x
Teacher with Students.jpg
Tulungan ang bawat mag-aaral na umunlad at madama ang pag-ibig ng Diyos
Palalakihin ng Panginoon ang inyong mga pagsisikap habang hinihingi mo ang Kanyang patnubay at naglilingkod nang may pagmamahal sa Kanyang mga anak.
> ... Pangkalahatang-ideya ng Guro at Lider

Anong Bago

May mga bago kaming materyales ng EnglishConnect na magagamit ng mga mag-aaral, guro, at lider. Ugaliing magbasa tungkol sa mga pinakabagong pagbabago at update.

Magbasa Pa

Ang layunin ng EnglishConnect

Layunin naming tulungan ang mga indibidwal na madagdagan ang espirituwal at temporal na pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga kasanayan sa Ingles sa kapaligiran ng pananampalataya, pakikisama, at pag-unlad. Bilang isang guro o lider ng EnglishConnect, bahagi ka ng magandang layuning ito!

Faith - EnglishConnect Principles of Learning

Pananampalataya

(2:07 – Available lang sa Ingles)

Fellowship - EnglishConnect Principles of Learning

Pakikisama

(1:55 – Available lang sa Ingles)

Growth - EnglishConnect Principles of Learning

Pag-unlad

(2:26 – Available lang sa Ingles)

Inaanyayahan namin kayong patuloy na manalangin para sa patnubay ng Espiritu Santo upang maunawaan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at kung paano sila matutulungang magtagumpay. Habang espirituwal mong inihahanda ang iyong sarili at nagsisikap na gawin ang lahat ng iyong makakaya, daragdagan ng Ama sa Langit ang iyong kakayahan na maisakatuparan ang layuning ito.

Lahat ng kailangan mo para magtagumpay

Icon of a person next to a plant, representing fellowship and faith
Para sa mga Guro

Mga Hakbang Kung Paano Magsimula

Alamin ang iyong tungkulin bilang guro at kung paano ilalapat ang mga prinsipyo ng pag-aaral.

Matuto Pa >>
Icon of a person holding instructions
Para sa mga Lider

Gabay sa Pagpapatupad

Alamin kung paano ipapatupad ang EnglishConnect sa iyong ward, stake, sangay, misyon, o lugar.

Magpunta sa mga Mapagkukunan >>
Pathway Puebla Mexico English Teacher at Chalkboard