari, o iba pang guro. Sinasanay nila ang mga guro gamit ang EnglishConnect para sa Mga Guro at ang mga resource sa englishconnect.org/leader-and-teacher-resources. Dapat bigyan ng kopya ang mga guro ng manwal ng mag-aaral at workbook (tingnan ang “Ano ang mga materyales ng mag-aaral at guro?”). Maaaring hikayatin ang mga guro na regular na magpulong para magpayo sa isa't isa nang magkakasama, magbahagi ng pinakamahuhusay na kagawian, sagutin ang mga tanong ng isa't isa, at magrebyu ng mga materyales sa pagsasanay.
Ilang guro ang kailangan ko?
Inirerekomendang may dalawang guro man lamang ang bawat grupo. Sa ganoong paraan, maaari silang magtulungan sa pagtuturo o magpalitan para sa isa't isa kung ang isa ay hindi makakadalo o may sakit.

MAHALAGA: Dapat sundin ng mga grupo ng EnglishConnect ang patakaran ng Simbahan na dalawa man lamang na responsableng nasa hustong gulang ang dapat laging naroroon sa bawat pulong ng grupo. Kung mayroon lamang isang guro, magtalaga ng isang miyembro ng grupo na nasa hustong gulang na dumalo sa bawat aralin. Huwag bumuo ng mga grupo kung bababa sa dalawang responsableng nasa hustong gulang ang naroroon.
Ano ang mga materyales ng mag-aaral at guro?
Ang Materyales ng Mag-aaral
Kailangan ng mga mag-aaral ang access sa EnglishConnect 1 para sa mga Mag-aaral o EnglishConnect 2 para sa mga Mag-aaral alinman sa digital na paraan sa Gospel Library o naka-print sa pamamagitan ng online store ng Simbahan sa store.ChurchofJesusChrist.org. Available rin ang mga karagdagang resource upang mapahusay ang kanilang pagkatuto, kabilang ang mga workbook at online na aktibidad. Para sa mga paglalarawan ng lahat ng resource na available sa mga mag-aaral, tingnan ang “Ano ang mga materyales ng mag-aaral at guro para sa EnglishConnect?

Mga Materyales ng Guro
Dapat pag-aralan ng mga guro ang EnglishConnect para sa mga Guro sa Gospel Library gayundin ang iba pang resource sa englishconnect.org/leader-and-teacher- resources.

Sino ang sasagot sa mga gastos para sa mga materyales?
Maaaring tukuyin ng mga lokal na yunit at misyon kung sasagutin nila ang gastos ng mga naka-print na materyales o sasagutin ng mga mag-aaral ang sarili nilang manwal. Maaaring direktang mag-order ang mga mag-aaral ng mga manwal sa store.churchofjesuschrist.org.
Paano ko malalaman kung matagumpay ang mga grupo?
Layunin ng EnglishConnect na tulungan ang mga mag-aaral na mapataas ang kanilang espirituwal at temporal na pag-asa sa sarili habang humihingi ng tulong sa Panginoon para matuto ng Ingles. Maaari ring mapalawak ng pag-aaral ng Ingles ang kanilang mga oportunidad sa edukasyon at trabaho. Idinisenyo ang mga kurso ng EnglishConnect para tulungan ang mga mag-aaral na isabuhay ang mga prinsipyo ng ebanghelyo habang sama-samang nagsisikap na makamit ang kanilang mga mithiin sa pag-aaral.

Malalaman mong nagtatagumpay ang mga guro kapag:
 • Naaanyayahan nila ang Espiritu sa pamamagitan ng patotoo, panalangin, at mga pagpapahayag ng pag-ibig at panghihikayat.
 • Naglalaan sila ng 20 hanggang 30 minuto sa oras ng grupo para talakayin ang mga prinsipyo ng pagkatuto mula sa aralin.
 • Gumugugol sila ng karamihan ng oras ng grupo para tulungan ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa mga interactive na praktis na aktibidad sa pagsasalita.

Malalaman mong nagtatagumpay ang mga mag-aaral kapag:
 • Palagi silang nakakadalo at aktibong lumalahok sa mga lingguhang sesyon ng grupo.
 • Nagtuturo sila sa isa't isa, nagpapahayag ng pananampalataya, at nagbabahagi ng patotoo.
 • Kumikilos sila nang may pananampalataya para mag-aral at magpraktis ng Ingles araw-araw sa labas ng kanilang grupo.
Paano ko malalaman kung ang isang mag-aaral ay dapat kumuha ng EnglishConnect 1 o 2?
Maaari mong magamit ang maikling pagtatasa sa pagsasalita sa “Apendiks B: Panayam sa Kasanayan sa Pagsasalita para sa Placement sa mga Grupo ng EnglishConnect” upang matukoy kung ang isang mag-aaral ay dapat ilagay sa EnglishConnect 1 o EnglishConnect 2. Kung may isang grupo lamang na inaalok, ang mga mag-aaral mula sa parehong antas ay maaaring magtulungan upang magbigay at tumanggap ng suporta.
Anong mga modipikasyon ang maaari kong gawin sa pag-aaral at mga pangpromosyong resource?
Protektado ng batas sa copyright ang mga resource ng EnglishConnect at hindi dapat baguhin nang walang pahintulot. Tingnan ang seksyong "Apendiks A: Legal na Impormasyon" para sa impormasyon sa paghiling ng pahintulot na baguhin ang mga resource.
Paano natin pipiliin kung aling mga kurso ang iaalok?
Karamihan sa mga organisasyon ay nag-aalok kapwa ng EnglishConnect 1 at 2. Kung hindi iyon posible, inirerekomenda na simulan niyo ang pag-aalok ng EnglishConnect 1 at palawakin sa EnglishConnect 2 habang tumataas ang iyong kapasidad.

Sa mga na-update na materyales na inilabas noong 2024, binago ang mga nakaraang requirement ng guro upang bigyang-daan ang mas marami na magkaroon ng pagkakataong maglingkod bilang mga guro ng EnglishConnect. Sa mga tanong na nakalista sa ibaba, mangyaring rebyuhin ang "Sino ang dapat kong tawagin bilang guro?" para higit pang matuto.
Paano natin matutulungan ang mga mag-aaral na umunlad sa loob ng isang kurso at sa alinmang kurso?
Hindi madali ang pag-aaral ng wika. Nangangailangan ito ng pamalagiang pagsisikap, pasensya, at pananampalataya. Makakatulong ka sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananampalataya, pagpapalakas ng loob, at mapagmalasakit na pagsubaybay.
Saan nagmula ang inisyatibang EnglishConnect?
Ang EnglishConnect ay inisyatibang ibinibigay ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagsimula ito bilang bahagi ng pandaigdigang inisyatiba sa edukasyon at nagpapatuloy bilang pagsisikap sa pagtutulungan sa pagitan ng Sistemang Pang-edukasyon ng Simbahan, Mga Serbisyo sa Kapakanan at Pag-asa sa Sarili, at Kagawaran ng Pagmimisyon. Libu-libo ang sumali sa EnglishConnect at nakakabenepisyo mula sa kakaibang oportunidad para matuto ng Ingles sa kapaligiran ng pananampalataya, pakikipagkapwa, at paglago.
Paano nakakatulong ang EnglishConnect sa mga tao?
Maraming tao sa buong mundo ang nahaharap sa mga hadlang sa pag-aaral ng Ingles kabilang ang gastos, distansya, oras, pagdududa sa sarili, at pag-access. Maaaring gamitin ng mga lider ng Simbahan ang EnglishConnect para malampasan ang mga hadlang na ito. Nagbibigay ang EnglishConnect ng natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral na magkaroon ng mga kasanayan sa Ingles sa kapaligirang nakasentro sa ebanghelyo. Mapapalawak ng mga mag-aaral na nakapagkamit ng mga resulta sa kurso ang kanilang mga oportunidad para sa trabaho, serbisyo, at edukasyon—lalo na sa pamamagitan ng BYU-Pathway Worldwide.

Paano pinamamahalaan ang mga grupo ng EnglishConnect?
Pinatatakbo ang EnglishConnect sa ilalim ng patnubay ng pagpapari para tumulong sa gawain ng pagliligtas at kadakilaan ng Diyos. Maaaring ipatupad ang EnglishConnect sa mga ward, stake, konseho ng koordinasyon, misyon at lugar. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng:
 • Pagkakaroon ng mga Grupo ng EnglishConnect 1 at 2; Maaaring organisahin at pangasiwaan ang mga grupo ng EnglishConnect tulad ng iba pang grupong umaasa-sa-sarili. Karaniwang nangangahulugan ito na itinatalaga sa komiteng umaasa-sa-sarili o iba pang itinalagang komite ang pangangasiwa ng EnglishConnect 1 at 2.
 • Pag-uugnay ng Mga Mag-aaral sa Mga Grupo ng EnglishConnect 3: Inoorganisa at pinangangasiwaan ang EnglishConnect 3 ng BYU–Pathway Worldwide. Pinadadaloy ng mga naglilingkod na misyonero sa Simbahan ang mga grupo ng EnglishConnect 3.

Tingnan ang Gabay sa Pagpapatupad ng EnglishConnect para sa karagdagang impormasyon.
Dapat bang magkita nang personal o online ang mga grupo ng EnglishConnect 1 at 2?
Inirerekomendang magkaroon ng mga pagkakataon para sa pagsasama-sama ang mga grupong magkakasama sa mga gusali ng Simbahan. Kung hamon para sa mga kalahok ang pag-access sa mga gusali ng Simbahan, ikunsidera ang pagkakaroon ng mga online na grupo. Makakatulong sa mga lider, guro, at mag-aaral ang "Gabay sa Pangunguna sa Mga Virtual na Grupo" at "Gabay sa Kalahok ng Mga Virtual na Grupo" para lumikha sa online ng masiglang kapaligiran sa pag-aaral. Available ang mga virtual na presentasyon ng aralin sa englishconnect.org/tl/mga-mapagkukunan-ng-guro-at-lider.
Gaano kadalas dapat magkita ang mga grupo ng EnglishConnect 1 at 2?
Nagpupulong nang isa o dalawang beses sa isang linggo ang karamihan sa mga grupo, ngunit nakasulat ang mga aralin upang maaaring magpulong ang mga grupo nang mas madalas kung nanaisin. Pumili ng araw at oras na pinakamainam para sa mga mag-aaral at guro. Tandaang kailangan ng mga mag-aaral ng oras upang tapusin ang mga gawain sa personal na pag-aaral bago ang bawat aralin.
Gaano katagal dapat magpulong ang mga grupo ng EnglishConnect 1 at 2?
Nagpupulong ang karamihan ng mga grupo sa loob ng 90 minuto, ngunit maaaring magpulong ang mga grupo sa ibang haba ng oras kung nanaisin.

Nagtutuluy-tuloy ang maraming grupo, ibig sabihin, magsisimula sila sa aralin 1 kapag natapos nila ang manwal. Minsan lang pinapasadahan ng ibang grupo ang manwal o sumasaklaw lamang ng isang bahagi ng mga yunit sa manwal.
Makakamit ba ng mga mag-aaral ng EnglishConnect ang credit sa kolehiyo?
Sa kasalukuyan, walang credit ang mga kurso ng EnglishConnect. Gayunpaman, ang kurikulum ng EnglishConnect 3 ay idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral para magtagumpay sa BYU-Pathway Worldwide.
Sino ang maaaring lumahok?
Dapat 11 taong gulang man lamang ang mga kalahok ng EnglishConnect 1, 2, at 3. Dapat magsumite ang mga menor de edad ng form ng pahintulot ng magulang.
Maaari bang makilahok ang mga taong iba ang pananampalataya?
Hinihikayat na lumahok ang mga tao mula sa iba't ibang pananampalataya. Dapat laging maging magalang ang mga miyembro sa mga paniniwala ng iba habang bukas na ibinabahagi ang kanilang pananampalatayang matutulungan sila ng Diyos na matuto ng Ingles.
Paano tayo nagrerehistro ng grupo ng EnglishConnect 1 at 2?
Ang QuickReg ay tool na inaprubahan ng Simbahan para pamahalaan ang mga grupong umaasa-sa-sarili. Gumawa ng mga grupo sa QuickReg sa pamamagitan ng pagpunta sa quickreg.englishconnect.org. Pagkatapos ay magpatuloy na gamitin ang QuickReg upang:
 • Mag-advertise ng mga grupo
 • Baguhin ang petsa, oras, at lokasyon ng mga grupo
 • Mag-print ng mga sertipiko ng kalahok
 • Baguhin ang katayuan ng isang mag-aaral
 • Wakasan ang mga grupo

Tingnan ang tutorial ng QuickReg sa englishconnect.org/quickreg para sa pagsasanay.

Tandaan: Upang magamit ang QuickReg, ang isang miyembro ay dapat (1) may tungkulin sa Simbahan at (2) nakatala ang kanilang tungkulin sa Mga Resource ng Lider at Kawani.
Nagkakaloob ba ng mga sertipiko ang mga kurso sa EnglishConnect?
EnglishConnect 1 at 2: Maaaring mag-print at magkaloob ang mga guro at dalubhasang umaasa-sa-sarili ng mga sertipiko ng paglahok sa mga mag-aaral na naka-enroll sa QuickReg.

Tandaan: Isa lamang itong pagkilala sa paglahok. Hindi mga sertipikadong kurso ang EnglishConnect 1 at 2 at hindi nagkakaloob ng mga credit sa unibersidad.

EnglishConnect 3: Sa pagtatapos ng kurso, makakamit ng mga mag-aaral ang sertipiko ng pagtatapos batay sa kanilang performance sa kurso.
Dapat bang makatanggap ng paanyaya o pagtatalaga ang mga guro ng EnglishConnect 1 at 2?
Maaaring anyayahan o italaga ang mga guro ng EnglishConnect 1 at 2. Dapat itong pagpasyahan ng lokal na pamunuan.
Paano aanyayahan o itatalaga ang mga guro ng EnglishConnect 1 at 2?
Karaniwang inaanyayahan o itinatalaga ng lokal na pamunuan ang mga guro ng EnglishConnect 1 at 2. Kapag nagpaabot ng paanyaya o pagtatalaga, dapat idirekta ng mga lider ang mga guro sa Manwal ng Guro at mga resource ng pagsasanay sa englishconnect.org/leader-and-teacher-resources.
Maaari bang mag-alok ang isang misyon ng mga grupo ng EnglishConnect?
Sa mga lugar kung saan walang grupo ng EnglishConnect ang mga stake o ward, maaaring magplano ang mga lider ng misyon kasama ang mga lokal na lider ng pagpapari para turuan ng mga misyonero ang mga grupo habang inihahanda ng mga lokal na lider ng Simbahan ang mga miyembro na gampanan ang tungkuling ito. Dapat gamitin ng mga lider ng misyon at mga misyonero ang impormasyon sa gabay na ito at pagsamahin ang kanilang pagsisikap at ang pagsisikap ng mga lokal na lider at miyembro (tingnan ang “Partnership ng Misyon” sa Gabay sa Pagpapatupad ng EnglishConnect para sa karagdagang impormasyon).