x
Courses.JPG
A group of students working together with the EnglishConnect manual
Madali lang Magsimula
Pumili mula sa mga libre at abot-kayang opsyon.
> ... Magsimula

Ang EnglishConnect ay may tatlong antas na makakatulong sa iyong umunlad mula sa basic hanggang sa advanced na antas ng English. Hindi dapat bababa sa 11 taong gulang ang mga mag-aaral, at mayroong pahintulot ng kanilang magulang/tagapagbantay kung wala pang 18 taong gulang.

 • EC-IconPractice.svg
  Piliin ang iyong antas.
 • EC-IconOnline Courses.svg
  Magparehistro sa loob ng ilang minuto.
 • EC-IconEnglish Proficiency.svg
  Matuto ng Ingles nang may kumpiyansa!

 • Antas 1
 • Antas 2
 • Antas 3
Antas 1
EC 1 Course Logo Horizontal

Antas ng Baguhan
Online o in-person |  25 aralin
Lingguhang pag-uusap ng grupo

Magsimula sa antas na ito kung kaya mong...

 • Magbasa at magsulat sa iyong katutubong wika
 • Basahin ang alpabeto ng Ingles
 • Unawain ang ilang pangunahing salita o pariralang Ingles

Halaga: LIBRE
Mag-enroll anumang oras! Ulit-ulitin hangga't gusto mo.

Sumali sa EnglishConnect 1

Antas 2
EC2 Course Logo Horizontal

Mid-beginner na Antas
Online o in-person | 25 aralin
Lingguhang pag-uusap ng grupo

Magsimula sa antas na ito kung kaya mong...

 • Makabuo ng mga basic na pangungusap sa Ingles
 • Magtanong ng mga basic na tanong at magbigay ng mga basic na sagot

Halaga: LIBRE
Mag-enroll anumang oras! Ulit-ulitin hangga't gusto mo.

Sumali sa EnglishConnect 2

Antas 3
EC3 Course Horizontal Course Logo Green 40

Intermediate na Antas
Maramihang termino sa pag-enroll | 14 na linggong online na kurso
Lingguhang pag-uusap ng grupo

Magsimula sa antas na ito kung kaya mong...

 • Magbasa at magsulat ng mga basic na pangungusap sa Ingles
 • Makipag-usap gamit ang basic na Ingles tungkol sa mga karaniwang pang-araw-araw na paksa

ABOT-KAYA(Nag-iiba bawat bansa. i-click ang bansa para makita ang halaga.)

 

Tingnan ang kalendaryo para sa mga petsa ng pag-enroll

Sumali sa EnglishConnect 3

 • Kung mayroon ka nang Church Account, mag-sign in gamit ang iyong username at password.
 • Kung hindi ka pa nakagawa ng Church Account, piliin ang "Magrehistro para sa isang Church Account."

Kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa EnglishConnect

Elias.jpg
“Pangarap kong magsalita ng Ingles, pero hindi ako nagkaroon ng anumang pag-asa na matututo ako nito. Nagsimula ako sa EnglishConnect 1 noong 2018. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at sinasabi ng lahat na umunlad nang husto ang Ingles ko. Para sa akin, himala ito. Sa EnglishConnect, nakahanap ako ng pag-asa.”
Elias Gleizer, Brazil
Dinah.jpg
"Hindi lang ako tinuroan ng Ingles ng EnglishConnect, tinuruan ako nitong maging responsable, dedikado, at kung paano maging atentibong mag-aaral. Binigyan din ako nito ng higit na kompyansa kaysa dati. Talagang natutuwa ako at ipinagmamalaki ko ang mga resulta."
Dinah Boiser, Pilipinas
Mga Madalas Itanong
Paano ko malalaman kung aling antas ang aking papasukan?
 • EnglishConnect 1: Nakakapagbasa at nakakapagsulat ka sa iyong sariling wika at nakakapagbasa ng mga panimulang salitang Ingles.
 • EnglishConnect 2: Nakakapagbasa ka ng mga panimulang pangungusap at nakakapagtanong at nakakasagot ng mga simpleng tanong sa Ingles.
 • EnglishConnect 3: Mayroon kang panimulang kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat, pakikinig, at pakikipag-usap sa Ingles at kaya mong makamit ang panggitna hanggang mababang score sa placement na pagtatasa noong nagrehistro.
Paano ko ihahanda ang aking grupo ng pag-uusap?
Nahahati sa dalawang bahagi ang bawat aralin sa manwal ng mag-aaral ng EnglishConnect: 1) Personal na Pag-aaral at 2) Grupo ng Pag-uusap. Inihahanda ka ng seksyong Personal na Pag-aaral para sa iyong Grupo ng Pag-uusap. Kabilang dito ang prinsipyo ng pagkatuto para mag-aral, sasauluhing bokabularyo, at pag-aaralang mga pattern ng pangungusap.

Maaari mo ring gamitin ang workbook at website ng EnglishConnect para magpraktis ng Ingles araw-araw. Makakatulong sa iyo ang tuluy-tuloy na paggamit ng mga resource na ito para mabilis na matuto ng Ingles.
Paano ako matutulungan ng mga kasanayan sa Ingles?
Maaaring mapalawak ng mas mahusay na mga kasanayan sa Ingles ang iyong mga oportunidad para sa edukasyon, trabaho, at serbisyo.
 • Edukasyon: I-access ang mga oportunidad sa edukasyon tulad ng BYU-Pathway Worldwide.
 • Trabaho: Maging kwalipikado para sa mas magagandang trabaho.
 • Serbisyo: Palawakin ang magagawa mo para sa iba. Halimbawa, maaari kang magsilbi bilang guro ng EnglishConnect 1 o 2 upang matulungan ang iba na matuto ng Ingles.
Paano ako makakasali sa EnglishConnect?
Nasa ibaba ang mga link para maghanap ng at makasali sa grupo:
Gaano katagal ang bawat antas?
EnglishConnect 1 at 2
Nagpupulong ang karamihan ng mga grupo nang isa o dalawang beses sa isang linggo, ngunit nakasulat ang mga aralin upang maaaring magkita ang mga grupo nang mas madalas kung nanaisin. Mayroong 25 aralin sa bawat antas at ang bawat aralin ay tumatagal ng 60–90 minuto. Ang grupo ng

EnglishConnect 3
ay nagkikita isang beses sa isang linggo. Mayroong 14 na aralin at ang bawat aralin ay tumatagal ng 90 minuto.
Anong mga materyales ang kailangan ko?
 • EnglishConnect 1 para sa Mag-aaral at EnglishConnect 2 para sa Mag-aaral: Gamitin ang mga manwal na ito para maghanda at lumahok sa iyong grupo ng pag-uusap. Maaari mong ma-access ang mga manwal ng mag-aaral sa Gospel Library app o ma-order ang mga ito sa store.ChurchofJesusChrist.org (mga numero ng item na 14701 at 14703).
 • EnglishConnect 1 Workbook at EnglishConnect 2 Workbook: May sariling workbook ang bawat isa sa mga grupo ng EnglishConnect 1 at 2. Gamitin nang mag-isa o kasama ang isang kapareha ang mga aktibidad sa mga workbook na ito bilang karagdagang pagpapraktis sa labas ng iyong grupo ng pag-uusap. Maaari mong ma-access ang mga workbook sa Gospel Library app o ma-order ang mga ito sa store.ChurchofJesusChrist.org (mga numero ng item na 18489 at 19563).
 • EnglishConnect.org: Kasama sa website ng EnglishConnect ang mga interactive na aktibidad sa pagpapraktis para sa bawat aralin.
 • Gospel Library App: Maaari kang magbasa o makinig ng mga pag-uusap, Aklat ng Mormon, at mga himno sa Ingles.
 • Iba pang Mga Aklat at App: Maraming resource upang matulungan kang matuto ng Ingles. Dapat mong “hanapin … mula sa pinakamagagandang aklat ang mga salita ng karunungan; hanapin ang pagkatuto, maging sa pag-aaral at gayundin sa pananampalataya” (Doktrina at mga Tipan 88:118).
Paano kung kailangan kong lumiban sa grupo ng pag-uusap?
Ipaalam sa iyong guro kung kailangan mong lumiban sa pulong at magpatuloy sa pamamagitan ng paghahanda para sa susunod na aralin. Kung magagawa mo, rebyuhin ang araling napalampas mo o magpraktis kasama ang isang miyembro ng grupo sa labas ng pulong. Magkakaroon ka pa rin ng mga pagkakataong magrebyu habang nagpapatuloy ka.
Maaari ko bang ulitin ang isang antas?
Oo. Maaari mong ulitin ang anumang antas ng EnglishConnect. Nais ulitin ng ilang mag-aaral ang isang antas upang makamit ang kanilang mga layunin sa pag-aaral o mapataas ang kanilang kumpiyansa.
Hindi ko nakuha ang aking sertipiko. Ano ang gagawin ko?
Makipag-ugnayan sa iyong guro sa EnglishConnect para sa tulong.